Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Grusková
I.2 - Meno
Jana
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor (funkčné miesto)
I.8 - E-mailová adresa
jana.gruskova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
1. odbor (5-ročné štúdium, dipl. práca): Latinský jazyk a literatúra / 2. odbor (4-ročné štúdium): Vedecké informácie a knihovníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Klasické jazyky, špecializácia Grécky jazyk a literatúra (5-ročné štúdium, dipl. práca)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Klasické jazyky
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Klasické jazyky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
interný doktorand Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1993 - 1996
asistent v odbore klasická filológia Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1996 - 2003
odborný asistent v odbore klasická filológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie 2003 - 2010
docent v odbore klasické jazyky, (od r. 2020) filológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie 2010 - 2022
funkčné miesto profesora v odbore Filológia, špezializácia klasické jazyky, s dôrazom na grécku filológiu Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra klasickej a semitskej filológie od r. 2022
vedecký pracovník Rakúska akadémia vied od 2005 (čiastočný úväzok)

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Jazykový kurz novogréčtiny Démokritova univerzita Komotini 1992
Jazykový kurz novogréčtiny Aristotelova univerzita Thessaloniki 1993
6-mesačné štipendium TEMPUS Aristotelova univerzita Thessaloniki, Inštitút klasických štúdií 1993
4-mesačné postgraduálne štipendium Aristotelova univerzita Thessaloniki, Inštitút klasických štúdií 1995
Štátna skúška z novogréckeho jazyka Státní jazyková škola Praha 1994
Nachwuchsforum des Graduiertenkollegs Textüberlieferung Universität Hamburg, Institut für Griechische und Lateinische Philologie 1999

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny gréckej literatúry Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Grécka syntax 2 Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Čítanie a interpretácia gréckych textov 1, Čítanie a interpretácia gréckych textov 2 Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Grécky jazyk 3 PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci 1, Seminár k bakalárskej práci 2 Klasické jazyky I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci PT Grécky jazyk a kultúra / PT Latinský jazyk a kultúra I. Filológia
(1) Filologická analýza gréckych textov: rečníci, (2) Filologická analýza gréckych textov: historici, (3) Filologická analýza gréckych textov: dráma PT Grécky jazyk a kultúra II. Filológia
(1) Seminár k diplomovej práci, (2) Prekladateľská prax (1) PT Grécky jazyk a kultúra, (2) PT Grécky jazyk a kultúra / PT Latinský jazyk a kultúra II. Filológia
Doktorandský seminár 1, Doktorandský seminár 2 Literárna veda III. Filológia
Vybrané kapitoly z dejín svetovej literatúry Literárna veda III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Klasické jazyky I. Filológia
Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Grécky jazyk a kultúra II. Filológia
Literárna veda III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
(1) Grécky jazyk 1 / (2) Grécky jazyk 1 (1) Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra, (2) PT Latinský jazyk a kultúra I. Filológia
(1) Grécky jazyk 2 / (2) Grécky jazyk 2 (1) Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra, (2) PT Latinský jazyk a kultúra I. Filológia
Grécky jazyk 3 Klasické jazyky I. Filológia
Dejiny gréckej literatúry PT Latinský jazyk a kultúra I. Filológia
Metodológia písania vedeckých prác Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra / PT Latinský jazyk a kultúra I. Filológia
Novogrécky jazyk 2 Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Novogrécky jazyk 4 PT Grécky jazyk a kultúra II. Filológia
Antická grécka literatúra celofakultná ponuka I. Filológia
Textová tradícia gréckej literatúry PT Grécky jazyk a kultúra II. Filológia
Antická mytológia a významné postavy antickej literatúry a filozofie Románske štúdiá II. Filológia
Slovenská recepcia antickej gréckej a rímskej literatúry Literárna veda III. Filológia
Novogrécka konverzácia 2 Klasické jazyky / PT Grécky jazyk a kultúra I. Filológia
Didaktika gréckeho jazyka 1 DPŠ Grécky jazyk DPŠ Filológia
Didaktika gréckeho jazyka 2 DPŠ Grécky jazyk DPŠ Filológia
Pedagogická prax z gréckeho jazyka 1, Pedagogická prax z gréckeho jazyka 2 DPŠ Grécky jazyk DPŠ Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
73
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
363
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
221
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA Grusková, Jana : Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten der Österreichischen Nationalbibliothek : Codices historici, Codices philosophici et philologici, Codices iuridici. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. - 169s. (+ príl. 94 s.). ISBN 978-3-7001-6802-7

2

ABA Grusková, Jana - Kresten, Otto : Palimpsestfragmente der Homiliae I et III in nativitatem B.M.V des Andreas von Kreta im Cod. Vind theol. gr. 160. In: Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, 143 Jahrgang, 1. Halbband. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2008, s. 5-70. - ISBN 978-3-7001-6622-1

3

AFC Grusková, Jana: Paläographisch-kodikologische Betrachtungen zu den vetustissimi des Demosthenes unter philologischen Gesichtspunkten. In: Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum. Internationales Symposium in Wien, 22.-24. September 2011. Edd. Grusková, Jana – Bannert, Herbert (Wiener Studien, 36). Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014, s. 263-312. - ISBN 978-3-7001-7553-7

4

ADC Martin, Gunther - Grusková, Jana: "Scythica Vindobonensia" by Dexippus(?). New fragments on Decius´ Gothic Wars. In: Greek, Roman, and Byzantine Studies. Roč. 54, č. 4 (2014), s. 728-754. SJR - SCOPUS: 2013-0,232, SNIP - SCOPUS: 2013-0,552, IPP - SCOPUS: 2013-0,0751

5

AEC Grusková, Jana - Martin, Gunther: Zum Angriff der Goten unter Kniva auf eine thrakische Stadt (Scythica Vindobonensia, f. 195). In: Tyche (Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik) Bd. 30 (2015), s. 35-56.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AFC Grusková, Jana - Martin, Gunther - Németh, András: Neue Entzifferungsfortschritte in den Vatikanischen Dexipp-Fragmenten (Vat. gr. 73). In: Empire in crisis : Gothic invasions and Roman historiography. Beiträge einer internationalen Tagung zu den Wiener Dexipp-Fragmenten (Dexippus Vindobonensis), Wien, 3.–6. Mai 2017. Edd. Mitthof, Fritz - Martin, Gunther - Grusková, Jana (TYCHE Supplementband 12). Viedeň : Holzhausen, 2020, s. 571-581. ISBN 978-3-903207-38-7.

2

ADE Grusková, Jana - Martin, Gunther: Neugelesener Text im Wiener Dexipp-Palimpsest : (Scythica Vindobonensia, f. 195v, Z. 6-10) mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 204 (2017), s. 40-46. - ISSN 0084-5388

3

AEC Grusková, Jana - Martin, Gunther: "Scythica Vindobonensia" : Geschichte und Ausblick : mit einer Vorbemerkung von Otto Kresten. In: Anzeiger : Geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher : Roč. 153, č. 1+2. Viedeň : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019, s. 69-91. ISBN 978-3-7001-8442-3

4

AFC Grusková, Jana - Martin, Gunther: Rückkehr zu den Thermopylen: Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte in den neuen Fragmenten Dexipps von Athen. In: Das dritte Jahrhundert : Kontinuitäten, Brüche, Übergänge (Ergebnisse der Tagung der Mommsen-Gesellschaft in Wuppertal, 21.-22.11.2014). Edd. Eich, A. - Freund, S. - Rühl, M. - Schubert, Ch. Stuttgart : Franz Steiner, 2017, s. 267-281. ISBN 978-3-515-11841-5  

5

AFC Grusková, Jana - Gunther, Martin - Kresten, Otto - Mitthof, Fritz - Kaska, Katharina - Hofmann, Christa - Kreuzer, Wolfgang - Phelps, Michael - Boydstone, Kenneth - Easton, Roger L. Jr. - Knox, Keith T. - Kelbe, David - Kasotakis, Damianos - Christens-Barry, William A. - Stewart, Dale - Rabin, Ira - Hahn, Oliver - Glaser, Leif - Garrevoet, Jan - Shevchuk, Ivan - Klumpp, Stephan - Deckers, Daniel - Buck, Jens: Insights into the digital recovery of the Scythica Vindobonensia. In: Le livre manuscript grec : écritures, matériaux, histoire (Actes du IXe Colloque international de Paléographie grecque. Paris, 10.09.2018 - 15.09.2018). Edd. Cronier, Marie - Mondrain, Brigitte (Travaux et mémoires 24/1). Paríž : Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, 2020, s. 945-967. ISBN 978-2-916716-81-7.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2013 König, J. - Woolf, G.: Encyclopaedism from antiquity to the renaissance preface. Cambridge : Cambridge university press, 2013, s. 539. Ohlas na ADC Featherstone, Michael - Grusková, Jana - Kresten, Otto : Studien zu den Palimpsestfragmenten des Sogenannten "Zeremonienbuches" I. Prolegomena. In: Byzantinische Zeitschrift. Roč. 98, č. 2 (2005), s. 423-434.

2

[o1] 2014 Stefec, R.S.: Gymnasium, roč. 121, č. 4, 2014, s. 393-394. Ohlas na AAA Grusková, Jana: Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten der Österreichischen Nationalbibliothek Codices historici, Codices philosophici et philologici, Codices iuridici. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. - 169 s. (+ príl. 94 s.). ISBN 978-3-7001-6802-7

3

[o1] 2015 Mallan, Ch. - Davenport, C.: Journal of Roman studies, č. 105, 2015, s. 225. Ohlas na AEC Martin, Gunther - Grusková, Jana: "Dexippus Vindobonensis" (?) : Ein neues Handschriftenfragment zum sog. Herulereinfall der Jahre 267/268. In: Wiener Studien, Bd. 127 (2014), s. 101-120. - ISBN 978-3-7001-7659-6

4

[o1] 2017 Potter, D.: Writing Constantine. In: Constantine : religious faith and imperial policy. Abingdon : Routledge, 2017, s. 112. Ohlas na ADC Martin, Gunther - Grusková, Jana: "Scythica Vindobonensia" by Dexippus(?). New fragments on Decius´ Gothic Wars. In: Greek, Roman, and Byzantine Studies. Roč. 54, č. 4 (2014), s. 728-754. SJR - SCOPUS: 2013-0,232, SNIP - SCOPUS: 2013-0,552, IPP - SCOPUS: 2013-0,0751


5

[o1] 2018 Pohl, W.: Narratives of origin and migration in Early Medieval Europe : problems of interpretation. In: Medieval history journal, roč. 21, č. 2, 2018, s. 220. Ohlas na AEC Grusková, Jana - Martin, Gunther: Ein neues Textstück aus den „Scythica Vindobonensia“ zu den Ereignissen nach der Eroberung von Philippopolis. In: Tyche, Bd. 29 (2014), s. 29-43. ISBN 978-3-902976-42-0

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt VEGA 1/0888/21 "Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia" (2021–2023), vedúca projektu.

2

Projekt I-20170505 EC "Fast scanning X-ray Fluorescence mapping of the Dexippus Palimpsest" (2017–2019), Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Hamburg a Rakúska akadémia vied, vedúca projektu Jana Grusková, hlavný výskumník experimentu fyzik Leif Glaser (projekt bol spolufinancovaný z projektu FWF P28112-G25 Scythica Vindobonensia, z nemeckých prostriedkov na vedu a výskum a z Holzhausenlegat Rakúskej akadémie vied).


3

Projekt P 28112-G25 "Scythica Vindobonensia" (2015–2020) rakúskeho vedeckého fondu FWF realizovaný na Universität Wien a na Rakúskej akadémii vied, hlavná riešiteľka spolu s Prof. Dr. Guntherom Martinom (Universität Zürich); vedúci projektu Prof. Dr. Fritz Mitthof (UW) a Prof. Dr. Otto Kresten (ÖAW).

4

Projekt P 31939-G25 "The Vienna Herodian Palimpsest" (2019–2024) rakúskeho vedeckého fondu FWF realizovaný na Rakúskej akadémii vied, hlavná riešiteľka spolu s Prof. Dr. Klausom Alpersom (Universität Hamburg), Prof. Dr. Nigelom Wilsonom (University of Oxford, Lincoln College), Prof. Dr. Herbertom Bannertom (Universität Wien) a Prof. Dr. Oliverom Primavesim (LMUniversität München); vedúci projektu Prof. Dr. Otto Kresten (ÖAW).

5

Projekt VEGA 1/0210/22 "Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave" (2022-2025), spoluriešiteľka, zástupkyňa vedúcej projektu (vedúca projektu Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Garantka odborného štúdia "Klasické jazyky", I. stupeň Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2011
Garantka PT "Grécky jazyk a kultúra", I. a II. stupeň Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2018
(1) Etablovanie štúdia gréckej filológie, (2) Zavedenie predmetov novogréckeho jazyka a kultúry, (3) Zriadenie lektorátu novogréckeho jazyka na FiF UK a zabezpečovanie pôsobenia lektora novogréckeho jazyka vyslaného MŠ Helénskej republiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1) od 1999, (2) od 2001, (3) od 2008
Spolugarantka odborného štúdia "Klasické jazyky", II. stupeň Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2011-2017
Garantka doplnkového pedagogického štúdia "Grécky jazyk" Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2020
Predsedníčka odborovej komisie pre odbor 2.1.31 "Klasické jazyky" (PhD.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2012-2017
Členka odborovej komisie pre odbor 2.1.31 "Klasické jazyky" (PhD.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2005-2017
Členstvo v skúšobných komisiách Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2004
členka: (1) Oborová rada a komise "Klasická filologie", (2) Oborová rada "Řecká studia“, (3) Oborová komise "Novořecký jazyk", (4) Oborová rada "Klasická filologie" (1), (2), (3) Masarykova univerzita Brno, Česká republika. (4) Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika (1) od 2015, (2) 2015-2022, (3) od 2017, (4) 2012-2016
Komise pro titul DSc. v oboru klasická studia - členka Akademie věd České republiky, Česká republika od 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Aristotelova univerzita, Inštitút klasických štúdií Thessaloniki, Grécko 01.02.-31.07.1993 Program TEMPUS
Aristotelova univerzita, Inštitút klasických štúdií Thessaloniki, Grécko 01.03.-30.06.1995 postgraduáne medzivládne štipendium
Universität Hamburg, Institut für Griechische und Lateinische Philologie Hamburg, Nemecko 01.-31.10.1999 Nachwuchsforum des Graduiertenkollegs Textüberlieferung
Universität Hamburg, Institut für Griechische und Lateinische Philologie Hamburg, Nemecko 01.-30.06.2001 DAAD
Rakúska akadémia vied, Abt. Byzanzforschung, IMAFO Viedeň, Rakúsko 2003-2004, 2005-2023 vedecký pracovník: výskum a spracovanie antických gréckych a byzantských pamiatok v gréckych rukopisoch, napr. zo zbierky Jána Sambuca

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Ocenenia


2007 Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave "za záslužnú vedeckovýskumnú činnosť na Filozofickej fakulte UK ako aj za mimoriadny prínos v medzinárodnej vedeckej spolupráci" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.


2014 Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave "za výrazný vedecký prínos v oblasti klasickej filológie v širšom medzinárodnom vedeckom kontexte" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.  

        

2018 Čestný diplom udelený Veľvyslanectvom Cyperskej republiky v SR "za významné zásluhy pri rozvoji a posilňovaní priateľských vzťahov medzi Cyprom a Slovenskom a za príspevok k šíreniu gréckej kultúry na Slovensku".


2023 Vysoké štátne vyznamenanie "Veľkodôstojník Fénixovho rádu" za mimoriadny prínos k šíreniu gréckeho jazyka a gréckej kultúry udelené prezidentkou Helénskej republiky.Ďalšie aktivity

1995 Členka vedeckej spoločnosti Slovenská jednota klasických filológov pri SAV

19992023 Tajomníčka Slovenskej spločnosti novogréckych štúdií

2000–2006 Súdna tlmočníčka a prekladateľka z/do novogréckeho jazyka

20032017 Organizovanie kurzov novogréčtiny pre verejnosť na Filozofickej fakulte UK

20062012 Členka redakčnej rady perodika Graecolatina et Orientalia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2007 Koordinátorka programu Erasmus / Erasmus+ KKSF Klasické jazyky, Filozofická fakulta UK

2008 Webmaster KKSF FiF UK

2011 Členka Slovenskej byzantologickej spoločnosti

2012 Spolueditorka periodika Graecolatina et Orientalia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

2017  Členka skúšobnej komisie pre grécky jazyk Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty UK

2017 Členka vedeckej rady periodika Wiener Humanistische Blätter, Universität Wien, Inst. für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein

2023 Predsedníčka Slovenskej spločnosti novogréckych štúdií

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023