Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Shteinbuk
I.2 - Meno
Feliks
I.3 - Tituly
Prof., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
feliks.shteinbuk@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32265
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4852-815X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filologická fakulta Štátneho pedagogického inštitútu v Lucku, Ukrajina
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Ruský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ašpirantúra na Štátnom krymskom inštitúte humanitných vied, Jalta, Ukrajina
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Ruská literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Ruská literatúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Teória literatúry
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Inštitút literatúry pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Teória literatúry

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesor Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od r. 2020 do súčasnosti
Profesor Katedry teórie a dejín svetovej literatúry Kyjevska národná lingvistická univerzita 2014 až 2020
Riaditeľ Inštitútu filológie, dejín a umení / vedúci Katedry ruského jazyka, teórie a dejín literatúry Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2010 až 2014
Dekan Historicko-filologickej fakulty Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2004 až 2010
Prodekan fakulty Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2003
Odborný asistent Katedry ukrajinskej a ruskej filológie Štátny krymský inštitút humanitných vied, Jalta, Ukrajina 2000 až 2003
Zástupca riaditeľa Všeobecnovzdelávacia škola vo Volodymyre Volynskom, Ukrajina 1989 až 2000
Učiteľ ruského jazyka a svetovej literatúry Všeobecnovzdelávacia škola vo Volodymyre Volynskom, Ukrajina 1986 až 1989

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Vedecká a pedagogická stáž Charkovská národná pedagogická univerzita G. S. Skovorodu, Charkov, Ukrajina 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ruská literatúra 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruská literatúra 19. storočia Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Kultúrne reálie Ukrajiny Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Slávne ruské romány 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
Doktorandský seminár 1 Slavistika III. Filológia
Doktorandský seminár 2 Slavistika III. Filológia
Kľúčové otázky vybraného obdobia dejín a kultúry konkrétneho slovanského etnika Slavistika III. Filológia
Problémy výskumu slovanského areálu Slavistika III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruské a východoeurópske štúdiá I.-II. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
34
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
67
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ruská dráma 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Interpretácia umeleckého textu Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Kapitoly z dejín a kultúry Ukrajiny Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ukrajinský jazyk 1 Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ukrajinský jazyk 2 Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Doplnková odborná činnosť 1 Ruské a východoeurópske štúdiá, ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Doplnková odborná činnosť 2 Ruské a východoeurópske štúdiá, ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Nonkonformizmus vo svetovej literatúre 20. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Dejiny a recepcia súčasných slovanských literatúr Slavistika III. Filológia
Kľúčové otázky vývinu konkrétnej slovanskej literatúry vybraného obdobia Slavistika III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
177
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ACB Штейнбук, Ф. Методика викладання зарубіжної літератури в школі : навчальний посібник. 2-ге вид., випр. та уточн. Тернопіль : Мандрівець, 2009, 280 с., ISBN 978-966-634-485-7.

2

AAB Штейнбук, Ф. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів). Київ : Знання України, 2009, 215 с., ISBN 978-966-316-252-1.

3

ACB Штейнбук, Ф. Українська література у контексті тілесно-міметичного методу. Сімферополь : ВД «Аріал», 2013, 392 с., ISBN 978-617-648-133-1.

4

AAB Штейнбук, Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі. Київ : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2014, 248 с., ISBN 978-966-489-272-5.

5

AAA Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9.

2

Штейнбук, Ф. М. Образ Николая Кирсанова в системе действующих лиц романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Филологический класс. 2021. Т. 26, № 2, c. 24–32.

3

Штейнбук Ф. М. Идейно-художественное своеобразие романа Олеся Ульяненко «Там, где Юг». Филологические науки. 2021, № 5, c. 129–136.

4

Штейнбук, Ф. (Прото-)гипертекстуальность двойного финала в повести Л. Толстого «Дьявол». Studia Slavica Hung, 2020, 65 (2), c. 351–362.

5

Shteinbuk, F. Transgressive Character of the Femme Fatale Image in Oles Ulianenko’s Novel “Seraphim”. Respectus Philologicus, 2022, 41 (46), c. 107–119.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9. [03] Шимчишин М. М. Фізичний та уявний простір Гарлема початку ХХ століття. Сучасні літературознавчі студії. 2020. № 17. С. 83-88. C. 88.

2

 Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9. [03] Юферева О. В. Тревелог тоталітарної епохи: «Люди моря» Івана Ковтуна. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2021. № 1. С. 267–274. C. 274.

3

 Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9. [03] Дмитренко В. І. Архетип «Тінь» у романі Олеся Ульяненка «Сталінка». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2021. № 1 (94). C. 6–15. C. 8, 9.

4

 Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9. [03] Криворучко С., Ричкова Л., Карпенко О. Напрями літератури другої половини ХХ століття: «робітничий роман», мінімалізм, «нова хвиля». Філологічні трактати. 2021. Том 13, № 1. C. 32–41. C. 35.

5

Штейнбук, Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі. Київ : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2014, 248 с., ISBN 978-966-489-272-5. [03] Мейзерська Т. С. Концепт тривоги/тривожності у сфері приватного життя персонажів романістики Сергія Жадана («Месопотамія», «Інтернат»). Сучасні літературознавчі студії. Випуск 18. 2021. С. 86–93. С. 91.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Rezortný projekt Ministerstva školstva Ukrajiny: Výučba svetovej literatúry v podmienkach nezávislého externého hodnotenia (Гриф Міністерства освіти України № 14.1/12-Г-174); člen riešiteľského tímu, 2014-15.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen špecializovanej vedeckej rady Kyjevská národná jazykovedná univerzita Оd 07.09.2018 do 30.12.2021
Člen redakčnej rady časopisu „Svetová literatúra v ukrajinskej škole“(„Всесвітня література в школах України“) (Kyjev, Ukrajina) Od r. 2000 - doteraz
Člen vedeckej rady „Świat Tekstów. Rocznik Słupski“ (Slupsk, Poľsko) Оd r. 2011 - doteraz
Člen redakčnej rady "Innovations in scientific, technical and social ecossystems" Od r. 2022
Člen redakčnej rady Bulletin Žitomyrskej štátnej univerzity Ivana Franka Od r. 2022

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  1. Cena O. I. Biletského v oblasti kritiky, 20.12.2019 r.
  2. Cena regionálnej rady Poltava Panasa Mirného za zbierku kritických esejí-miniatúr «Інкубація „Яєць динозавра”», 07.07.2020 r.
  3. Literárna a umelecká cena Panteleimona Kuliša za rok 2021 za monografiu o Olesovi Ulianjankovi «Pod “Znamením Savaofa“, alebo „Kde...“ Ulianenko“, 02.01.2021 r./Panteleimon Kulish Literary and Artistic Prize for 2021 for the monograph on Oles Ulyanyanko "Under the Sign of the Savaof", or "Where ..." Ulyanenko, 02.01.2021.
Dátum poslednej aktualizácie
04.11.2022