Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Dulebová
I.2 - Meno
Irina
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdii, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
irina.dulebova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-8916-1617

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
odbor slovanská filológia, program ruský jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
odbor slovanská filológia, program ruský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Slovanské jazyky a literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Slovanské jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesorka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 01.02.2022
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1.6.2017 -31.1.2022
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1.2.2012- 1.5.2017
vedecko-výskumná pracovníčka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 19. 9. 2011 – 31. 1. 2012
odborná asistentka (znížený úväzok) Katedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave 2013 - jún 2020
odborná asistentka Katedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave 2005-2012

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
skúška zo slovenského jazyka podľa vyhlášky MŠaV SR č.222/93 Zz. Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove 1994
dvojročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001
kurz anglického jazyka (skúška B2) Štátná jazyková škola Palisády 38, Bratislava 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Lexikológia ruského jazyka Ruské a východoeurópske štúdiá, Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Štylistika ruského jazyka Ruské a východoeurópske štúdiá, Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Dejiny a kultúra Ruska 2 Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Frazeológia ruského jazyka Ruské a východoeurópske štúdiá, Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) II. Filológia
Doktorandský seminár 1-2 Slavistika III. Filológia
Kľúčové otázky vybraného obdobia dejín a kultúry konkrétneho slovanského etnika Slavistika III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Ruské a východoeurópske štúdiá I. + II. Filológia
Slavistika III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovanské jazyky a literatúry Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ruská konverzácia (pre pokročilých) Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Doplnková odborná činnosť 1-2 Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I. + II. Filológia
Teoretické aspekty lingvistického výskumu konkrétneho slovanského jazyka Slavistika III. Filológia
Vývin slovanskej lingvistiky v 19.-20. storočí Slavistika III. Filológia
Ruština pre slovakistov 1-4 Slovenský jazyk III. Filológia
Interdisciplinárne aspekty v lingvistickom výskume Slavistika III. Filológia
Ruské lingvoreálie Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Jazyk ruskej politiky Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Ruština v cestovnom ruchu Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
180
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
63
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
729
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
590
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
111
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
94
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Dulebová, Irina - Štefančík, Radoslav: Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - 193 s. ISBN 978-80-225-4414-6

2

ADD Dulebová, Irina : K otázke reflexie náboženskej skúsenosti v ruskej próze 21. storočia

In: World literature studies. - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 33-46. - ISSN 1337-9275

3

ADM Dulebová, Irina – Duleba, Alexander : The Rusyn question in the historical context of the Slovak-Ukrainian relations In: Rusin. - Č. 4 (42) (2015), s. 185-203. - ISSN 1857-2685

4

ADM Dulebová, Irina – Kryukova, Larisa: Precedentnyje imena russkoj kuľtury i istoriji v sovremennych slovackich SMI In: Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - Č. 425 (2017), s. 19-25, ISSN 1561-7793

5

AAB Dulebová, Irina : Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - 150 s. ISBN 978-80-223-4053-3

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Dulebová, Irina – Cingerová, Nina : Jazyk a konflikt: my a tí druhí v ruskom verejnom diskurze, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2019, 202 s. ISBN 978-80-223-4819-5

2

ADM Dulebová, Irina - Krajčovičová, Linda: The humorous dimension of intertextual relations in contemporary Slovak creolized media text 

In: European Journal of Humour Research, Roč. 9, č. 1 (2021), s. 87-104. ISSN (online) 2307-700X

3

ADD Dulebová, Irina- Duleba, Maxim : Filozofická próza Leva Šestova: poetologické komponenty „Apoteózy bezzásadovosti“ v kontexte filozofie subjektivizmu. In: World literature studies. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 41-51. - ISSN 1337-9275

4

ADM Dulebová, Irina - Moskovkin, Leonid V.: Sociokuľturnoje soderžanije sovremennych učebnikov russkogo jazyka dľa škol i vuzov. In: Filologičeskij klass. - Roč. 26, č. 2 (2021), s. 221-232. SSN (print) 2071-2405 ISSN (online) 2658-5235

5

ADM Cingerová, Nina - Dulebová, Irina: Rock beats the wall? : on commemorative practices in post-Soviet Russia. In: Journal of nationalism, memory and language politics. - Roč. 14, č. 1 (2020), s. 71-91. ISSN 2570-5857

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADM Dulebová, Irina – Kryukova, Larisa: Precedentnyje imena russkoj kuľtury i istoriji v sovremennych slovackich SMI In: Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - Č. 425 (2017), s. 19-25, ISSN 1561-7793  

[o1] 2021 Permyakova, T. N. - Burakova, A. A.: Semantic Transformation of Precedent Names in Japanese Songs. In: Lecture notes in networks, č. 131, 2020, s. 969-977 

2

 AAB Dulebová, Irina : Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - 150 s. ISBN 978-80-223-4053-3  

[o2] 2020 Nábělková, M.: Biliterárnosť, bilingvizmus a prílohové slovníčky ako textová lexikografická opora v českom a slovenskom literárnom priestore. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 1, 2020, s. 31

3

AAB Dulebová, Irina - Štefančík, Radoslav: Jazyk a politika : jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Bratislava : Ekonóm, 2017. 193 s. ISBN 978-80-225-4414-6  

[o2] 2021 Kmeť, N.: Iné nemusí znamenať nepriateľské. In: Politické vedy, roč. 24, č. 1, 2021, s. 117, 123, 124, 133 

4

ADF Dulebová, Irina: Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu In Jazyk a kultúra, Roč. 3, č. 9 (2012), ISSN (online) 1338-1148  

[o1] 2020 Gallo, J, - Alefirenko, N. F.: Lingvistika teksta : tradiciji i perspektivy. In: Filologičeskij klass, roč. 25, č. 3, 2020, s. 34 

5

 ADM Dulebová, Irina – Duleba, Alexander : The Rusyn question in the historical context of the Slovak-Ukrainian relations In: Rusin. - Č. 4 (42) (2015), s. 185-203. - ISSN 1857-2685. 

[o1] 2020 Shevchenko, K. O.: Ethnocracy in the context of interethnic borderlands : Strategies for understanding the "Ruthenian Problem" in Western studies of the 21st century. In: Voprosy istorii, č. 4, 2020, s. 52 -60

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Zodpovedná riešiteľka: 

2015-2017: KEGA 072UK-4/2015 Vysokoškolská učebnica Ruské lingvoreálie

Cieľom projektu bol výskum problematiky lingvoreálií a vypracovanie vysokoškolskej učebnice Ruské lingvoreálie, pri ktorej sa aplikovala metodická koncepcia jednoty jazyka a kultúry. Projekt bol agentúrou KEGA zaradený medzi TOP projekty, nakoľko „splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)“. Dvojjazyčný glosár Glosár ruských lingvoreálií (v spoluautorstve s N. Cingerovou a K. Hrčkovou) bol Jednotou tlmočníkov a prekladateľov nominovaný v súťaži Slovník roku a získal čestné uznanie poroty.

2

Zodpovedná riešiteľka: 

2017-2019: VEGA 1/0539/17 Jazyk a konflikt. Vytváranie obrazu nepriateľa v súčasnom ruskom verejnom diskurze

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky 

Projekt sa zameriaval na identifikáciu diskurzných stratégií a jazykových prostriedkov, ktorými sa napomáha nastoľovanie hraníc medzi kolektívnymi subjektmi. 

Hlavným výstupom z projektu boli dve monografie: Cingerová, N., Dulebová, I. Jazyk a konflikt. My a tí druhí v ruskom verejnom diskurze (2019) a Cingerová, N. Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze (2018).


3

Zodpovedná riešiteľka: 

2018-2020: KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu

Zástupkyňa hlavnej riešiteľky

Cieľom projektu bolo priblížiť študentom rozmanité podoby súčasného ruského priestoru, zvýšiť ich lingvokultúrnu, areálovú a odbornú kompetenciu a ich šance zaujať miesto na trhu práce v oblasti cestovného ruchu. 

Hlavným výstupom z projektu je heslár Cingerová, N., Dulebová, I., Jalová, K. Kultúrne a historické pamiatky Ruska (2019) a vysokoškolská učebnica Cingerová, N., Dulebová, I. Kultúrne regióny Ruska (2021).

4

Zodpovedná riešiteľka: 

2021-2023 VEGA: 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze

Cieľom projektu je analýza komunikačných stratégií v sekuritizačnom diskurze a identifikácia hodnôt, subjektov a konania, ktoré sú konštruované ako problém.

5

Zodpovedá riešiteľka spolupracujúceho pracoviska:

2019-2021: KEGA 015EU-4/2019 Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Cieľom projektu bolo vypracovanie vysokoškolskej učebnice Politická lingvistika pre potreby filologických a spoločenskovedných pracovísk. Cieľom výskumu bola teoretická konceptualizácia a analýza diskurzných stratégií komunikácie aktérov politiky, ako aj vytváranie teoreticko-empirickej a didaktickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky na Slovensku.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika (FiF UK v Bratislave) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2012 - doteraz
členka odborovej komisie doktorandského študijného programu Filológia (PU v Prešove) Filozofická fakulta PU v Prešove 2020 - 2022
členka odborovej komisie doktorandského študijného programu Slavistika (FF UKF v Nitre) Filozofická fakulta UKF v Nitre 2020 - doteraz
predsedníčka štátnicovej komisie Interkultúrna komunikácia a rokovania v ruskom jazyku na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 2013-2020
predsedníčka slovenského výboru Komisie pre Medialingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov (http://medialing.spbu.ru/part13/168.html) Medzinárodný komitét slavistov 2020 - doteraz
členka vedeckej rady Fakulty aplikovaných jazykov (EU v Bratislave) Ekonomická univerzita v Bratislave 2019 - doteraz
členka Akademického senátu FiF UK Filozofická fakulta univerzity Komenského v Bratislave 2018-2021, 2023 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Brno, ČR 2018 (apríl) prednáškový tyždenný pobyt
Kyjevská štátna univerzita, Filologická fakulta Kyjev, Ukrajina 2018 (november) Erasmus +
Petrohradská štátna univerzita Petrohrad, RF 2019 (február) Erasmus +
Petrohradská štátna univerzita Petrohrad, RF 2019 (jún) Erasmus +
Študijné a výskumné pobyty na zahraničných univerzitách: Moskva (2007, 2009, 2010, 2011, 2018), Praha (2009, 2012), Sankt-Peterburg (2013, 2015)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2015 – doteraz: členka redakčnej rady «Lingua et Vita» (vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie), Slovensko

2016 – doteraz: členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého metodického internetového časopisu Didaktická filológia («Дидактическая филология»), RF

2016 – doteraz: členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého výskumného časopisu «Modern Humanities Success», RF

2014 – doteraz: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM): recenzentka externej a internej časti celoslovenskej maturitnej skúšky z predmetu ruský jazyk

2015: členka odborného kolégia pre ruský jazyk v rámci projektu „Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava

Dátum poslednej aktualizácie
25.09.2023