Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bondarenko Vertánová
I.2 - Meno
Silvia
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky FiF UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
silvia.vertanova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4131?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
11 Filológia
I.11 - ORCID iD
0009-0001-6281-5155

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra + španielsky jazyk a kultúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra + španielsky jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent šp. jazyka Filozofická fakulta UK v Bratislave/ Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava od 2020
odborný asistent šp. jazyka Filozofická fakulta UK v Bratislave/ Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava 1999-2020
asistent šp. jazyka Filozofická fakulta UK v Bratislave/ Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava 1998-1999
lektorka španielskeho jazyka Filozofická fakulta UK v Bratislave/ Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava 1996-1998
SZČO od 2006

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Využívanie potenciálu MS Teams - Kurzy digitálnych zručností podporujúcich dištančnú výučbu Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020
Kurz inovatívnych didaktických techník MESTER, Salamanca, Španielsko 2019
Dištančný kurz obchodnej španielčiny Nadácia Univerzity La Rioja a Cervantesov inštitút, Španielsko 2010
Kurz sprievodcu v cestovnom ruchu Ekonomická univerzita, Bratislava 2008
Kurz aktualizácie španielskeho jazyka a kultúry Univerzita Granada, Španielsko 2007
Európsky kurz konferenčného tlmočenia Európska komisia + Filozofická fakulta UK v Bratislave 2006
Postgraduálny štipendijný pobyt Univerzita Oscar Lucero Moya, Holguín, Kuba 2000

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fonetika a fonológia španielskeho jazyka Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Proseminár prekladu a tlmočenia Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Konzekutívne tlmočenie 1 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Simultánne tlmočenie 1 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Frazeológia španielskeho jazyka Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Praktická rétorika v šp.jazyku Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
29
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborný preklad: ekonomicko-právne texty Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Konzekutívne tlmočenie 2, 3, 4 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I.+ II. Filológia
Simultánne tlmočenie 2, 3, 4 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I.+ II. Filológia
Rétorika pre tlmočníkov Celofakultný predmet I. Filológia a iné

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
76
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
115
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
43
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AED : Dynamika tvorby nových významov procesmi frazeologizácie : (niekoľko poznámok k sémantickým odlišnostiam substantív v slovenskej a španielskej somatofrazeológii). In: Philologica 63 : studia romanistica. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - ISBN 978-80-223-2384-0. - S. 138-146. http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=52818&pageId=resultform&full=0

2

AFC La riqueza polisémica y su posible fuente: la fraseología. In: Diversidad lingüística del español, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra románských jazyků, str. 147-160, 2013 http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1069082&pageId=resultform&full=0

3

ACB Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. (spoluautori M. Andoková, P. Štubňa, S. Moyšová) Bratislava: UK, 2015, 231 s. (Výstup z grantu KEGA č. 058UK-4/2014) http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=1676201&pageId=resultform&full=0

4

ACB Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 128 s.https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildGKCJ8&sid=998D604438B59F55B28C3FEA17&seo=CREPČ-detail-kniha

5

ADM Bilingüismo versus monolingüismo y su correlación con la técnica de interpretación. (spoluautor M. Slobodová) In: Circulo de linguistica aplicada a la comunicacion. - č. 84 (2020), s. 167-173 https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildCKAGL&sid=B381758F4D9E20AC1902BD26E5&seo=CREPČ-detail-Článok

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

FAI Silvia Vertanová – Pavol Štubňa (ed.). Interdisciplinárne prístupy v teórii a didaktike tlmočenia. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017, 146 s. http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2190099&pageId=resultform&full=0

2

BCI Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - 232 s. http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2196148&pageId=resultform&full=0

3

ACB Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 128 s. https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildAK85K&sid=998D604438B59F55B28C3FEA17&seo=CREPČ-detail-kniha

4

AEC La importancia de la oratoria en la preparación de intérpretes y para la enseňaza universitaria en general. In: Palabra y educación : la reflexión de la práctica educativa a través de la palabra. - Vigo : Academia del Hispanismo, 2017. - S. 347-354. http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2190005&pageId=resultform&full=0

5

ADM Bilingüismo versus monolingüismo y su correlación con la técnica de interpretación. In: Circulo de linguistica aplicada a la comunicacion. - č. 84 (2020), s. 167-173 https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildCKAGL&sid=B381758F4D9E20AC1902BD26E5&seo=CREPČ-detail-Článok

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Vertanová, S. Fraseologismos y polisemia. Estudio contrastivo de la fraseología espaňola, eslovaca y checa. In: Studia romanistica - Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Ostrava, č. 5, 222/2005, str. 93-100.                                                                                                        [o3] 2007 Benčič, S.: Ianua ad linguas hominesque reserata = Brána jazykov k ľuďom otvorená = La porte des langues s´ouvre aux hommes. Paris : INALCO, 2007, S. 169

2

Vertanová, S. La Rétorica - ¿un reto para la enseñanza de idiomas? In: Actas del XV Encuentro de Profesores de Español de Eslovaquia, Bratislava : AnaPress, 2011, str. 135-142.

[o3] 2015 Kučmová, A.: Le varieta della lingua italiana nelle prospettiva dell´interprete. In: Lingue, culture, letterature tra geografia e storia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, S. 161   

3

Vertanová, S. ¿Cuántos significados se le pueden cargar a una palabra? In: La Grandeza y la Decadencia de la Palabra en el Siglo XXI. Romanica Olomucensia XVIII. Actas Univeritatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 92, Univerzita Olomouc, 2007, str. 317-324.

[o3] 2017 Plašienková, Z. - Potočárová, M.: Palabra y educación : la reflexión de la práctica educativa a través de la palabra. Vigo : Academia del Hispanismo, 2017, S. 253      

4

Vertanová S. - Andoková, M. Skryté formy manipulácie v súčasnom politickom diskurze In: Radoslav Štefančík (ed.): Jazyk a politika II. Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 85-97.

[o3] 2018 - Spišiaková, M. - Mocková, N. - In: "Heisse" Wahlen und Referenden in Europa und Amerika : Kampf mit Wörtern und Wörter . - Hamburg : Verlag Dr. Kováč, 2018 ; S. 95     

5

Vertanová, S. Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny. Bratislava: UK, 2019, 128 s.

[o3] 2020 - Spišiaková, M. - Varela Cano, D. P. - Tužinská, S. - Pavliková, Ž. - In: Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1 (A1-A2) . - Brno : Tribun EU, 2020 ; S. 241


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Spoluriešiteľka: Grant VEGA č. 1/0587/18 (2018-2019) Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku.

Cieľom projektu bolo zmapovať a na základe dobových súvislostí čo najkomplexnejšie zhodnotiť doterajší stav hispanistiky na Slovensku.

Výstupy: 

 • Vertanová, S. - Ulašin, B. Súpisná bibliografia knižne vydaných prác slovenských hispanistov v oblasti lingvistického bádania (od najstaršieho obdobia po súčasnosť) (Dostupné on-line: https://slovenskahispanistika.wordpress.com/)                                                                                  
 • Ulašin, B. - Vertanová, S.: (Dis)kontinuita lingvistického bádania slovenských hispanistov. In: Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 119-144. - ISBN 978-80-223-4881-2


2

Spoluriešiteľka: Grant VEGA č. 1/0549/18 (2018-2020): Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom.

Projekt bol pokusom o prinajmenšom čiastočnú formuláciu adekvátnej hodnotovej a etickej bázy pre postoj človeka k prírode, svetu, ľuďom i sebe samému. Jednou z kľúčových otázok bola otázka ľudskej prirodzenosti a antropického princípu, na ktorý možno nazerať ako na prierezové pole filozofie a vedy.

Výstupy: 

 • Vertanová, S.: Этичность риторики и еë место в жизни современного человека (Etický rozmer rétoriky a jej miesto v živote súčasného človeka). In: Zborník abstraktov z konferencie XI. международная конференция Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы – 2019, «К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования», Санкт-петербургский государ-ственный университет, s. 23-24 [on-line](Dostupné na: philosophy.spbu.ru/userfiles/ethic/Theoretical%20and%20Applied%20Ethics/2019/TheoreticalandAppliedEthics2019ISBN.pdf).             
 • Plašienková, Z. - Sámelová, A. - Vertanová, S.: La noosfera en el pensamiento de Teilhard de Chardin y la ambivalencia de la producción mediática online. In: Quaerentibus. - Roč. 8, č. 14 (2020), s. 3-14 
 • Plašienková, Z. - Sámelová, A. - Vertanová, S.: Spytovanie sa na človeka v online svete. Bratislava: UK, 2021
3

Spoluriešiteľka: Grant APVV-18-0103 (2019-2023) Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Projekt má za cieľ dospieť k vymedzeniu základných paradigmatických zmien, ktoré možno v evolučnom procese vesmíru a bytia človeka v ňom identifikovať. Následne možno pristúpiť k reformulácii tradičných paradigmatických rámcov chápania miesta človeka vo vyvíjajúcom sa vesmíre. 

Výstupy:

 • Vertanová, S. : Парадигматические изменения риторики в условиях современного общения. In: Media v sovremennom mire : Roč. 3. - : 1. vyd. Petrohrad : Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020. - S. 25-27
 • Plašienková, Z. - Vertanová, S.: La concepción de "biosfera" y "noósfera" en V. I. Vernadskiy y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-987-45880-1-2. - City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022. - S. 201-215 [CD-ROM]
 • Plašienková, Z. - Vertanová, S.: Paradigmatičeskije izmenenija v ponimanii dichotomiji ščastje vs "bio - ščastje" v žizni čeloveka i obščestva. In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika : tradiciji i perspektivy - 2021. Etika kak nauka. - : 1. vyd. ISBN 978-5-85263-123-7. - Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2021. - S. 151-151                                                                            --
 • Plašienková, z. - Masarik, J. - Vertanová, S.: Moraľnaja evoľucija v učenii Tejara de Šardena i N. O. Losskogo v kontekste sovremennogo naučnogo izučenija kosmosa. In: Kosmizm i organicizm : evoľucija i aktuaľnosť. - : 1. vyd. ISBN 978-5-7310-5489-8. - Petrohrad : Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Ekonomičeskogo Universiteta, 2021. - S. 73-87
 • Vertanová, S. Paradigmatické zmeny v myslení o jazyku = Paradigmatic changes in thinking about language. In: Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky : minulosť a súčasnosť : 2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. - S. 170-196. - ISBN 978-80-223-5637-4
 • Vertanová, S.: Ontology of language as a key paradigm for human understanding. In: The image of man and the universe : interdisciplinary perspectives and challenges. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. - S. 88-101. - ISBN 978-80-223-5661-9
 • Plašienková, Z. - Vertanová, S.: The Meaning of Human Life in the Context of the Evolution of the Universe : V. I. Vernadsky and P. Teilhard de Chardin. In: Human Affairs. - Roč. 33, č. 2 (2023), s. 184-196. - ISSN (print) 1210-3055. Registrované v: WOS CC Web of Science Core Collection, SCO SCOPUS, ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences, CEJSH CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ESCI Emerging Sources Citation Index OA Open access


4

Spoluriešiteľka: Grant VEGA 1/0577/21 (2021-2023) Vladimír Oleriny: prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Výstupy:

 • Vertanová, S.: Obraz Kuby v literárnych prekladoch Vladimíra Olerínyho. In: Vladimír Oleríny (1921 2016) : venované nedožitej storočnici zakladateľa slovenskej hispanistiky. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 56-74. - ISBN 978-80-223-5544-5
 • Vertanová, S.: Podoby pikaresky na Kube a osudy kubánskej literatúry na Slovensku po roku 1989 [elektronický dokument]. In: Pohľady na literatúry románskeho sveta [elektronický dokument] - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 177-190[online]. - ISBN 978-80-223-5534-6
5

Spoluriešiteľka: Grant KEGA 042UKF-4/2022 (2022-2024) Elektronická vysokoškolská učebnica gramatiky španielskeho jazyka

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
senátorka, predsedníčka Študijnej komisie, členka Ekonomickej komisie Akademický senát FiF UK v Bratislave 2007-2009, 2013-2017, 2017-2021
členka Vedeckej a pedagogickej komisie Akademický senát UK v Bratislave 2017-2019
členka Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry od 2007
členka Slovenská asociácia učiteľov španielčiny od 2000

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidad de La Habana Havana, Kuba 6. 2. - 20. 3. 2019 Výskumný štipendijný pobyt MŠVVaŠ SR a SAIA
Universidad Matanzas Matanzas, Kuba 4.2. - 4. 3. 2018 Výskumný štipendijný pobyt MŠVVaŠ SR a SAIA
Universita Córdoba Córdoba, Španielsko 18.9.2023 - 22.9.2023 Erasmus+ (staff mobilita)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2004 - Spolupráca so Slovenským rozhlasom (Vysielanie pre hispanistov)

Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023