Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Štefková
I.2 - Meno
M*arketa
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marketa.stefkova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
holandksý jazyk a kultúra, translatológia, germánske štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8641-2492

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Nemecký jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Nemecký jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - germanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Translatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2005-2014
Docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2015-2021
Profesorka Filozofická fakulta Univerzity Komenského od 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
účasť na seminári pre účiteľov holandského jazyka - Seminárium Nederlandse Taal en Cultuur Nederlandse Taalunie 2000
študijný pobyt na Inštitúte prekladateľov a tlmočníkov v Antverpách Univerzita Antverpy 2002
účasť na didaktickom školení učiteľov holandčiny ako cudzieho jazyka Nederlandse Taalunie 2005
pravideľné školenia na prácu s AIS Filozofická fakulta UK 2010-2022
seminár zameraný na prácu s Office 365, pokročilé funkcie spracovania textu v Word a Excel Filozofická fakulta UK 2016-2018
online semináre na prácu s platformou MOODLE Filozofická fakulta UK 2020
online seminár zameraný na prácu s MS TEAMS Filozofická fakulta UK 2022
školenie na prácu s nástrojmi CAT Vrije Universiteit Brussel 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Tlmočenie 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
Jazykové propedeutikum holandčiny 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
Úvod do jazykovedy Germánske štúdiá I. Filológia
Translatológia 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, Germánske štúdiá I. Filológia
Tlmočenie 2 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Praxeológia odborného prekladu prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, Germánske štúdiá II. Filológia
Všeobecná teória prekladu Translatológia III. Filológia
Nové trendy v translatológickom výskume Translatológia III. Filológia
Rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine 2 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Germánske štúdiá I. Filológia
Germánske štúdiá II. Filológia
Translatológia III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Jazykové propedeutikum holandčiny 2 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra i. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
95
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Štefková, Marketa. 2013. (100%) Právny text v preklade. Translatologiké aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Bratislava: Iura Edition.


2

ABB Škrlantová, Marketa. 2005. (100%) - Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Vyd. údaje 

Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. - Bratislava : AnaPress, 2005. - ISBN 80-89137-19-9. - S. 7-114


3

ADM01 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Grenzen van de (on)vertaalbaarheid van de nationale rechtsterminologie in context van de europese harmonisatietendensen [elektronický dokument]


4

ADE02 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Bossaert, Benjamin [UKOFIGN] (50%): Equity, quality and vision [elektronický dokument] = Aprender de los buenos ejemplos : un análisis comparativo de las prácticas de la traducción e interpretación en losservicios públicos en Eslovaquia y Flandes : comparative analysis of the practices of public service translation and interpreting in Slovakia and Flanders

5

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] Designing curricula from scratch how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM01 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Grenzen van de (on)vertaalbaarheid van de nationale rechtsterminologie in context van de europese harmonisatietendensen [elektronický dokument]2

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] Designing curricula from scratch how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector, wos, scopus

3

ADE02 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Bossaert, Benjamin [UKOFIGN] (50%): Equity, quality and vision [elektronický dokument] = Aprender de los buenos ejemplos : un análisis comparativo de las prácticas de la traducción e interpretación en losservicios públicos en Eslovaquia y Flandes : comparative analysis of the practices of public service translation and interpreting in Slovakia and Flanders


4

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Markéta Štefková, Michal Homola: Van conferentie naar de publieke sector... pleidooi voor het verleggen van de focus van de tolktraining in combinaties van kleinere talen, wos

5

AEC02 Rakšányiová, Jana [UKOFIGN] (50%) - Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%): Übersetzung (auch) als interkulturelle Mediation

In: Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik im Spannungsfield interkultureller Vielfalt. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. - S. 177-187. - ISBN 978-80-7561-100-0

Edícia: (Aussiger Beiträge : Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, ISSN 1802-6419 ; 11 ; )

scopus

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AED06 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Normy a konvencie v právnom preklade

Lit. 13 zázn. In: Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? 2 : reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 47-54. - ISBN 978-80-557-0796-9 Edícia: Preklad a tlmočenie ; 11 Ohlasy (1): [o1] 2017 Tužinská, H.: Etnološka tribina, roč, 47, č. 40. Záhreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, S. 85 - SCOPUS

2

AAB01 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Právny text v preklade : translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 221 s. Lit. 200 zázn. ISBN 978-80-8087-681-6 [o1] 2018 Tužinská, H.: Akože, nejaký: reč na súde mimo zápisnice : prípadová štúdia súdneho pojednávania so žiadateľom o azyl. In: Český lid, roč. 105, č. 4, 2018, s. 458 - SCOPUS[o3] 2015 Gergel, P.: Filologické štúdie 10. Nümbrecht : Kirsch-Verl., 2015, S. 43 [o3] 2015 Rakšányiová, J.: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 29, č. 1, 2015, s. 103 [o3] 2015 Rakšányiová, J.: Übersetzung als Kulturvermittlung : translatorisches Handeln, neue Strategien, didaktische Innovation. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, S. 54


3

AED04 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Aktuálne výzvy výskumu súdneho prekladu v slovenskom kontexte : prezentácia projektu Transius - od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze Lit. 6 zázn. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 135-145. - ISBN 978-80-223-3514-0 Ohlasy (4): [o3] 2018 Potočár, M.: Kriterien für die Qualität der Übersetzung im juridischen Diskurs als Bestandteil des Forschungsprojektes TransIus. In: Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses. Berlín : Peter Lang, 2018, S.80

4

AED08 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Rakšányiová, Jana [UKOFIGN] (50%): Die Tendenzen und Grenzen der Konventionalisierung der Rechtsübersetzung

Lit. 17 zázn. In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-37 [1,77 AH]. - ISBN 978-80-223-4401-2

Ohlasy (1): [o3] 2017 Gergel, P.: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, S. 34

5

AED08 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Rakšányiová, Jana [UKOFIGN] (50%): Die Tendenzen und Grenzen der Konventionalisierung der Rechtsübersetzung

Lit. 17 zázn. In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-37 [1,77 AH]. - ISBN 978-80-223-4401-2

Ohlasy (1): [o3] 2017 Gergel, P.: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, S. 34

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedecký projekt APVV-0226-12 Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze: pozícia zástupkyne hlavnej riešiteľky, rozpočet 240 000€ Projekt prebiehal od 1.10.2013 do 30.9.2017. 

2

Medzinárodný projekt Erasmus+ č. 2017-1-SK01-KA203-035412 PACI – Professional Accessible Community Interpreting – a Gateway to Migrants Integration (dec 2017 - feb 2021): pozícia hlavnej koordinátorky projektu, rozpočet 230 383€. 

3

Medzinárodné partnerstvo DCC- Dutch in Central European Context, grantová schéma Socrates, Ceepus a NTU (Holandská jazyková únia), pozícia koordinátorka za slovensku stranu, fáza 1. 2006-2011 (rozpočet 245000€), fáza 2. 2012-2017(rozpočet 8000€/rok), partnerstvo 5 univerzít (UK Bratislava, UPOL Olomouc, Univerzita Wroclaw, Univerzita Viedeň, ELTE Budapešť) zamerané na joint degree Nederlandistika v stredoeurópskom priestore a online moduly vzdelávania Nederlandistov.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka organizačného výboru a vedeckého výboru Regionálneho kolokvia Nederlandistov Bratislava FIF UK 2019
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie TIC Nitra UKF 2019
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov celosvetového kolokvia Nederlandistov, ktoré organizuje medzinárodná organizácia Nederlandistov IVN IVN 2019
členka evaluačnej Holandskej jazykovej únie na zhodnotenie organizácie letných kurzov holandského jazyka v Holandsku a Belgicku " Nederlandse Taalunie 2021
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie TIC Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
trojmesačný študijný pobyt na oddelení aplikovanej jazykovedy (prekladateľstvo-tlmočníctvo,NJ/HJ) Erasmushogeschool Brussel spojený s návštevou prekladateľského centra EK a získanie certifikátu o štúdiu Brussel okt. - dec. 2000 Erasmus
päťmesačný študijný pobyt na Univerzite v Leidene Leiden jan.-máj 2001
mesačný študijný pobyt na univerzite v nemeckom Koblenzi Koblenz jan. 2002 DAAD
dvojtýždňový študijný pobyt na Inštitúte prekladateľov a tlmočníkov v Antverpách Antverpy, Belgicko máj 2002 grant NTU (Holandská jazyková únia)
študijný pobyt v Centre pre holandský právny jazyk na Katolíckej univerzite Leuven Leuven, Belgicko sept. 2003 - jún 2004 Bilaterálna kultúrna dohoda SAAIA
účasť na terminologickej a translatologickej letnej škole na Prekladateľskom inštitúte Viedenskej univerzity Viedeň, Rakúsko jún 2009 grant Literárny fond
študijný pobyt na Lessiushogeschool v rámci habilitačného výskumu Antverpy, Belgicko júl - sept. 2009 grant NTU (Holandská jazyková únia)
učiteľská mobilita Erasmus+, Nederlandistika Wroclavskej univerzity Vroclav, Poľsko máj 2019 Erasmus+
intenzívny program vzdelávania učiteľov Erasmus+ Brusel, Belgicko okt. 2019 Erasmus+, KA2

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

odborná skúška súdneho tlmočníka a prekladateľa na Ministerstve spravodlivosti SR a zápis do zoznamu MSSR júl 2007

členka skúšobných komisí na skúškach úradných prekladateľov a tlmočníkov MSSR a Tlmočnícke ústavy pri FIF UK a ÚPJŠ 2010-2020 intenzívna činnosť úradnej prekladateľky a tlmočníčky pre holandský jazyk        2007-2021

členka Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2005-2021

členka IVN (Medzinárodné združenie nederlandistov) 2005-2021

členka Comenius (Medzinárodné združenie nederlandistov v strednej Európe) 2005-2021

členka Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov 2010-2021

Dátum poslednej aktualizácie
05.11.2022