Opis študijného programu
Študijný program boRV - ruské a východoeurópske štúdiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Ruské a východoeurópske štúdiá, 17590
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, ruský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ Celkový počet študentov študijného programu: Bakalárske štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent získa teoretické a praktické poznatky v oblasti ruského a ukrajinského jazyka, literatúr, dejín a kultúry východoeurópskeho areálu, ktoré môže použiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom štúdiu. Uplatní sa v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu programu Ruské a východoeurópske štúdiá na magisterskom stupni.

 

Vedomosti:

 

-          má ťažiskové vedomosti o reáliách, dejinách, literatúre a kultúre Ruska, prierezové vedomosti o Ukrajine a východoeurópskom areáli a dokáže o nich uvažovať v súvislostiach;

-          ovláda pojmy, princípy, teoretické a metodologické zásady štúdia východoeurópskeho kultúrno-historického areálu a korešpondujúcich humanitných vied;

-          má poznatky o všetkých rovinách jazykového systému ruštiny a vníma ich v komparácii s jazykovým systémom slovenčiny.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

 

-          vie použiť primerané teoretické poznatky v bežnej praxi;

-          ovláda ruštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe minimálne na úrovni B2;

ovláda minimálne základy ukrajinského jazyka;

-          ovláda odborný anglický jazyk na takej úrovni, že dokáže komunikovať a riešiť praktické otázky v priamom kontakte s krajinami regiónu;

-          disponuje praktickými základmi konzekutívneho tlmočenia, dokáže pretlmočiť a preložiť z/do ruštiny menej náročné texty;

-          je schopný implementovať získané vedomosti a praktické zručnosti v ďalšom nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu alebo v spoločenskej praxi.

 

Doplňujúce schopnosti a zručnosti:

 

-          je schopný prezentovať rôznym druhom auditória aktuálne problémy a ich riešenia v rámci východoeurópskeho areálu, a to aj v ruštine;

-          je schopný udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa:       

 

-          dokáže si organizovať vlastné vzdelávanie;

-          vie kriticky analyzovať písomný i hovorený prejav;

-          vie kriticky pracovať so sekundárnou literatúrou;

-         má rozvinuté komunikačné kompetencie, digitálne zručnosti, analytické zručnosti; schopnosť abstraktného a kritického myslenia.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

kultúrno-osvetový pracovník

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu

sprievodca v cestovnom ruchu pre rusky hovoriacu klientelu

delegát cestovnej kancelárie v rusofónnych krajinách

destinačný marketér (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

editor (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

redaktor

vydavateľský redaktor

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach

projektový manažér v organizáciách tretieho sektora (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

prekladateľ cudzích jazykov (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

učiteľ jazykovej školy (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

učiteľ cudzích jazykov (po doplnení štúdia programu 2. stupňa, po doplnení doplňujúceho pedagogického štúdia)

manažér v oblasti prekladateľstva (po doplnení štúdia programu 2. stupňa)

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti sa absolvent uplatní v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, vydavateľstvách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu programu Ruské a východoeurópske štúdiá na magisterskom stupni. 


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Ruské a východoeurópske štúdiá sú v porovnaní s prekladateľským programom realizovaným na katedre novším programom, prví absolventi bakalárskeho stupňa zložili štátne skúšky v roku 2008. Z úspešných absolventov v médiách pôsobia Mgr. Adam Záhorský (editor v denníku Hospodárske noviny) a Mgr. Anna Udvardiová (redaktorka v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky). V treťom sektore, v oblasti humanitárnej pomoci, medzinárodného rozvoja a sociálnej inovácie pôsobí Mgr. Martin Pavelka, ktorý pracuje v Istanbule v neziskovej organizácii pomáhajúcej integrácii sýrskych utečencov do spoločnosti. Je zodpovedný za koncipovanie a implementáciu projektov, monitoring, reporting a manažment dobrovoľníkov. V oblasti kultúrnej osvety a umenia pôsobí Mgr. Zdenko Dzurjanin, autor projektu www. kostolyslovenska.sk a Linda Pavelková, spoluautorka pamätnej tabule na budove FiF UK o sídle Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska (2018, https://www.teraz.sk/ceskoslovenske-vyrocia-2018/bratislava-na-budove-filozofickej-fakult/357722-clanok.html), po štúdiu ruských a východoeurópskych štúdií, pokračovala v štúdiu na VŠVU. V štátnej správe pôsobí Mgr. Simona Pavliková, ktorá je hlavnou štátnou radkyňou na sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí (odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce). Veronika Konečná je vedúcou tímu nadnárodnej spoločnosti Aperio Intelligence pre Rusko, SNŠ a SVE, predtým pracovala pre mimovládnu organizáciu, ktorá sa zameriavala na demokratizáciu a rozvoj vo východnej Európe; Mgr. Lucia Beniačová pracuje v oblasti manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti Intesa Sanpaolo a PhDr. Zuzana Némethová (rod. Cocuľová) je vedúcou oddelenia ľudských zdrojov a marketingu vo firme Goldbeck. Mgr. Jakub Kapičiak, PhD. ukončil doktorandské štúdium na FF UK v Prahe, v súčasnosti je odborným asistentom na Katedre ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové. Mgr. Katarína Biačková (rod. Hrčková), PhD. pôsobila ako odborná asistentka na Katedre slovanských jazykov FF UMB. Mgr. Natália Dukátová, PhD. úspešne ukončila doktorandské štúdium v ÚSvL SAV. Mgr. Michaela Dziváková (rod. Kacinová), PhD. pôsobí na Katedre románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenie zamestnávateľov (cestovná kancelária Tripito, cestovná kancelária Pelikan.sk, Ústav svetovej literatúry SAV, stavebná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou Goldbeck, Ministerstvo zahraničných vecí SR, spoločnosť IBM) so skúsenosťami, resp. indikáciou pozícií, na ktorých u nich pracujú alebo by potenciálne mohli pracovať absolventi daného programu, je súčasťou príloh.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. Rada študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garantka), prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. (spolugarant), doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. (spolugarantka), doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD. (spolugarant), Mgr. Lizaveta Madej, PhD. (spolugarantka), Mgr. Anna Udvardiová (TASR, redaktorka, zástupca zamestnávateľov), Bc. Vanessa Massayová (zástupkyňa študentov/tiek).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-    podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-    klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-    sylaby predmetu,

-    výsledky vzdelávania,

-    povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Kompletné znenie študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami.

Profilové predmety sú označené v informačných listoch.

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, prípadne v budove na Múzejnej 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Na bakalárskom stupni musia študenti v bloku A (povinné predmety) absolvovať 30 povinných predmetov s celkovou dotáciou 117 kreditov a v bloku Štátna skúška 1 predmet s celkovou dotáciou 12 kreditov.

Na bakalárskom stupni musia študenti získať celkovo 32 kreditov z bloku B (povinne voliteľné predmety), ktorý sa ďalej člení na bloky UKRAJINISTIKA (min. 20 kreditov) a JAZYK, REÁLIE A KULTÚRA (min. 12 kreditov).

Študenti si zapisujú výberové predmety tak, aby po získaní predpísaného počtu kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety dosiahli požadovaný počet kreditov potrebný na ukončenie bakalárskeho štúdia programu boRV (180 kreditov bez predmetu Obhajoba bakalárskej práce, čiže 168 kreditov), t.j. predmety s minimálnou celkovou dotáciou 19 kreditov.

V študijnom programe nie sú predmety spoločného základu.

Za úspešnú obhajobu záverečnej bakalárskej práce študent získa 12 kreditov.

Odborná prax nie je súčasťou študijného programu.

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/ruske-a-vychodoeuropske-studia/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

• Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf.

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; lizaveta.madej@uniba.sk

Informácie o mobilitách sú zverejnené na stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/studijne-pobyty-a-staze/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry.


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+ (Varšavská univerzita, Jyväskylská univerzita, Veronská univerzita, Zadarská univerzita a i.) ako aj prostredníctvom štipendijných pobytov realizovaných v rámci ponuky SAIA a MŠ SR. Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava.

Študentom je nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

  • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty
  • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/aktualnyAR/FiF/SK/boRV.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

•  Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

• Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AISe.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; irina.dulebova@uniba.sk, pôsobí na funkčnom mieste profesorky

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/aktualnyAR/FiF/SK/boRV.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AISe.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Aktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác sa nachádza na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/studium-krvs/zaverecne-prace/

 

Zoznam školiteľov:

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

feliks.shteinbuk@uniba.sk

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

irina.dulebova@uniba.sk

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

nina.cingerova@uniba.sk

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

jelena.ondrejkovicova@uniba.sk

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

ivan.posokhin@uniba.sk

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

lizaveta.madej@uniba.sk

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

roman.kvapil@euba.sk

Marína Zavacká, PhD.

marina.zavacka@savba.sk

Mgr. Zuzana Bujačková

zuzana.bujackova@uniba.sk

Mgr. Lucia Chudá

chuda40@uniba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác: https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Vanessa Massayová (massayova2@uniba.sk)

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, konzultačné hodiny sú uvedené pod profilom pedagóga na stránke katedry (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-rusistiky/clenovia-katedry/).

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

• Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

• Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, +421 2 9013 2147, miestnosť: G256, úradné hodiny: pondelok: 09:00 – 12:00, utorok:    09:00 – 12:00, streda:    13:00 - 15:00, štvrtok:   09:00 – 12:00.

• Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, 1. stupeň sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK, prípadne v budove na Múzejnej 10.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti jazykových cvičení, v špecializovanej učebni (G245/G316) sa budú realizovať predmety zamerané na tlmočenie.

 

V budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/


Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Knižničné služby na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave zabezpečuje čiastková knižnica Slovanský seminár. Táto čiastková knižnica bola založená v roku 1921. Obsahuje viac ako 45 000 publikácií, z toho jej historický fond tvorí približne 12 000 zväzkov vzácnych tlačí zo 17. a 18. storočia a knižných publikácií z 19. stor., zachovaných súborov almanachov a časopisov lingvistického, literárneho a kultúrnoosvetového charakteru českej a slovenskej proveniencie z 19. a 1. polovice 20. stor. Súčasťou knižnice je i študovňa s internetovým pripojením a možnosťou priameho zapožičania časopisov a kníh. Knižnica má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov. Otváracie hodiny a kontaktné údaje sú uvedené na stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/kniznica-slovansky-seminar/.

V priestoroch univerzity je študentom voľne dostupná Wifi. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

 

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

• Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

 

Prednášatelia z Historického ústavu SAV (Mgr. Marína Zavacká, PhD.), Ekonomickej univerzity (prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.). Slovenskej technickej univerzity (prof. Ing. Michal Masaryk, PhD.) a politologička Mgr. Alexandra Peťková, PhD. Prednášatelia zabezpečujú ponúkané výberové predmety (Sovietsky zväz – náš vzor. Transfer kultúrnych vzorov v 50.-80. rokoch, Cestovný ruch vo východnej Európe, Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestore, Základy politického systému Ruskej federácie). 


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/.


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Opísané vo vnútornom predpise UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Študentská anketa je dostupná na webovej stránke: https://anketa.uniba.sk/fphil/


b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

 

V minulosti boli práve na podnet študentov otvorené nové povinne voliteľné predmety, ktoré rozširovali poznanie v študovanej oblasti (predmety zamerané na výtvarné umenie), a výberové predmety (konverzačné cvičenia). Podnety študentov formulované v ankete sa zohľadňovali aj aktuálne pri úprave študijného plánu – išlo predovšetkým o požiadavku vyváženosti medzi povinne voliteľnými predmetmi zameranými na oblasť dejín a reálií a povinne voliteľnými predmetmi zameranými na kultúru oblasti.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

• Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

• Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

• Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

 

V minulosti boli na podnet študentov sformulované v študentskej ankete otvorené nové povinne voliteľné predmety, ktoré rozširovali poznanie v študovanej oblasti (predmety zamerané na výtvarné umenie), a výberové predmety (konverzačné cvičenia). Podnety študentov formulované v ankete sa zohľadňovali aj aktuálne pri úprave študijného plánu – išlo predovšetkým o požiadavku vyváženosti medzi povinne voliteľnými predmetmi zameranými na oblasť dejín a reálií a povinne voliteľnými predmetmi zameranými na kultúru oblasti.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu