Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu bpNEa - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii, 100803
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód odboru: 231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný (v kombinácii s anglickým, arabským, bulharským, francúzskym, gréckym, holandským, chorvátskym, latinským, maďarským, ruským, slovenským, španielskym, talianskym jazykom a kultúrou)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program 

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, nemecký
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roly
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov 54, skutočný počet uchádzačov v akademickom roku 2022/2023 podľa jednotlivých kombinácii je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/ar2122/, celkový počet študentov 71
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach, ktoré tvoria konkrétne predmety, moduly a kurzy študijného programu. Všetky z nich zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Absolvent/ka študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii v 1. stupni štúdia disponuje komplexnými vedomosťami a zručnosťami vo svojom profesijnom odbore, zodpovedajúcom aktuálnemu stavu poznania a dokáže ich uplatniť v profesijnej praxi.

V závislosti od zvolenej kombinácie ovláda dva jazyky, z toho nemecký jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti v profesii prekladateľa a tlmočníka, na ktorú sú zamerané všetky absolvované predmety, moduly a kurzy študijného programu na úrovni Bc. Absolvent tohto stupňa štúdia disponuje základnými tlmočníckymi kompetenciami v oblasti konzekutívneho tlmočenia a tlmočenia z listu v obmedzenom tematickom zábere v obidvoch smeroch tlmočenia, zahŕňajúce kognitívne zručnosti pri recepcii východiskového textu s pomocou jednoduchej notácie. Uplatnenie nájde o.i. v oblasti komunitného či sprievodného tlmočenia. Ďalej má kompetencie v oblasti prekladu s rôznym tematickým zameraním a obidvoch smeroch prekladu. Je schopný uplatňovať niektoré stratégie adaptácie v závislosti od požadovaného cieľa, resp. funkcie textu v cieľovej kultúre. Ovláda základy translatológie, potrebnej k uplatneniu elementárnych prekladateľských a tlmočníckych stratégií podľa typu tlmočenia či tematického zamerania odborného prekladu. Absolvent ovláda komunikačné a informačné technológie na rešeršovanie paralelných textov, súvisiacich produkciou cieľového textu. Je oboznámený so základmi redakčnej praxe pri tvorbe, redakcii a revízii textov Absolvent je schopný kritického rozboru písomného aj hovoreného prejavu, formulovať vlastné stanoviská a názory, logickej argumentácie a kritickej analýzy prekladových ale aj tlmočených textov.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

samostatný konferenčný tlmočník a prekladateľ, bez kompetencie simultánneho tlmočenia, pracujúci buď na základe živnosti alebo ako zamestnanec

pracovník tlmočnícko-prekladateľskej agentúry – editor, redaktor

jazykový asistent na konzulátoch, obchodných komorách

jazykový resp. odborný administratívny asistent v medzinárodných spoločnostiach

učiteľ jazykov (po absolvovaní doplnkového modulu pedagogického minima)

sprievodca cudzincov – pamiatkami a regiónom


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

nevzťahuje sa na tento študijný program

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi predmetného študijného programu nemusia byť výlučne prekladateľmi a tlmočníkmi v niektorej forme činnosti. Sú schopní tvorivého myslenia a dokážu sa uplatniť v príbuzných oboroch, vyžadujúcich jazykové vzdelanie a to v kultúrnej či ekonomickej oblasti ale aj cestovnom ruchu. Po absolvovaní pedagogického modulu vzdelávania môžu taktiež pôsobiť ako pedagógovia na rôznych stupňoch vzdelávania.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Robert Hennel – prekladateľ a tlmočník v slobodnom povolaní s vlastnou agentúrou

Martin Hílek – korešpondent RTVS v Bruseli

Milan Potočár – vedecký pracovník, manažér finančnej skupiny NN

Rakšányiová Jana – zakladateľka študijného programu v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo Holandský jazyk a kultúra, prekladateľka umeleckej literatúry zo škandinávskych jazykov

Marek Trávníček – tlmočník v slobodnom povolaní akreditovaný aj ako tlmočník v Európskom parlamente

Peter Varinský – redaktor športových správ televízie Markíza

Eliška Vozárová – konzultantka na Veľvyslanectve Švédskeho kráľovstva vo Viedni

Zelizňák Jozef – prekladateľ zo škandinávskych jazykov a turistický sprievodca

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

vyjadrenie poskytli spoločnosti ASAP – translation.com, Exe, Lexika a NOERR (v prílohách)


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii:

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (hlavná zodpovedná osoba/garant)

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

Mgr. Tajana Hevesiová (zástupca študentov)

Mgr. Michal Kmeť (Lexika, s. r. o, zástupca zamestnávateľov)


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-       jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety

Úplné znenie študijného programu vrátane požadovaných informácií a informačných listov predmetov je obsiahnuté v jednotlivých prílohách. Študijný plán pozostáva zo sústavy povinných a povinne voliteľných predmetov, vrátane odporúčaného roku a semestra ich realizácie, aplikovaných edukačných postupov a metód, menami zabezpečujúcich pedagógov, kreditmi, ako aj rozsahom resp. pre- či korekvizitami.

 

-       v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

 

-       pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu)

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-       pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-       metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov),

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-       osnovu/ sylaby predmetu,

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-       pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-       kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-       osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-       učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-       miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách).

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

Na bakalárskom stupni musí študent získať 29 kreditov za povinné predmety spoločného základu a 53 kreditov za povinné predmety jazykovej aprobácie.

počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

Na bakalárskom stupni musí študent získať 15 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu a 6 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,

Na bakalárskom stupni musí študent získať 3 kredity za výberový predmet jazykovej aprobácie.

počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 56 kreditov za spoločný základ a 62 kreditov za každú jazykovú aprobáciu

počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,

Za úspešnú obhajobu záverečnej práce získa študent 12 kreditov.

počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,

Súčasťou štúdia nie je odborná prax

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,

Nevzťahuje sa na tento študijný program

počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch

Nevzťahuje sa na tento študijný program


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·       UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·       FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Erika Mayerová, PhD. (erika.mayerova@uniba.sk)


h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 


 

-       možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,

Študenti študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 6 univerzitami v: Grazi, vo Viedni, v Berlíne, vo Frankfurte nad Odrou, v Göttingene a v Szegede.

 

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

-       pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov,

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

  

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

  

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

  

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke fakulty

bpNEa.pdf (uniba.sk)6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·       Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·       Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·       Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesora

jozef.tancer@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Profilové predmety jazykovej aprobácie:


doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

jozef.tancer@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119

Profilové predmety:          Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 1

        

 

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

jaroslav.stahl@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114

Profilové predmety:          Tlmočnícke propedeutikum

                                           

 

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. (pôsobí na mieste funkčného docenta)

miloslav.szabo@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29947

Profilové predmety:          Miesta pamäti v nemecky hovoriacich krajinách

                                          Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 3

                                           

 

Profilové predmety spoločného základu:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Profilový predmet: Úvod do princípov umeleckého prekladu

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Profilový predmet: Translatológia 1

 

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954

Profilový predmet: Translatológia 2

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Profilové predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

matej.masaryk@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

Profilové predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570

Profilové predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

olga.orgonova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

Profilové predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov, Slovenská štylistika pre prekladateľov

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Profilový predmet: Základy jazykovedy pre prekladateľov

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Profilový predmet: Základy jazykovedy pre prekladateľov

 

Mgr. Kristína Piatková, PhD.

kristina.piatkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28546

Profilový predmet: Základy jazykovedy pre prekladateľov

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

Zuzana.popovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20840

Profilový predmet: Základy jazykovedy pre prekladateľov, Slovenská štylistika pre prekladateľov

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH troch učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/

 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia predmetov jazykovej aprobácie:

 

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

jozef.tancer@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119

Predmety:      Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 1

                 Seminár k záverečnej práci

 

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

jaroslav.stahl@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114

Predmety:                           Tlmočnícke propedeutikum

                                           Rétorika pre tlmočníkov

Seminár k záverečnej práci

                 

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. (pôsobí na mieste funkčného docenta)

miloslav.szabo@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29947

Profilové predmety:          Miesta pamäti v nemecky hovoriacich krajinách

                                          Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 3

                                           Seminár k záverečnej práci

 

 

 

 

PhDr. Erika Mayerová, PhD.

erika.mayerova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4037

Predmety:         Lingvistika 1               

Seminár k záverečnej práci

 

   

 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

zuzana.guldanova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3943

Predmety:         Preklad 1-2

                          Základy jazyka práva 1-2

                         Seminár k záverečnej práci

 

 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

tomas.sovinec@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17824

Predmety:         Prekladateľské propedeutikum

                          Simultánne tlmočenie 1-2

                          Tlmočenie 1-2

                          Seminár k záverečnej práci

 

Mgr. Angelika Schneider

angelika.schneider@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30019

Predmety:         Súčasný nemecký jazyk 1-2

                         Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 2

                         Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín

                         Akademické písanie

 

 

 

 

Učitelia predmetov spoločného základu:

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Predmety: Úvod do princípov umeleckého prekladu

 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Predmety: Translatológia 1, Terminológia v prekladateľskej praxi

 

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954

Predmety: Translatológia 2

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Profilové predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

matej.masaryk@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31513

Predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

matus.miksik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31570

Predmety: Teória literatúry, Teória literatúry 2

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

olga.orgonova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056

Predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov, Slovenská štylistika pre prekladateľov, Lexikológia pre prekladateľov

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov

 

Mgr. Kristína Piatková, PhD.

kristina.piatkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28546

Predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov, Praktická gramatika slovenčiny 1

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

Zuzana.popovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20840

Predmety: Základy jazykovedy pre prekladateľov, Slovenská štylistika pre prekladateľov, Ortoepia a ortografia, Lexikológia pre prekladateľov, Štylistická interpretácia textu

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

katarina.muzikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4050

Predmety: Praktická gramatika slovenčiny 1, Praktická gramatika slovenčiny 2

 

Ing. Vladimír Benko, PhD.

vladimir.benko@uniba.sk, externý spolupracovník (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

Predmety: Úvod do korpusovej lingvistiky

 

PhDr. Perla Bartalošová, PhD.

perla.bartalosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31512

Predmety: Ortoepia a ortografia

 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

miloslav.vojtech@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334

Predmety: Editorstvo a redakčná prax

 

Mgr. Ivo Poláček, PhD.

Ivo.polacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028

Predmety: Práca s prekladateľským softvérom

 

Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

maria.dobrikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4145

Predmety: Úvod do frazeológie a idiomatiky

 

Mgr. Mária Stanková, PhD.

maria.stankova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28516

Predmety: Tvorivé písanie

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Tajana Hevesiová, hevesiova4@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

zuzana.guldanova@uniba.sk

Konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/clenovia-katedry-mitarbeiterinnen/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·       Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·       Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je študentom k dispozícii sekretariát:

Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2147, Gondova 2, 81102 Bratislava, 2.poschodie č.dverí  G256 Úradné hodiny:

Pondelok:          09:00 – 12:00

Utorok:             09:00 – 12:00

Streda:              13:00 - 15:00

Štvrtok:             09:00 – 12:00

Jazykový asistent DAAD – jazykový tutoriát nemčina (t.č. Michael Kellerer, michael.kellerer@uniba.sk)

·       Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

a)       Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). 

Pre študentov študijného programu Nemecký jazyk a kultúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom/druhom/treťom poschodí situované pracovisko Katedry Germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

Katedra má pre študijný program k dispozícii špecializovanú učebňu pre simultánne tlmočenie, ktorá slúži na nácvik simultánneho tlmočenia (Simultánne tlmočenie 1-2, Tlmočnícke propedeutikum, Debatujeme v nemčine) ako aj štyri počítačové učebne, v ktorých sa uskutočňujú predmety zamerané najmä na cizelovanie písomného prejavu v cudzom jazyku (Akademické písanie, Kreatívne písanie, Prekladateľské propedeutikum, Prekladateľ a nástroje CAT, Preklad 1-2). Tieto disponujú licenciami pre nástroje počítačom podporovaného prekladu (Trados, Memsource) a nástroje na prepis hovoreného textu (Dragon Naturally Speaking), ktoré sa využívajú v rámci translatologických predmetov (Prekladateľské propedeutikum, Prekladateľ a nástroje CAT, Preklad 1-2).


So sťažnosťami študentov na obmedzený prístup k IT sa vedenie fakulty posledné roky nestretáva. Rastie tiež počet študentov s vlastnými notebookmi, pre ich potreby fakulta okrem pevných sieťových portov zabezpečila v uplynulom období možnosť WIFI pripojenia v priestoroch všetkých budov fakulty.

 

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G7,G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky, jazykových cvičení, počítačom podporovaného prekladu – CAT nástroje.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·       Prekladateľská prax (uvádzajú prekladateľské aprobácie): https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

·       Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou, ktorá sa nachádza na ulici: Gondova 2, 811 02 Bratislava, Knižnica je druhom poschodí č.dverí 237. Otváracie hodiny knižnice: pondelok až piatok: 9.00 – 14.00 hod., v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 3500 knižničných jednotiek. Knižnica ponúka najnovšiu študijnú literatúru – v nemeckom, holandskom, švédskom, nórskom i dánskom jazyku Knižnica má 16 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

 


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

V prípade potreby dištančného vzdelávania sú všetci vyučujúci v programe schopní vyučovať svoje predmety prostredníctvom aplikácie MS Teams a zabezpečiť e-learningové kurzy. 

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·       Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časť Voľný čas https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_pre__nielen__pre_prvakov_2021.pdf

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.

 

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. Ide najmä o študijné pobyty cez program Erasmus+ (Viedeň, Brno, Praha, Berlín, Göttingen, Segedín, Olomouc, Debrecín, Budapešť, Wrocław) ako aj prostredníctvom podpory ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko). Študenti môžu realizovať mobility aj v rámci ďalších partnerstiev, ktoré Univerzita Komenského v Bratislave udržiava.

UK má možnosť vysielať študentov do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže v rámci svojich partnerstiev (Utrecht Network, SYLFF, niektoré bilaterálne zmluvy), na 63 zahraničných univerzít vo vyše 30 krajinách v Európe aj mimo nej. Ešte širšie možnosti pokrývajúce prakticky celý svet existujú v rámci iných schém, najmä v rámci programu Erasmus+ a aktivít zastrešených MŠVVŠ SR, realizovaných prostredníctvom SAIA. Sú to najmä: Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií (CEEPUS), Národný štipendijný program (NŠP), Akcia Rakúsko-Slovensko, Višegrádsky fond a iné. Nové možnosti mobilít v širšom rámci programu Erasmus+ ponúka univerzitná aliancia ENLIGHT, v rámci ktorej Univerzita Komenského v Bratislave nadviazala v roku 2020 spoluprácu v oblasti vzdelávania s ôsmimi európskymi univerzitami: Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Gente, Univerzita v Groningene, Univerzita v Göttingene, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Tartu, Írska národná univerzita v Galway a Baskická univerzita. Univerzity sa zaviazali ponúkať svojim študentom rôzne vzdelávacie formáty od krátkodobých fyzických aj virtuálnych mobilít v podobe letných škôl alebo tzv. živých laboratórii až po spoločné študijné programy, nadväzujúce na akreditované ŠP v jednotlivých krajinách a uznávať si navzájom absolvované predmety. Koordinátor Erasmus+ pôsobiaci na katedre (t.č. Dr. Erika Mayerová) pomáha zostaviť uchádzačom precízny študijný plán na zahraničnej univerzite, ktorý tvorí predpoklad pre uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí na UK. Podrobné informácie o účasti študentov v zahraničných mobilitách za jednotlivé akademické roky poskytujú výročné správy fakulty.

Administratívnu podporu poskytuje na fakultách študentom Referát zahraničných stykov, ktorý, sa venuje a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

Pre aktivity programu Erasmus+ pracuje na Rektoráte UK Oddelenie programu E+ (ďalej OPE+), ktoré manažuje všetky aktivity programu na UK, ktorý podporuje partnerstvá vzdelávacích inštitúcií, projekty reforiem zamerané na modernizáciu vzdelávania a individuálne mobility pracovníkov aj študentov. Aktuálne novinky, pravidlá a výzvy programu OPE+ pravidelne aktualizuje na svojich web stránkach. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú práve mobility realizované v rámci programov Erasmus+ (KA103, KA107).

Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci programu Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

a)       Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/


b) - Postupy prijímania na štúdium.

b)       Postupy prijímania na štúdium:

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

c)       Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie:

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

a)       Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Študentská anketa

 


b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

b)       Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

 


c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

c)       Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu:

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·       Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

·       V predloženom opise sme zohľadnili želanie študentov rozšíriť ponuku praktických predkladateľsko-tlmočníckych predmetov na bakalárskom stupni štúdia.

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).