Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpHOa - holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód odboru: 231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný (v kombinácii s anglickým, arabským, francúzskym jazykom a kultúrou)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, holandský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
plánovaný počet študentov: 20 (v akademickom roku 2022/2023, program sa otvára každý druhý rok), počet študentov: 11, počty uchádzačov sú uvedené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Absolvent študijného programu Holandský jazyk a kultúra po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má prierezové vedomosti v rámci svojho odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania, vie ich aplikovať v praxi.

Ovláda holandský jazyk na úrovni C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. V holandskom jazyku má schopnosť odborne spracúvať znalosti vo forme referátov a seminárnych prác, odborných článkov a terminologických glosárov. Pozná overené a spoľahlivé zdroje informácií, kanonizované databázy kultúrno-spoločenských vied, terminológie, literatúry a jazykovedy, ktoré dokáže rešeršovať a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore s využitím obvyklých výskumných postupov (databázy Inštitútu pre holandský jazyk, národné korpusy holandského jazyka, terminologické databázy IATE, TERMNET, NLTERM, Canonvannederland, DBNL, MijnNederlands a pod.), s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti. Absolvent ovláda textotvorné postupy a koncipuje štylisticky adekvátne texty rôznych žánrov na vysokej odbornej úrovni. Je schopný využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov, strojový preklad a počítačom podporovaný preklad (najmä DeepL, Google Translate, Memsource, MemoQ, Trados, Sketch Engine a pod.). Teoretické i praktické poznatky zo všetkých jazykových rovín je schopný aplikovať pri interkultúrnej komunikácii, interkultúrnom manažmente a kontrastívnej analýze jazyka, kultúry a literatúry. Absolvent dokáže kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať v slovenskom a holandskom jazyku. Nadobudnuté teoretické a praktické poznatky dokáže aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale aj pri preklade literárnych textov do slovenčiny a odborných textov do slovenčiny aj holandčiny.

Absolvent sa bezpečne orientuje v pojmovom aparáte translatológie a vybraných lingvistických a literárnovedných disciplín. Ovláda princípy a zásady translatológie so zameraním na prekladateľské stratégie a postupy, tlmočnícke techniky, zdroje a pomôcky prekladateľskej a tlmočníckej práce. Orientuje sa v základnej pojmológii a metodológii korešpondujúcich vied a pozná dejinno-kultúrne, odborné, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti holandského jazykového areálu. Za ťažiskovú považujeme schopnosť absolventa interpretovať a spracovať literárny, publicistický, dokumentárny, populárno-náučný odborný text v holandskom jazyku v procese prekladu a tlmočenia, adekvátne voliť prekladateľské postupy a stratégie pre jednotlivé žánre odborných textov, vhodne riešiť prekladateľské problémy pomocou adekvátnych prekladateľských pomôcok, obhájiť si vlastné prekladateľské riešenie a prakticky ovláda techniku tlmočenia z listu, konzekutívneho tlmočenia, tlmočníckeho zápisu, simultánneho tlmočenia a tlmočenia na diaľku s ťažiskom na tlmočenie vo verejných službách (tzv. public service translation and interpreting). Prostredníctvom nadobudnutej interkultúrnej kompetencie dokáže adekvátne sprostredkovať komunikáciu medzi slovenským a holandským jazykovým areálom, prekonať interkultúrne rozdiely, stereotypy a konflikty. Zároveň je schopný fungovať ako interkultúrny sprostredkovateľ slovenských kultúrno-spoločenských reálií v holandsky hovoriacich krajinách a naopak.

Absolvent rozvíja jazykové zručnosti a štylistické kompetencie v holandskom jazyku so zameraním na čítanie s porozumením a kritickú interpretáciu textu v holandskom jazyku, schopnosť logickej a vecnej argumentácie, diskusie k interkultúrnym témam, produkcie rôznych textových žánrov a znalosť odbornej terminológie na úrovni C1. Dokáže prezentovať a vysvetľovať relevantné rozdiely daných kultúr, analyzuje a interpretuje odborné texty z vybraných oblastí.

Študent je schopný si organizovať vlastné vzdelávanie a získavať najnovšie poznatky a vývojové trendy v odbore. Udržiava kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a manažuje vlastný profesionálny rozvoj, čím sa myslí aj rozvíjanie jazykovej kultúry v holandčine. Získané kompetencie vie absolvent využiť na riešenie odborných úloh a koordinovanie čiastkových činností, zvláda niesť zodpovednosť za výsledky tímu. Je kompetentný identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti. Orientuje sa v sektoroch jazykového priemyslu, pozná profesijné organizácie prekladateľov a tlmočníkov na národnej a medzinárodnej úrovni. Pozná legislatívu, ktorá riadi výkon činnosti prekladateľa a tlmočníka. Je schopný vytvoriť si profil na relevantných fórach a sieťach za účelom prezentácie na pracovnom trhu. Orientuje sa v spektre pracovných pozícií relevantných pre jeho špecializáciu na pracovnom trhu.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

manažér v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva

prekladateľ  cudzích jazykov

tlmočník cudzích jazykov

textový korektor

interkultúrny mediátor

vydavateľský redaktor

kultúrno-osvetový pracovník

kultúrny agent

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu

odborný administratívny asistent v nadnárodných spoločnostiach

regionálny sprievodca

spravodajca

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Agentúra LEXIKA s. r. o.

ASAP

EXE

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi sa vyznačujú tvorivým a kritickým myslením a sú schopní uplatniť sa v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére ako odborníci na areál holandsky hovoriacich krajín. Sú schopní riadiť prekladateľské a tlmočnícke projekty, organizovať prácu v prekladateľskej agentúre a pôsobiť na pozíciách s potrebou interkultúrneho manažmentu a interkultúrnej komunikácie so zameraním na holandský jazykový areál. Sú spôsobilí komunikovať vo sférach interkultúrnej a hospodárskej výmeny, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti. Sú schopní tlmočiť a prekladať vysoko odborné texty, pracovať ako konferenční tlmočníci, tlmočníci vo verejných službách, prekladatelia literatúry holandského jazykového areálu, prekladatelia v rôznych sektoroch priemyslu, tlačových agentúrach, kultúrnych inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Csáder, Jozef – senior lektor holandského jazyky jazykovej škole Berlitz

Čermáková, Katarína – pôsobila ako kultúrna referentka veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR, t. č. manažérka vo finančnej skupine ING

Fiľová, Michaela - úradná prekladateľka pre holandský a slovenský jazyk registrovaná v zozname prekladateľov MS SR

Gálová, Annamária – akreditovaná literárna prekladateľka Holandského literárneho fondu

Hílek, Martin – korešpondent RTVS v Bruseli

Holička, Tomáš – akreditovaný tlmočník pre európske inštitúcie

Homola, Michal – nevidiaci prekladateľ holandskej literatúry, doktor v odbore translatológia

Horňáková, Paulína - pôsobila ako kultúrna referentka veľvyslanectva Holandského kráľovstva v SR

Majerová Ingrid - úradná tlmočníčka a prekladateľka pre holandský a slovenský jazyk registrovaná v Komore úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti Holandského kráľovstva

Matejková Lucia – úradná tlmočníčka a prekladateľka pre holandský a slovenský jazyk registrovaná v zozname prekladateľov a tlmočníkov MS SR a prekladateľka poézie, doktor v odbore translatológia

Potočár Milan – vedecký pracovník, t. č. manažér vo finančnej skupine NN, doktor v odbore translatológia

Štefková, Marketa – docentka v odbore translatológia, úradná tlmočníčka a prekladateľka pre holandský a slovenský jazyk zapísaná v zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov MS SR


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Obe inštitúcie dlhodobo zamestnávajú alebo inak úzko spolupracujú s absolventami príbuzných študijných programov ponúkaných na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky (ako vyplýva aj z bodu 3 b) tohto formulára). Uplatniteľnosť absolventov študijného programu potvrdzujú vyhlásenia 3 vybraných prekladateľských agentúr (LEXIKA, EXE, ASAP translations) ako reprezentatívna vzorka množstva prekladateľských agentúr na slovenskom prekladateľskom trhu, ktoré zamestnávajú absolventov tohto študijného odboru. Z vyhlásení zástupcov týchto zamestnávateľ vyplýva, že absolventov vedia umiestniť na pozície súvisiace s manažmentom a organizáciou prekladateľských a tlmočníckych úkonov ako aj prekladateľov, korektorov a editorov v konkrétnych prekladateľských projektoch. Mimoriadny záujem o absolventov uvedeného študijného odboru majú nadnárodné spoločnosti s holandskou zložkou pôsobiace v stredoeurópskom regióne, čo potvrdzujú vyhlásenia zástupcov spoločností ING, Johnson Controlls a DELL. 


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Holandský jazyk a kultúra bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu:

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba/garant)

doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD.

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD.

Mgr. Michal Kmeť (LEXIKA, s. r. o, zástupca zamestnávateľov)

Bc. Ľudmila Lapošová (zástupkyňa študentov)


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

 

·       Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

·       Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

·       Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

·       Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

·       Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

·       Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

·       Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

·       Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
e) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-       počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity za povinné predmety spoločného základu, 30 kreditov za predmety jazykovej aprobácie

-       počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 3 kredity za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

-       počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu

-       počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15

-       počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4

-       počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-       počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Študijný program Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

·       UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2006/Vp_2006_01.pdf

·       FiF UK č. 5/2020, príl. 2, čl. 2, ods. 2 a 3 – Študijný poriadok FiF UK: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·       Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

Študenti študijného programu Holandský jazyk a kultúra majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s 9 univerzitami v Antverpách, Leuvene, Gente, Bruseli, Brne, Olomouci, Viedni, Budapešti a Vroclave.

·       Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

·       Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Petra Milošovičová (petra.milosovicova@fm.uniba.sk), pre Ceepus Benjamin Bossaert (benjamin.bossaert@uniba.sk ) https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/


i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Holandský jazyk a kultúra má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_5_2020.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·       Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·       Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

·       Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry/katedier:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/

·       Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

·       https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

 

 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·       Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

·       Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).

 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·       Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·       Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf

·       Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.


7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., funkčné miesto: profesor, marketa.stefkova@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk


b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Profilové predmety jazykovej aprobácie:

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. (funkčné miesto: profesor)

marketa.stefkova@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Profilové predmety:          

 Tlmočenie 1+2

Preklad 1+2

Úvod do tlmočníckych techník 1+2

Základy právneho prekladu

Translačné zručnosti v interkultúrnej praxi

Seminár k diplomovej práci

 

doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (funkčné miesto: docent)

petra.milosovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5052

 

Predmety:                          Prekladateľský a editorský projekt

                                               Seminár k diplomovej práci

 

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD. (funkčné miesto: lektor)

benjamin.bossaert@uni.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5758

Profilové predmety:           Odborná komunikácia v holandčine 2+3

                                           Analýza vybraných literárnych diel 1+2

                                           Didaktika holandčiny pre nepedagógov

Štylistika holandčiny a posteditovanie textu

                                           Seminár k diplomovej práci

 

Profilové predmety spoločného základu:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Profilový predmet: Kritika prekladu

 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Profilový predmet: Praxeológia odborného prekladu, Prekladateľská prax

 

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954

Profilový predmet: Praxeológia tlmočenia, Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Profilové predmety: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí

 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

katarina.bednarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890

Profilový predmet: Teória a prax umeleckého prekladu

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048

Profilové predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

Profilový predmet: Rétorika

 

Mgr. Ivo Poláček, PhD.

Ivo.polacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

zuzana.guldanová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3943,

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

tomas.sovinec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17824

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

jaroslav.stahl@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114,

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, PhD.

margita.gaborova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3930

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

ludmila.buzassyova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4144

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

nina.cingerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180

Profilový predmet: Prekladateľská prax

 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

jelena.ondrejkovičova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/35

Profilový predmet: Prekladateľská prax

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH piatich učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Učitelia predmetov jazykovej aprobácie:

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. (funkčné miesto: profesor)

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Predmety:         Úvod do tlmočníckych techník 1+2

                          Odborná komunikácia v holandčine 1+2

                          Preklad 1+2

                          Tlmočenie 1+2

                          Základy právneho prekladu

                          Seminár k diplomovej práci

                          

doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (funkčné miesto: docent)

petra.milosovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5052

Predmety:         Prekladateľský a editorský projekt

                          Seminár k diplomovej práci

 


Mgr. Benjamin Bossaert, PhD. (funkčné miesto: lektor)

benjamin.bossaert@uni.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5758

Predmety:         Odborná komunikácia v holandčine 2+3

                          Preklad 2

                          Štylistika holandčiny a posteditovanie textu

                          Analýza vybraných literárnych diel 1+2

                          Didaktika holandčiny pre nepedagógov

                          Seminár k diplomovej práci

                                           

 

Učitelia predmetov spoločného základu:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

Predmety: Kritika prekladu, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092

Predmety: Praxeológia odborného prekladu, Prekladateľská prax

 

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954

Predmety: Praxeológia tlmočenia, Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122

Predmety: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí

 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.

katarina.bednarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890

Predmety: Teória a prax umeleckého prekladu, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka

 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka, Vybrané kapitoly zo všeobecnej jazykovedy

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897

Predmety: Rétorika

 

Mgr. Ivo Poláček, PhD.

Ivo.polacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028

Predmety: Prekladateľská prax

 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

zuzana.guldanová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3943,

Predmety: Prekladateľská prax

 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

tomas.sovinec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17824

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

jaroslav.stahl@uniba.sk,  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114,

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, PhD.

margita.gaborova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3930

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

ludmila.buzassyova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4144

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

nina.cingerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180

Predmety: Prekladateľská prax

 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

jelena.ondrejkovičova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/35

Predmety: Prekladateľská prax

 

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

zvonko.taneski@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808

Predmety: Úvod do literárnej komparatistiky, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

erik.lastic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4015

Predmety: Úvod do práva a právnej terminológie

 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

miloslav.vojtech@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1

 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

zuzana.kakosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1

 

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

eva.palkovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

ivan.susa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11493

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

jozef.tancer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

marian.gazdik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3937

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2

 

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.

peter.darovec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915

Predmety: Súčasná slovenská literatúra

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

uvádzame ponuku tém záverečných prác z akademického roku 2018 /2019 a 2020/2021:

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD. ( marketa.stefkova@uniba.sk)

Možnosti profesionalizácie právneho prekladu v podmienkach SR na základe pracovných postupov prekladu európskych inštitúcií

Ekvivalentácia terminológie dejín holandskej jazykovej oblasti v jazykovej kombinácii holandčina – slovenčina

Kompetencie prekladateľa na súčasnom trhu jazykových služieb a ich odraz v translatologickom kurikule

Technologická kompetencia prekladateľa odborných textov

Inštitucionálny preklad na Slovensku a vo Švédsku - komparatívna analýza na základe prípadovej štúdie

 

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD. (benjamin.bossaert@uniba.sk)

Krútňava Eugena Suchoňa v Antverpách ako Wervelwind: analýza recepcie slovenskej opery

Het beeld van Nederland en de stad Amsterdam in de roman "Laat skeletten dansen" van Peter Macsovszky

 


f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.
g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Ľudmila Lapošová (ludmila.laposova@uniba.sk)


h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijná poradkyňa študijného programu: 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. (zuzana.guldanova@uniba.sk)

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/


i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·       Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf

·       Na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je študentom k dispozícii sekretariát:

Mária Strížová, maria.strizova@uniba.sk, kgn@fphil.uniba.sk, tel.: +421290132147, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, úradné hodiny: pondelok-štvrtok 9,00-12,00 hod.

·       Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

 


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

a)       Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská). 

Pre študentov študijného programu Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti konzekutívneho tlmočenia a tlmočenia z listu, posteditácia a počítačom podporovaný preklad (CAT), v plne vybavenom laboratóriu na simultánne tlmočenie s 8 tlmočníckymi kabínami a kapacitou 2 študenti na kabínu (napr. učebňa G243) a v jazykovom laboratóriu vybavenom interaktívnou tabuľou a ozvučením sa realizujú jazykové cvičenia (napr. učebňa G11).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·       Prekladateľská prax (uvádzajú prekladateľské aprobácie): https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

·       Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·       Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 87-98: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

 


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne):

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (miestnosť č. G237), Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č.234 (Slovanský seminár), tel: +421 2 913 2190, otváracie hodiny: pondelok až piatok: 9.00 – 14.00 hod.), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 3500 knižničných jednotiek. Knižnica má 15 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Oddelenie nederlandistiky disponuje vlastnou knižnicou s literatúrou výlučne k nederlandistike (miestnosť č. G251A), Gondova 2, 2. poschodie, v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 3000 knižničných jednotiek. Knižnica má 15 miest na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.


c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·       Manuál MS TEAMS pre študentov

·       Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·       E-learningový portál Moodle

·       Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)


d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

V rámci predmetu Praxeológia prekladu a tlmočenia hosťujúce prednášky profesijných organizácií prekladateľov a tlmočníkov SAPT, SSPOL, DOSLOV, prekladateľských agentúr (LEXIKA, EXE), Zastúpenia Európskej komisie pre preklad.

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

 


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania:

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK). Aktuálne má študijný odbor Holandský jazyk a kultúra 2 výmenné projekty v rámci programu tzv. BIP a realizuje výmenné pobyty prostredníctvom aktuálne prebiehajúcich 9 bilaterálnych zmlúv s univerzitami v Antwerpách, Leuvene, Gente, Bruseli, Brne, Olomouci, Viedni, Budapešti a Wrocławi.


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

a)       Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, a to na základe dosiahnutého študijného priemeru za absolvované dole uvedené profilové kurzy z bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.  


b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

Prijímacie konanie sa považuje za nevyhnutné v situácii, keď celkový záujem o magisterské štúdium na FiF UK prevyšuje jej kapacitu. Proces prijímania študentov na magisterské štúdium je systémový a transparentný.

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na FiF UK, ako aj zoznam otváraných študijných programov magisterského štúdia, stanovuje každoročne Akademický senát FiF UK. Základným predpokladom prijatia uchádzača na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program. Fakulta v rámci prijímacieho konania zohľadňuje výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu. Súčasťou prijímacieho konania na fakultou otvárané magisterské študijné programy môže byť aj prijímacia skúška.

Prijímacie skúšky sa realizujú formou ústneho pohovoru. Obsahovú náplň prijímacích skúšok na študijné programy magisterského štúdia určujú katedry a schvaľuje dekan fakulty.

O pravidlách a požiadavkách na prijímacie konanie v jednotlivých študijných programoch sú uchádzači informovaní prostredníctvom internetovej stránky fakulty najneskôr dva mesiace pred uzávierkou prihlášok na magisterské štúdium. Prijímaní sú uchádzači o štúdium jednotlivých študijných programov podľa poradia aké získali na základe kritérií stanovených pravidlami prijímacieho konania. Počet prijatých na štúdium otváraných programov magisterského štúdia stanovuje každoročne Akademický senát FiF UK. Zoznamy uchádzačov prijatých na magisterské štúdium stanovuje na základe výsledkov prijímacieho konania dekan fakulty. FiF UK umožňuje skontrolovať správnosť výsledku hodnotenia prijímacieho konania aj každému uchádzačovi o štúdium.

Pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium na FiF UK platia tie isté kritériá a pravidlá ako pre uchádzačov zo SR.


c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/


10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

a)       Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·       Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Študentská anketa


b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·       Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·       Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·       Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

·       Obsah a štruktúru študijných programov oddelenie nederlandistiky pravidelne konzultuje s absolventmi odboru, ktorí pracujú na pozíciách, kde využívajú znalosti a zručnosti získané v rámci ich štúdia. Posledná konzultácia sa uskutočnila s 3 zástupcami L. Matejkovou (odborný a umelecký preklad a tlmočenie), M. Potočárom (nadnárodné spoločnosti) a J. Csáderom (vyučovanie holandského jazyka).

 


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).