Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko
doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Truhlářová
I.2 - Meno
Truhlářová
I.3 - Tituly
Doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky Univerzity Komenského Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2 PO Box 32 414 99 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jana.truhlarova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo francúzština-portugalčina
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo francúzština-portugalčina
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav svetovej literatúry SAV/Institute of World Literature Slovak Academy of Sciences
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
teória literatúry a dejiny francúzskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
transalatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt/doktorand Ústav svetovej literatúry SAV 1986-1989, 1989-1993
vedecký pracovník na čiastočný úväzok Ústav svetovej literatúry SAV 1994 -
odborný asistent Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994-2009
docent Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
MS Teams academia/ MS Teams academy využívanie potenciálu MS Teams/ Work with MS Tems Univerzita Komenského 2021-2022
Práca v Moodle Univerzita Komenského 2021-2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny francúzskej literatúry 1 francúzsky jazyk a kultúra I filológia
Dejiny francúzskej a frankofónnej kultúry 1-2 francúzsky jazyk a kultúra I filológia
Vybrané kapitoly z dejín francúzskej literatúry 19. storočia francúzsky jazyk a kultúra II filológia
Semináre z prekladu francúzsky jazyk a kultúra I+II filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
portugalský jazyk a kultúra I filológia
portugalský jazyk a kultúra II filológia
literárna veda III
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
30
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Francúzska literatúra vo filme francúzsky jazyk a kultúra II filológia
Preklad dramatického textu/ Translation of french play texts francúzsky jazyk a kultúra/french language and culture II filológia
Dejiny prekladu a recepcie románskych literatúr filológia II filológia spoločný základ
Recepcia románskych literatúr translatológia III translatológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
100
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.
  • AAB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO]: Krátka próza Guy de Maupassanta : kompozičná a typologická analýza. - Bratislava : Veda, 1999. - 172 s.

ISBN 80-224-0559-0 Ohlasy (4)

2.
  • AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

Lit. 131 zázn.

ISBN 978-80-224-1017-5

Ohlasy (40)

3.
  • ABB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplínLit.: 46 zázn.

In: Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4 (Ohlasy 4)

4.
  • AEC02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix et la constitution d'une romanistique slovaque

Lit. 23 zázn .In: La France et l'Europe centrale : médiateurs et médiations. - Paris : Institut d'études slaves, 2015. - S. 119-134. - ISBN 978-2-7204-0538-9

Ohlasy (1)

5.
  • ADD01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO]: Jacques Derrida a pojem posvätného v preklade = Jacques Derrida and "the sacred" in translation

Lit. 11 zázn.

In: World Literature Studies. - Roč. 3 (20), č. 4 (2011), s. 12-26. - ISSN (online) 1337-9690

Ohlasy (1):


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

ABB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplín

Lit.: 46 zázn.

In: Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4 (Ohlasy 4)

2.

AEC02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : La vision de la famille dans la correspondance de Guy de Maupassant

Lit. 15 zázn

In: Les relations familiales dans les écritures se l´intime du 19e siécle français. - Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2016. - S. 193-208. - ISBN 978-2-84516-704-9

Edícia: Écritures de l´intime ; 25

3.

AEC03 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Histoire du Département d'études francaises de la Faculté des lettres del' Université Comenius : enseignement de la littérature et de la civilisation (León Chollet, Antn Vantuch) 1923-1960

In: La France et l'Europe centrale : la construction des savoirs réciproques á travers l' enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. - S. 103-120. - ISBN 978-80-7560-110-0

4.

AEC01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix et la constitution d'une romanistique slovaque

Lit. 23 zázn

In: La France et l'Europe centrale : médiateurs et médiations. - Paris : Institut d'études slaves, 2015. - S. 119-134. - ISBN 978-2-7204-0538-9

Ohlasy (1):


5.

AEC L Éducation sentimentale de Gustave Flaubert et la jeune prose slovaque des années 1960 Jana TruhlářováTruhlářová, Jana 1963- UKOFIRO UKOIF21Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách D'après Flaubert. - : 1. vyd. ISBN 978-2-38072-003-7. - Paríž : Kimé, 2021. - S. 211-225 [1,13 AH]        

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

ISBN 978-80-224-1017-5

Ohlasy (40):

[o6] 2009 Malinovská-Šalamonová, Z.: Revue svetovej literatúry, roč. 45, č. 1, 2009, s. 121-122

2.

AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

Lit. 131 zázn.

ISBN 978-80-224-1017-5      

[o4] 2013 Bednárová, K.: Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku 1 : od sakrálneho k  

profánnemu. Bratislava : Veda, 2013, S. 286

3.

ABD02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix a historická prekladateľská metóda = Jozef Felix and his historical method of translation

Lit. 35 zázn.

In: Myslenie o preklade na Slovensku. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 32-54. - ISBN 978-80-8101-868-8

Ohlasy (5):

[o2] 2016 Valcerová, A.: World literature studies, roč. 8, č. 1, 2016, s. 47 - AHCI ; SCOPUS


4.

ABD02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix a historická prekladateľská metóda = Jozef Felix and his historical method of translation

Lit. 35 zázn.

In: Myslenie o preklade na Slovensku. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 32-54. - ISBN 978-80-8101-868-8

Ohlasy (5): [o2] 2020 Tyšš, I. - Gromová, E.: Agency in indirect and collaborative translation in the Slovak cultural space during socialism. In: World literature studies, roč. 12, č. 1, 2020, s. 43 - AHCI ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt VEGA na FiFUK č. 1/0280/16. 2016-2017:  „Romanista Anton Vantuch a jeho prínos do slovenskej kultúry“/ Romanist Anton Vanuch and its contribution to the Slovak culture

hlavný riešiteľ / principal researcher 

Výstup/Output: 

ABB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplín

+B79Lit.: 46 zázn.

In: Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4

FAI01 - Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%): Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 362 s. [17,69 AH] [print]

ISBN 978-80-223-4478-4

2.

Grantový projekt Vega č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru I. (Translation as a part of history of cultural space spoluriešiteľ/conducting researcher

1. Výstup/Output: ABC Jana Truhlářová: Jozef Felix et la constitution d´une romanistique slovaque In. Antoine Marès (ed): La France et l´Europe centrale. Médiateurs et médiations.. Paris, Institut d´Études slaves, 2015, ISBN: 978-2-7204-0538-9., s.119-134.


3.

Grantový projekt Vega 20166/19 Ústavu svetovej literatúry SAV, komisia pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. spoluriešiteľ/conducting researcher : výstup/output: Émile Zola et le naturalisme en Slovaquie au XXe siècle (réception et préjugés)

In: Excavatio, vol. XXXI, 2019. International Review for Multidisciplinary Aproaches and Comparative Studies Related to Émile Zola and Naturalism Around the World. Aizen. Editor: Anna Gural-Migdal. Alberta, Canada. ISSN: 2368-6138. 

Tematické číslo: Émile Zola and Naturalism in Europe.

http://aizen.zolanaturalismassoc.org/excavatio/journal.html

 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v komisii pre doktorandské a rigorózne skúšky v oblasti francúzska a portugalská literatúra Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 -
Členstvo v komisii pre udeľovanie štipendií na univerzity a inštitúcie v Belgickom kráľovstve SAIA 2008 --
Garant študijného odboru portugalský jazyk a kultúra Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 - 2022
Členka výkonného výboru IUFS -SFUI Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút 2017 --
Členka komise VEGA Vega - vedecká grantová agentúra 2021 --

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Université Blaise Pascal v v rámci grantu VEGA na FiFUK č. 1/0280/16 Maison des sciences de l´homme,4 Rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, France 7. – 16. 12. 2016 študijný pobyt/scholarship
Université Paris1- Panthéon Sorbonne 2 Place du Panthéon, 75231 Paris, Francúzsko France október 2017 študijný pobyt/scholarship
Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Institut románských jazyků/ Masaryk University, Faculty of Pedagogy, Institut for Romance studies Poříčí 7/9, 639 00 Brno-střed, ČeskoBrno 18-23. april 2018 Vyžiadané prednášky/requested lectures: Ressemblances et différences dans le travail avec le détail chez Gustave Flaubert et Guy de Maupassant v rámci Festivalu francúzskej kultúry Brno 12.-22. 4. 2018 19. apríla 2018
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G Korespondenční adresa: Arna Novák 12.-16. apríla 2019 Vyžiadané prednášky/requested lectures " Émile Zola- Roman expérimental ou allégorique. Brno, Brno, 9. apríla 2019.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1.organizovanie medzinárodných konferencií/organisation of international conferencies:

2017: La traduction du français en Europe centrale au XXe siècle: contexte politique et culturel (Hongrie, Pays tchèques, Pologne, Slovaquie), Bratislava, 16.-17. 5.2017.

 2019: 23e séminaire de l´École doctorale francophone des pays de Visegrád organizátori Filozofická fakulta UK/FrancAvis. 14.-16. novembra 2019, hotel Družba, Bratislava.

2.Oponent dizertačných a habilitačných prác na medzinárodnej úrovni/opponent of dissertations and habilitation theses at the international level: France-Czech republic: Jaroslav Stanovský PhD s dvojitým diplomom/double diploma (Paris Sorbonne -- Masarykova univerzita Brno, 2020); habilitačná práca/habilitation these Ján Drengubiak (Prešov 2018); Habilitačná práca/Habilitation these Květa Kunešová (Univerzita Hradec Králové, 2015).

3. Posudzovateľská činnosť vedeckých publikácií domácich:/assessment of scientific publications at home: P. Šišmišová (2018), E. Palkovičová (2019), zahraničných/abroad: R. Karul, K. Bartha.Kovács, A. Tureková (2019), Jacques Lefebvre (2019), project KEGA (2019).


Dátum poslednej aktualizácie
11.06.2022