Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpRUa - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 23574
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
akademicky orientovaný, prekladateľský kombinačný (ruský jazyk a kultúra v kombinácii s aprobáciami anglický jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra).
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, ruský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Celkový počet študentov študijného programu: Magisterské štúdium (uniba.sk) – https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent špecializácie Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania má široké teoretické vedomosti z jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplín, dokáže realizovať komparáciu študovaných jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných, administratívnych, či už v písomnej alebo ústnej forme. Ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho, ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom, ako aj v ruskom jazyku (minimálne na úrovni C1) a vysoký stupeň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a ekonomické aspekty prekladu, ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.

 

Teoretické vedomosti:

 

-      široké teoretické vedomosti a vedomosti o metodologických postupoch z jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplín;

-      jazykový systém ruštiny a slovenčiny ovláda v komparatívnom aspekte.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

 

-      v oblasti umeleckého prekladu využíva vedomosti získané z dejín, kultúry, literatúry na interpretáciu a analýzu literárnych diel s cieľom ich lepšieho pochopenia v prekladateľskej práci;

-      na základe vedomostí komparatívnych lingvistických disciplín, ako aj všeobecnej jazykovedy analyzuje rozdiely medzi materinským a cudzím jazykom, ktoré chápe ako diskrepantné systémy;

-      v konkrétnych prekladateľských a tlmočníckych postupoch a stratégiách rieši zistené diskrepancie v intenciách, ktoré diktuje norma cieľového jazyka;

-      ovláda a používa tak deskriptívne, ako aj preskriptívne metódy;

-      v oblasti tlmočenia využíva psycholingvistické poznatky z najnovšieho výskumu (retrospektívne a prospektívne metódy, najnovšie teórie o fungovaní typov pamäti pri tlmočení, o zvládnutí súčasného hovorenia a počúvania);

-      vie texty produkovať účelovo a podľa typu adresáta;

-      vie pohotovo a cielene využívať notačnú techniku pri konzekutívnom tlmočení;

-      má efektívne rozvinutý pamäťový potenciál umožňujúci kvalitné tlmočenie dlhých pasáží náročných textov;

-      je schopný uplatňovať rozštiepenie pozornosti a anticipáciu textu pri simultánnom tlmočení;

-      disponuje lexikografickými zručnosťami;

-      orientuje sa v počítačovej podpore prekladu.


Prenositeľné spôsobilosti absolventa:

 

-      je schopný pracovať na kvalitných glosároch a terminologických databázach;

-      je schopný sústavne rozvíjať pamäťový potenciál;

-      disponuje digitálnymi zručnosťami a dokáže využívať informačné technológie pri práci s textami;

-      má vypracované návyky kritického myslenia;

-      vie pracovať v tíme a disponuje organizačnými schopnosťami;

-      vie formulovať odborné úlohy, dokáže si zvoliť vhodné postupy ich riešenia a prezentovať výsledky svojich analýz, a to aj v cudzom jazyku;

-      je schopný rozvíjať flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

prekladateľ cudzích jazykov

tlmočník cudzích jazykov

manažér v oblasti prekladateľstva

textový korektor

vydavateľský redaktor

učiteľ jazykovej školy

učiteľ cudzích jazykov (po doplnení doplňujúceho pedagogického štúdia)

editor

kultúrny agent

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu

odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach

sprievodca v cestovnom ruchu pre rusky hovoriacu klientelu

delegát cestovnej kancelárie v rusofónnych krajinách

odborný asistent na vysokej škole (po absolvovaní programu 3. stupňa)


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi magisterského študijného programu ovládajú postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho, ako aj simultánneho tlmočenia a dosahujú vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom, ako aj cudzom jazyku, ako aj vysoký stupeň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Privilegovanými oblasťami ich uplatnenia sú práca vo vydavateľstvách, v médiách, v podnikovej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu a v štátnej službe. Absolventi študijného programu sa pritom môžu uplatniť nielen ako prekladatelia a tlmočníci, ale aj na všetkých pozíciách, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka, využívanie špeciálnych techník komunikácie a komunikačných kanálov, ako aj na vedomosti z oblasti dejín, literatúry a kultúry krajín rusofónneho sveta. Po doplnení doplňujúceho pedagogického štúdia môžu pracovať ako učitelia cudzích jazykov. Absolventi dokážu pracovať v tíme a disponujú organizačnými schopnosťami. Po doplnení vzdelania o tretí stupeň sa uplatnia aj vo vedeckom (akademickom) prostredí.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Za mnohých úspešných absolventov študijného programu, resp. v minulosti aj príbuzných programov možno uviesť:

 

Mgr. Igor Slobodník (RJ-AJ), diplomat, v minulosti veľvyslanec vo Veľkej Británii, pri NATO, v Nemecku, aktuálne mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Paríži, do slovenčiny preložil A. Solženicyna (Súostrovie Gulag, 1991, revidovaný preklad 2012).

Mgr. Ján Kvapil (RJ-AJ), diplomat, prekladateľ umeleckej literatúry (O. Mandeľštam, N. Gumiľov, A. Belyj atď.).

PhDr. Oľga Kralovičová (rod. Rovenská, RJ-AJ), súdna prekladateľka, prekladateľka umeleckej literatúry.

Mgr. Jana Juráňová (RJ-AJ), prozaička a dramatička, prekladateľka umeleckých a spoločenskovedných textov z ruštiny i angličtiny. S Janou Cvikovou založila unikátny feministický vzdelávací a publikačný projekt ASPEKT, držiteľka štátneho vyznamenania Rád Ľ. Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti. 

PhDr. Mária Institorisová (rod. Bertóková, RJ-FRJ), prekladateľka a tlmočníčka z oboch jazykov. Zakladajúca členka prestížnej SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov).  

Mgr. Jarmila Haláková (RJ-AJ), zakladateľka prekladateľskej agentúry Celebrio.

Mgr. Michala Petra Poliačková (RJ-BJ), projektová manažérka v prekladateľskej agentúre Lexika.

Ako prekladatelia/tlmočníci pôsobia tiež: Mgr. Zuzana Močková (Lorková), PhD., Mgr. Elena Herková (RJ-NJ), Mgr. Veronika Pospíšilová, PhD. (rod. Knapcová, RJ-AJ), PhDr. Dagmar Sedlárová (RJ-švédsky jazyk), Mgr. Róbert Horňák, PhD. (RJ-NJ), Mgr. Michal Mikuláš (RJ-AJ), prekladateľ audiovizuálnych textov, aktuálne administrátor akreditačných činností v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a i.

 

Mgr. Miroslava Šufáková (RJ-AJ), zakladateľka jazykovej školy MiraNova. Hlavnou špecializáciou školy je výučba ruského, anglického a arabského jazyka. 

Mgr. Veronika Švec Báthoryová (RJ-AJ), pôsobí v spoločnosti Jazykový mentoring, s. r. o., kde sa ako tímová manažérka venuje vedeniu spoločnosti, koordinuje prípravu nových kurzov, výber nových spolupracovníkov, influencerov či externých špecialistov. 

Mgr. Ingrid Valová (rod. Paholíková, RJ-NJ), výskumný a vývojový zamestnanec pre ruský jazyk, Štátny pedagogický ústav.

Mgr. Nikola Rapčová (RJ-AJ), spoluzakladateľka cestovnej kancelárie Tripito, ktorá sa špecializuje na krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.

Mgr. Magdaléna Jurkemiková (RJ-AJ), hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Mgr. Barbora Šuchová (RJ-fínsky jazyk a kultúra), športová redaktorka RTVS.

Mgr. Linda Krajčovičová, PhD. (RJ-AJ), odborná asistentka na Katedre anglického jazyka FAJ EU v Bratislave.

Mgr. Miroslava Blahová, PhD. (rod. Danišková, RJ-AJ), projektová manažérka (IBM), špecializuje sa na región strednej a východnej Európy, Blízky východ a Afriku.

 

 

K absolventom príbuzných smerov, ktorí prekladajú, resp. prekladali, patrí: prekladateľ, básnik, textár a publicista Mgr. Ján Štrasser, niekoľkonásobný držiteľ ceny Jána Hollého za preklad umeleckej prózy, ktorý preložil do slovenčiny napr. diela A. Puškina, J. Poľakova, V. Sorokina, Ľ. Ulickej, M. Stepnovovej, M. Bulgakova, G. Jachinovej, Mgr. Juliana Szolnokiová, ktorá preložila z maďarčiny a ruštiny vyše 30 titulov. V iných oblastiach pôsobia napr. Mgr. Jozef (Dado) Nagy (AJ-RJ), literárny publicista, moderátor programu Literárna revue v Rádiu Slovensko, ktorý vydal knihu parodických kuchárskych receptov Slepačie polievky pre otrlých (Sofa, 1996) a je moderátorom a organizátorom viacerých literárnych podujatí, účinkoval v hrách divadla GUnaGU, je spoluautorom medzinárodne úspešného filmového projektu Rota pomalého nasadenia a Mgr. Radoslav Števčík (RJ-SJ), ktorý pôsobil ako novinár.


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vyjadrenie zamestnávateľov (prekladateľská agentúra Lexika, prekladateľská agentúra Celebrio, vydavateľstvo Tatran, cestovná kancelária Tripito, Ústav svetovej literatúry SAV, Ministerstvo zahraničných vecí SR) so skúsenosťami, resp. indikáciou pozícií, na ktorých u nich pracujú alebo by potenciálne mohli pracovať absolventi daného programu je súčasťou príloh.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je

definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality

vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021. Rada študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň bola

kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Ruský

jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň : doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. (predseda, hlavná

zodpovedná osoba / garantka), doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. (spolugarantka), doc. Mgr. Ivan

Posokhin, PhD. (spolugarant), prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (osoba zabezpečujúca

profilový predmet), Mgr. Lizaveta Madej, PhD. (osoba zabezpečujúca profilový predmet), Mgr. Zuzana

Bujačková, PhD. (zástupca zamestnávateľov, o. z. literarnyklub.sk), Mgr. Janka Lenčéšová

(zástupca študentov)

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke fakulty. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-    podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-    klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-    sylaby predmetu,

-    výsledky vzdelávania,

-    povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Kompletné znenie študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke fakulty. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami.

Profilové predmety sú označené v informačných listoch.

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2, prípadne v budove na Múzejnej 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Na magisterskom stupni musia študenti získať 4 kredity za povinné predmety spoločného základu, 24 kreditov za povinné predmety jazykovej aprobácie v bloku A (povinné predmety) a 6 kreditov v bloku Štátna skúška. 

Na magisterskom stupni musia študenti získať 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie.

Študenti si zapisujú výberové predmety tak, aby po získaní predpísaného počtu kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety dosiahli požadovaný počet kreditov potrebný na ukončenie magisterského o štúdia, t.j. v rámci jazykovej aprobácie dotované minimálne 2 kreditmi.

Na magisterskom stupni musia študenti získať 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu.

Za úspešnú obhajobu záverečnej diplomovej práce študent získa 15 kreditov.

Odbornú prax študenti absolvujú v rámci translatologického základu. Za odbornú prax študenti musia získať 4 kredity.

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2- stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

• Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4


Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte

pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske

projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných

zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej

fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+


Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Mgr. Lizaveta Madej, PhD.; lizaveta.madej@uniba.sk.

Informácie o mobilitách sú zverejnené na stránke katedry.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom

programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


• Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15

• Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

• Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce. 

• Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK.

• Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry/katedier.

• Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53.

• Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných

prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:


Študenti študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+ (Varšavská univerzita, Jyväskylská univerzita, Veronská univerzita, Zadarská univerzita a i.) ako aj prostredníctvom štipendijných pobytov realizovaných v rámci ponuky SAIA a MŠ SR. Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava.

Študentom je nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:


V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10

· Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83

· Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10

· Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť


Každého z predmetov študijného plánu sa týka ustanovenie, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam.


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:


Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 8/2022, čl. 3, ods. 3


V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

· Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

· Vnútorný predpis UK č. 23/2022 - Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka

• Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu:


doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; irina.dulebova@uniba.sk, pôsobí na funkčnom mieste profesorky

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/609

 

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu:


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Aktuálna ponuka vypísaných tém záverečných prác sa nachádza na webovej stránke katedry


Zoznam školiteľov:

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. maria.kusa@uniba.sk

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc. feliks.shteinbuk@uniba.sk

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. irina.dulebova@uniba.sk

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. nina.cingerova@uniba.sk

Mgr. Ivan Posokhin, PhD. ivan.posokhin@uniba.sk

Mgr. Lizaveta Madej, PhD. lizaveta.madej@uniba.sk

PhDr. Roman Kvapil, PhD. roman.kvapil@euba.sk

Marína Zavacká, PhD. marina.zavacka@savba.sk

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Janka Lenčéšová, lencesova27@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Lizaveta Madej, PhD., lizaveta.madej@uniba.sk, konzultačné hodiny sú uvedené pod profilom pedagóga na stránke katedry

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace

činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútroný predpis FiF UK 7/2023.


• Na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave je študentom k dispozícii sekretariát: Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, +421 2 9013 2147, miestnosť: G256, úradné hodiny: pondelok: 09:00 – 12:00, utorok: 09:00 – 12:00, streda: 13:00 - 15:00, štvrtok: 09:00 – 12:00.

• Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013

1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky

informácie k ubytovaniu sú dostupné tu

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK, prípadne sú predmety vyučované aj v priestoroch v budove na Múzejnej ulici.


V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené výročných správach fakulty. V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: špecializovanej učebni (G243/G316) sa budú realizovať predmety zamerané na tlmočenie.

V budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003m2 a v budove na Štúrovej ulici je 14 učební s kapacitou 396 miest a rozlohou 367m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako i didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty). Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť. V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice, a v čiastkovej knižnici Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK v Bratislave.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).


Prekladateľská prax

• Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská

• Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 14/2023 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy.


Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Knižničné služby na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií zabezpečuje čiastková knižnica Slovanský seminár. Táto čiastková knižnica bola založená v roku 1921. Obsahuje viac ako 45 000 publikácií, z toho jej historický fond tvorí približne 12 000 zväzkov vzácnych tlačí zo 17. a 18. storočia a knižných publikácií z 19. stor., zachovaných súborov almanachov a časopisov lingvistického, literárneho a kultúrnoosvetového charakteru českej a slovenskej proveniencie z 19. a 1. polovice 20. stor. Súčasťou knižnice je i študovňa s internetovým pripojením a možnosťou priameho zapožičania časopisov a kníh. Knižnica má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov. Otváracie hodiny a kontaktné údaje sú uvedené na stránke.

V priestoroch univerzity je študentom voľne dostupná Wifi.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

V prípade vzdelávacích činností poskytovaných dištančnou alebo kombinovanou metódou má študijný program zabezpečené systémy na správu kurzov a na správu vzdelávania. Využívajú sa najmä aplikácie MS Teams a Moodle. Študenti majú zaručený prístup k obsahu kurzov i k online študijným materiálom. Univerzita i fakulta majú vytvorený systém podpory dištančného vzdelávania, ktoré sa zintenzívnilo najmä v období pandémie COVID-19 a má ich zverejnené na svojom webovom sídle. 


Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

 

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

 


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č. 11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Opísané vo vnútornom predpise UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality

vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1


Študentská anketa je dostupná na webovej stránke.

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

• Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK

UK (Vnútorný predpis č. 23/2021):

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK

Klub absolventov – Alumni klub


V minulosti boli na podnet študentov sformulované v študentskej ankete otvorené nové povinne voliteľné a výberové predmety (konverzačné cvičenia). Podnety študentov formulované v ankete sa zohľadňovali aj aktuálne pri úprave študijného plánu – viac pozornosti sa v rámci povinných predmetov venuje tlmočnícko-prekladateľskej praxi, do povinne voliteľných predmetov bol zaradený predmet venovaný dejinám a kultúre Ruska. 


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).