Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Posokhin
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
doc., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
ivan.posokhin@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24950
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4069-9536

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Brestská štátna univerzita A.S. Puškina
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Študijný program: Ruský jazyk a literatúra. Cudzí jazyk (Anglický jazyk). Študijný odbor: Učiteľstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Študijný program: Ruské a východoeurópske štúdiá Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Študijný program: Slavistika Študijný odbor: Slovanské jazyky a literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Slovanské jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 29.09.2015 - 31.01.2022
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 01.02.2022 - …

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
študijný pobyt v rámci programu Erasmus Mundus Bolonská univerzita (Taliansko) Fakulta moderných jazykov, literatúr a kultúr 2007-2008
študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ Veronská univerzita (Taliansko), Fakulta cudzích jazykov a literatúr 2013
Školenie z Challenge Based Education Univerzita Komenského v Bratislave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Východná Európa: Krajiny a ľudia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruská literatúra 20. - 21. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Reálie Ruskej federácie Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruský jazyk v odbornej komunikácii Ruský jazyk a kultúra I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruský jazyk a kultúra I. Filológia
Východná Európa v 21. storočí: spoločenské procesy Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Ruština v sociálnych situáciách Ruské a východoeurópske štúdiá, Ruský jazyk a kultúra II. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruský jazyk a kultúra II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Ruský jazyk a kultúra I. Filológia
Ruský jazyk a kultúra II. Filológia
Slavistika III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci, Seminár k diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I., II. filológia
Doplnková odborná činnosť 1,2 Ruské a východoeurópske štúdiá, Ruský jazyk a kultúra v kombinácii I., II. filológia
Úvod do štúdia Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Rusko a východná Európa na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Akademické písanie Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Bieloruský jazyk 1, 2 Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Sociálne a kultúrne reálie Bieloruska Ruské a východoeurópske štúdiá I., II. filológia
Exkurzia Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Ruský jazyk v odbornej komunikácii 1 Ruské a východoeurópske štúdiá I. filológia
Jazyk ruských médií Ruské a východoeurópske štúdiá II. filológia
Seminár k ruskej literatúre 20. – 21. storočia Ruský jazyk a kultúra I. filológia
Jazyk médií Ruský jazyk a kultúra I. filológia
Doktorandský seminár 1,2 Slavistika III. filológia
Kľúčové otázky vývinu konkrétnej slovanskej literatúry vybraného obdobia Slavistika III. filológia
Problémy výskumu slovanského areálu Slavistika III. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
45
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB POSOKHIN, Ivan. "Peremeščonnyje" teksty specifika identičnosti i tvorčestva pisatelej-emigrantov iz SSSR i Rossiji v konce 20 - načale 21 vv. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 162 s. ISBN 978-80-223-5138-6.

2

AEC POSOKHIN, Ivan. Soft Belarusization (re)building of identity or “Border reinforcement”? In: Colloquia Humanistica: roč. 8. – 1. vyd. Varšava: Instytut Slawistyki, 2019, s. 58 – 78. ISSN 2081-6774. Registrované vo WoS, Scopus.

3

ACB ELIÁŠ, Anton a kolektív: Ruská literatúra 18. – 21. storočia. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014. 240 s. ISBN 978-80-224-1344-2. 2. vyd. Bratislava: Veda, 2020. 233 s. ISBN 978-80-224-1813-3.

4

ABB KUSÁ, Mária – POSOKHIN, Ivan. Ruská poézia a próza 20. storočia. In: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia: kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 49 – 116. ISBN 978-80-223-4038-0.

5

V3 POSOKHIN, Ivan: Transformations in the perception of Russian literature after February 24, 2022. In: World Literature Studies. Roč. 15, č. 1 (2023), s. 69-87. ISSN (online) 1337-9690 ISSN (print) 1337-9275.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB POSOKHIN, Ivan. "Peremeščonnyje" teksty specifika identičnosti i tvorčestva pisatelej-emigrantov iz SSSR i Rossiji v konce 20 - načale 21 vv. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 162 s. ISBN 978-80-223-5138-6.

2

AEC POSOKHIN, Ivan. Soft Belarusization (re)building of identity or “Border reinforcement”? In: Colloquia Humanistica: roč. 8. – 1. vyd. Varšava: Instytut Slawistyki, 2019, s. 58 – 78. ISSN 2081-6774. Registrované vo WoS, Scopus./Registered in WoS, Scopus.

3

V3 POSOKHIN, Ivan: Transformations in the perception of Russian literature after February 24, 2022. In: World Literature Studies. Roč. 15, č. 1 (2023), s. 69-87. ISSN (online) 1337-9690 ISSN (print) 1337-9275.

4

BCI Šajgalíková, Helena (22%) - Posokhin, Ivan [UKOFIRJ] (32%) - Grominová, Andrea (46%): Ruština pre samoukov a pre jazykové kurzy. - 1. vyd. - Bratislava : Aktuell, 2018. - 349 s. ISBN 978-80-8172-021-5

5

ABB KUSÁ, Mária – POSOKHIN, Ivan. Ruská poézia a próza 20. storočia. In: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia: kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 49 – 116. ISBN 978-80-223-4038-0.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AEC POSOKHIN, Ivan. Soft Belarusization (re)building of identity or “Border reinforcement”? In: Colloquia Humanistica: roč. 8. – 1. vyd. Varšava: Instytut Slawistyki, 2019, s. 58 – 78. ISSN 2081-6774. Registrované vo WoS, Scopus.


[o3] 2020 Kulakevich, T.: SAIS Review of International Affairs, Volume 40, Number 2, Summer-Fall, 2020, pp. 97 – 110. [o3] 2021 - LaVey, A. M. - Reading Belarus : The Evolving Semiosis of Belarusian Textiles. - In: Journal of Belarusian Studies, roč. 11, č. 2, 2021 ; s. 31

[o3] 2021 - Cusitcaia, D. - Zaggia, I. - Collective Memory and Identity Issues in Post-Soviet Belarus:Soft-Belarusisation and the Kastus’ Kalinonuski Myth. - In: eSamizdat, č. 2, 2021 ; s. 155

[n1] 2022 zz ~ Bekus, N.: Reassembling Society in a Nation-State: History, Language, and Identity Discourses of Belarus. In: Nationalities Papers, Special Issue (doi:10.1017/nps.2022.60), 2022, s. 16 -- WOS ; SSCI


2

ACB ELIÁŠ, Anton a kolektív: Ruská literatúra 18. – 21. storočia. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014. 240 s. ISBN 978-80-224-1344-2. 2. vyd. Bratislava: Veda, 2020. 233 s. ISBN 978-80-224-1813-3.


[o6] 2014 Žitný, M.: World literature studies, roč. 6 (23), č. 3, 2014, s. 158 – 161.

3

ABB KUSÁ, Mária – POSOKHIN, Ivan. Ruská poézia a próza 20. storočia. In: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia: kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 49 – 116. ISBN 978-80-223-4038-0.


[o3] 2016 Pospíšil, I.: Slavica litteraria, roč. 19, č. 2, 2016, s. 215.

4

BCI Šajgalíková, Helena (22%) - Posokhin, Ivan [UKOFIRJ] (32%) - Grominová, Andrea (46%): Ruština pre samoukov a pre jazykové kurzy. - 1. vyd. - Bratislava : Aktuell, 2018. - 349 s. ISBN 978-80-8172-021-5.


[o6] 2019 - Gallo, J. - Ruština opäť aktuálne, moderne a komunikačne (nielen) pre samoukov. - In: Jazyk a kultúra, roč. 10, č. 39-40, 2019 ; s. 146-149

[o1] 2021 - Dulebová, I. - Moskovkin, L. - Sociokuľturnoje soderžanije sovremennych učebnikov russkogo jazyka dľa škol i vuzov Slovakiji. - In: Filologičesdkij klass, roč. 26, č. 2, 2021 ; s. 221-232 ; ESCI

5

BCI Posokhin, Ivan [UKOFIRJ] (100%) : Sergej Dovlatov i "russkij" Nju-Jork [elektronický zdroj] = Sergej Dovlatov a "ruský" New York. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2013. - 93 s. [online]. ISBN 978-80-8127-046-5.


[o3] 2019 Tabachnikova, O.: Beskompromissnyj kompromiss Sergeja Dovlatova – ot „našich“ k nenašim. In: Pytannia literaturoznavstva [elektronický zdroj], č. 100, 2019, s. 107.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0586/21 Ruská próza 21. storočia v jej existenciálnych, tematologických a poetologických súradniciach v domácom a slovenskom kultúrnom priestore.


Zodpovedný riešiteľ

2

2021 – 2023: VEGA 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze


Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady Časopis NuBE (Nuova Biblioteca Europea) (Taliansko) 2018-...
Študijný poradca Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2016 - 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Fakulta cudzích jazykov a literatúr, Veronská univerzita (Taliansko) Lungadige Porta Vittoria, 41 37129 Verona september 2013 – január 2014/September 2013 - January 2014 Erasmus+
Fakulta cudzích jazykov a literatúr, Veronská univerzita (Taliansko) Lungadige Porta Vittoria, 41 37129 Verona Máj 2019/May 2019 Erasmus+
Fakulta cudzích jazykov a literatúr, Veronská univerzita (Taliansko) Lungadige Porta Vittoria, 41 37129 Verona Február-Marec 2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Poverený vedením katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií od 07.05.2023

Dátum poslednej aktualizácie
22.09.2023