Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpSPa - španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii, kód: 30144, UIPŠ kód: 7332T15
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, 767
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Filológia 11, 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
: prekladateľský kombinačný - španielsky jazyk a kultúra v kombinácii s: anglický jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, španielsky
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ Celkový počet študentov študijného programu: Magisterské štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania má prierezové vedomosti v rámci svojho odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania, vie ich aplikovať v praxi. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci študijného odboru a s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich so študovanými jazykmi, jazykovedou, literatúrou a literárnou vedou, slovesným umením a kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky vrátane koncipovania projektov. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno-komunikačných technológií. Je kompetentný odborne predstavovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou aj v cudzom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. Ovláda študovaný jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Ovláda nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady zvoleného jazykového a kultúrno-historického areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Ovláda pojmový aparát jednotlivých lingvistických disciplín, literárnej vedy a translatológie. Je oboznámený so systematickými poznatkami z dejín španielskojazyčných literatúr, metodológiou literárnej vedy, s problematikou medziliterárnosti, dejín umeleckého prekladu a s literárnou komparatistikou. Ako prekladateľ a tlmočník pozná princípy a ovláda metódy odborného a umeleckého prekladu, pozná a ovláda techniky a stratégie konferenčného tlmočenia v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe. S istotou aplikuje zásady tlmočníckej notácie vrátane používania symbolov a iných notačných pomôcok pri konzekutívnom zápise, dokáže zachytiť a pretlmočiť do cieľového jazyka dlhší prejav z rôznych tematických oblastí. Absolvent vie samostatne aj vo dvojici pracovať v kabíne v podmienkach, ktoré sa približujú praxi. Dokáže tlmočiť v oboch smeroch španielsky jazyk - slovenský jazyk spontánne diskusie aj pripravené prejavy. Vie sa primerane pripraviť na takéto tlmočenie, pozná špecifiká komunitného tlmočenia a vie ich uplatniť v praxi. Dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami, ovláda základné postupy manažmentu prekladov, pozná teoretické názory popredných slovenských a zahraničných teoretikov a praktikov v oblasti prekladu a tlmočenia a je schopný zvoliť si svoju prekladateľskú a translačnú stratégiu. Osvojil si vedomosti z oblasti praxeológie prekladu a tlmočenia. Vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov. Preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, geopolitický a etnokultúrny areál v dynamicky sa meniacom sociokultúrnom prostredí. Vďaka rozsiahlym možnostiam študentskej mobility Erasmus+ sa študent orientuje aj v autentickom španielskom prostredí a získanú interkultúrnu kompetenciu vie aplikovať v domácom prostredí. Pozná právne a etické aspekty profesie prekladateľa a tlmočníka. Má rozvinuté inovatívne a tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii v magisterskom stupni sa môžu uplatniť v nasledujúcich indikovaných povolaniach:

prekladateľ cudzích jazykov

tlmočník cudzích jazykov

riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva

jazykový redaktor

textový korektor

vydavateľský redaktor

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu

odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach

kultúrno-osvetový pracovník

kultúrny agent

po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré ponúkame na mgr. stupni aj ako: učiteľ cudzích jazykov na základných, stredných a jazykových školách

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Lexika

ENTRANS

Aula Cervantes

Vydavateľstvo Inaque

Vydavateľstvo Slovart

Gymnázium Federica García Lorcu v Bratislave

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii sa vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti môže uplatniť v nasledujúcich oblastiach: povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa, práca vo vydavateľstvách, v médiách (teritoriálny expert), v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére na zahraničných referátoch (jazykový a teritoriálny expert pre podniky zahraničného obchodu), v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v kultúrnej diplomacii, v európskych inštitúciách, všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o príslušných jazykových a kultúrnych areáloch. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori a po dodatočnom absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva ako učitelia španielčiny ako cudzieho jazyka.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Spomedzi absolventiek a absolventov programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii možno uviesť nasledujúce mená:

Mgr. Juraj Tomaga, od roku 2022 veľvyslanec Slovenskej republiky v Španielskom kráľovstve

Mgr. Pavol Šveda, PhD., akreditovaný tlmočník pre medzinárodné inštitúcie (OSN, Rada Európy, Európska komisia, Európsky parlament, Úrad vlády a pod.)

Mgr Ivana Cabadajová, akreditovaná tlmočníčka pre Inštitúcie EÚ (Európsky parlament, Európsku komisia, Európsky výbor regiónov)

Mgr. Matúš Németh, akreditovaný tlmočník pre Inštitúcie EÚ

Mgr. Katarína Gábrišová, akreditovaná tlmočníčka pre Inštitúcie EÚ

Mgr. Viera Hanuliaková, akreditovaná tlmočníčka pre Inštitúcie EÚ

Mgr. Eva Uhlárová, akreditovaná tlmočníčka pre Inštitúcie EÚ

Mgr. Maite Sorolla, akreditovaná tlmočníčka pre Inštitúcie EÚ

Mgr. Barbara Sigmundová, PhD., predsedníčka občianskeho združenia umeleckých prekladateľov DoSlov a umelecká prekladateľka (ocenená Prémiou Literárneho fondu za preklad – 2019)

Mgr. Zuzana Kubičková absolvovala v rokoch 2019 – 2020 Escuela Diplomática de Espaňa (master´s degree)

Mgr. Monika Slobodová je riaditeľkou jazykovej školy v Madride a majiteľkou agentúry MONTALK

Mgr. Erika Kalocsányiová nastúpila po ukončení štúdia na program Erasmus Mundus (MultiELE) so štipendiom z EÚ. V rámci neho študovala na Universidad de Deusto, Universitat Pompeu Fabra, Jawaharlal Nehru University a University of Iceland. V 2013 absolvovala stáž pre prekladateľov v Európskom parlamente. Titul PhD. z jazykovedy získala na University of Luxembourg (2015 – 2019) a od roku 2020 pôsobí ako vedecká pracovníčka na University of Greenwich, Londýn.

Mgr. Milan Kopecký, PhD. umelecký prekladateľ 

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Stanoviská poskytli:

Lexika

ENTRANS

Aula Cervantes

Vydavateľstvo Inaque

Vydavateľstvo Slovart

Gymnázium Federica García Lorcu v Bratislave

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Rada študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii:

hlavná zodpovedná osoba: prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.   

spolugarantky: doc. Mgr. Silvia Bondarenko Vertánová, PhD., doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.  

zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Kmeť, riaditeľ Lexiky, prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť so zameraním na odborné preklady a profesionálne tlmočenie (lexika.sk/o-nas/).  

študentka: Mgr. Katarína Beňová, študentka denného doktorandského štúdia v študijnom programe všeobecná jazykoveda  

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-        podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-        klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-        sylaby predmetu,

-        výsledky vzdelávania,

-        povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Profilovými predmetmi sú všetky predmety bloku A:

Praktická rétorika

Simultánne tlmočenie 1

Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 1

Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 2

Vybrané kapitoly z kultúrno-politických dejín hispánskeho sveta 2


Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.


Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.


Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.


Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.


Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.


Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.


Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.


Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť). Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu magisterskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 41 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-        počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

-        počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity za povinné predmety spoločného základu, 16 kreditov za predmety jazykovej aprobácie

-        počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 17 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

-        počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2

-       počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu

-        počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15

-        počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4

-        počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

  • Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16
  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6

 

Študijný program Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém AiS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·                 Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

·                 Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·                 Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., roman.sehnal@uniba.sk, č. miestnosti 360, Gondova 2, Bratislava

katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry romanistiky FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-spanielskeho-jazyka/temy-zaverecnych-prac/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii, 2. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

·       Univerzite Komenského v Bratislave

·       Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k bakalárskej práci a Obhajoba bakalárskej práce.

·       Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

·       Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam.

·       Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

·       Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii, 2. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Sekcia španielskeho jazyka na Katedre romanistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 8 univerzitami v: Univerzita v Córdobe (Španielsko), Univerzita v Oviede (Španielsko), Univerzita v Granade (Španielsko), Univerzita vo Valladolide (Španielsko), Univerzita v Madride (Španielsko), Univerzita vo Vigu (Španielsko), Univerzita v Santiagu de Compostela (Španielsko), Univerzita v Ľubľane (Slovinsko).

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

·       Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.

 

  

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu Prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (profesor), bohdan.ulasin@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., eva.palkovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061?mode=full

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD., monica.sanchez@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/655?mode=full

Prof. Mgr. Bohdan Ulašin PhD., bohdan.ulasin@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4126?mode=full

Doc. Mgr. Silvia Vertánová, PhD., silvia.vertanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4131?mode=fullAktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác:

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Katarína Beňová, benova107@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Martin Dorko, PhD., študijný poradca Katedry romanistiky

martin.dorko@uniba.sk, +421 2 9013 2370, konzultačné hodiny tu:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-rumunskeho-jazyka/mgr-martin-dorko-phd-studijny-poradca/


Úlohou študijného poradcu je poskytovať študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu v rámci zvoleného študijného programu; objasňovať študentom princípy kreditového systému v duchu ideálnej študijnej cesty vedúcej k neprekročeniu štandardnej dĺžky štúdia; sledovať aktuálne informácie k administratívnym pokynom upravujúcim štúdium (tvorba rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky, atď.) a oboznamovať s nimi študentov; v priebehu semestra poskytovať študentom rady a riešiť problémy spojené s organizáciou štúdia a jej praktickou organizáciou. Pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov študentov na zlepšenie kvality a realizácie štúdia v danom študijnom programe študijný poradca informuje vedúceho Katedry romanistiky a hlavnú zodpovednú osobu študijného programu.

 

Pomocný študijný poradca pre Sekciu španielskeho jazyka: prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

bohdan.ulasin@uniba.sk, +421 2 9013 2181, konzultačné hodiny tu:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-spanielskeho-jazyka/doc-mgr-bohdan-ulasin-phd/

 

Vzhľadom na to, že Katedra romanistiky má až 5 jazykových sekcií, bolo by veľmi náročné pre jedného študijného poradcu mať potrebný prehľad o všetkých sekciách mimo svojej. Preto sme na Katedre romanistiky zaviedli funkciu tzv. pomocného študijného poradcu, ktorý je k dispozícii študentom v rámci poradenstva týkajúceho sa výhradne sekčných záležitostí. 

 

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

·       Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát:

Maja Rehušová, +421 2 9013 2180, maja.rehusova@uniba.sk, č. miestnosti 348

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/kontakt/

·       Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry romanistiky FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra romanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (učebňa G8) a v tlmočníckych laboratóriách (G9, G 316) sa budú realizovať tlmočnícke predmety.

 

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry romanistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

Zoznam inštitúcií podieľajúcich sa na prekladateľskej praxi študentov je dostupný tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87 – 98.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho Katedra romanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova 2, 3. poschodie, G 358, v období prezenčného vyučovania a skúškového obdobia je otvorená v pondelok – štvrtok v čase od 9.00 do 16.00), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 6 371 knižničných jednotiek fondu, zahŕňajúcich všetky ponúkané románske jazyky. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Na FiF UK (na prízemí budovy na Gondovej 2)

 v Bratislave oficiálne pôsobí Instituto Cervantes de Bratislava, ktorého knižný fond je takisto k dispozícii študentom hispanistiky Pedagógovia poskytujú študentom v rámci jednotlivých predmetov linky na príslušné databázy a elektronické zdroje (zoznamy odporúčanej literatúry) v jednotlivých študijných oblastiach.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Katedra romanistiky a Filozofická fakulta UK v Bratislave dlhodobo spolupracuje so Cervantesovým inštitútom, ktorý s Univerzitou Komenského v Bratislave uzavrel 3. 9. 2019 dohodu za účelom zriadenia a fungovania Auly Cervantes v priestoroch Univerzity Komenského so sídlom na Filozofickej fakulte Gondova 2 v Bratislave, s cieľom podporiť výučbu a výskum španielskeho jazyka a kultúry v španielčine a slúžiť študentom, učiteľom, výskumníkom, odborníkom a všetkým záujemcom o španielsky jazyk a kultúru v španielčine. Aula Cervantes organizuje kurzy na získavanie diplomov zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE. Cervantesov inštitút má zároveň záujem naďalej ponúkať prípadným záujemcom na Slovensku prostredníctvom Auly Cervantes medzinárodnú službu hodnotenia španielskeho jazyka (SIELE), elektronickú službu hodnotenia a osvedčenia znalosti španielskeho jazyka, ako aj skúšku zo znalostí španielskej ústavy a spoločensko-kultúrnych poznatkov Španielska (CCSE), ktorá je potrebná na získanie španielskeho občianstva. Ďalší rozmer spolupráce je kultúrny. Cervantesov inštitút v rámci podpory španielskej kultúry a umenia pozýva rôznych umelcov a spisovateľov do strednej Európy a vždy, keď je to možné, prídu pozvané osobnosti na Filozofickú fakultu na besedu so študentmi španielčiny (https://bratislava.cervantes.es/sk/).

Sekcia španielskeho jazyka Katedry romanistiky ďalej pravidelne spolupracuje s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva Kanceláriou pridelenca pre vzdelávanie pôsobiacom na veľvyslanectve (so sídlom: Prepoštská 10, Bratislava) na organizovaní kultúrnych podujatí a pravidelnej spoločne organizovanej konferencii venovanej Didaktike španielčiny ako cudzieho jazyka.

Veľmi dobrá a intenzívna je aj spolupráca so združením SLAUŠ (Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, so sídlom na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava), ktorá spočíva v aktivitách určených pre učiteľov španielskeho jazyka (prezentácie publikácií a aktivít určených pre pedagógov, organizovanie konferencií).

·       Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka pre študentov – časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2030, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·       Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

·       Pri aktuálnej úprave študijného programu sme vychádzali aj zo spätnej väzby absolventov, čo sa premietlo napríklad do zahrnutia literárnych predmetov medzi povinné, keďže sú súčasťou štátnej skúšky. Ako povinne voliteľné predmety často v rozvrhu kolidovali s povinným predmetom druhého jazyka v kombinácii a študenti si ich v tom prípade nemohli zapísať.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).