Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu bpTAa - taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii), kód 23743 (Bc.)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
1.1 Filológia, 0231 Osvojenie si jazyka
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Prekladateľský kombinačný. Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii). Aprobácie: anglický jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra.
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
taliansky jazyk, slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Bakalársky študijný program svojou štruktúrou napĺňa opis študijného odboru 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa tohto odboru, pričom podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR je štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia stanovená na tri roky. Jednotlivé predmety študijného plánu sú štruktúrované tak, aby absolvent disponoval teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu, aby ovládal reálie a dejiny študovaných oblastí, ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Študované jazyky ovláda na adekvátnej praktickej úrovni, odvíjajúc sa z vedomostí z kontrastívnej lexikológie, syntaxe a štylistiky. Nadobudnuté komunikačné zručnosti pracovného jazyka vie pretaviť do prekladateľsko-tlmočníckych postupov pri sprostredkovaní bežnej komunikácii, tak v písomnej ako i hovorenej forme. Ovláda základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery, aby mohol s plnou znalosťou a zodpovednosťou prekladať resp. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. Okrem toho absolvent študijného programu primerane ovláda postupy, zručnosti a stratégie prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Povinné predmety bakalárskeho študijného programu reflektujú nosné témy jadra znalostí študijného odboru definované opisom. V rámci predmetov spoločného základu získava pojmový aparát a poznatky z oblasti translatológie (úvodné teoretické poznatky, poznatky z teórie odborného prekladu a teórie tlmočenia), kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky (na priereze jednotlivých jazykových rovín) a literárnej vedy (literárnoteoretické poznatky). Tvorivú aplikáciu týchto teoretických východísk študent realizuje v predmetoch svojej jazykovej špecializácie v kontrastívne koncipovaných teoretických lingvistických kurzoch a pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu, v rámci ktorých dokáže zhodnocovať rôzne možnosti a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie a postupne získava schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní bežnej komunikácie.

 

Teoretické vedomosti:

Absolvent 1. stupňa (Bc.) špecializácie Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii si osvojí:

- základy jazykovedy v teoretickej rovine;

- gramatický a lexikálny systém cudzieho jazyka na báze materinského jazyka;

- základné prekladateľské a tlmočnícke postupy;

- vedomosti z oblasti dejín, literatúry a kultúry Talianska;

- pojmový aparát a základné poznatky z oblasti translatológie (ako vedy o preklade a tlmočení), kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky, literárnej vedy a tvorivo ich aplikuje pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu;

- dokáže zhodnocovať rôzne možnosti a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent 1. stupňa (Bc.) špecializácie Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii je schopný:

- prekladať jednoduché publicistické, odborné a spoločenskovedné texty do slovenčiny;

- používať jednoduchšie techniky konzekutívneho tlmočenia;

- prekladať a tlmočiť na zodpovedajúcej úrovni pri sprostredkovaní prehovorov bežnej komunikácie;

- využívať efektívnym spôsobom inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka;

- pracovať na glosároch;

- efektívne narábať so slovníkmi, výkladovými slovníkmi, odbornými príručkami a časopismi.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent 1. stupňa (Bc.) špecializácie Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii je schopný analyzovať a interpretovať po obsahovej stránke tematicky rôznorodé talianske texty a pripraviť ich kondenzovanú verziu (abstrakt, résumé).

 

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru: úvod do translatológie; translatológia - teória odborného prekladu; translatológia - teória tlmočenia; úvod do jazykovedy a literárnej vedy; porovnávacia fonetika; porovnávacia morfológia a syntax; porovnávacia štylistika; porovnávacia lexikológia; krajinoveda; dejiny; literatúra a kultúra daného štátu/etnika; preklad odborných textov; konzekutívne tlmočenie; záverečná práca; štátna skúška.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent bakalárskeho študijného programu sa môže uplatniť v povolaniach ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor, administrátor, projektový manažér, kultúrno-osvetový pracovník, prekladateľ alebo tlmočník (v prípade vynikajúcich jazykových znalostí). Absolvent Bc. stupňa môže po doplnení kvalifikácie o magisterský stupeň vykonávať tieto povolania: prekladateľ umeleckých textov, prekladateľ odborných textov, konferenčný tlmočník, komunitný tlmočník, translatológ, učiteľ talianskeho jazyka (po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia). 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

 


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent bakalárskeho študijného programu je spôsobilý vykonávať prácu vo viacerých pozíciách v prekladateľských a tlmočníckych  

agentúrach, zahraničných (slovensko-talianskych) firmách a slovensko-talianskych inštitúciách.

Môže tiež pôsobiť v domácich či zahraničných cestovných kanceláriách.

Absolvent Bc. stupňa dokáže vykonávať rozličné pracovné funkcie aj na Veľvyslanectve Talianskej republiky v Bratislave, napr. na konzulárnom, kultúrnom či študijnom oddelení. Môže sa tiež zamestnať v Slovensko-talianskej obchodnej komore alebo v Talianskom kultúrnom inštitúte.

Môže pracovať ako tlmočník, resp. prekladateľ v medzinárodných firmách či nadnárodných spoločnostiach. Túto činnosť však môže vykonávať aj na základe živnostenského oprávnenia či ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Po absolvovaní doplnkového vzdelávania typu EKKT (Európsky kurz konferenčného tlmočenia) sa môže stať akreditovaným tlmočníkom a/alebo prekladateľom pri Európskej komisii alebo pri Rade Európy.

Po úspešnom absolvovaní predpísanej odbornej skúšky tlmočníka a/alebo prekladateľa môže vykonávať činnosť súdneho tlmočníka a/alebo prekladateľa do/z taliančiny.

Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) môže pôsobiť ako učiteľ talianskeho jazyka na stredných školách alebo ako lektor taliančiny v jazykových školách. Na základe živnostenského oprávnenia môže vykonávať činnosť učiteľa taliančiny aj pre súkromné osoby, medzinárodné firmy či nadnárodné spoločnosti. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Patrícia Procházková pracuje v RTVS ako prekladateľka talianskych televíznych filmov a seriálov. Počas slovenského predsedníctva v Rade EU pracovala tiež ako laison officer pre talianske delegácie. Ako autorka sa podieľala na vydaní prvého životopisu A. Dubčeka v talianskom jazyku.

 Mgr. Michal Chovan je zamestnaný ako tlmočník na Generálnom riaditeľstve pre tlmočenie (DG SCIC) pri Európskej komisii v Bruseli.

Mgr. Natália Bajánková, PhD. je v súčasnosti prekladateľkou odborných a populárno-náučných textov, najmä z oblasti psychológie a psychoterapie

Mgr. Lukáš Slovák pracuje ako projektový manažér v prekladateľskej a tlmočníckej agentúre LEXIKA. Venuje sa tiež kontinuálnemu vzdelávaniu prekladateľov a tlmočníkov, najmä v oblasti správneho používania slovenčiny.

Mgr. Ján Predáč pôsobí ako učiteľ talianskeho jazyka na bilingválnom Gymnáziu L. Sáru v Bratislave. Na základe živnostenského oprávnenia pracuje tiež ako tlmočník a prekladateľ z/d taliančiny.

 Mgr. Dominika Uhríková pracuje od roku 2013 pri Európskej komisii v Luxemburgu na pozícii úradníka v trvalom pracovnom pomere (angl. established official). Vo svojej práci aktívne používa jazyky absolvovanej aprobácie: angličtina - taliančina.c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Príloha dokumentu obsahuje vyjadrenia nasledovných zainteresovaných strán: RTVS (Bratislava), Európska komisia (Brusel), Gymnázium L. Sáru (Bratislava), produkčná firma Noemo (Bratislava), TOP preklady (Bratislava).

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii): doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. (hlavná zodpovedná osoba / garant), doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. (spolugarant), Mgr.Miroslava Vallová (zástupkyňa zamestnávateľov, do roku 2021 riaditeľka Literárneho informačného centra), Mgr. Klaudia Dyttertová (zástupkyňa študentov).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/taliansky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


 

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpTAa.pdf 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpTAa.xml


Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v časti 7. Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť). https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

- počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 29 kreditov za predmety spoločného základu, 54 kreditov za predmety jazykovej aprobácie

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 6 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2

- počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 56 kreditov za spoločný základ, 62 kreditov za každú aprobáciu

- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12

- počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: súčasťou študijného programu nie je odborná prax

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

- počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii), má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/taliansky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.(roman.sehnal@uniba.sk, FiF UK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť 360)

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/erasmus/h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry romanistiky FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-talianskeho-jazyka/temy-zaverecnych-prac/


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14-15

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·        Univerzite Komenského v Bratislave

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·        Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·        Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·        Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·        Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

·      Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·    Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

 


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpTAa.pdf


6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. (profesor) ivan.susa@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie taliansky jazyk a kultúra v kombinácii:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpTAa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

 

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu sú dotupné v Akademickom informačnom systéme.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do


d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie taliansky jazyk a kultúra v kombinácii:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpTAa.xml

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam je uvedený na webovej stránke Katedry romanistiky FiFUK

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-talianskeho-jazyka/temy-zaverecnych-prac/


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác sú dostupné v Akademickom informačnom systéme.

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Klaudia Dyttertová, klaudia.dyttertova@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijný poradca katedry: Mgr. Martin Dorko, PhD., martin.dorko@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-rumunskeho-jazyka/mgr-martin-dorko-phd-studijny-poradca/

Pomocný študijný poradca za taliančinu: PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD., zora.jacova@uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-talianskeho-jazyka/paeddr-zora-cardia-jacova-phd/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/kontakt/

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, ďalej na Múzejnej ulici č. 10 a na Šafárikovom námestí č. 6.

 

Výučba študijných programov sa realizuje celkom v 95 učebniach s kapacitou 2 776 miest a s rozlohou 3 751m2. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2, v budove na Šafárikovom námestí je 7 učební s kapacitou 325 miest a rozlohou 428m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty): https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra romanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení; v dvoch špecializovaných učebniach vybavených tlmočníckymi kabínami sa bude realizovať nácvik simultánneho tlmočenia (G9 a G316, obe miestnosti majú kapacitu 14 študentov).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry romanistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

●Prekladateľská prax: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

●  Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis

UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity

Komenského v Bratislave, deviata časť:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra romanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/kniznica/),v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 6371 knižničných jednotiek. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.
d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).