Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Csehy
I.2 - Meno
Zoltán
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra maďarského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent, študijný poradca
I.8 - E-mailová adresa
csehy1@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3911
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia , Učiteľstvo a pedagogické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofocká fakulta, klasická filológia, špecializácia: latinský jazyk a literatúra, moderná neslovanská filológia, špecializácia: maďarský jazyk a literatúra
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo akademických predmetov; učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a učiteľstvo latinského jazyka a literatúry
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapešť (Maďarsko), Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Literárna veda, špecializácia: dejiny maďarskej literatúry.
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapešť (Maďarsko), Filozofická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Literárna veda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Redaktor literárneho a spoločenskovedného časopisu Irodalmi Szemle Vydavateľstvo Madách, Bratislava 1992–1993
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry 2002–2009
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry 2009–2022, 2015–2019: vedúci katedry

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Analýza a tvorba pragmatických textov – publicistické žánre Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I. Filológia
Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax II. Filológia
Konzekutívne tlmočenie Maďarský jazyk a kultúra I. Filológia
Konzekutívne tlmočenie Maďarský jazyk a kultúra II. Filológia
Teória literatúry Maďarský jazyk a literatúra I. Učiteľsto a pedagocické vedy
Didaktika maďarskej literatúry Maďarský jazyk a literatúra II. Učiteľsto a pedagocické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I.+II. Filológia
Maďarský jazyk a literatúra I.+II. Učiteľsto a pedagocické vedy
Maďarský jazyk a kultúra I.+II. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
31
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
40
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Prax a teória kreatívneho písania Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I. Filológia
Dejiny knižnej kultúry Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax II. Filológia
Dejiny maďarskej literatúry 1–6. / Dejiny maďarskej literatúry 20. storočia /Dejiny staršej maďarskej literatúry /Dejiny súčasnej maďarskej literatúry /Dejiny maďarskej literatúry 18. a 19. storočia Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / Maďarský jazyk a kultúra /Maďarský jazyk a literatúra I. Filológia / Učiteľsto a pedagocické vedy
Vývin maďarského verša Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / Maďarský jazyk a kultúra /Maďarský jazyk a literatúra I. Filológia / Učiteľsto a pedagocické vedy
Úvod do filológie / Filologický proseminár Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / /Maďarský jazyk a literatúra I. Filológia / Učiteľsto a pedagocické vedy
Literatúra pre deti a mládež /Literatúra pre deti a mládež v procese vyučovania Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / /Maďarský jazyk a literatúra I. Filológia / Učiteľsto a pedagocické vedy
Odborná prax Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I. Filológia
Svetová literatúra 1-2. Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I. Filológia
Problematika prekladu a vydavateľská prax / Umelecký preklad /Preklad umeleckého textu Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / Maďarský jazyk a kultúra /Maďarský jazyk a literatúra II. Filológia /Učiteľsto a pedagocické vedy
Poetika jednotlivých literárnych žánrov / Poetika a rétorika Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / Maďarský jazyk a kultúra I.+II. Filológia
Analýza a tvorba pragmaických textov – publicistické žánre Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax I. Filológia
Identita a literatúra / Identita, text, literatúra Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax /Maďarský jazyk a kultúra II. Filológia
Menšinové kultúry / Kultúra maďarskej menšiny na Slovensku / Menšiny a literatúra Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax /Maďarský jazyk a kultúra /Maďarský jazyk a literatúra I.+II. Filológia / Učiteľsto a pedagocické vedy
Dejiny literárnej vedy / Úvod do literárnej vedy / Teória literatúry Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax / Maďarský jazyk a literatúra I.+II. Filológia /Učiteľsto a pedagocické vedy
Maďarská literatúra v kontexte svetovej literatúry Maďarský jazyk–editorstvo a vydavateľská prax II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
595
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
193
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
299
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
46
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB. Szodoma és környéke: homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4

2

AAB. Parnassus biceps : kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetben. Bratislava: Kalligram, 2007. ISBN 978-80-7149-931-2

3

ADM. "His ego cantabo silvis?" Ecloga come portavoce del discorso del potere. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. - Roč. 54, č. 2-3 (2014), s. 147-156, ISSN 0044-5975

4

AED. "Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól" : antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban 1. (1920-1930). In: Nova Posoniensia. Bratislava : Kalligram, 2011. St. 127–166. ISBN 978-80-8101-553-3

5

BAB. A szöveg Hermaphrodituszi teste : tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből. - Bratislava : Kalligram, 2002. ISBN 80-7149-504-2

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA Arctalanság, arcadás, arcrongálás: önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban. Budapešť : reciti, 2020. ISBN 978-615-6255-07-5

2

 ACB. Gyakorlati magyar verstan. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-223-4521-7 (spoluautor: Anikó Polgár)

3

V3 Hungarian Queer. The Chances of Paradigm in Writing Hungarian Literary History. Hungarian Studies, 36 (2022), s. 103–112. SCOPUS ISSN 02366568

4

AAB. Aritmikus képzelet: avantgárd zene, chance poetry és epikus gravitáció Cselényi László műveiben. Dunajská Streda: Kalligram, 2021. ISBN 978-80-8101-993-7

5

AED. Hagyomány, provokáció, szerzőpozicionálás : Faludy György Sztratón-fordításai. In: Nova Posoniensia 7. - Bratislava: Združenie A. Molnára Szencziho, 2017. S. 110-130. - ISBN 978-80-971983-4-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Borgos, A.: Secret years : Hungarian lesbian herstory, 1950s-2000s. In: Aspasia, č. 9, 2015, s. 110 - SCOPUS. Ohlas na: Szodoma és környéke: homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4.

2

Gombár, Zs.: Literary censorship and homosexuality in Kádár-regime Hungary and estado novo Portugal. In: Queering translation - translating queer : theory, practice, activism. New York : Routledge, 2018, S. 147. Ohlas na: Szodoma és környéke: homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4

3

Timár, E.: Hungarian cultural studies, roč. 10. Pittsburgh : American Hungarian educator association, 2017, S. 251-253. Ohlas na: Szodoma és környéke: homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4.

4

Putna, M. C.: Queer stories of Europe. Cambridge : Cambridge Scholars, 2016, S. 31 Ohlas na: Szodoma és környéke: homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben. Bratislava : Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-754-4.

5

Kurimay, A. - In: Queer Budapest 1873–1961 . - Chicago : University of Chicago Press, 2020 ; s. 301. ISBN 978-02-2670-579-8

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA projekt č. 1/0106/21. Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky.

Cultural memory, problems of translation and plurilingualism in the context of Hungarian literature and linguistics. Projekt sa zameriava na výskum prekladu a mnohojazyčnosti na základe kulturologických prístupov v translatológii, teórie kultúrnej pamäti, teórie relevancie a koncepcie plurilingvizmu. V centre literárnych a literárno-lingvistických analýz sú prozodické a filologické otázky maďarského umeleckého prekladu, variantnosť v prekladoch Novej zmluvy do maďarčiny, kultúrna a kolektívna pamäť v maďarskej literatúre 20. storočia, kultúrny transfer a špecifiká kolektívnej pamäti v slovenskej a maďarskej literatúre 19. storočia, inakosť a identita v stredo- a východoeurópskych židovských literatúrach. V centre lingvistických analýz sú prekladateľské a terminologické problémy v maďarských administratívno-právnych textoch na Slovensku a maďarčina ako vyučovací jazyk v dvojjazyčnom prostredí.

2

VEGA projekt č. 1/0051/14. Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore. Translation, cultural hybridity and plurilingualism in the context of Hungarian literary study and linguistics Jazykové ideológie ovplyvňujú všetky druhy metajazykových aj jazykových činností, medzi inými aj interlingválny či intralingválny preklad. Na jednej strane môžu určovať jazykové správanie používateľa jazyka, a tým zároveň aj ovplyvniť zmeny v jazyku; na strane druhej môžu určovať spôsoby, akými sa o jazyku hovorí, resp. rozmýšľa. Ideológie v širšom poňatí majú kľúčovú rolu aj v procese jazykovej a literárnej sebareprezentácie menšiny. Cieľom projektu je formulovanie teoretického a praktického konceptu o vplyve jazykových ideológií na etnickú, jazykovú a národnú identitu a na sebareprezentáciu v multikulturálnom priestore Slovenska.

3

VEGA projekt č. 1/0272/17. Preklad, kultúrna hybridita, plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky. Translation, cultural hybridity and plurilingualism in the context of Hungarian literary study and linguistics – Projekt analyzuje konkrétne preklady a rôzne literárne a jazykové javy zo zreteľom na kultúrnu hybriditu a polylingvizmus. V centre literárnych analýz sú kľúčové diela dejín maďarského prekladu, dvojjazyční autori, autopreklad, vplyv inštitucionálneho systému na preklad, rola ideológie v dejinách prekladu, problematika prekladu kultúrnych reálií, preklady queer textov a špecifiká literárno-kultúrnych kontaktov viacjazyčného priestoru.  


4

Projekt Maďarskej akadémie vied č. 1872/1/2020/HTMT. Transkulturálne aspekty v dejinách maďarskej literatúry so zameraním na napísanie dejín maďarskej literatúry pre cudzincov. (Maďarská akadémia vied, Maďarsko, Budapešť). Trasncultural Aspects in the History of Hungarian Literature (Hungarian Academy of Sciences, Budapest).

5

Umelecký projekt č. 21-211-00119. KULTMINOR, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Bratislava. Vytvorenie rukopisu esejisticko-cestopisného diela s názvom Denník z kaštiela.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry 2015–2019
člen predsedníctva International Association for Hungarian Studies – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Maďarsko: Budapešť) od r. 2016
externý člen verejného zhromaždenia Maďarská akadémia vied, Budapest od r. 2007
predseda literárnovednej sekcie Akademická rada Maďarov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Slovensko od r. 2013
člen Centre des Hautes Études de la Renaissance, Maďarsko: Budapešť 1998–2001
člen Slovenská jednota klasických filológov, Slovensko: Bratislava od r. 1998
člen Literárny spolok maďarských umelcov na Slovensku: Bázis od r. 2019
člen redakčnej rady Partitúra. Irodalomtudományi folyóirat. Literárnovedný časopis, Slovensko: Nitra od r. 2006
člen redakčnej rady Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Maďarsko: Szeged od r. 2015
člen Szépírók Társasága – Spolok spisovateľov, Maďarsko: Budapešť od r. 2014

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Wien. Universität Wien, Abteilung Finno-Ugristik Universitätsring 1, Wien, Rakúsko 1. 05. 2006 –31. 05. 2006 Hosťujúci profesor v rámci programu CEEPUS. Prednáškový cyklus o staršej maďarskej literatúre a o literatúre humanizmu.
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Egyetem u. 2, Szeged, Maďarsko 15. 09. 2007–15. 10. 2007 Hosťujúci profesor v rámci programu CEEPUS. Prednáškový cyklus o staršej maďarskej literatúre.
Helsingin yliopisto Suomalais-ugrilainen laitos Yliopistonkatu 3, Helsinki, Fínsko 01. 05. 2007–12. 05. 2007 Hosťujúci profesor v rámci programu ERASMUS. Prednáškový cyklus: Ozveny antickej mytológie v maďarskej literatúre.
Akademie Schloss Solitude Solitude Haus 3, Stuttgart, Nemecko 01. 07. 2011–30. 9. 2011 Tvorivé štipendium Nadácie Akademie Schloss Solitude
Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied – Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Ménesi út 11–13, Budapest, Maďarsko 01. 01. 2012–31. 05. 2012 Vedecké štipendium Maď. akadémie vied a výskumný pobyt
Landis & Gyr Stiftung Chamerstrasse 10, Zug, Švajčiarsko 01. 02. 2018 – 31. 07. 2018 Tvorivé štipdendium Nadácie Landis & Gyr Stiftung

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Vedecké ocenenia: 2003: cena I. Madácha za monografiu A szöveg hermaphrodituszi teste (Literárny fond, Bratislava)

2008: cena Jánosa Aranya (cena Maďarskej akadémie vied za vedeckú činnosť, Budapešť)

2008: cena I. Madácha za vedeckú monografiu Parnassus biceps (Literárny fond, Bratislava)

2020: cena Tibora Déryho (Maďarsko) za dielo Csehy, Z. – Polgár, A., Gyakorlati magyar verstan – Praktická príručka maďarskej verzológie 

2021: cena Edity Erdődyovej (cena Sekcie modernej maďarskej literatúry Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied, Budapest) za vedeckú monografiu Arctalanság, arcadás, arcrongálás. Ocenenia za literárnu tvorbu: 2004: cena Jánosa Sziveriho (za literárnu tvorbu)

2009: cena A. Józsefa (štátna cena za literárnu tvorbu, Budapešť)

2010: cena literárneho časopisu Bárka (Maďarsko, Békéscsaba)

2011: cena I. Forbátha (za básnickú zbierku, Spoločnosť maď. spisovateľov na Slovensku)

2016: cena literárneho časopisu Alföld (Maďarsko, Debrecen)

2018: cena G. Csátha (za literárnu tvorbu, Maďarsko)

2020: cena Baumgarten (cena za lit. tvorbu, Budapešť)

Ocenenia za prekladateľskú činnosť: 2001: cena Nadácie Palimpszeszt (Budapesť) za preklad diela A. Beccadelliho (Budapesť)

2001: cena POSONIUM za prekladateľskú činnosť (Bratislava)

2005: cena G. Kerényiovej (cena Spoločnosti klasických filológov v Maďarsku za prekladateľskú tvorbu, Budapešť)

2005: Kniha roka (Év Könyve Díj) za preklad diela Francesco Petrarca: Orpheusz

lantja, Dávid hárfája (cena Nadácie Jánosa Aranya a Spoločnosti maď. spisovateľov,

Budapešť)

2014: cena Jana Pannonia (za prekladateľskú činnosť, za maď. preklad diela P. P. Pasoliniho: La religione del mio tempo, Magyar PEN Club, Budapešť)

2019: cena J. Révayho (cena Spoločnosti maď. klasických filológov, Budapešť)


Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023