Opis študijného programu
Študijný program boRO - románske štúdiá
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
29.03.2021
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
13.11.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
nevzťahuje sa na tento program
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
https://is.saavs.sk/attachments/download/33950/hodnotiaca_sprava-12275.pdf
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Románske štúdiá, 184605
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02  Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, 0231, 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný študijný program
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nevzťahuje sa na tento študijný program. Študijný program zabezpečuje len Filozofická fakulta UK v Bratislave 

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, francúzsky, portugalský, rumunský, španielsky, taliansky
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky.
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/ ; údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ ; Celkový počet študentov študijného programu: Bakalárske štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

Cieľom študijného programu Románske štúdiá je pripraviť absolventov, z ktorých sa stanú odborníci (romanisti) zorientovaní v jednom z historicky najstarších európskych geopolitických a kultúrnych areálov, ktorý je tvorený skupinou piatich hlavných živých románskych jazykov: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina a taliančina.  

Koncept študijného programu Románske štúdiá vychádza z aktuálnej potreby širšieho poznania rozsiahlejších kultúrnych a geopolitických európskych či svetových areálov, z nevyhnutnosti otvoriť vzdelávanie humanitných predmetov v širšom zábere a formovať odborníkov, t. j. romanistov schopných pôsobiť v širšie zameranej oblasti.  

Program Románske štúdiá vychádza z podstaty a charakteru základov európskej civilizácie, kde je neodmysliteľným antické dedičstvo a jeho pokračovanie v období neskorého staroveku a raného kresťanstva na území budúcich románskych krajín; z geopolitického hľadiska ide o zásadný vplyv moderného civilizačného faktora románskych kultúr a snahu o jeho presadenie v období kolonializmu; zhodnotenie tohto kultúrneho prvku v post-koloniálnej ére prináša nový pohľad na danú areálovú oblasť. Skúmanie vplyvu románskeho areálu na svetovú geopolitickú situáciu a zhodnotenie jeho kultúrneho dedičstva v multikultúrnej a multilingválnej Európskej únii je nanajvýš aktuálne. 

Absolventi študijného programu Románske štúdiá nadobudnú vedomosti z oblasti románskeho spoločenského, politického, kultúrneho a literárneho areálu v historických, geopolitických a kultúrnych súvislostiach z diachrónneho a synchrónneho aspektu (ťažisko profilových predmetov). Budú aktívne a plnohodnotne ovládať dva románske jazyky (sústava povinne voliteľných blokov a povinne voliteľných predmetov). Získajú základy latinčiny, ktorá im umožní prehlbovať lingvistické a kultúrne znalosti a v budúcnosti im pomôže ľahšie si osvojiť ďalšie románske jazyky. 

Absolventi, ktorí nadobudnú znalosti vybraných románskych jazykov a disciplín, patriacich k príslušnému jazykovému okruhu, budú mať prístup k autentickému poznaniu siedmich európskych a vyše dvoch desiatok zámorských frankofónnych, hispanofónnych a lusofónnych krajín, nadobudnú orientáciu v talianskom a rumunskom kultúrnom priestore. Umožní im to prístup ku kultúrnemu a literárnemu dedičstvu všetkých románskych oblastí, kultúrnu a odbornú výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.  

Štúdium románskych jazykov vo vzájomnej kombinácii prispeje k zachovaniu rovnováhy a multilingvizmu v ponuke štúdia jazykov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, bude príspevkom k porozumeniu európskych identít pochopením historických a iných súvislostí. Dôkladná znalosť cudzích jazykov otvára nové obzory a možnosť pochopiť svet a dianie v ňom v komunikácii s ľuďmi z rôznych geopolitických a kultúrnych oblastí a z odlišného zorného uhla, než dovoľuje materinský jazyk.  

Štúdium románskych jazykov a kultúr v integrovanom celku prináša absolventom aj možnosť prezentácie Slovenska v týchto krajinách a prispieva k jeho zapojeniu do medzinárodných ekonomických, politických, kultúrnych a spoločenských väzieb. 

Takto koncipovaný program umožní prijať väčší počet záujemcov o študentskú mobilitu z iných európskych krajín, pretože štúdium bude mať internacionálny charakter. 

 

Koncepcia študijného programu Románske štúdiá sa v bakalárskom stupni orientuje na tieto nosné témy jadra znalostí: vedomosti, zručnosti a kompetencie viažuce sa na stavbu a štruktúru románskych jazykov, diachrónne a synchrónne vzťahy a súvislosti medzi slovenským jazykom a románskymi jazykmi, na postavenie a fungovanie románskych jazykov v bežnej a odbornej komunikácii v spoločenských, kultúrnych a pragmatických súvislostiach. K nosným témam jadra patria aj vedomosti z dejín románskych literatúry, poznatky z teórie literatúry a literárnovednej metodológie. Absolventi si osvoja základné komunikačno-pragmatické kompetencie a zručnosti spojené s ústnym a písomným prejavom, s verejným pôsobením, kultivujú si interpretačné zručnosti pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér, nadobudnú základy analýzy a interpretácie literárnych diel. 

 

Profil vedomostí absolventa: absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Románske štúdiá má prierezové vedomosti v oblasti románskeho jazykového a kultúrneho areálu ako celku a široké vedomosti v oblasti svojej zvolenej jazykovej a literárnej špecializácie. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti románskeho spoločenského, jazykového a kultúrneho areálu. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o zvolených románskych jazykoch a ich zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach ich fungovania na všetkých jazykových rovinách a vo vzťahoch k iným jazykom. Vedie k tomu štúdium stavby a štruktúry zvolených jazykov, spoločenského postavenia a fungovania románskych jazykov v medziľudskej komunikácii a v širších spoločenských, kultúrnych a pragmatických súvislostiach európskeho spoločenstva. Študent nadobudne schopnosť analyzovať a interpretovať po obsahovej stránke tematicky rôznorodé texty v študovaných románskych jazykoch a pripraviť ich rôzne verzie. Absolvent má základy medzikultúrnych a medziliterárnych vzťahov v románskom areáli a ovláda základy dejín literatúr študovaných románskych jazykov. 

 

Zručnosti absolventa: absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Románske štúdiá vie aktívnym spôsobom využívať získané znalosti a jazykové zručnosti v oblasti románskeho kultúrneho areálu a v oblasti svojej špecializácie (v dvoch románskych jazykoch). Vie získavať informácie z relevantných zdrojov a využívať ich na riešenie praktických úloh. Získané informácie a ich aplikáciu vie kriticky posúdiť, k čomu ho vedie komparatívny základ štúdia, dôraz na podnecovanie a formovanie kritického myslenia v predmetoch študijného programu spolu s konfrontáciou akademického prístupu a možnosťou diskutovať s ľuďmi z praxe – odborníkmi, prekladateľmi, literárnymi vedcami, slovenskými diplomatmi a kultúrnymi diplomatmi v jednotlivých krajinách románskeho areálu, prizývanými k realizácii jednotlivých profilových predmetov. Vďaka rozsiahlym možnostiam študentskej mobility Erasmus+ sa študent orientuje aj v autentickom prostredí románskeho areálu a poznatky v ňom získané vie aplikovať v domácom prostredí. 

 

Kompetencie absolventa: absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Románske štúdiá ovláda problematiku románskeho kultúrneho areálu z pohľadu dejín, spoločnosti, geopolitického aspektu a kultúry. Ovláda študované románske jazyky na vysokej praktickej úrovni v písanej i ústnej podobe. Na základe získaných vedomostí je schopný riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti, niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce, vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti. 

 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa: koncepcia študijného programu Románske štúdiá kladie dôraz na prenositeľné spôsobilosti absolventa, uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách a v ďalšom nadväzujúcom štúdiu: komunikačné schopnosti (komunikácia vo viacerých románskych jazykoch); uvažovanie v súvislostiach (európskeho, románskeho, stredoeurópskeho a slovenského kontextu, analýza a syntéza poznatkov); rozvoj kreativity (určenie cieľa úlohy, hľadanie riešenia, inovatívnosť), rozvoj samostatného a kritického myslenia (o. i. schopnosť určiť relevantnosť informácií a zdrojov); schopnosť porovnávať viaceré kontexty a vyvodiť závery; metakognitívne schopnosti súvisiace so zvládnutím náročnej študijnej záťaže (plánovanie štúdia/práce, definovanie cieľov, analýza zdrojov, hľadanie riešení); digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, využívanie lingvistických a literárnych portálov, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.). 

 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu Románske štúdiá v bakalárskom stupni sa môžu uplatniť v indikovaných povolaniach, ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor; z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, manažér v oblasti kultúry, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod. 

Z pohľadu administratívnych orgánov Európskej únie sú to povolania, ako administrátor (koordinácia projektov, komunikácia s tretími krajinami), korektor (korekcia administratívnych textov pred vydaním v Úrade pre publikácie EÚ; vyžaduje sa výborné ovládanie materinského jazyka a veľmi dobré ovládanie iného oficiálneho jazyka EÚ), prekladateľ – (prekladanie rôznych typov textov pre Európsku radu, Európsky parlament, Súdny dvor v Luxemburgu a iné európske inštitúcie, potrebné je výborné ovládanie materinského jazyka a minimálne dvoch iných oficiálnych jazykov EÚ. 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.  

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V súčasnosti sa na Slovensku pociťuje zvýšená potreba komplexných odborníkov –romanistov, keďže niekoľko desaťročí sa románske jazyky, kultúra a literatúra študovali iba ako samostatné jednotky bez širších súvislostí. Je preto potrebné podporiť aj odborný „románsky“ presah do domácich výskumných aktivít (románsky element na Slovensku z pohľadu histórie, archívnictva, výtvarného umenia, politických vzťahov), ktoré si vyžadujú odborníkov s dôkladnými znalosťami románskych jazykov a románskeho kultúrneho a civilizačného areálu. 

Oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sú: práca vo vydavateľstvách, v médiách (teritoriálny expert), v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére na zahraničných referátoch (jazykový a teritoriálny expert pre podniky zahraničného obchodu), v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v kultúrnej diplomacii, v európskych inštitúciách, všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o príslušných jazykových a kultúrnych areáloch. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori.  

 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Keďže ide o nový študijný program, uvádzame niektorých úspešných absolventov a absolventky doterajších študijných programov so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Z aktuálnych študijných programov realizovaných na Katedre romanistiky možno uviesť zoznam absolventiek a absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí sa úspešne uplatnili v rôznych oblastiach, a ktorých viedli pedagógovia participujúci na predkladanom študijnom programe Románske štúdiá

Odborné stáže na inštitúciách EÚ absolvovali študentky programu francúzsky jazyk a kultúra: 

Mgr. Michaela Maninková: Európska komisia, október 2015 – február 2016; Mgr. Anna Kucejová: Európsky parlament, január – jún 2016; Mgr. Andrea Sihelská: Európsky parlament, január – jún 2016; Mgr. Dominika Malenová: Európska komisia, október 2016 – február 2017; Mgr. Dominika Malenová: Európska centrálna banka, september – december 2017; Mgr. Jana Kyseľová: Európska komisia, október 2018 – február 2019; Mgr. Amália Mack: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, september 2019; Mgr. Darina Petrášová: Európska komisia, október 2019 – február 2020; Mgr. Silvia Gubová: Európsky parlament, október 2020 – február 2021; Mgr. Lucia Švecová: Európska komisia, marec 2020 – júl 2020, október 2020 – február 2021. V oblasti prekladateľstva pôsobia ako umelecké prekladateľky Mgr. Lucia Švecová, Mgr. Monika Jurovčáková, Mgr. kristína Svrčková. Na Slovensko-francúzskej bilingválnej sekcii na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave učia absolventky Mgr. Katarína Stolárová-Holecová, Mgr. Eva Gočálová-Hucková, a aktuálne aj končiaca študentka Bc. Michaela Hrušková. Na bilingválnom Slovensko-talianskom gymnáziu na ul. Ladislava Sáru v Bratislave, ktoré je podobne ako Gymnázium Metodova 2 v Bratislave v zmluvnom vzťahu s FiF UK (študentská prax), vyučuje francúzštinu a taliančinu Mgr. Angelika Fanová. 

Bývalá absolventka a doktorandka Katedry romanistiky Mgr. Silvia Štofková-Rybárová, PhD. prednáša na Katedre romanistiky FF UKF v Nitre a pracuje ako vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV. V Ústave svetovej literatúry SAV pôsobí ako vedecká pracovníčka aj absolventka programu rumunský jazyk a literatúra Mgr. Eva Kenderessy, PhD. 

Spomedzi absolventiek a absolventov študijného programu portugalský jazyk a kultúra možno uviesť tieto úspešné umelecké prekladateľky: Mgr. Lenka Cinková, PhD., Mgr. Júlia Jellúšová, PhD. (Prémia Literárneho fondu za preklad – 2015), Mgr. Zuzana Greksáková, PhD. (prekladateľka, doktorát z Univerzity v Coimbre). Pre inštitúcie EÚ pracujú ako akreditovaní tlmočníci a tlmočníčky: Mgr. Karolína Zemánková, PhDr. Miroslava Petrovská, aj úspešná umelecká prekladateľka (Prémie LF za preklad – 1999, 2003) a tlmočnícka v Európskom parlamente, prekladateľ Mgr. Branislav Jurkovič a prekladateľky Mgr. Daniela Spáč a Mgr. Zuzana Greššová Leal, PhD. 

Jednou zo zakladajúcich členiek a členov a výkonnou riaditeľkou Portugalského inštitútu je Mgr. Zuzana Chudíková. 

Spomedzi absolventiek a absolventov programu španielsky jazyk a kultúra možno uviesť Mgr. Juraja Tomagu, od roku 2020 riaditeľa tlačového odboru MZV a EZ SR, ktorý predtým pôsobil ako pracovník Veľvyslanectva SR na Kube. Mgr. Zuzana Kubičková absolvovala v rokoch 2019 – 2020 Escuela Diplomática de Espaňa (master´s degree), Mgr. Monika Slobodová je riaditeľkou jazykovej školy v Madride a majiteľkou agentúry MONTALK. Mgr. Erika Kolocsányiová nastúpila po ukončení štúdia na program Erasmus Mundus (MultiELE) so štipendiom z EÚ. V rámci neho študovala na Universidad de Deusto, Universitat Pompeu Fabra, Jawaharlal Nehru University a University of Iceland. V 2013 absolvovala stáž pre prekladateľov v Európskom parlamente. Titul PhD. z jazykovedy získala na University of Luxembourg (2015 – 2019) a od roku 2020 pôsobí ako vedecká pracovníčka na University of Greenwich, Londýn. Ako umeleckí prekladatelia pôsobia Mgr. Milan Kopecký, PhD. a Mgr. Barbara Sigmundová, PhD. (Prémia LF za preklad – 2019). 

Spomedzi absolventiek a absolventov programu taliansky jazyk a kultúra Mgr. Patrícia Procházková pracuje v RTVS ako prekladateľka talianskych televíznych filmov a seriálov. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ pracovala tiež ako laison officer pre talianske delegácie. Ako autorka sa podieľala na vydaní prvého životopisu A. Dubčeka v talianskom jazyku. Mgr. Ivo Poláček, PhD. je akreditovaný tlmočník pre inštitúcie EÚ a úradný prekladateľ. Súčasne pôsobí ako pedagóg v odbore prekladateľstvo - tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program Románske štúdiá je koncipovaný tak, že poskytuje rozsiahly vedomostný základ pre orientáciu absolventa v odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú prácu s cudzími jazykmi a v cudzích jazykoch, porozumenie pre prácu s textom a informáciami. Program dáva po absolvovaní bakalárskeho stupňa predpoklad pokračovať na magisterskom stupni a v doktorandskom štúdiu. Umožní tak absolventovi venovať sa vedeckému výskumu, po rozšírení vzdelania o Doplňujúce pedagogické štúdium tiež uchádzať sa o zamestnanie aj vo sfére vzdelávania. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou príloh (Portugalský inštitút, Ústav svetovej literatúry SAV, Slovensko-francúzska bilingválna sekcia na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave). 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.  

Rada študijného programu Románske štúdiá bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu románske štúdiá: Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba), Doc. Mgr. Bohdan Ulašin PhD., Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., Doc. Pavol Štubňa, PhD., Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., Doc. Róbert Gáfrik, PhD., zástupca zamestnávateľov, Mgr. Katarína Beňová, zástupkyňa študentov.    

Študijný plán vytvárala hlavná zodpovedná osoba prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., v spolupráci s návrhovou radou študijného programu a v spolupráci s jednotlivými jazykovými sekciami Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je prístupné na

Románske štúdiá (uniba.sk)

ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boRO.xml

boRO.pdf (uniba.sk)


Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 

  

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Študijný program Románske štúdiá v bakalárskom stupni ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boRO.xml je zostavený z profilových predmetov sústredených v bloku A – Románsky jazykový a kultúrny areál, študenti ich absolvujú povinne. Blok A obsahuje predmety, ktoré sú úvodom do štúdia jazykov, literatúry a literárnej teórie, do dejín, civilizácie, kultúry a súčasnosti románskych krajín. Blok A obsahuje v bakalárskom stupni tiež predmet venovaný základom latinskej filológie a vyučuje sa latinčina pre začiatočníkov (tieto dve disciplíny tvoria historický a lingvistický základ európskej kultúry, z ktorého vzišli aj moderné románske jazyky a literatúry. Vyučovacím jazykom je slovenčina). 

Predmety piatich románskych jazykov sú zoskupené do blokov B1 - B5 (blok B1 – francúzsky jazyk, literatúra a civilizácia; blok B2 – portugalský jazyk, literatúra a civilizácia; blok B3 – rumunský jazyk, literatúra a civilizácia; blok B4 – španielsky jazyk, literatúra a civilizácia; blok B5 – taliansky jazyk, literatúra a civilizácia). Študenti si zvolia dva románske jazyky podľa ponuky kombinácií jazykov vypísanej v príslušnom akademickom roku; príslušné dva bloky absolvujú v plnom rozsahu, budú ich jazykovou špecializáciou.  

Ďalšie povinne voliteľné predmety sú sústredené do blokov B6 (povinne voliteľné predmety k bloku A) a B7 – B.16 (povinne voliteľné predmety k jednotlivým jazykom rozdelené na časť lingvistika a na časť literatúra a civilizácia). Z blokov B7 – B16 si študenti vyberajú povinne voliteľné predmety podľa svojej zvolenej jazykovej špecializácie. Jednotlivé jazyky v kombinácii sú rovnocenné kreditovou aj hodinovou dotáciou. Vyučovacím jazykom je príslušný románsky jazyk a slovenský jazyk. Štúdium je zavŕšené obhajobou bakalárskej práce. 

Študent sa môže zapísať na celofakultné výberové predmety, ktorých rozsah a zameranie korešponduje a dobre sa dopĺňa so štúdiom románskeho areálu. 

 

Profilovými predmetmi sú všetky predmety bloku A: 

Úvod do dejín a kultúry románskeho sveta 1 (Španielsko, Portugalsko, Latinská Amerika) 

Úvod do dejín a kultúry románskeho sveta 2 (Francúzsko, Taliansko, Rumunsko) 

Areálové medzikultúrne zoskupenia 1 (hispanofónia a lusofónia) 

Areálové medzikultúrne zoskupenia 2 (frankofónia, taliansky a rumunský kultúrny areál) 

Úvod do jazykovedy 

Úvod do korpusovej lingvistiky 

Úvod do štúdia literatúry 

Základy latinskej filológie  

Latinčina 1  

Latinčina 2 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť/predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu): 

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.:

boRO.pdf (uniba.sk) 

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:  

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: 

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

 

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):  

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

 • osnovu/ sylaby predmetu:  

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):  

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

 

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:  

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:  

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

 

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):  

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 


 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách): 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. 

 

 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:  

na bakalárskom stupni musí študent v bloku A (profilové predmety) časti programu absolvovať 12 povinných predmetov (študijná časť spolu s obhajobou bakalárskej práce) s celkovou dotáciou 49 kreditov. 

 

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:  

Na bakalárskom stupni musí študent v blokoch B1 – B5 časti programu absolvovať všetky povinne voliteľné predmety v dvoch jazykových špecializáciách s celkovou dotáciou 50 – 57 kreditov za každý z dvoch zvolených blokov jazykovej špecializácie. Kreditová dotácia závisí od stupňa jazykovej úrovne, s ktorou študent začína študovať danú jazykovú špecializáciu. Presný počet požadovaných kreditov pre jednotlivé jazykové špecializácie je vyznačený v študijnom pláne. 

V bloku B6 (povinne voliteľné predmety k profilovým predmetom bloku A) musí študent získať minimálne 5 kreditov. V blokoch B7 – B16 (povinne voliteľné predmety k blokom B1 – B5 podľa jazykovej špecializácie) musí študent absolvovať predmety s minimálnou dotáciou 2 – 11 kreditov za každý z dvoch zvolených blokov jazykovej špecializácie. Kreditová dotácia závisí od stupňa jazykovej úrovne, s ktorou študent začína študovať danú jazykovú špecializáciu. Presný minimálny počet požadovaných kreditov pre jednotlivé jazykové špecializácie je vyznačený v študijnom pláne. 

 

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:  

Za výberové predmety nie je predpísaný počet kreditov, ktoré študent musí získať.  

 

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program:  

Tento program nemá spoločný základ v zmysle učiteľských alebo prekladateľských programov. 

 

 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia:  

Za úspešnú obhajobu záverečnej bakalárskej práce študent získa 12 kreditov. 

 

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:  

Odborná prax nie je súčasťou študijného programu. 

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch:  

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.  

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch:  


Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu. 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


 

 

Študijný program Románske štúdiá (bakalársky stupeň)  má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: boRO.pdf (uniba.sk)

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


 


 

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:  

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6 

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 

Katedrovými koordinátormi pre mobility sú:  

Doc. Roman Sehnal, PhD. (roman.sehnal@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-talianskeho-jazyka/doc-phdr-roman-sehnal-phd/

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (bohdan.ulasin@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-spanielskeho-jazyka/doc-mgr-bohdan-ulasin-phd/

Mgr. Ján Tupý, PhD. (jan.tupy@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-portugalskeho-jazyka/mgr-jan-tupy-phd/)  

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk, G345, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-francuzskeho-jazyka/mgr-stanislava-moysova-)  

 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/erasmus/ 

 

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Ponuka tém záverečných a diplomových prác na AR 2023-2024 je na stránke

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/Romanske_studia_temy_zaverecnych_a_diplomovych_prac_2023-2024.pdf

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Románske štúdiá, bakalársky stupeň, má záverečná práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

• Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

• Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o

základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

• Univerzite Komenského v Bratislave

• Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci

a Obhajoba bakalárskej práce.

• Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

• Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2)

a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

• Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 –

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského

v Bratislave, čl. 49 – 53.

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác

sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej

etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

• Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o

základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl.

8, ods. 9 a 10

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

• Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre

študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom –

Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského

v Bratislave pre študentov. Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci

fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc.

PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich

činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality

vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte,

spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými

potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_201

9.pdf

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú

žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické

potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so

špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v

ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých

študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej

techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov,

čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých

budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

• Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

• Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.
 

 

 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy predmetov programu Románske štúdiá sú zverejnené na

boRO.pdf (uniba.sk)

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu Románske štúdiá: boRO.pdf (uniba.sk)

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/  

Aktuálny rozvrh je prístupný na ais2.uniba.sk

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora: katarina.bednarova@uniba.sk 

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boRO.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne:

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotliOsoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne:ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/boRO.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full 

Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD., jana.marcelliova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4029?mode=full 

Doc.Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,bojnicanova@fedu.uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5453?mode=full

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD., zora.jacova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3977 

Mgr. Martin Dorko, PhD., martin.dorko@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20905?mode=full 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104?mode=full 

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., eva.palkovicova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061?mode=full 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full 

Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/662 

Mgr. Silvia Slaničková, PhD., silvia.slanickova@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31491?mode=full 

Doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD., pavol.stubna@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4095?mode=full 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD., ivan.susa@uniba.sk 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. jana.truhlarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full 

Mgr. Ján Tupý, PhD., jan.tupy@uniba.sk  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31951?mode=full 

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin PhD., bohdan.ulasin@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4126?mode=full 

Doc. Mgr. Silvia Vertánová, PhD., silvia.vertanova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4131?mode=full 

 

Ponuka tém záverečných a diplomových prác na AR 2023-2024 je na stránke

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/krom/Romanske_studia_temy_zaverecnych_a_diplomovych_prac_2023-2024.pdf

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné v AIS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Beňová, benova107@uniba.sk, Katedra romanistiky FiF UK v Bratislave, G 342, Gondova 2, 811 02 Bratislava, doktorandka v programe Všeobecná jazykoveda 

 

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijný poradca študijného programu Románske štúdiá je Mgr. Martin Dorko, PhD., martin.dorko@uniba.sk, miestnosť č. G 347, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Úlohou študijného poradcu je poskytovať študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu v rámci zvoleného študijného programu; objasňovať študentom princípy kreditového systému v duchu ideálnej študijnej cesty vedúcej k neprekročeniu štandardnej dĺžky štúdia; sledovať aktuálne informácie k administratívnym pokynom upravujúcim štúdium (tvorba rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky, atď.) a oboznamovať s nimi študentov; v priebehu semestra poskytovať študentom rady a riešiť problémy spojené s organizáciou štúdia a jej praktickou organizáciou. Pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov študentov na zlepšenie kvality a realizácie štúdia v danom študijnom programe študijný poradca informuje vedúceho Katedry romanistiky a hlavnú zodpovednú osobu študijného programu. 

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty – https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty (https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf).  

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Mája Rehušová, maja.rehusova@uniba.sk, miestnosť číslo: G 348, III. posch., Gondova 2, 811 02 Bratislava.

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Románske štúdiá sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry romanistiky FiF UK.  

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/ 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra romanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.  

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a a v čiastkovej knižnici Katedry romanistiky.  Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

 

 • Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/ 

 

 • Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87 – 98.
b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov boRO.pdf (uniba.sk) je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/. 

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.  

Okrem toho Katedra romanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova 2, 3. poschodie, G 358, v období prezenčného vyučovania a skúškového obdobia je otvorená v pondelok – štvrtok v čase od 9.00 do 11.30 a v piatok v čase od 9.00 do 10.00), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 6 371 knižničných jednotiek. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Sekcia francúzskeho jazyka navyše disponuje knižným fondom frankofónnej literatúry, ktorý pochádza z čias pôsobenia Centre universitaire Wallonie-Bruxelles na FiFUK (2005 – 2008) a z darov Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho inštitútu. Sekcia portugalského jazyka trvalo spolupracuje s Instituto Camões, Fundação Gulbenkian a Portugalským inštitútom na Slovensku: tieto inštitúcie vybavili sekciu cca 800 knižnými jednotkami. Na FiF UK v Bratislave oficiálne pôsobí Instituto Cervantes de Bratislava, ktorý tiež pomáha s akvizíciou študijnej literatúry. Spomínané čiastkové fondy sa nachádzajú v pracovniach členov Katedry romanistiky na Gondovej 2, na druhom a na treťom poschodí. 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

• Manuál MS TEAMS pre študentov 

• Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich 

• E-learningový portál Moodle 

• Videonávody k dištančnej výučbe 

 


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/  

 

Katedra romanistiky a Filozofická fakulta UK v Bratislave dlhodobo spolupracuje s  

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua pri portugalskom Ministerstve zahraničných vecí. Inštitút má podpísanú zmluvu o spolupráci s FiF UK a Katedru romanistiky podporuje vo viacerých oblastiach: finančne prispieva na vyučovanie portugalčiny, podporuje vydávanie publikácií zameraných na portugalský jazyk a kultúru, finančne prispieva na pozvané prednášky, kultúrne podujatia a študentskú prekladateľskú súťaž. 

Ďalším partnerom je Cervantesov inštitút, ktorý s Univerzitou Komenského v Bratislave uzavrel 3. 9. 2019 dohodu za účelom zriadenia a fungovania Auly Cervantes v priestoroch Univerzity Komenského so sídlom na Filozofickej fakulte Gondova 2 v Bratislave, s cieľom podporiť výučbu a výskum španielskeho jazyka a kultúry v španielčine a slúžiť študentom, učiteľom, výskumníkom, odborníkom a všetkým záujemcom o španielsky jazyk a kultúru v španielčine. Aula Cervantes organizuje kurzy na získavanie diplomov zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE. Cervantesov inštitút má zároveň záujem naďalej ponúkať prípadným záujemcom na Slovensku prostredníctvom Auly Cervantes medzinárodnú službu hodnotenia španielskeho jazyka (SIELE), elektronickú službu hodnotenia a osvedčenia znalosti španielskeho jazyka, ako aj skúšku zo znalostí španielskej ústavy a spoločensko-kultúrnych poznatkov Španielska (CCSE), ktorá je potrebná na získanie španielskeho občianstva (https://bratislava.cervantes.es/sk/). 

Katedra romanistiky dlhodobo spolupracuje so Slovensko-francúzskou bilingválnou sekciou na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave a so Slovensko-talianskou sekciou na Gymnáziu na ul. Ladislava Sáru v Bratislave (obe na základe zmluvy podpísanej s FiF UK v Bratislave), kde absolvujú pedagogickú prax z francúzskeho a talianskeho jazyka študentky a študenti, ktorí sa rozhodnú pre absolvovanie Doplňujúceho pedagogického štúdia v magisterskom stupni. 

Jednotlivé sekcie Katedry romanistiky pravidelne spolupracujú s kultúrnymi inštitútmi príslušných krajín (Institut Français, Instituto Italiano di Cultura, Institul cultural romȃn), ktoré finančne prispievajú na kultúrne podujatia organizované pedagógmi a študentmi Katedry romanistiky - táto pomoc funguje v rámci konkrétnych podávaných projektov. Kultúrne, pedagogické a vedecké projekty finančne podporujú aj FrancAvis (Asociácia vysokoškolských učiteľov francúzštiny), IUFS (Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút) a AUF (Univerzitná agentúra frankofónie). 

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19, https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf). 

 

Katedra romanistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 20 univerzitami vo Francúzsku, Belgicku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku: University of Cordoba (E), Autonomous University of Madrid (E), University of Oviedo (E), University of Santiago de Compostela (E), University of Valladolid (E), University of Vigo (E), The Free University of Brussels (B), Bordeaux Montaigne University (F), University of Clermont Auvergne (F), Paris 12 Val de Marne University (F), New Sorbonne University in Paris (F), LʼOrientale University of Naples (I), University of Cergy-Pontoise (F), University of Catania (I), DʼAnnunzio University in Chieti-Pescara (I), University of Trieste (I), University of Torino (I), University of Lisbon (P), University of Porto(P) (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus) . Aktuálne sú zmluvy v procese predlžovania. Koordinátormi programu mobilít na Katedre romanistiky sú: Doc. Roman Sehnal, PhD., Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., Mgr. Ján Tupý, Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.  

Študentské mobility a výmenné pobyty v rámci štúdia rumunského jazyka a literatúry sa organizujú prostredníctvom štipendií udeľovaných organizáciou Agence universitaire de la francophonie (https://www.auf.org/). Študenti a pedagógovia rumunského jazyka a literatúry majú možnosť absolvovať semestrálne alebo dlhšie pobyty na ktorejkoľvek univerzite v Rumunsku na základe Dohody o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu medzi vládou SR a vládou Rumunska (podpísaná v Bratislave 3. 3. 1994; platí bez obmedzenia; úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 132/1996 Z. z.). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/.  

 

Špecifikáciu požiadaviek na uchádzačov stanovuje Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania, ktoré každoročne schvaľuje Akademický senát fakulty. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú v zmysle § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené na webovom sídle fakulty a na webovej stránke katedry (momentálne nie je k dispozícii, nakoľko ide o nový študijný program). 

Od uchádzačov o štúdium v programe Románske štúdiá sa očakáva najmä aktívny záujem a záľuba v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k románskej jazykovej a kultúrnej oblasti, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľa systematicky pracovať na svojom vzdelaní, plánovať a zvládnuť študijnú záťaž. Požadovaná jazyková úroveň: francúzsky jazyk – úroveň B2 a jazykový test v prijímacom konaní; portugalský jazyk – znalosť jazyka sa nevyžaduje, jazykový test nie je potrebný; rumunský jazyk – znalosť jazyka sa nevyžaduje, jazykový test nie je potrebný; španielsky jazyk – úroveň B2 a jazykový test v prijímacom konaní; taliansky jazyk – znalosť jazyka sa nevyžaduje, jazykový test nie je potrebný. 

Skladba a obsah predmetov programu v jednotlivých jazykoch (bloky B1 – B5, B7 – 16) sú upravené podľa vyžadovanej počiatočnej úrovne znalosti jednotlivých jazykov. 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/   

V prípade, že sa študent v rámci štúdia študijného programu Románske štúdiá chce zamerať na španielsky a francúzsky jazyk, je stanovená požiadavka vykonať test z týchto jazykov. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú v zmysle § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené na webovom sídle fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/) a na webovej stránke Katedry romanistiky (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/)

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/   

 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).