Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu bpSKa - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), 23575
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
I. stupeň, kód 645
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0232 Literatúra a lingvistika
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Prekladateľský kombinačný študijný program. Študijný program Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) možno študovať v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (zoznam otváraných kombinácií v danom akademickom roku sa nachádza na webstránke fakulty v časti prijímacie konanie: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/): anglický jazyk a kultúra (v kombinácii), arabský jazyk a kultúra (v kombinácii), bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii), francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), grécky jazyk a kultúra (v kombinácii), holandský jazyk a kultúra (v kombinácii), chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii), latinský jazyk a kultúra (v kombinácii), maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii), nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program  

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: Bakalárske štúdium (uniba.sk)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom študijného programu Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii so štúdiom cudzieho jazyka so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov najmä z cudzieho jazyka do cieľového materinského jazyka, čo zodpovedá súčasným trendom vo sfére tlmočnícko-prekladateľských profesií, ktoré popri znalosti cudzieho jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie materinského jazyka, jeho literatúry a interkultúrnych reálií.

Absolvent študijného programu Slovenský jazyk a kultúra disponuje po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania prierezovými vedomosťami z deskriptívnej a explanačnej lingvistiky a poznatkami z teórie literatúry, dejín slovenskej literatúry a prekladu a poznatkami z interpretácie textu. Ovláda základnú lingvistickú, literárnovednú a translatologickú terminológiu. Jeho vedomosti o národnom jazyku a literatúre zodpovedajú súčasnému stavu poznania, vie ich aplikovať v praxi.

Absolvent študijného programu Slovenský jazyk a kultúra má vedomosti o stavbe a zákonitostiach súčasnej slovenčiny, o spôsobe a podmienkach jej fungovania (rozsah znalostí obopína zvukovú, morfologickú, lexikálnu a syntaktickú rovinu súčasného spisovného jazyka), o jej vzťahoch k slovanským aj neslovanským jazykom, o jej základných vývinových tendenciách a o kultúrnych dejinách spisovnej slovenčiny. Má odborné vedomosti z teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry a prekladu od najstarších čias po súčasnosť v širších kulturologických súvislostiach, doplnené o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry, ako aj o poznatky z interpretácie textu.

Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách, vie využiť zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Je schopný posudzovať slovenský jazyk a slovenskú literatúru vo väzbách a vzťahoch so širším sociokultúrnym prostredím a s medziliterárnym kontextom. Dokáže analyzovať a interpretovať literárny text (prozaický, dramatický a básnický) i texty z rozmanitých komunikačných sfér. Je schopný posúdiť nielen správnosť jazykových prostriedkov, ale aj ich funkčnosť vzhľadom na komunikačnú situáciu a aktuálne potreby komunikantov.

Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať. Je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach, zapájať odborné vedomosti do interdisciplinárnych znalostných súvislostí, uvedomovať si hodnotové a kultúrno-spoločenské implikácie odborného a verejného diania. Vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, je schopný efektívne pracovať ako jednotlivec i ako člen tímu.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii sa môžu uplatniť v indikovaných povolaniach ako prekladateľ a tlmočník v oblasti cestovného ruchu, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav, ako korektor.  

Po absolvovaní magisterského študijného programu Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii a doplnení kvalifikácie sa môžu uplatniť v povolaniach ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej, ekonomickej, diplomatickej oblasti alebo v oblasti publicistiky a umeleckej a odbornej literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách zameraných na vydávanie prekladovej i slovenskej literatúry a v redakciách novín a časopisov, ako kontrolór kvality slovenských prekladov, terminológ. 

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v oblasti cestovného ruchu, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Absolventi majú možnosť pokračovať na magisterskom stupni a v doktorandskom štúdiu. Po absolvovaní magisterského stupňa a doplnení DPŠ sa môžu uplatniť aj ako lektori a učitelia študovaných jazykov a slovenčiny ako cudzieho jazyka. Môže sa uchádzať aj o doktorandské štúdium, po ukončení ktorého sa vie uplatniť v rôznych vedeckých a výskumných inštitúciách alebo ako vysokoškolský pedagóg. Štúdium tvorí dobré východisko aj pre rôzne typy umeleckej dráhy: medzi našimi absolventmi sa nachádzajú aj spisovatelia, režiséri, dramaturgovia a iné známe osobnosti kultúrneho života.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Adamečková Eva, prekladateľka, tlmočníčka

Anderlová Lucia, Operations Manager & Marketing Associate at Allan Lloyds

Belovičová Nina, Office Manager at BCM Begin Capital Markets

Čarnogurská Magdaléna, učiteľka na Gymnáziu J. Hollého v Trnave

Dovičovičová Denisa, vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV 

Fexová Katarína, zástupkyňa riaditeľky na ZŠ Vŕšok v Lábe

Heglasová Adriána, redaktorka, editorka vo Forbes Slovensko

Hloba Hanna, prekladateľka

Isterová Alexandra, postgraduálna študentka na Diplomatickej akadémii UK v Bratislave

Kevická, Dominika, Process agent at Kone Ssc S.R.O

Jamrichová Klára, prekladateľka

Khernová Kristína, lektorka v Jazyky PoLopate

Kiripolský Adam, prekladateľ, tlmočník

Klimová Jana, Senior Translation Coordinator at Henkel

Kollárová Nikoleta, Talent Acquisition Analyst at Dell Technologies

Kubusová Zuzana, interná doktorandka KSLLV FiF UK v Bratislave, prekladateľka, lektorka

Lamačková Dorota, interná doktorandka KSJ FiF UK v Bratislave

Litviková Veronika, prekladateľka

Madej Lizaveta, interná doktorandka na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK, prekladateľka

Manzalevskaia Daria, Deputy Team Lead Source to Pay at Henkel

Marciová Tatiana, prekladateľka

Miklósová Stela, redaktorka vo vydavateľstve Educa Kids

Poórová Viktória, Accounts Payable Accountant with Croatia and Deutsche Telekom Services Europe – Slovakia

Roháčová Ivana, redaktorka

Stankovská Kristína, SR Specialist Source to Pay at Henkel

Stredná Andrea, prekladateľka

Streďánska Nicole, prekladateľka

Szabóová Kristína, učiteľka na ZŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci

Šebíková Natália, European Commission Translator at exe, a.s

Štupáková Mária, interná doktorandka JÚĽŠ SAV v Bratislave

Vallnerová Nina, prekladateľka

Vašková Barbara, učiteľka v Teach for Slovakia, lektorka

Vengrínová Zuzana, Translator and Executive Management Assistant at Arya&AronCollectibles

Zlatovský, Pavol, vysokoškolský pedagóg, lektor slovenčiny ako cudzieho jazyka, FiF UK v Bratislave

Zubajová-Palajová Jana, lektorka

Želizňáková Patrícia, lektorka, prekladateľka

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Hodnotenia zamestnávateľov sú uvedené v prílohách (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad, Odbor slovenského jazyka v Luxemburgu; Generálny sekretariát Rady EÚ, Slovenské prekladateľské oddelenie v Bruseli; vydavateľstvo Ikar a Slovenský spisovateľ v Bratislave; jazyková škola EuroTREND 21)

 

Prvé hodnotenie pochádza od vedúceho Odboru slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad v Luxemburgu, vrcholnej inštitúcie Európskej únie. Pre túto inštitúciu pracujú naši absolventi na pozíciách  prekladateľa, koordinátora pre kvalitu a terminológa. Podobné hodnotenie poskytol aj Generálny sekretariát Rady EÚ – Slovenské prekladateľské oddelenie v Bruseli, ktoré zamestnáva aj zamestnávalo absolventov študijného programu na pracovných pozíciách asistenta a prekladateľa. Podľa vyjadrenia absolventi sú prínosom pre skvalitňovanie legislatívnych a iných textov jednotlivých inštitúcií Európskej únie, ako aj pre zvyšovanie jazykového povedomia partnerov a klientov oddelenia. Obe tieto inštitúcie reprezentujú ideálnu uplatniteľnosť absolventa.

Ďalšie vyjadrenie je z renomovaného vydavateľstva Ikar spolu so Slovenským spisovateľom v Bratislave, ktoré má skúsenosť s absolventmi študijného programu na pracovných pozíciách prekladateľov popularizačných aj umeleckých textov a jazykových redaktorov. Absolventi si nachádzajú uplatnenie aj pri posudzovaní cudzojazyčnej literatúry pre potreby redakčného plánovania.

Pozitívne vyjadrenie poskytla aj riaditeľka jazykovej školy EuroTREND 21 v Bratislave, ktorá zastupuje uplatniteľnosť našich absolventov v komerčnom sektore.

Všetky tieto inštitúcie dlhodobo zamestnávajú absolventov študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) alebo inak s nimi úzko spolupracujú. 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

 

Rada študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (23575) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (23575): prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.  (hlavná zodpovedná osoba), prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., Bc. Nina Papcunová (zástupkyňa študentov), Mgr. Zuzana Trstenská, PhD. (zástupkyňa zamestnávateľov)

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60 % pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.


Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.  

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmety sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 29 kreditov za predmety spoločného základu: 44 kreditov za povinné predmety v rámci špecializácie slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu,12 kreditov za povinne voliteľné predmety v rámci špecializácie slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 6 kreditov za výberové predmety v rámci špecializácie slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 56 kreditov za spoločný základ, 62 kreditov za jazykovú špecializáciu slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: Za úspešnú obhajobu záverečnej bakalárskej práce študent získa 12 kreditov.
 • Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: súčasťou študijného programu nie je odborná prax.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.


Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK  (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Katedrovou koordinátorkou pre mobility je na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. (maryna.kazharnovich@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G359, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/clenovia-katedry/mgr-maryna-kazharnovich-phd/), na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD (veronika.racova@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G213, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/doc-mgr-veronika-racova-phd/).

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webových stránkach katedier. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/archiv/; Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/archiv/.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam.

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 15 univerzitami v: Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku a Fínsku.

 • Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.
 • Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov. Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42.

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3:https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_8_2022.pdf

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., (profesor), miloslav.vojtech@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie slovenský jazyk a kultúra v kombinácii

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.


c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie slovenský jazyk a kultúra v kombinácii

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., olga.orgonova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD., maryna.kazharnovich@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., alena.bohunicka@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., gabriela.mucskova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD., milos.horvath@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD., katarina.muzikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4050

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., zuzana.popovicova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20840

 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., miloslav.vojtech@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., andrea.boknikova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc., zuzana.kakosova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983

 

Prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD., dagmar.krocanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149

 

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD., peter.darovec@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915

 

Mgr. Marta Fülöpová, PhD., marta.fulopova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29962

 

Mgr. Marianna Koliová, PhD., marianna.koliova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29963?mode=full

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD., matej.masaryk@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513


Doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., veronika.racova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21302


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác:

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Nina Papcunová, e-mail: papcunova12@uniba.sk


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie: Mgr. Miloš Horváth, PhD. (milos.horvath@uniba.sk) Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G225, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/clenovia-katedry/mgr-milos-horvath-phd/

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: Mgr. Matej Masaryk, PhD. (matej.masaryk@uniba.sk, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, miestnosť G226, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksllv/clenovia-katedry/mgr-matej-masaryk-phd/).


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

Na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy je študentom k dispozícii sekretariát: Alena Honzová, alena.honzova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť číslo G 224, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kontakt/

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/). V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici KSJTK a KSLLV Slovanský seminár.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

Zoznam inštitúcií podieľajúcich sa na prekladateľskej praxi študentov je dostupný tu: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK – https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy disponuje vlastnou knižnicou Slovanský seminár, obsahujúcou spoločný fond viac než 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica Slovanský seminár obsahuje aj archív kvalifikačných prác a jej súčasťou je študovňa s príručnou knižnicou a s prístupom na internet. Knižnica Slovanský seminár sa nachádza v miestnosti č. 237 v budove Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej ulici 2, podrobnejšie informácie a otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/kniznica-slovansky-seminar/.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk).

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na fakulte pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Osobitne pre slovakistov jestvuje od roku 2011 pedagogicko-študentské občianske združenie Slovenčina, ktoré ponúka študentom komplex aktivít odborného zamerania (napr. cvičný časopis Kulturárium): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/studium/studentske-aktivity/, organizuje odborné exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí, podporuje študentské vedecké konferencie ŠVOK a pod. Porov.: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zaujimave-odkazy-studentske-spolky/ či https://slovencinaoz.wordpress.com/aktuality/.

Príručka pre študentov (časti 4.8 a 4.9)


f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Od uchádzačov o štúdium v programe Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) sa očakáva najmä aktívny záujem o a vzťah k slovenskému jazyku, slovenskej literatúre a slovenskému kultúrnemu prostrediu a rovnako aj vôľa systematicky pracovať na svojom vzdelaní. Požadovaná jazyková úroveň: slovenský jazyk – úroveň B2. Všetky informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

 

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.
11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).