Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpMAa - maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii), číslo 100468
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Filológia, číslo 11, ISCED-F kódy: 0231, 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný študijný program. Študijný program Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) možno študovať v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (zoznam otváraných kombinácií v danom akademickom roku sa nachádza na webstránke fakulty v časti prijímacie konanie: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/):anglický jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra.
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
maďarský, slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolventi magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo získajú teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti a doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti v rámci svojho odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania. Svoje teoretické vedomosti o preklade a tlmočení dokážu pretaviť do svojej prekladateľskej a tlmočníckej praxe a dokážu samostatne riešiť rôznorodé prekladateľské a tlmočnícke situácie.

Teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu získa v lingvistických disciplínach základné vedomosti z bilingvizmu a kontaktológie (v predmete Bilingvizmus a kontaktológia), ale podľa individuálneho záujmu môže získať vedomosti aj z iných súvisiacich lingvistických oblastí, napríklad zo sociolingvistiky, aplikovanej jazykovedy, dialektológie a dejín jazyka (v predmetoch Sociolingvistika, Kapitoly z aplikovanej jazykovedy, Kapitoly z dejín a dialektológie maďarského jazyka). V rámci literárnovedných disciplín získa vedomosti z poetiky a rétoriky (v predmete Poetika a rétorika), ale v prípade, že sa absolvent chce zamerať na preklad krásnej literatúry, sústava predmetov mu dovolí, aby svoje vedomosti – získané na bakalárskom stupni – prehĺbil z dejín literatúry a rôznych špecifických literárnych oblastí (v predmetoch Kapitoly z dejín maďarskej literatúry, Menšiny a literatúra, Detská a mládežnícka literatúra). Absolvent zároveň získava ďalšie znalosti o preklade, ktoré sú viazané na vedomosti z bakalárskeho stupňa štúdia. Všeobecné znalosti o prekladateľských postupoch a transformačných operáciách z prvého stupňa sa dopĺňajú so špecifickými vedomosťami o preklade slovensko-maďarských textov (v predmete Problematika slovensko-maďarského prekladu). Absolvent magisterského stupňa má rozšírenú slovnú zásobu v oblasti verejnej správy, inštitucionálneho prostredia, sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, životného prostredia, zdravotnej starostlivosti, cestovného ruchu a kultúry, tak v maďarskom ako aj v slovenskom jazyku (v rámci predmetov Konzekutívne tlmočenie, Preklad odborných textov), ale vie sa orientovať aj v spoločenskovednej terminológii (Spoločenskovedná terminológia). Absolvent ovláda pojmy, princípy a zásady maďarského jazykového a kultúrno-historického areálu a korešpondujúcich vied ako aj dejinno-kultúrne, odborné, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka v kontexte danej jazykovej skupiny a príslušných areálov.

Praktické schopnosti a zručnosti:

Cieľom študijného programu je predovšetkým budovanie praktických prekladateľských a tlmočníckych zručností na báze vyššie spomenutých teoretických znalostí. Absolvent študijného programu ovláda špeciálne techniky komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku, vie preložiť odborné a umelecké texty zo slovenského do maďarského jazyka a z maďarského do slovenského jazyka (Preklad odborných textov, Preklad umeleckého textu), resp. má dostatočné skúsenosti s konzekutívnym a simultánnym tlmočením v týchto jazykoch (v predmetoch Konzekutívne tlmočenie, Simultánne tlmočenie). Dokáže rozštiepiť svoju pozornosť, je schopný pozorne sledovať počúvaný text, adekvátne mu porozumieť a súčasne ho interpretovať v cieľovom jazyku. Ovláda maďarčinu v normatívnej forme, v písanej aj v hovorenej podobe a základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe. Svoje nadobudnuté zručnosti dokáže uplatniť pri preklade alebo tlmočení administratívnych, publicistických, odborných, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. Okrem ovládania základnej terminológie v týchto oblastiach dokáže rozlíšiť aj terminologické špecifiká maďarského jazyka na Slovensku v porovnaní s terminológiou používanou v Maďarsku. Ovláda textotvorné postupy a koncipuje štylisticky adekvátne texty v rôznych žánroch. Nadobudnuté zručnosti využíva pri získavaní nových znalostí a informácií, dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore.

Je schopný využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Vo svojej prekladateľskej činnosti vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie. Absolvent študijného programu je kultúrne a jazykovo gramotný. Dokáže profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať. Dokáže si organizovať vlastné vzdelávanie, získavať najnovšie poznatky a sledovať vývojové trendy v odbore.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Absolventi môžu rozšíriť alebo prehĺbiť svoje jazykové kompetencie v rámci partnerských zahraničných pracovísk (napr. v rámci Erasmus+). Sú schopní rozširovať svoje vedomosti individuálnym štúdiom odbornej literatúry a poznajú základy vedeckého publikovania vlastných výskumov. Dokážu verejne prezentovať výsledky svojej práce a vedia vytvárať vizuálne podklady pre takéto prezentácie.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov či ako asistent v agentúrach rôzneho typu, vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe, ďalej v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu ako odborný administratívny asistent. Po doplňujúcom pedagogickom štúdiu sa môže uplatniť aj ako učiteľ na základných, stredných alebo jazykových školách. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať aj o doktorandské štúdium.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Študijný program nevyžaduje stanovisko zainteresovanej strany, no je úzko previazaný s potencionálnymi zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami ako prekladateľské agentúry, spravodajské redakcie, miestne samosprávy na juhu Slovenska (napr. v redakciách dvojjazyčných regionálnych novín), príp. základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským (v prípade dokončenia Doplňujúceho pedagogického štúdia).

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie sú: práca v prekladateľských a tlmočníckych agentúrach, vydavateľstvách, médiách, štátnej správe, kultúrnej diplomacii, európskych inštitúciách a všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o príslušných jazykových a kultúrnych oblastiach. Absolventi sú schopní aplikovať získané teoretické a praktické vedomosti, interpretačné schopnosti a komunikačné zručnosti aj vo sférach interkultúrnej a hospodárskej výmeny, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností a v cestovnom ruchu.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Renáta Deáková – umelecká prekladateľka, majiteľka viacerých ocenení za preklad (Slovenský inštitút v Budapešti);

Mgr. Dóra Egyháziová – prekladateľka (Metrans Danubia, Dunajská Streda);

Mgr. Orsolya Kusalová – prekladateľka (literárny a kultúrny časopis dunszt.sk);

Mgr. Emőke Lukács – prekladateľka a projektová manažérka (prekladateľská agentúra Preklady bez hraníc, Bratislava);

Mgr. Tímea Nagyová – prekladateľka a kultúrno-propagačná manažérka, Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku, Bratislava).

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Magisterský študijný program Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) je koncipovaný tak, aby sprostredkoval adekvátne zručnosti v oblasti prekladu a tlmočenia a poskytoval rozsiahly vedomostný základ pre orientáciu absolventa v interkultúrnych odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú prácu s textom a informáciami v maďarskom a slovenskom jazyku. Program umožní absolventovi, abysa po rozšírení vzdelania o Doplňujúce pedagogické štúdium uchádzal o zamestnanie aj vo sfére vzdelávania.

Učitelia študijného programu prispôsobujú obsah a formu svojich kurzov trendom nielen v slovenskom vzdelávaní, ale aj strategickým smerovaniam relevantných disciplín v okolitých štátoch. Udržiavajú kontakty prostredníctvom exkurzií ale aj vedeckých projektov či podujatí s podobne orientovanými pracoviskami na univerzitách a akadémiách okolitých štátov, predovšetkým v Maďarsku ako aj s potenciálnymi zamestnancami absolventov daného študijného programu. Prostredníctvom sociálnych sietí (facebookový a instagramový profil katedry) sú absolventi v kontakte s katedrou a dochádza k obojstrannej výmene informácií (aj ohľadom kvality študijného programu, uplatnenia absolventov a možností zlepšovania prípravy pre prax). Niektorí pracovníci zabezpečujúci študijný program sú v pravidelnom kontakte s vedením Zahraničnej redakcie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, kde študenti daného študijného programu absolvujú prekladateľskú prax a chodia na exkurziu (táto inštitúcia dlhodobo zamestnáva absolventov magisterského stupňa študijného programu Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii).

Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne a potvrdzujú, že majú dobré skúsenosti so zamestnávaním absolventov daného študijného programu. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou príloh (Zahraničná redakcia Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Maďarské kultúrne centrum Bratislava, redakcia dvojjazyčného mesačníka Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke, Szenci Molnár Albert Egyesület – Združenie Alberta Szenci Molnára, redakcia online denníka Körkép – Vox Juventate, Bratislava).

 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej VSK UK) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii): hlavná zodpovedná osoba: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc.; zodpovedné osoby: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc., doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.; zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Tímea Nagyová (prekladateľka a kultúrno-propagačná manažérka manažérka Múzea maďarskej kultúry na Slovensku, Bratislava); zástupkyňa študentov: Julianna Kmeť Gaál (študentka 3. roč. Bc. štúdia študijného programu Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/madarsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/). Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia.

Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-         podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-         kvalifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie minimálnej úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-         sylaby predmetu,

-         výsledky vzdelávania,

-         povinnú literatúru dostupnú online alebo v ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy, vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Profilové predmety študijného programu sú nasledovné: Bilingvizmus a kontaktológia, Simultánne tlmočenie, Konzekutívne tlmočenie, Seminár k diplomovej práci

 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu: mpMAa.pdf (uniba.sk) (https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpMAa.pdf).

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7e Opisu študijného programu.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7e Opisu študijného programu.

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty Gondova 2. Na overenie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje Vnútorný predpis UK 4. 23/2021, čl. 111 – 116:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť) (https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

- Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity za povinné predmety spoločného základu (za odbornú prax), 20 kreditov za povinné predmety jazykovej aprobácie (spolu s kreditmi za ŠZS)

-      Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 19 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

-      Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2 kredity za výberové predmety jazykovej aprobácie

-      Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ a 41 kreditov za každú aprobáciu

-      Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15

-      Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4

-      Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Študijný program Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/madarsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: doc. Mgr. art. Pavol Száz, PhD., pavol.szaz@uniba.sk, adresa: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, č. miestnosti 18 – 19;konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/clenovia-katedry/.

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov:https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry maďarského jazyka a literatúry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/zaverecne-prace-kmjl/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra maďarského jazyka a literatúry realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s ôsmimi univerzitami, a to v Maďarsku (Eötvös Loránd Tudományegyetem/Eötvös Loránd University – Budapešť, Pannon Egyetem/University of Pannonia – Veszprém, Károli Gáspár Református Egyetem/Károli Gáspár University of Reformed Church – Budapešť, Szegedi Tudományegyetem/University of Szeged – Segedín, Eszterházy Károly Egyetem/Eszterházy Károly University – Jáger);vo Fínsku (University of Jyväskylä – Jyväskylä); v Chorvátsku (Josip Juraj Strossmayer University in Osijek – Osijek) a v Poľsku (Adam Mickiewitcz University in Poznan – Poznan).

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (uniba.sk) (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/madarsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/)

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·         Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·         Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc. (profesor), istvan.lanstyak@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii: ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpMAa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v AIS: AiS2 (uniba.sk) (https://ais2.uniba.sk/ais/start/do)

 

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii: AiS2 (uniba.sk) (https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpMAa.xml)

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: Členovia katedry (uniba.sk) (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/clenovia-katedry/)

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky jednotlivých školiteľov záverečných prác: AiS2 (uniba.sk) (https://ais2.uniba.sk/ais/start.do)

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Julianna Kmeť Gaál (študentka 3. roč. Bc. štúdia študijného programu Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii), gaalova2@uniba.sk 

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.,zoltan.csehy@uniba.sk

Konzultačné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/clenovia-katedry/

Prístup k poradenstvu:študenti sa na študijného poradcu môžu obrátiť osobne (cez konzultačné hodiny alebo aj neformálne počas diskusií v priestoroch katedry či po jeho kurzoch) alebo písomne (elektronickým mailom). Existuje tiež možnosť spojiť sa s ním prostredníctvom video-konzultácie cez aplikáciu MS Teams. Študijný poradca v prípade potreby aktívne komunikuje so študijným oddelením, ktorému poskytuje relevantné stanoviská týkajúce sa napr. žiadostí zo strany študentov.

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre maďarského jazyka a literatúry je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk, G 146, tel.: 02/9013-1484

Ubytovanie: je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu:https://uniba.sk/ubytovanie/

 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov magisterského študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-vnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra maďarského jazyka a literatúry podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) a v špecializovaných učebniach pre tlmočenie (napr. G316).

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v katedrovej knižnici Katedry maďarského jazyka a literatúry.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Prekladateľská prax: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online: mpMAa.pdf (uniba.sk), prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/ac. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK disponuje aj vlastnou katedrovou knižnicou, v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme cca desaťtisíc knižničných jednotiek. Knižnica má 8 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Referentkou katedrovej knižnice je Mgr. Magdaléna Elzerová, magdalena.elzerova@uniba.sk, výpožičné hodiny sú uvedené tu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/ciastkova-kniznica/

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Možnosti sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia sa zverejňujú v Príručke pre študentov: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/Prirucka_2023_verzia_C7_finalna.pdf

časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

 

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

 

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Študentská anketa

 

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Hlavnou formou získavania spätnej väzby sú v prípade študijného programu Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)oficiálne a individuálne stretnutia s absolventmi či všeobecne zástupcami zamestnávateľov. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov viac prispôsobených potrebám praxe alebo zmeny v organizovaní odborných praxí).

 

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).