Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Andoková
I.2 - Meno
Marcela
I.3 - Tituly
doc. Mgr et Mgr, M.A., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
marcela.andokova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8736?do=filterForm-submit&surname=andokova&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8551-792X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
1. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta // 2. RCMBF UK Bratislava // 3. Université Stendhal, Grenoble, France (štúdium D.E.A.)
II.b - Rok
1999 / 2000 / 2002
II.c - Odbor a program
1. Klasická filológia, špecializácia: latinský jazyk a literatúra; moderná neslovanská filológia, špecializácia: anglický jazyk a literatúra // 2. Katolícka teológia // 3. “Imaginaire et Poétiques” v klasických jazykoch (neskorá antika)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: klasické jazyky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 06/2021
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 2013 do 05/2021
odborná asistentka Trnavská Univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied od 2003 do 2013
odborná asistentka Trnavská Univerzita, Filozofická fakulta, Katedra klasických jazykov od 2003 do 2014

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Pedagogická mobilita Erasmus+ Dipartimento di Filologia e Italianistica, Università di Bologna, Bologna, Taliansko 2019
Pedagogická mobilita Erasmus+ Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno 2018
Vedecko-pedagogická stáž University of Matanzas, Kuba 2018
Vedecká stáž Nanovic Institute for European Studies, Notre Dame University, Indiana, USA 2017
Letné jazykové kurzy v Taliansku Rôzne talianske jazykové inštitúcie vo viacerých tal. mestách (2011-2019) 2011-2019
Zahraničné pobyty v FR, USA, B, CZ, IT, SRB, TW, CUB poyri cast VIII.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny rímskej literatúry Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Antické grécke náboženstvo Grécky jazyk a kultúra I. filológia
Latinská morfológia 2 Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Latinská syntax 2 Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Čítanie a interpretácia latinských textov: Cicero, Sallustius Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Biblická gréčtina Grécky jazyk a kultúra II. filológia
Lektúra latinských textov Grécky jazyk a kultúra II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Klasické jazyky, Grécky jazyk a kultúra I. filológia
Grécky jazyk a kultúra I. filológia
Grécky jazyk a kultúra II. filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy latinskej filológie / Úvod do filológie latinského stredoveku Románske štúdiá / Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Antické rímske náboženstvo Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra / rôzne filologické programy / Grécky jazyk a kultúra // História, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. / I. / I. / II. // I. filológia / historické vedy
Antické grécke náboženstvo Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra / rôzne filologické programy / Grécky jazyk a kultúra // História, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. / I. / II. // I. filológia / historické vedy
Filologická analýza latinských textov: próza 1 / próza 2 Grécky jazyk a kultúra / Grécky jazyk a kultúra II. filológia
Repetitorium Latinum III / Latinčina okolo nás Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra / Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra I. filológia
Effective Public Speaking Strategies Grécky jazyk a kultúra a iné programy filologické a nefilologické / rôzne filologické programy I.+II. / III. filológia
Reálie antického Ríma Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky, Grécky jazyk a kultúra / História, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. / I. filológia / historické vedy
Základy stredovekej latinčiny / Základy novovekej latinčiny Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva II. historické vedy
Písomníctvo latinského stredoveku Grécky jazyk a kultúra II. filológia
Exkurzia - antické pamiatky / Exkurzia antické pamiatky / Seminár k bakalárskej práci Latinský jazyk a kultúra, Klasické jazyky, Grécky jazyk a kultúra a iné filologické programy / História, Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva a iné programy / Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra, Grécky jazyk a kultúra I. / I. / I. filológia / historické vedy / filológia
Latinčina 1 / Latinčina 2 / Latinčina okolo nás Celofakultná ponuka I.+II.+III.
Stredoveké latinské texty Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia
Antická mytológia a významné postavy antickej literatúry a filozofie Románske štúdiá II. filológia
Dejiny rímskej literatúry Grécky jazyk a kultúra, rôzne filologické programy I. filológia
Latinská konverzácia Klasické jazyky, Latinský jazyk a kultúra I. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
221
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
54
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
20
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (100%) : Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2013. - 265 s. ISBN 978-80-8153-000-5 (AAB)

2

Vertanová, Silvia [UKOFIRO] (38%) - Andoková, Marcela [UKOFIKF] (24%) - Štubňa, Pavol [UKOFIRO] (21%) - Moyšová, Stanislava [UKOFIRO] (17%): Tlmočník ako rečník : učebnica pre študentov tlmočníctva. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - 231 s.

3

Vertanová, Silvia [UKOFIRO] (50%) - Andoková, Marcela [UKOFIKF] (50%): Interdisciplinarita ako inovácia vo výučbe tlmočenia. In: Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - S. 55-94 [3,23AH]. - ISBN 978-80-8177-037-1 (ABB)

4

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (100%) : Fusca sum et decora : the influence of Tyconius on Augustine´s teaching of the ecclesia permixta. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 2. Graecolatina Pragensia 25. - Praha : Karlova univerzita, 2015. - S. 61-76. - ISSN 0567-8269 (Indexovaný v ERIH plus) (AEC)

5

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (100%): The role of captatio benevolentiae in the interaction between the speaker and his audience in Antiquity and today. In: Systasis 29, 2016 - nestr. [14 s.] [online]. - ISSN (online) 1857-5129 (ADE)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (100%) : Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5. Bratislava : Iris, 2020 ISBN 978-80-8200-033-0 (AAB)

2

M. Andoková (33,8 %), M. Babic (15,3 %), Ľ. Eliášová Buzássyová (16,7 %), D. Rošková (19,2 %), P. Valachovič (15,0 %) : Bežný život starých Rimanov. Eds.: M. Andoková – D. Hrnčiarová. Bratislava : IRIS 2020. 416 s. ISBN 978-80-8200-064-4 (AAB)

3

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (100%) : Ut nos simus Codex Ipsorum" : the interpretation of verba dubitationis in St. Augustine‘ s homiletic oeuvre UKOVO2020 In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. - Roč. 59, č. 1-4 (2020), s. 341-351. - ISSN (print) 0044-5975 (Scopus) (ADM)

4

Andoková, Marcela (aut) [UKOFIKF] (50%) - Horka, Róbert (aut) [UKORKBV] (50%): The Chronology of Augustine's Tractatus in Iohannis evangelium 1-16 and Enarrationes in psalmos 119-133 Revisited [elektronický dokument]. In: Vox Patrum [elektronický dokument]. - Roč. 39, č. 72 (2019), s. 149-170 [print]. - ISSN (print) 0860-9411 - SCOPUS5

Andoková, Marcela [UKOFIKF] (50%) - Machajdíková, Barbora [UKOFIKF] (50%): Directive Use of the Optative from Homer to the Greek Psalter. In: Adamantius : Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici : 26 : č. 26. - Brescia : Editrice Morcelliana, 2020. - S. 461-471. - ISSN 1126-6244 - SCOPUS

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Corpus Christianorum Cont. Mediaeualis. Turnhout : Brepols, 2013, S. IX (Prestížna svetová edícia Corpus Christianorum Latinorum, vydavateľstvo Brepols)

2

Lang, B.: Handbuch der Vulgata und ihrer Rezeption. In: Vulgata in Dialogue, č. 2, 2023, s. 205. -- prestížna knižná publikácia

3

Jérémy Delmulle, J. - Descotes, P. - de Dieuleveult, J. - Dolbeau, F. - Leflaëc, A. - Lagouan?re, J. - Pauliat, M. - Pignot, M. - Rates, P. - Ribreau, M. - Toczko, R.: Bulletin augustinien pour 2019 et compléments d annéesantérieures. In: Revue d études augustiniennes et patristiques, roč. 66, č. 1, 2020, s. 493. -- SCOPUS

4

Wysocki, M.: Marcela Andoková: Čierna som a predsa krásna. In: Vox Patrum, roč. 43, č. 85, 2023, s. 213-216 -- SCOPUS

5

Melounová, M.: Andoková, Marcela - Hrnčiarová, Daniela (Eds.) : Bežný život starých Rimanov. In: Graeco-Latina Brunensia, roč. 26, č. 2, 2021, s. 286-288 -- SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0801/20: Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina. (2020-2022) - hlavná riešiteľka


Cieľom projektu je analýza Augustínových homílií, ktoré sú záznamom reálnej reči a následné stanovenie zásad pre prekladateľov, ktoré pomôžu sprístupniť autentickú latinskú reč s použitím štylistických prostriedkov, zvlášť zvukových figúr v národnom jazyku s ohľadom na súčasného recipienta. Záverečnou fázou bude zvukový záznam, ktorý v slovenčine priblíži Augustínovo kazateľské umenie. Zásadným prínosom je nový prístup k formálnej stránke Augustínových homílií, ktorému sa dodnes systematicky takto nik nevenoval. Preto sa môže otvoriť celkom nová rovina skúmania Augustínových prednesených kázní. Výstupom projektu bude formulovanie odborných prístupov k prekladu, ktoré budú platné nielen pre slovenské jazykové prostredie, ale v adaptovanej forme aj mimo neho, a dve kľúčové monografie venované dvom zbierkam Augustínových kázní obohatené o preklad týchto homílií v súlade s predkladanými zásadami, ktoré vyplnia aspoň čiastočne existujúcu lakúnu v oblasti bádania hovorového latinského jazyka v neskorej antike.

 

Výstupy:


Andoková Marcela : Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5. Bratislava : Iris, 2020. ISBN 978-80-8200-033-0

 

Andoková Marcela: Quae est iustitia nisi misericordia? The Relationship between Mercy and Justice in St Ambrose’s Thinking. In: Studia Patristica : Roč. 113. - : 1. vyd. ISBN 978-90-429-4760-3. - Leuven - Paris - Bristol : Peeters, 2021. - s. 39-52

 

Marcela Andoková - Barbora Machajdíková: Directive Use of the Optative from Homer to the Greek Psalter. In: Adamantius - Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici : 26 : č. 26. - : 1. vyd. Brescia : Editrice Morcelliana, 2020. - S. 461-471

 

Andoková Marcela: "Ut nos simus codex ipsorum". The interpretation of verba dubitationis in st. Augustine’s homiletic œuvre. In LVLT 13 - 13th International Colloquium on Late and Vulgar Latin, Budapest 2018. Acta Ant. Hung. 59 (2020), s. 341 – 351. SCOPUS - ISSN 00445975


2

KEGA 008UK-4/2018: Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte. (2018-2020) - hlavná riešiteľka


Projekt je zameraný na vypracovanie inovatívnych učebných pomôcok pre pripravovaný medziodborový študijný program „História – klasické jazyky“. Projekt má za cieľ inovovať existujúce učebné texty, ktoré pre svoju zastaranosť a nevhodný didaktický prístup nevyhovujú súčasným požiadavkám. Hlavným výstupom projektu bude moderná vysokoškolská učebnica pod názvom „Civilizácia antického Ríma: Otázky a výzvy pre súčasnosť“, ktorá ponúkne nový pohľad na tie aspekty každodenného života rímskych občanov, ktoré majú odozvu aj v kľúčových otázkach a výzvach súčasnej európskej spoločnosti. Komplementárnymi materiálmi k učebnici budú dve vysokoškolské skriptá „Dejiny latinského vzdelávania v kontexte európskeho školstva“ a „Názvy úradov a politických a administratívnych reálií v jazykoch starej Itálie“, ktoré sa stanú základným vyučovacím materiálom pre dva nové predmety vyučované v rámci plánovaného medziodborového študijného programu. Riešitelia projektu vypracujú interaktívne testy zamerané na civilizáciu antického Ríma a sprístupnia ich na webovej stránke Katedry klasickej a semitskej filológie aj pre ďalších záujemcov. V záverečnej fáze projektu zorganizujú riešitelia projektu seminár pre pedagógov vysokých resp. stredných škôl s cieľom oboznámiť sa s inovatívnymi učebnými materiálmi a vymeniť si navzájom skúsenosti v oblasti antických reálií. Jednotlivé materiálne výstupy pomôžu zároveň pri budovaní pripravovaného medziodborového študijného programu a pomôžu riešiteľom v ich ďalšom profesionálnom raste s ohľadom na pripravovanú habilitáciu.

V neposlednom rade je cieľom riešiteľov sprístupniť výsledky projektu v širšom kultúrno-vzdelávacom rámci prostredníctvom spolupráce so Slovenským rádiom RTVS a s Múzeom mesta Bratislavy – Gerulata a tiež v priestoroch univerzitnej knižnice Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Ťažiskom tejto spolupráce bude séria rozhlasových vysielaní na tému „Rímske impérium ako predchodca Európskej únie“ a zorganizovanie výstavy spojenej s prezentáciou výstupov projektu v priestoroch múzea Gerulata pre verejnosť. Prostredníctvom týchto výstupov bude oslovené aj širšie publikum a projekt tak prispeje k uspokojeniu edukačných potrieb našich občanov v širšom spoločenskom rámci.


Výstupy:


https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/11242 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?

id=chamo:372503&fromLocationLink=false&theme=EPC https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?

id=chamo:372506&fromLocationLink=false&theme=EPC https:/ /alis.uniba.sk:8444/lib/item?

id=chamo:372501&fromLocationLink=false&theme=EPC ACB: Andoková Marcela – Hrnčiarová Daniela (eds.): Bežný život starých Rimanov. Autorský kolektív: M. Andoková, M. Babic, Ľ. Buzássyová, D. Rošková, P. Valachovič. Bratislava : IRIS, 2020.


M. Andoková (33,8 %), M. Babic (15,3 %), Ľ. Eliášová Buzássyová (16,7 %), D. Rošková (19,2 %), P. Valachovič (15,0 %) : Bežný život starých Rimanov. Eds.: M. Andoková – D. Hrnčiarová. Bratislava : IRIS 2020. 416 s. ISBN 978-80-8200-064-4, 450 s


3

APVV-17-0001: Komentár ku Knihe žalmov II a III. (2018-2021) - spoluriešiteľka


Úloha v projekte: Patristické komentáre k Žalmom 101-118 a v Žalme 119. Popis projektu: Jednotlivé úryvky biblického textu sú spracované podľa nasledujúcej schémy: V prvej časti sú predložené preklady z hebrejských a gréckych originálov. Druhá časť je určená pre úzky okruh znalcov hebrejčiny a gréčtiny a obsahuje filologický rozbor a porovnanie hebrejského a gréckeho textu. Tretia časť je určená pre širšiu verejnosť a jej cieľom je podať výklad jednotlivých veršov a menej zrozumiteľných výrazov. V tejto časti sú podané nielen moderné výklady, ale aj rabínov, cirkevných otcov a klasikov spirituality. Štvrtá časť ponúka čitateľovi celostné chápanie state a jej dynamiku. Cieľom poslednej časti je poukázať, ako sa daná stať môže použiť pre potreby teológie, pastorácie a liturgie na Slovensku.

 

Výstupy:


Hroboň, B. (ed.): Komentáre k Starému zákonu: Žalmy 51-75. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 8,6 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2017. 691 s. ISBN 978-80-8191-066-1


Hroboň, B. – Kacián, A. (eds.): Komentáre k Starému zákonu (7. zväzok): Žalm 119. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 3,3 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2019. 310 s. ISBN 978-80-8191-239-9


Andoková, Marcela [UKOFIKF] (13.9%) - Hroboň, Bohdan (50%) - Kacian, Adrian (50%) - Brodňanská, Erika (8.61%) - Hidvéghyová, Lucia (8.61%) - Jenčíková, Agnesa Adriana (8.61%) - Hroboň, Bohdan (8.61%) - Lapko, Róbert (8.61%) - Kacian, Adrian (8.61%)- Sova, Milan [UKORKBV] (8.61%) - Štrbák, Martin (8.61%) - Varšo, Miroslav (8.61%) - Vilhan, Pavel [UKORKBV] (8.61%): Žalm 119. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - 298 s. [print]. - (Komentáre k Starému zákonu ; zv. 7) ISBN 978-80-8191-239-9


Andoková, Marcela [UKOFIKF] (7.6%) – Brodňanská, Erika (4.2%) - Hidvéghyová, Lucia (6,7%) - Hroboň, Bohdan (2,6%) - Jančovič, Jozef [UKORKBV] (7.8% [3,2 AH]) - Jenčíková, Agnesa Adriana (2.6%) – Kacian, Adrian (10.5%) – Lapko, Robert (4.3%) – Marek, Libor (10.9%) - Pigula, Juraj (6.4%) - Sova, Milan [UKORKBV] (2.2%) - Strenková, Iveta(5.6%) - Štrbák, Martin (5.4%) - Tiňo, Jozef (13.4%) - Tyrol, Anton (3.6%) - Varšo, Miroslav (6.2%): Žalmy 101 - 118. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 517 s. [7, 6 AH][print]. - (Komentáre k Starému zákonu, 8 zv.) Lit.: 293 zázn. ISBN 978-80-8191-274-0


4

KEGA 058UK-4/2014: Rečnícke minimum pre študentov tlmočníctva (2014-2015). - spoluriešiteľka


Popis projektu: Výstupom bola učebnica pre tlmočníkov "Tlmočník ako rečník", v ktorej som spoluautorkou. Som tiež spoluautorkou niekoľkých publikácií ako výstup z tohto projektu.

 

Výstupy projektu:


Vertanová, S. – Andoková, M. – Štubňa, P. – Moyšová, S.: Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 231 s. (20,9 AH; z toho Andoková 5,00 AH). ISBN 978-80-223-4030-4


Vertanová, S. – Štubňa, P. – Andoková, M.– Moyšová, S.: Tlmočník ako rečník - učebnica pre študentov tlmočníctva Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, 348 s. (22,1 AH; z toho Andoková 5,00 AH). ISBN 978-80-223-4994-9

5

Medzinárodný projekt “Science, faith, and superstition” organizovaný centrom "Ian Ramsey Centre for Science and Religion" a spoločnosťou Templeton Foundation.

Súčasťou projektu je organizovanie série zoom prednášok na jeseň 2023, organizovanie konferencie 27-29 júna 2024 v Belehrade, Srbsko. V projekte sa plánuje vydanie editovanej monografie v r. 2024.


https://www.scifas.org/project-overview.html

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prednášanie Dipartimento di Filologia e Italianistica, Università di Bologna, Bologna, Taliansko 2019/10
Prednášanie National Tsing-Hua University, Hsinchu, Taiwan 2018/10
Prednášanie Ústav klasických studií, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR 2018/03

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Dipartimento di Filologia e Italianistica (prednáškový pobyt) Università di Bologna, Bologna, Taliansko 2019 (1 týždeň) Erasmus+
National Tsing-Hua University (prednáškový pobyt) Hsinchu, Taiwan 2018 (1 týždeň) Univerzita Hsinchu
Ústav klasických studií (prednáškový pobyt) Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, ČR 2018 (1 semester) Erasmus+
University of Matanzas (vedecko-výskumný pobyt) Matanzas, Kuba 2018 (1 mesiac) Medzivládne štipendium
Nanovic Institute for European Studies (tvorivá činnosť) Notre Dame University, Indiana, USA 2017 (1 mesiac) Štipendium Nanovic
Université Sorbonne III (tvorivá činnosť) Paris, Francúzsko 2012 (1 mesiac)
Faculty of Theology (post-doc pobyt) KU Leuven, Belgicko 2008-2009 (1 rok) KU Leuven
École Pratique des Hautes études, (doktorandský pobyt) Paríž, Francúzsko 2005 (1 mesiac) Francúzsky kultúrny inštitút
Faculty of Philosophy, University of Belgrade (prednáškové pobyty) Belehrad / Novi Sad, Srbsko 2016 (niekoľko dní) Čiastočne hradené z národných projektov
Faculty of Philosophy, University of Belgrade (prednáškové pobyty) Belehrad 2019, 2017 (niekoľko dní) Čiastočne hradené z národných projektov

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Členstvo v domácich a zahraničných, resp. medzinárodných vedeckých orgánoch : Zakladajúca členka a národná korešpondentka Slov. patristickej spoločnosti (2016 – ); členka redakčnej rady Graeco-Latina et Orientalia (2014 – ); členka České patristické společnosti (2012 – ); Členka redakčnej rady Teologického časopisu (2012 – ); Členka a národná korešpondentka Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.) (2011 – ); členka Slovenskej jednoty klasických filológov (SJKF) (2003 – ); členka spoločnosti Late and Vulgar Latin Association (2022 – ); členka edičnej rady časopisu VoxPatrum (2023 – ); členka European Philological Society (2023 – )


Cena Dominika Tatarku (kolektív autorov) za Komentáre k Starému zákonu - Žalmy 51-75 (2017)

Cena Fides et Ratio (kolektív autorov) za Komentáre k Starému zákonu (2023)

Dátum poslednej aktualizácie
24.09.2023