Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Štefková
I.2 - Meno
Marketa
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marketa.stefkova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
holandksý jazyk a kultúra, translatológia, germánske štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8641-2492

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Nemecký jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Nemecký jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - germanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Translatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2005-2014
Docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2015-2021
Profesorka Filozofická fakulta Univerzity Komenského od 2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
účasť na seminári pre účiteľov holandského jazyka - Seminárium Nederlandse Taal en Cultuur Nederlandse Taalunie 2000
študijný pobyt na Inštitúte prekladateľov a tlmočníkov v Antverpách Univerzita Antverpy 2002
účasť na didaktickom školení učiteľov holandčiny ako cudzieho jazyka Nederlandse Taalunie 2005
pravideľné školenia na prácu s AIS Filozofická fakulta UK 2010-2023
seminár zameraný na prácu s Office 365, pokročilé funkcie spracovania textu v Word a Excel Filozofická fakulta UK 2016-2023
online semináre na prácu s platformou MOODLE Filozofická fakulta UK 2020, 2021, 2022, 2023
online seminár zameraný na prácu s MS TEAMS Filozofická fakulta UK 2022
školenie na prácu s nástrojmi CAT Vrije Universiteit Brussel 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do tlmočníckych techník 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Rozvoj jazykovej kompetencie v holandčine 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
Úvod do Jazykovedy Germánske štúdiá I. Filológia
Translatológia 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, Germánske štúdiá I. Filológia
Úvod do tlmočníckych techník 2 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Praxeológia odborného prekladu prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, podprogram Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Všeobecná teória prekladu Translatológia III. Filológia
Nové trendy v translatológickom výskume Translatológia III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Holandský jazyk a kultúra I. Filológia
Holandský jazyk a kultúra II. Filológia
Germánske štúdiá I. Filológia
Germánske štúdiá II. Filológia
Translatológia III. Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Preklad 1 prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii, Holandsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Terminography and Translation Technology in the Practice of PSIT prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Štefková, Marketa. 2013. (100%) Právny text v preklade. Translatologiké aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Bratislava: Iura Edition.


2

ABB Škrlantová, Marketa. 2005. (100%) - Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Vyd. údaje 

Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. - Bratislava : AnaPress, 2005. - ISBN 80-89137-19-9. - S. 7-114


3

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Grenzen van de (on)vertaalbaarheid van de nationale rechtsterminologie in context van de europese harmonisatietendensen [elektronický dokument]. IN: Roczniki Humanistyczne. - Roč. 66, č. 5 (2018), s. 39-48, Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, Q3 [Humanities, multidisciplinary] -- 2018

4

ADM Markéta Štefková, Michal Homola: Van conferentie naar de publieke sector... pleidooi voor het verleggen van de focus van de tolktraining in combinaties van kleinere talen. IN: Roczniki Humanistyczne. - Roč. 69, č. 5 (2021), s. 67-80, Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, Q3 [Humanities, multidisciplinary] -- 2021


5

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] Designing curricula from scratch how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector. IN: Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-0-367-51891-2. - New York : Routledge, 2021. - S. 143-159, Registrované v scopus, wos.


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] Designing curricula from scratch how countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector. IN: Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-0-367-51891-2. - New York : Routledge, 2021. - S. 143-159, Registrované v scopus, wos.
2

ADM Markéta Štefková, Michal Homola: Van conferentie naar de publieke sector... pleidooi voor het verleggen van de focus van de tolktraining in combinaties van kleinere talen. IN: Roczniki Humanistyczne. - Roč. 69, č. 5 (2021), s. 67-80, Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, Q3 [Humanities, multidisciplinary] -- 2021

3

ADM Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Grenzen van de (on)vertaalbaarheid van de nationale rechtsterminologie in context van de europese harmonisatietendensen [elektronický dokument]. IN: Roczniki Humanistyczne. - Roč. 66, č. 5 (2018), s. 39-48, Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, Q3 [Humanities, multidisciplinary] -- 2018

4

V3Markéta Štefková, Pavol Šveda: War in Ukraine and public service interpreting in Slovakia Initial impressions and implications. IN: Bridge [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2022), s. 42-57, Online https://www.bridge.ff.ukf.sk/index.php/bridge/article/view/80, Prístupnosť v DB      Open access OA, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences ERIH PLUS, Ohlas [n2] 2023 zz ~ Dostál, J.. : European Solidarity Corps Projects Responding to COVID-19: Implications for Future Crises - In: Journal of Public and Nonprofit Affairs, roč. 9, č. 2, 2023 ; s. 21


5

AEC Markéta Štefková, Helena Tužinská: Translation, interpreting and institutional routines the case of Slovakia, IN: Translation policies in legal and institutional settings. - : 1. vyd. ISBN 978-94-6270-294-3. - Leuven : Leuven University Press, 2021. - S. 157-180 ((Translation, interpreting and transfer ; 6 ; )) Open access OA, Online https://https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/51206/9789461664112.pdf?sequence=1&isAllowed=y


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AED06 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Normy a konvencie v právnom preklade

Lit. 13 zázn. In: Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? 2 : reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 47-54. - ISBN 978-80-557-0796-9 Edícia: Preklad a tlmočenie ; 11 Ohlasy (1): [o1] 2017 Tužinská, H.: Etnološka tribina, roč, 47, č. 40. Záhreb : Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, S. 85 - SCOPUS

2

AAB01 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Právny text v preklade : translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 221 s. Lit. 200 zázn. ISBN 978-80-8087-681-6 [o1] 2018 Tužinská, H.: Akože, nejaký: reč na súde mimo zápisnice : prípadová štúdia súdneho pojednávania so žiadateľom o azyl. In: Český lid, roč. 105, č. 4, 2018, s. 458 - SCOPUS[o3] 2015 Gergel, P.: Filologické štúdie 10. Nümbrecht : Kirsch-Verl., 2015, S. 43 [o3] 2015 Rakšányiová, J.: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 29, č. 1, 2015, s. 103 [o3] 2015 Rakšányiová, J.: Übersetzung als Kulturvermittlung : translatorisches Handeln, neue Strategien, didaktische Innovation. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015, S. 54


3

AED04 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (100%) : Aktuálne výzvy výskumu súdneho prekladu v slovenskom kontexte : prezentácia projektu Transius - od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze Lit. 6 zázn. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 135-145. - ISBN 978-80-223-3514-0 Ohlasy (4): [o3] 2018 Potočár, M.: Kriterien für die Qualität der Übersetzung im juridischen Diskurs als Bestandteil des Forschungsprojektes TransIus. In: Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses. Berlín : Peter Lang, 2018, S.80

4

AED08 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Rakšányiová, Jana [UKOFIGN] (50%): Die Tendenzen und Grenzen der Konventionalisierung der Rechtsübersetzung

Lit. 17 zázn. In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-37 [1,77 AH]. - ISBN 978-80-223-4401-2

Ohlasy (1): [o3] 2017 Gergel, P.: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, S. 34

5

AED08 Štefková, Marketa [UKOFIGN] (50%) - Rakšányiová, Jana [UKOFIGN] (50%): Die Tendenzen und Grenzen der Konventionalisierung der Rechtsübersetzung

Lit. 17 zázn. In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 11-37 [1,77 AH]. - ISBN 978-80-223-4401-2

Ohlasy (1): [o3] 2017 Gergel, P.: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017, S. 34

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedecký projekt APVV-0226-12 Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze: pozícia zástupkyne hlavnej riešiteľky, rozpočet 240 000€ Projekt prebiehal od 1.10.2013 do 30.9.2017. 

2

Medzinárodný projekt Erasmus+ č. 2017-1-SK01-KA203-035412 PACI – Professional Accessible Community Interpreting – a Gateway to Migrants Integration (dec 2017 - feb 2021): pozícia hlavnej koordinátorky projektu, rozpočet 230 383€. 

3

Medzinárodné partnerstvo DCC- Dutch in Central European Context, grantová schéma Socrates, Ceepus a NTU (Holandská jazyková únia), pozícia koordinátorka za slovensku stranu, fáza 1. 2006-2011 (rozpočet 245000€), fáza 2. 2012-2017(rozpočet 8000€/rok), partnerstvo 5 univerzít (UK Bratislava, UPOL Olomouc, Univerzita Wroclaw, Univerzita Viedeň, ELTE Budapešť) zamerané na joint degree Nederlandistika v stredoeurópskom priestore a online moduly vzdelávania Nederlandistov.

4

Projekt KEGA č.č. 034UK-4/2022 2022 Inovatívna nederlandistika v sociolingvistických súvislostiach., pozícia: hlavná riešiteľka, rozpočet 18000€

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka organizačného výboru a vedeckého výboru Regionálneho kolokvia Nederlandistov Bratislava FIF UK 2019
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie TIC Nitra UKF 2019
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov celosvetového kolokvia Nederlandistov, ktoré organizuje medzinárodná organizácia Nederlandistov IVN IVN 2019
členka evaluačnej Holandskej jazykovej únie na zhodnotenie organizácie letných kurzov holandského jazyka v Holandsku a Belgicku " Nederlandse Taalunie 2021
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie TIC Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela 2021
členka komisie Holandskej jazykovej únie na stanivenie priorít akčného plánu Holandská jazyková únia 2022-2023
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie IVN Internationale Vereiniging voor Neerlandstiek jan - aug 2022
členka vedeckého výboru a posudzovateľ abstraktov medzinárodnej konferencie T.I.C. FIF UK jan - sept 2023
zakladajúca členka výkonného výboru združenie NVVT NEM Holandská jazyková únia od 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
trojmesačný študijný pobyt na oddelení aplikovanej jazykovedy (prekladateľstvo-tlmočníctvo,NJ/HJ) Erasmushogeschool Brussel spojený s návštevou prekladateľského centra EK a získanie certifikátu o štúdiu Brussel okt. - dec. 2000 Erasmus
päťmesačný študijný pobyt na Univerzite v Leidene Leiden jan.-máj 2001
mesačný študijný pobyt na univerzite v nemeckom Koblenzi Koblenz jan. 2002 DAAD
dvojtýždňový študijný pobyt na Inštitúte prekladateľov a tlmočníkov v Antverpách Antverpy, Belgicko máj 2002 grant NTU (Holandská jazyková únia)
študijný pobyt v Centre pre holandský právny jazyk na Katolíckej univerzite Leuven Leuven, Belgicko sept. 2003 - jún 2004 Bilaterálna kultúrna dohoda SAAIA
účasť na terminologickej a translatologickej letnej škole na Prekladateľskom inštitúte Viedenskej univerzity Viedeň, Rakúsko jún 2009 grant Literárny fond
študijný pobyt na Lessiushogeschool v rámci habilitačného výskumu Antverpy, Belgicko júl - sept. 2009 grant NTU (Holandská jazyková únia)
učiteľská mobilita Erasmus+, Nederlandistika Wroclavskej univerzity Vroclav, Poľsko máj 2019 Erasmus+
intenzívny program vzdelávania učiteľov Erasmus+ Brusel, Belgicko okt. 2019 Erasmus+, KA2
účasť a key note speech na celosvetovom kongrese nederlandistov, Univerzita Nijmegen Nijmegen, Holandsko aug 2022 IVN Internationale Vereiniging voor Neerlandistiek

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Na základe rozsiahlych medzinárodných kontaktov, ktoré vznikli prostredníctvom prezentácie výsledkov výskumu M. Štefkovej na medzinárodných fórach napr. Európskej asociácie prekladateľov právnych textov EULITA, Európskeho združenia prekladateľov a tlmočníkov vo verejnom sektore (ENPSIT), Centra pre translatológiu (CETRA), či Medzinárdného združenia nederlandistov (IVN) sa zapojila do aktivít medzinárodných vedeckých tímov ako externý expert, alebo prednášateľ za Slovensko. Bola členkou pracovnej skupiny NTU (Holandská

jazyková únia) na vypracovanie línií jazykovej politiky holandskej jazykovej oblasti, predsedníčkou a členkou skúšobných komisií na odbornú skúšku prekladateľov a tlmočníkov na tlmočníckych ústavoch univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vypracovala 2 x školenie pre prekladateľov a právnikov lingvistov prekladateľských servisov Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskeho súdneho dvora, vypracovala sériu prednášok pre Nederlandistiku Viedenskej univerzity. Na základe týchto aktivít sa M. Štefková etablovala ako expert v oblasti úradného prekladu a tlmočenia, ktorého MSSR prizvalo do odbornej komisie k novele Zákona o znalcoch úradníkoch a prekladateľov. Výsledky výskumu prezentovala ako pozvaný rečník na konferenciách a podujatiach Slovenskej terminologickej siete (STS), Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), Spoločnosti prekladateľov a tlmočníkov (SSPOL) i organizácií tretieho sektora, ktoré sa zaoberajú problematikou integrácie cudzincov v SR. V posledných rokoch vypracovala o.i. školenia pre tlmočníkov v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, interaktívny workshop k PTVS na podujatí Fórum o integrácii (2020), pre odborníkov na migráciu a integráciu z radov štátnych, samosprávnych aj mimovládnych

organizácií, od vypuknutia vojny na Ukrajine školí dobrovoľníckych tlmočníkov pre ukrajinský jazyk v spolupráci s jedným z odberateľov projektu – Ligou za ľudské práva, certifikovaný kurz pre ukrajinských tlmočníkov pre Ligu za ľudské práva (2022-2023), prvý kurz medicínskeho tlmočenia na Slovensku pre komunitných tlmočníkov pre organizáciu Equita (2023). Pravideľne sa zúčastňuje medzinárodných konferencií k témam Nederlandistiky (naposledy Nijmegen 2022), právneho prekladu (naposledy Ženevy - Transius 2022), komunitného tlmočenia (naposledy Gent, IN DIALOG 2023) a translatológie (naposledy Bratislava TIC 2023).


Členstvá a odborné skúšky:

odborná skúška súdneho tlmočníka a prekladateľa na Ministerstve spravodlivosti SR a zápis do zoznamu MSSR júl 2007

členka skúšobných komisií na skúškach úradných prekladateľov a tlmočníkov MSSR a Tlmočnícke ústavy pri FIF UK a ÚPJŠ 2010-2020

prémia Literárneho fondu za publikáciu AAB Štefková, Marketa. 2013. (100%) Právny text v preklade. Translatologiké aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Bratislava: Iura Edition.

intenzívna činnosť úradnej prekladateľky a tlmočníčky pre holandský jazyk    2007-2023

členka Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2005-2023

členka IVN (Medzinárodné združenie nederlandistov) 2005-2023

členka Comenius (Medzinárodné združenie nederlandistov v strednej Európe) 2005-2023

členka Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov 2010-2023

členka Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM 2023

Dátum poslednej aktualizácie
27.09.2023