Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Stahl
I.2 - Meno
Jaroslav
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jaroslav.stahl@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, angličtina-nemčina
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, angličtina-nemčina
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
2.1.33 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborný asistent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 1997-2015
Docent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta Od 2015

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Training for Trainers, kurz pre učiteľov tlmočenia European Commission 2003
Training for Trainers, kurz pre učiteľov tlmočenia European Commission 2008
Kurz pre používateľov prekladových pamätí Trados Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, v rámci projektu Transius 2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Simutánne tlmočenie Prekladateľstvo a tlmočníctvo druhý Filolófia
Konzekutívne tlmočenie Prekladateľstvo a tlmočnídtvo druhý Filológia
Prekladový seminár Prekladateľstvo a tlmočníctvo druhý Filológia
Fonetika nemeckého jazyka Germánske štúdiá prvý Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Germánske štúdiá Prvý Filológia
Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prvý Filológia
Prekladateľstvo a tlmočníctvo Druhý Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
22
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
15
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Tlmočnícko-prekladateľské propedeutikum Prekladateľstvo a tlmočníctvo prvý Filológia
Rétorika pre tlmočníkov Prekladateľstvo a tlmočníctvo druhý Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
59
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1/1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Stahl, J.: Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede. Bratislava, Iris, 2013, 120 s.

2

Stahl J., Hudecová E., Benková L., Munková D.: Porovnanie strojového, posteditovaného a ľudského prekladu technickej dokumentácie zo slovenčiny do nemčiny. Slovenská reč. - Roč. 86, č. 2 (2021), s. 192-207


3

Stahl J.: Bewertung studentischer Dolmetschleistungen beim Online Unterricht im Vergleich zum klassischen E-Learning. In: Interpreter training - experience, ideas, perspectives : č. 8. - : 1. vyd.Wien: Praesens Verlag, 2020. - S. 102-113


4

Stahl, J.: Die Rolle von Persönlichkeit und Begabung bei Ausübung des Dolmetscherberufs. In: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Banská Bystrica, Belianum, 2015, s.54-59.

5

Stahl, J.: Problémy študentov s tlmočníckou notáciou a možné riešenia. In: Od textu k prekladu 14: 1. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020. - S. 75-81

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Stahl J., Hudecová E., Benková L., Munková D.: Porovnanie strojového, posteditovaného a ľudského prekladu technickej dokumentácie zo slovenčiny do nemčiny. Slovenská reč. - Roč. 86, č. 2 (2021), s. 192-207

2

Stahl J.: Bewertung studentischer Dolmetschleistungen beim Online Unterricht im Vergleich zum klassischen E-Learning. In: Interpreter training - experience, ideas, perspectives : č. 8. - : 1. vyd.Wien: Praesens Verlag, 2020. - S. 102-113

3

Stahl, J.: Problémy študentov s tlmočníckou notáciou a možné riešenia. In: Od textu k prekladu 14: 1. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020. - S. 75-81

4

Stahl, J.: Strojový preklad: Súčasnosť a perspektívy. In: Od textu k prekladu 13. - : 1. vyd. ISBN 978-80-557-1704-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. - S. 144-156

5

Stahl, J.: Terminológia okrajových športov a prekladateľ. In: Od textu k prekladu XII. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7374-126-6. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2017. - S. 96-102

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Stahl, J.: Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede. Bratislava, Iris, 2013, 120 s.:

2016 - Rakšányiová, J. - Štefková, M. - In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 5 . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016 ; S. 146

2017 - Štubňa, P. - Tupý, J. - In: Interdisciplinárne prístupy vo výskume a didaktike tlmočenia . - Bratislava : Z-F Lingua, 2017 ; S. 52

2018 - Gromová, E. - Müglová, D. - In: Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018 ; S. 39

2018 - Djovčoš, M. - Šveda, P. - In: Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018 ; S. 124

2019 - Pribulová, M. - In: Jazyk a kultúra, roč. 10, č. 37-38, 2019 ; s. 53-54

2018 - Reichwalderová, E. - In: Translatologia ; roč. 2, č. 1/2018 . - Nitra : UKF, 2018 ; S. 94

2017 - Melicherčíková, M. - In: Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon : "Súvisia spolu?" . - Banská Bystrica : Belianum, 2017 ; S. 173

2

Stahl, J.: Kvalita tlmočenia v teórii a praxi. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - IS. 112-121:

2019 - Štubňa, P. - Evaluación de la calidad de la interpretación simultánea. - In: Dilemas contemporáneos (elektronický dokument), roč. 6, sp. iss., jul, 2019 ; s. 15

2017 - Guldanová, Z. - In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 6 . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017 ; S. 38

2017 - Štubňa, P. - Tupý, J. - In: Interdisciplinárne prístupy vo výskume a didaktike tlmočenia . - Bratislava : Z-F Lingua, 2017 ; S. 52

2017 - Rakšányiová, J. - In: Quo vadis, Rechtsübersetzung? . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017 ; S. 283

2017 - Melicherčíková, M. - In: Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon : "Súvisia spolu?" . - Banská Bystrica : Belianum, 2017 ; S. 173

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

TransIus: APVV-0226-12, Od konvencií k normám v právnom preklade. Projekt je zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu zameranej na právny preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk, ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch a fungovanie jazyka vo viacerých právnych systémoch a etablovanie vedeckého tímu odborníkov na právny preklad z renomovaných translatologických pracovísk v oblasti právneho prekladu v európskom a globálnom kontexte. Začiatok riešenia projektu: 1.10. 2013, koniec riešenia projektu: 30.9. 2017.

2

APVV-18-0473 - Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: Krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu, 2019 - 2023, člen riešiteľského tímu. V rámci projektu ide o výskum možností neurónového strojového prekladu a posteditovaného neurónového strojového prekladu voči ľudskému prekladu z hľadiska ekvivalencie, efektívnosti a štylistickej kreativity.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen vedeckej rady Ecolectra (virtuálna multidisciplinárna vedecká rada) Ecolectra (virtuálna multidisciplinárna vedecká rada) 2018
Člen Komisia k rigoróznym skúškam Ústavu cizích jazyků Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2020
Odborová komisia doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF Nitra, študijný program prekladateľstvo a tlmočnístvo. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Filozofická fakulta 2018-2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Koblenz - Landau Universitätsstraße 1 56070 Koblenz-Metternich, BRD 2.1.2003 - 31.1. 2003 Študijný pobyt v rámci inštitucionálneho partnerstva KGNŠ a Katedry germanistiky Universität Koblenz
Universität Graz Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft, Merangasse 70/I, 8010 Graz 3.6.-7.6.2019 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Profesionálny konferenčný tlmočník z nemčiny a angličtiny, prekladateľ umeleckej prózy z nemčiny aj do nemčiny.

Dátum poslednej aktualizácie
03.11.2022