Opis študijného programu
Študijný program dLV/x - literárna veda
Štúdium Stupeň - III. - doktorandský, forma - externá, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
04.09.2023
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
nie je relevantné
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
nie je relevantné
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Literárna veda, 12603
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
III. stupeň, kód 864
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia ISCED-F kód odbor: 864 SKKR 8 0220 Humanitné vedy
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul za menom.
PhD.
g) - Forma štúdia.
externá
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nie je relevantné.

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, receptívna znalosť českého jazyka; podľa zvoleného zamerania študenta- anglický, arabský, francúzsky, grécky, latinský, maďarský, nemecký, španielsky, taliansky, čínsky, japonský, kórejský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
päť rokov
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov (2023/2024): 1 , počet prihlásených (2023/2024): 1, počet prijatých (2023/2024): 1 FiF UK ; Celkový aktuálny počet študentov 4
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Študijný program sa zameriava na užšie špecializácie a prehĺbenie historických, teoreticko-systematických a metodologických poznatkov a aspektov profesionálnej prípravy odborníka – literárneho vedca: literárneho historika, literárneho teoretika, literárneho komparatistu. Obsahovo, štrukturálne a profilovo organicky nadväzuje na 2. stupeň vzdelania získaného v študijných programoch v rámci študijného odboru 11. Filológia. Študijný program sa sústreďuje na vybrané problémy dejín a teórie literatúry so špecializáciou na konkrétne národné literatúry, ich historické obdobia, literárne smery a žánrovo-druhové rozvrstvenie. Prehlbuje teoretický a metodologický základ daných disciplín a upriamuje pozornosť na štúdium vybraných vedeckých problémov s akcentovaním estetického, filozoficko-historického a literárnoteoretického základu. Študent sa naučí samostatne a tvorivo riešiť vedecké problémy, ako aj pripravovať a implementovať rôzne inovatívne programy v oblasti literatúry a umeleckej kultúry v profesionálnych vedecko-výskumných a kultúrnych inštitúciách. Ďalším cieľom štúdia je zvládnutie celého spektra interpretačných metód a prístupov, rôznych typov exegézy zmyslu a analýzy literárnych textov. Absolvent je pripravený tiež na pedagogické pôsobenie na vysokých školách, v akademických inštitúciách a iných platformách, a to v domácom i medzinárodnom kontexte. Z hľadiska dizertačných tém a zamerania jednotlivých študentov štúdium akcentuje individuálnosť, ktorú vyvažuje spoločný rámec vzdelávania, daný najmä povinnými predmetmi.  

Študent v čase ukončenia študijného programu 

 • disponuje rozvinutým kategoriálnym aparátom literárnovedného bádania, má osvojené príslušné metódy analýzy a interpretácie literárnych textov a orientuje sa v príbuzných disciplínach; 
 • vyznačuje sa nezávislým kritickým a analytickým myslením, má schopnosti samostatnej realizácie výskumných projektov a prezentácie ich výsledkov; 
 • nachádza spôsoby inovatívnej aplikácie výsledkov bádania v spoločenskej a umelecko-literárnej praxi a túto aplikáciu sám realizuje v oblasti interpretácie a popularizácie literatúry v širších kultúrnych a spoločenských kontextoch, resp. v oblasti organizácie literárno-kultúrneho a vydavateľského života; 
 • svoje odborné znalosti dokáže uplatniť v pedagogickej praxi; 
 • je schopný zvládnuť prípravu projektov po koncepčnej i organizačnej stránke, ako aj koordinovať prípravu vedeckých a odborných podujatí; 
 • ovláda techniky vedeckej edičnej práce v literárnovednej oblasti a je pripravený podieľať sa na budovaní informačných systémov a databáz v oblasti literatúry. 

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Študijný program sa chápe primárne ako príprava vedeckých pracovníkov v oblasti literárnovedného výskumu. Absolventi sú taktiež pripravení stať sa koncepčnými pracovníkmi v oblasti literárnej a edičnej kultúry, pôsobiť tiež v rôznych formách literárneho vzdelávania. 

Na základe osvojených vedomostí a schopností je absolvent 3. stupňa štúdia spôsobilý uplatniť sa v praxi doma i v zahraničí, a to najmä v profesiách 

 • samostatného vedeckého pracovníka na akademickej pôde (VŠ, SAV a i.) alebo na inej špecializovanej inštitúcii;  
 • samostatného tvorivého pracovníka v oblasti literárnej a edičnej kultúry, akým je redaktor a editor vo vydavateľskej sfére, redaktor/dramaturg v oblasti literárneho vysielania v rozhlase a v televízii, resp. v oblasti divadla, ale aj vo sfére nezávislej kultúry (občianske združenia, nadácie a pod.); 
 • pedagogického pracovníka na pôde vysokej školy. 


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Ústav svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Mgr. Judit Görözdi, PhD., riaditeľka 

Ústav orientalistiky SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Mgr. Dušan Magdolen, PhD., riaditeľ  

Vydavateľstvo Inaque, Pražská 3, 811 04 Bratislava, Mgr. Anna Ostrihoňová,PhD., riaditeľka 

Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Mgr. Zuzana Belková, vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS – SRo  

Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Jean-Marc Cassam-Chenaï (vyjadrenie aj podporný list) 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Uplatnenie absolventov pravidelne zisťujeme v rámci študijného programu – komunikáciou s absolventmi, ako aj prieskumom a vyhodnocovaním uplatnenia absolventov na úrovni fakulty. Sledujeme podiel absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore a mimo odboru. Výsledky prieskumov sa premietajú do pretvárania študijného plánu, ktorým reagujeme na zmeny na trhu práce v oblasti uplatnenia absolventov študijného programu. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

Doc. Ivan Lacko, PhD., pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave 

Doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., pôsobila na Katedre anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre, aktuálne pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK v Bratislave 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 

Doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD., pôsobí na Katedre germanistiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Mgr. Andrea Lax-Küten, PhD., pôsobí na Oddelení Deutsch als Fremdsprache, Universität Bonn 

PhDr. Jana Cviková, PhD., pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV 

PhDr. Ján Demčišák, PhD., pôsobí na Katedre germanistiky UCM v Trnave 

Mgr. Lucia Sabová, PhD., pôsobí na Katedre germanistiky UCM v Trnave 

Mgr. Lucia Salajová, PhD., pôsobí na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 

Mgr. Paulína Čuhová – Šedíková, PhD., pôsobí na Katedre germanistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Mgr. Péter Urbán, PhD., pôsobí na Ministerstve školstva, vedy a športu SR 

Mgr. Miroslav Zumrík, PhD., pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 

PaedDr. Ján Markech, PhD., pôsobí v Štátnej jazykovej škole, Palisády, Bratislava 

Mgr. Lucia Ringerová, PhD., pôsobí v Ústave jazykových kompetencií Prešovskej univerzity v Prešove 

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., pôsobí na Katedre jazykov FiF UK v Bratislave 

Mgr. Klára Prešnajderová, PhD., pôsobí v Múzeu dizajnu, Bratislava 

Katedra klasickej a semitskej filológie 

Klasická filológia 

Mgr. Mária Šibalová, PhD., pôsobí v Ústave cudzích jazykov LF UK v Bratislave 

Semitská filológia 

Mgr. Katarína Bešková, SAV, pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV  

Mgr. Danuša Čižmíková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka Ústavu klasických studií, Masarykova Univerzita, Brno  

 Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., pôsobí ako odborný asistent na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave 

Doc. Zuzana Gažáková, PhD., pôsobí na funkčnom mieste docenta na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave 

Mgr. Mária Lacináková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave 

Katedra maďarského jazyka a literatúry 

Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., pôsobí ako docent na Univerzite J. Selyeho, Komárno, Pedagogická fakulta, Katedra histórie 

Péter H. Nagy, PhD., pôsobí ako odborný asistent na Univerzite J. Selyeho, Komárno, Pedagogická fakulta, Katedra maď. jazyka a literatúry  

Mgr. Alexander Vojtek, PhD., v rokoch 1972–2013 pôsobil ako odborný asistent na Univerzite J. Selyeho, Komárno, Pedagogická fakulta, Katedra maď. jazyka a literatúry 

Mgr. Art. Pavol Száz, PhD., pôsobí ako odborný asistent na Katedre maď. jazyka a literatúry FiF UK v Bratislave, aj ako redaktor literárneho časopisu Kalligram, spisovateľ 

Mgr. Lilla Bolemant, PhD., pôsobí ako šéfredaktorka vydavateľstva Womenpress, publicistka 

Mgr. Vince Rácz, PhD., pôsobí ako redaktor v RTVS (Radio Patria) 

Mgr. Zsolt Beke, PhD., pôsobí ako redaktor dunszt.sk, lit. kritik 

Katedra romanistiky 

Mgr. Andrea Tureková, PhD., 2008, (DŠ v spolupráci s Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francúzsko), pôsobí ako vedúca Katedry románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

Mgr. Silvia Majerská, PhD., 2013 (DŠ v cotutelle: Université Paris IV-Sorbonne), pôsobí vo Francúzsku 

Mgr. Silvia Rybárová, rod. Štofková, PhD. 2014, pôsobila na Katedre románskych jazykov UKF v Nitre (2017-2018), od roku 2020 ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV 

Mgr. Ľubomír Jančok, PhD. (DŠ v cotutelle : Université Paris IV-Sorbonne), pôsobí v cestovnom ruchu a popularizuje francúzsku kultúru 

Mgr. Júlia Jellúšová, PhD. (portugalčina): pôsobila na Katedre romanistiky FiF UK, v súčasnosti odborná asistentka v Ústave celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite, venuje sa umeleckému prekladu z portugalskej literatúry 

Mgr. Milan Kopecký, PhD. (španielčina),úspešný prekladateľ zo španielčiny a angličtiny, v súčasnosti okrem prekladania vyučuje španielčinu na strednej škole 

Mgr. Anna Ďurišíková, PhD. (španielčina, pôsobila externe na VŠMU, viedla kurz Dejiny španielskej literatúry, prekladá zo španielčiny a angličtiny, pôsobí v oblasti divadla a filmu 

 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Ústav svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Mgr. Judit Görözdi, PhD., riaditeľka 

Ústav orientalistiky SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Mgr. Dušan Magdolen, PhD., riaditeľ  

Vydavateľstvo Inaque, Pražská 3, 811 04 Bratislava, Mgr. Anna Ostrihoňová,PhD., riaditeľka 

Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Mgr. Zuzana Belková, vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS – SRo  

Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Jean-Marc Cassam-Chenaï (vyjadrenie aj podporný list) 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý definuje Vnútorný predpis č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“; čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37. Štruktúru študijných plánov študijných programov III. stupňa upravuje tiež Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Tretia časť – Osobitné ustanovenia o doktorandskom štúdiu.


Rada študijného programu III. stupňa Literárna veda bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu III. stupňa Literárna veda: Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garantka), Prof. Mgr. Janka Benická, PhD. (spolugarantka), Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. (spolugarant), Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (spolugarantka), Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (spolugarant), Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV), Mgr. Simona Bajáková (študentka 3. r DŠ Literárna veda). 

Integrálnou súčasťou štúdia v študijných programoch III. stupňa na FiF UK je celofakultná ponuka výberových predmetov pre doktorandov. Táto sa aktualizuje na každý akademický rok, tak aby študent počas štúdia, najmä v 1. a 2. ročníku, si mohol zapísať viacero kurzov podľa svojho výberu. Pri príprave tejto ponuky sa kladie dôraz na interdisciplinaritu a na metodológiu vedeckej práce. Detailnejšie informácie o aktuálnej ponuke vrátane informačných listov možno nájsť v AIS2.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov na stránke

ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/dLV-x.xml

a

dLV-x.pdf (uniba.sk)


Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu na stránkach

ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/dLV-x.xml

a

dLV-x.pdf (uniba.sk).  

 • Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 
 • Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 
 •  Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 
 • Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 
 •  Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 
 • Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. Ich rozdelenie je uvedené na webe FiF UK a je v súlade s Vnútorným predpisom FiF UK č. 8/2020 – Kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu na FiF UK
 •   Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 
 • Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  
 • Predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116.
d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia je 240. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za dizertačnú skúšku a úspešnú obhajobu dizertačnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie doktoranda v externej forme štúdia počas akademického roka sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 48 kreditom. V externej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho roka získať minimálne 30 kreditov. Za úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky študent získa 20 kreditov, za úspešnú obhajobu dizertačnej práce získa 30 kreditov. Kredity za dizertačnú skúšku musí doktorand v externej forme štúdia získať najneskôr do konca štvrtého roka; do tejto lehoty sa nezapočítava doba prerušenia štúdia doktoranda. Študent v externej forme štúdia je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia, podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov. 
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia, 

24 

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

12  

počet kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy a výskumu, potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

70 

počet kreditov za záverečné práce – práca k dizertačnej skúške, dizertačná práca – a ich obhajobu, potrebných na riadne skončenie štúdia,  

20 + 30 = 50 

Súčet uvedených minimálnych počtov kreditov v jednotlivých častiach študijného programu je nižší ako celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie doktorandského štúdia (156 ‹ 240), čo znamená, že študent musí v niektorej/niektorých časti/častiach študijného programu (študijná časť, vedecká činnosť, prípadne pedagogická činnosť) získať viac ako len predpísaný minimálny počet kreditov. Kreditový systém je prehľadné znázornený na webe FiF UK

 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:Študijný program III. stupňe Literárna veda má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu Literárna veda Literárna veda x (uniba.sk)


Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

 

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch: 

·      VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2, 3, čl. 7, príl. 1 – 4.

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·      Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

Flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania je zabezpečená tým, že individuálny študijný plán doktoranda v študijnom programe zostavuje školiteľ v súčinnosti s doktorandom, a to s prihliadnutím na špecializáciu študenta a tému dizertačného projektu. Študenti študijného programu budú mať možnosť využiť medzinárodné mobilitných programov vrátane schémy doktorandského štúdia pod dvojitým vedením (cotutelle), ako aj prostredníctvom medzifakultných mobilitných programov a výberových predmetov inej fakulty, ktoré si budú môcť zapísať na základe zmluvy o štúdiu (VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 8, ods. 6, písm. a) a f). Pravidlá UK a FiF UK rešpektujú prenos a uznávanie kreditov získaných v rámci mobility. Predmet absolvovaný na prijímajúcej vysokej škole, ktorý je obsahom a rozsahom porovnateľný s predmetom na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent absolvuje v rámci schválenej akademickej mobility sa bude automaticky uznávať ako absolvovaný (povinný, povinne voliteľný alebo výberový). 

Podľa Študijného poriadku FiF UK, čl. 17, ods. 1, má študent právo požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého odboru v rámci Univerzity Komenského, čím sa zabezpečuje možnosť flexibility trajektórií štúdia. Následne Študijný poriadok FiF UK, čl. 18, upravuje podmienky uznávania štúdia a častí štúdia absolvovaného v minulosti, pričom stanovuje dĺžku obdobia aj úroveň hodnotenia, ktorá umožňuje získané hodnotenie uznať.

Filozofická fakulta UK podľa Vnútorného predpisu VP FiF UK č. 11/2023, čl. 19 umožňuje študentom prenos kreditov získaných aj pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí (študentská mobilita) do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa §4 ods. 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia.

Koordinátormi pre mobility sú: 

Katedra anglistiky a amerikanistiky:

PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk, G 102, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

PhDr. Erika Mayerová, PhD., erika.mayerova@uniba.sk, G 236, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra klasickej a semitskej filológie:

za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, G339, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava; 

za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., zuzana.gazakova@uniba.sk, G120, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra maďarského jazyka a literatúry:

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk, G 118, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra romanistiky: 

Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry – Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk, G 345, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia portugalského jazyka – Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD., jana.marcelliova@uniba.sk, G 331, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia španielskeho jazyka a literatúry – Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., bohdan.ulasin@uniba.sk, G 349, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Sekcia talianskeho jazyka a literatúry – doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk, G 303a, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra východoázijských štúdií:

Mgr. Hana Bogdanová, hana.bogdanova@uniba.sk, N324, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií:

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, G 235, FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu Literárna veda sú uvedené na webových stránkach Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedry klasickej a semitskej filológie, Katedry maďarského jazyka a literatúry, Katedry romanistiky FiF UK, ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie Ústavu svetovej literatúry SAV. Katedra východoázijských štúdií aktuálne doktorandov v programe Literárna veda nemá:  

Katedra anglistiky a amerikanistiky - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/doktorandi/ 

Katedra germanistiky- https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/studium-studium/doktorandske-studium/ 

Katedra klasickej a semitskej filológie - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/studium/doktorandske-studium/ 

Katedra maďarského jazyka a literatúry - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/studium/doktorandske-studium/ 

Katedra romanistiky - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/doktorandske-studium/ 

Ústav svetovej literatúry SAV - https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=238


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu III. stupňa Literárna veda majú záverečné práce: práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca. Ich podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení sú upravené internými predpismi univerzity a fakulty:

·      VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 30 – 35

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

·      Časové vymedzenie vypisovania tém dizertačných prác, ako aj prijímacie konanie na doktorandské štúdium je upravené Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 11, ako aj Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 53. 

 • ·      Vypisovanie tém dizertačných prác sa zverejňujú na webovej stránke FiF UK, 


 • možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  

Študenti študijného programu III. stupňa Literárna veda majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu. Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


 • pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,  

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·      Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·      Vnútorný predpis UK č. 13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·      Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex


Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke. • postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami,  

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022 – Etický kódex.

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK. 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

 • postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.  

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·      Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu Literárna veda:Literárna veda x (uniba.sk)

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka.

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.      

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s VP FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesor, kontakt: katarina.bednarova@uniba.sk, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú

označené skratkou „P“.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých

učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier a

Ústavu svetovej literatúry SAV https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=42a
c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS2 a na stránke

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/doktorandske-studium/literarna-veda-x/calendar_date/2006/december/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v študijnom pláne: ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2023-2024/FiF/SK/dLV-x.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých

učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier a

Ústavu svetovej literatúry SAV https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=42a

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Školiteľmi doktorandov sú učitelia študijného programu Literárna veda a školitelia z externého vzdelávacej inštitúcie Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i..  


Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach Oddelenia vedy a doktorandského štúdia FIF UK, ako aj na stránke externej vzdelávacej inštitúcie Ústavu svetovej literatúry SAV: https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=238Katedra anglistiky a amerikanistiky:  

Doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky:  

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., jozef.tancer@uniba.sk 

Katedra klasickej a semitskej filológie:  

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., ludmila.buzassyova@uniba.sk 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. jana.gruskova@uniba.sk 

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., zuzana.gazakova@uniba.sk 

 Katedra maďarského jazyka a literatúry:  

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk 

Doc.PhDr. Anikó Dušíková, PhD., aniko.dusikova@uniba.sk 

Katedra romanistiky:  

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., eva.palkovicova@uniba.sk  

Doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD., pavol.stubna@uniba.sk 

Doc. Mgr. Ivan Šuša, PhD., ivan.susa@uniba.sk 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. jana.truhlarova@uniba.sk 

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií:

Prof. PhDr.Mária Kusá, CSc., masa.kusa@azet.sk

Katedra východoázijských štúdií:

Prof. Mgr. Janka Benická, PhD., jana.benicka@uniba.sk 

Ústav svetovej literatúry SAV: 

Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=42&user_no=1739

adam.bzoch@savba.sk,  

Doc. Róbert Gáfrik, PhD., https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=5560&user_no=4624, robert.gafrik@savba.sk

Mgr. Judit Görözdi, PhD., http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=42&user_no=3193, judit.gorozdi@savba.sk 

Doc. Mgr, Ján Jambor, PhD.,  https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=5560&user_no=12327, jan.jambor@savba.sk

Dr. Dobrota Pucherová, D.phil, https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=5560&user_no=7831, dobrota.pucherova@savba.sk

Mgr. Bogumila Suwara, CSc., https://usvl.sav.sk/wp/?page_id=5560&user_no=1777, PhD.,bsuwara@gmail.com

 

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Simona Bajáková, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava, doktorandka 3. ročníka v programe Literárna veda, e-mail: simona.bajakova@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Katedra anglistiky a amerikanistiky:  

Doc. Ivan Lacko, PhD., tajomník odborovej komisie, ivan.lacko@uniba.sk, G 108a, FiF UK, Gondova 2, konzultačné hodiny utorok 10.40-11.40 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky:  

PhDr. Zuzana Guldánová, PhD., zuzana.guldanova@uniba.sk, G233, FiF UK, Gondova 2, prostredníctvom MS Teams 

Katedra klasickej a semitskej filológie:  

za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, G339, FiF UK, Gondova 2, konzultačné hodiny utorok 12.30-13.30;  

za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., jaroslav.drobny@uniba.sk, G120, , FiF UK, Gondova 2, konzultačné hodiny pondelok 15.00-16.00 

Katedra maďarského jazyka a literatúry:  

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., zoltan.csehy@uniba.sk, G 118, FiF UK, Gondova 2, konzultačné hodiny streda 10.50-12.20 

Katedra romanistiky:  

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk, G341, FiF UK, Gondova 2, konzultačné hodiny štvrtok 12.30-14.00 

Katedra východoázijských štúdií:  

Mgr. Miloš Prochádzka, PhD., milos.prochazka@uniba.sk, N320, konzultačné hodiny streda 11:00-12:00 

 

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov študijných programov III. stupňa (kontakty na pracovníčky oddelenia sú uvedené na webe. Zodpovednosť a kompetencie referátu sú upravené v Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 21.(https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf


Na Katedre anglistiky a amerikanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: 

Adriana Dvořáková, adriana.dvorakova@uniba.sk, G112, +421 2 9013 2152 

Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je študentom k dispozícii sekretariát: 

Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, G256, +421 2 9013 2147  

Na Katedre klasickej a semitskej filológie je študentom k dispozícii sekretariát: 

Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk , G318, +421 2 9013 2150 

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry je študentom k dispozícii sekretariát: 

Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk , G146, +421 2 9013 2151, 

+421 2 9013 1484 

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: 

Mája Rehušová, maja.rehusova@uniba.sk , G348, +421 2 9013 2180 

Na Katedre východoázijských štúdií je študentom k dispozícii sekretariát: 

Mgr. Dana Pekaríková, dana.pekarikova@uniba.sk , Šafárikovo nám. 6, č. 523, 

+421 2 9013 2065. 

 

 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, +421 2 9013 1310, martin.cicilla@uniba.sk, web. Informácie k ubytovaniu študentov sú dostupné na webovej stránke UK 

 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu III. stupňa Literárna veda sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je sú na prvom, druhom a treťom poschodí situované pracoviská Katedry anglistiky a amerikanistiky, Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedry klasickej a semitskej filológie, Katedry maďarského jazyka a literatúry, Katedry romanistiky FiF UK. Katedra východoázijských štúdií je situovaná v budove FiF UK na Múzejnej ulici (oddelenie japanológie a koreanistiky) a na Šafárikovo nám. 6 (oddelenie sinológie).  

V budove na Gondovej ulici č. 2 je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.  

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje deviata časť nového predpisu UK https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf.

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov dLV-x.pdf (uniba.sk) je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek. 

Študentom III. stupňa programu Literárna veda sú k dispozícii aj čiastkové knižnice:  

Katedra anglistiky a amerikanistiky – knižnica a študovňa https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kniznica/ 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky – knižnica a študovňa https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/kniznica-a-studovna-bibliothek/ 

Katedra klasickej a semitskej filológie - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/kniznica/ 

Katedra maďarského jazyka a literatúry - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/ciastkova-kniznica/ 

Katedra romanistiky - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/kniznica/ 

Katedra východoázijských štúdií - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/ciastkove-kniznice/ 

 

Doktorandom je prístupná aj špecializovaná knižnica Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. - http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=39

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Študijný program III. stupňa Literárna veda sa realizuje v spolupráci s Ústavom svetovej

literatúry Slovenskej akadémie vied, s ktorým má FiF UK uzavretú Rámcovú dohodu o spolupráci s

externou vzdelávacou inštitúciou (Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.,Dúbravská cesta 19, 841 04 Bratislava ) pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu Literárna veda.

 

 

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf). 

 

 

 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe predloženého dizertačného projektu a priebehu prijímacej skúšky. Informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Prijímacia komisia uplatňuje pri hodnotení uchádzačov bodový systém a používa jednotný postup na zabezpečenie objektívnosti, spravodlivosti a rovnosti príležitostí prostredníctvom jednotného formulára záznamu o prijatí, na základe ktorého dekan rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
 • Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021) 
 • Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK 
 • Klub absolventov – Alumni klub 
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedra klasickej a semitskej filológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra romanistiky a Katedra východoázijských štúdií zohľadňujú výsledky spätnej väzby študentov, absolventov aj hosťujúcich pedagógov a reagujú na ne priebežnou aktualizáciou študijného programu. 

 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu