Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
MIlošovičová
I.2 - Meno
Petra
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
petra.milosovicova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5052
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Holandský jazyk a kultúra
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8641-2492

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
filozofia; moderná neslovanská filológia, špecializácia: nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín špecializácia: germanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
manažment
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2000-2007
odborný asistent Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 2008-2021
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
študijný pobyt Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien (AT) 1996
študijný pobyt Universität Koblenz · Landau (DE) 1996-1997
Jazykový kurz odbornej nemčiny Rheinische Fachhochschule Köln (DE) 1996
Jazykový kurz holandčiny Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1996-1998
Odborné pedagogické školenia Österreich Institut Bratislava, Goethe Institut Bratislava 2000-2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia nederlandistiky Holandský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Krajinoveda holandsky hovoriacich krajín Holandský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Interkultúrna kompetencia v holandčine Holandský jazyk a kultúra filológia/Philology
Prekladové propedeutikum holandčiny Holandský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Interkultúrny manažment Germánske štúdiá II. filológia/Philology
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
41
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Interkultúrny manažment – projekt holandský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Dejiny Holandska a Belgicka holandský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Prekladateľský a editorský projekt holandský jazyk a kultúra II. filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
100
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Zdroje synergických efektov v interkultúrnom manažmente. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 143 s. [print]

UKOVO2020

Lit.: 87 zázn.

ISBN 978-80-7598-663-4

2

ACA01 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (23%) - Nováčková, Daniela [UKOMAKMM] (61%) - Wefersová, Jarmila [UKOMAKMM] (16%): Medzinárodné ekonomické právo. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 282 s.

Lit. 152 zázn.

ISBN 978-80-7552-530-7

3

ACA02 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Interkulturelles Management. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 117 s. [4,67 AH] [print]

Lit.: 29 zázn.

ISBN 978-80-7598-365-7

4

AFC02 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (50%) - Stachová, Paulína [UKOMAKFE] (50%): Slovak business environment in the context of the situation on the labour market

Lit. 12 zázn.

In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 457-468. - ISBN 978-80-245-2153-4

[Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability. 4th, Praha, 26.-27.5.2016]

Registrované v: wos

5

AEC04 Milošovičová, Petra [UKOMAKMM] (100%) : Pôsobenie nemeckých podnikateľských subjektov na Slovensku

In: Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizujíci se Evropy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 53-63. - ISBN 978-80-7556-006-3

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AEC Milošovičová, Petra [UKOAM20] (100%): Synergie als Ansatzpunkt zur Erforschung des interkulturellen Managements. - 1. vyd. ISBN 978-80-7598-961-1. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - S. 73-79

2

AEC Milošovičová, Petra [UKOAM20] (100%): Niektoré princípy osobnostného a profesionálneho interkultúrneho rozvoja budúcich translátorov (nielen Nederlandistov). Od textu k prekladu 14 [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7374-129-7. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020. - S. 62-67 [CD-ROM]

3

AEC Milošovičová, Petra [UKOIF21] (100%):Možnosti didaktizácie interkultúrneho manažmentu v translatologickom kurikulu. Od textu k prekladu 15 [elektronický dokument] : 1. časť. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7374-131-0. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021. - S. 43-47 [CD-ROM]

4

AFD Milošovičová, Petra [UKOAM18] (100%): Interkulturelles Management - ein Weg zur konfliktfreien Kommunikation. Horizonty podnikateľského prostredia 4 [elektronický dokument]. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4652-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 76-82 [CD-ROM]

5

Interkultúrna kompetencia pri vzdelávaní sprostredkovateľov holandského jazyka a kultúry: interdisciplinárny prístup k interkulturalite v rámci e-learningového kurzu Moodle. 1. vyd. ISBN 978-80-555-2975-2. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2022. - S. 114-122

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2017 Olšavský, František: Net disposable income as a factor of slovak consumer attitudes towards brands. In: Vision 2020 : Sustainable economic development, innovation management, and global growth, vol. 2017. Norristown : IBIMA, 2017, S.5466-5474 - SCOPUS; CPCI-SSH

2

[o1] 2017 Kočišová, L. - Stoličná, Z.: The impact of a new foreign investor on economic growth in the Slovak Republic. In: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2017) - Vision 2020:Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Norristown : IBIMA, 2017, S. 4903-4907 - SCOPUS

3

[o1] 2018 Močarníková, Katarína - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš: The importance and position of public company in the Slovak business law. In: Innovation management and education excellence vision 2020. Norristown : International businessinformation management association (IBIMA), 2018, S. 3494-3502 - SCOPUS

4

[o1] 2018 Vilčeková, Lucia - Mucha, Boris - Peráček, Tomáš - Strážovská, Ľubomíra: Selected issues of family business in selected countries with emphasis on the Slovak Republic. In: Innovation management and education excellence vision 2020. Norristown : International business information management association (IBIMA), 2018, S. 2509 - CPCI-SSH ; SCOPUS

5

[o1] 2018 Dudič, Branislav - Drahošová, Martina - Dudič, Zdenka - Smoleň, Ján: The economic and trade relations of Serbia with the European Union. In: Economic and social development. Varazdin : Varazdin development and entrepreneurshipagency, 2018, S. 4125-4135 - SCOPUS ; CPCI-SSH

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR

Číslo projektu: MVZ/2016/40

Trvanie projektu: do 31.12.2016

Realizácia projektu: od 1.9.2016 do 31.12.2016

organizovanie vedeckej konferencie „Bilaterálne ekonomické fórum – Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR“

vydanie vedeckého zborníka „Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty EÚ“

2

NTU/ 455 008, kurz na platforme Moodle Viedeň-Brno-Bratislava 

3

projekt KEGA č. 034UK-4/2022 2022

Inovatívna nederlandistika v sociolingvistických súvislostiach

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členska riešiteľského kolektívu NTU (Holandská jazyková únia) od 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Regensburg SRN Universität Regensburg Universitätsstraße 31 93053 Regensburg Bundesrepublik Deutschland 4.-8.6.2018 hospitácia na viacerých prednáškach a seminároch s tematikou interkulturality, interkultúrnej komunikácie, obchodných rokovaní a odborného nemeckého jazyka • nadviazanie odbornej bilaterálnej spolupráce s katedrou germanistiky a jej zamestnancami • štúdium materiálov potrebných pre učebnicu a odborné články Kontakt: Prof. Dr. A. Schilcher, Prof. Dr. Thurmair a C. Kramel
Universität Regensburg SRN Universität Regensburg Universitätsstraße 31 93053 Regensburg Bundesrepublik Deutschland 24.-28.6.2019 hospitácia na viacerých prednáškach a seminároch s tematikou interkulturality, interkultúrnej komunikácie, obchodných rokovaní a odborného nemeckého jazyka • nadviazanie odbornej bilaterálnej spolupráce s katedrou germanistiky a jej zamestnancami • štúdium materiálov potrebných pre učebnicu a odborné články Kontakt: Prof. Dr. A. Schilcher, Prof. Dr. Thurmair a C. Kramel
Fachhochschule Dresden (FHD) Staatlich anerkannte Hochschule – University of Applied Sciences 01069 Dresden/SRN Campus am Straßburger Platz Güntzstraße 1 01069 Dresden Bundesrepublik Deutschland 10.-14.6.2019 štúdium a rešerš pre vedeckú prácu v oblasti interkultúrneho manažmentu v rámci medzinárodného manažmentu • výučba predmetov Sozialpädagogik & Management (Netzwerkprojekt) a Organisationstheorie und Managementlehre (Sozialpsychologie) • Job shadowing: hospitácia na Fakulte ekonómie (Fakultät Betriebswirtschaft) Kontakt: Sebastian Strecker
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław, Poľsko 11.-17.9.2022 prehĺbenie spolupráce s Poľskou univerzitou v rámci študijného odboru Holandský jazyk a kultúra, rozvoj prekladateľských zručností v rámci kurzu titulkovania holandských a flámskych filmov
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek Paleisstraat 9 2514 JA Den Haag, Nederland 22.-27.8.2022 účasť na Medzinárodnom kolokviu nederlandistov organizovanom IVN (Medzinárodné združenie nederlandistov) na Radboud Universiteit v Nijmegene (Holandsko), účasť na výročnom zasadnutí IVN a Stredoeurópskeho združenia nederlandistov Comenius, Iris Glorie

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

organizovanie vedeckej konferencie Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR (2016)


expertízna a posudzovacia činnosť, vedecká recenzentka publikácie Viacjazyčnosť na Slovensku a v Európe – výzvy a perspektívy. Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín, ŠPÚ (2020)


organizovanie odborných exkurzií: OSN Viedeň, Volkswagen Slovakia a. s., LKW Walter (2012-2021)


spolupráca pri odborných diskusiách, konferenciách a tematických prednáškach: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko , Veľvyslanectvo Rakúskej republiky, Goethe Institut Bratislava, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora  (od 2010)


Ocenenie vedecko-pedagogickej činnosti: Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva (2017)


organizovanie projektu Mini-Erasmus: FM UK v Bratislave (2017-2021)


spolupráca pri odborných diskusiách a tematických prednáškach: Holandská obchodná komora (od 2021)

Dátum poslednej aktualizácie
02.11.2022