Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpGRa - grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Grécky jazyk a kultúra, kód 183344
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767.
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Prekladateľský kombinačný študijný program. Študijný program Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) možno študovať v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (zoznam otváraných kombinácií v danom akademickom roku sa nachádza na webstránke fakulty v časti prijímacie konanie https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/): anglický jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
2 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ . Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ . Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/ .
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Cieľom študijného programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii; magisterské štúdium) v rámci študijného odboru Filológia je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov v súlade so súčasnými trendmi, ktoré popri znalosti cieľového jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie cudzieho jazyka, jeho literatúry, kultúry a interkultúrnych reálií. Absolvent tohto študijného programu má po ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelania hlboké a spoľahlivé vedomosti v študijnej a vednej oblasti vyštudovaného programu, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.

● Je odborníkom na grécky jazyk a kultúru. Pod pojmom „grécky jazyk“ sa v slovenskom kultúrnom prostredí ako aj v európskej akademickej tradícii myslí staroveká gréčtina, t.j. grécky jazyk obdobia antiky (oproti novogréčtine, Modern Greek, Neugriechisch).

● Ovláda zákonitosti, osobitosti a súvislosti gréckeho jazyka, literatúry a kultúry v kontextoch.

● Má spoľahlivé teoretické poznatky i filologické zručnosti zo všetkých jazykových rovín gréckeho jazyka a je schopný ich aplikovať pri preklade a analýze textu v oblasti umeleckého i odborného prekladu diel z rôznych období vývoja starovekej gréčtiny a po grécky písanej kultúry.

● Má spoľahlivé vedomosti o dejinách, dialektoch a historickej gramatike gréckeho jazyka.

● Má pokročilé prekladateľské zručnosti, prednostne na báze literárnych textov.

● Dokáže na vysokej úrovni individuálne pracovať s gréckymi textami, aplikovať teoretické poznatky a praktické zručnosti pri preklade, interpretácii a kritickej analýze textov. 

● Má spoľahlivé poznatky o dejinno-kultúrnych súvislostiach antického kultúrno-historického areálu s dôrazom na jeho grécku časť.

● Spoľahlivo pozná jednotlivé fázy vývoja gréckej literatúry a kultúry a jej predstaviteľov.

● Má prehľad o dejinách daného areálu a dokáže aplikovať poznatky a vedomosti v oblasti kultúrno-politického vývoja pri skúmaní a porovnávaní konkrétnych fenoménov.

● Je schopný kompetentne recipovať antickú grécku literatúru a kultúru v domácom prostredí.

● Pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sa využívajú v odbore.

● Ovláda pojmy, princípy a zásady lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, je oboznámený s ich metodológiou a vie analyzovať skúmané texty z ich pohľadu.

● Ovláda základné pojmy, princípy a zásady korešpondujúcich vied (napr. histórie a pod.), vie ich adekvátne zohľadniť pri analýze textu.

● Ovláda zákonitosti slovenského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine.

● Na úrovni receptívnej kompetencie ovláda latinčinu, ktorej znalosť je pre grécistu nevyhnutná, aby mohol správne pochopiť grécku kultúru, jej širší význam a jej európsku tradíciu.

● Podľa zvoleného zamerania má prierezové vedomosti o tradíciách gréckej antiky v stredoveku a novoveku, o byzantskej kultúre a o novogréckom jazyku (literatúre a kultúre). Vie prekladať menej náročné novogrécke texty.

● Ovláda prácu s modernými informačnými a komunikačnými technológiami v oblasti humanitných vied, je schopný ich plne využívať (napr. plnotextové databázy ako Thesaurus Linguae Graecae, digitalizované katalógy, korpusy, terminologické databázy a pod.).

● Dokáže získavať nové poznatky v študovanej disciplíne a kriticky ich analyzovať, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

● Dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore.

● Vie samostatne formulovať vedecký problém, zvoliť metódy a postupy na jeho riešenie, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia.

● Vie na pokročilej úrovni formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje k textu a k odborným otázkam, ktoré sa s ním spájajú.

● Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno-komunikačných technológií.

● Vie koordinovať prácu v tíme, zabezpečovať výskum teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi, jazykovedou, literatúrou a literárnou vedou, slovesným umením a kultúrou.

● Vďaka rozvinutej kreativite a flexibilite sa dokáže zapájať do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach.

● Je kompetentný na vyššej úrovni identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent sa môže uplatniť ako: prekladateľ antickej gréckej literatúry, odborník na grécky jazyk a kultúru, odborník na kultúrne pamiatky antického Grécka, kultúrno-osvetový pracovník, textový korektor, vydavateľský redaktor, manažér v oblasti prekladateľstva

odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte Helénskej republiky

odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu.

Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia bude absolvent schopný pôsobiť ako:

učiteľ gréckeho jazyka, literatúry a kultúry (ako aj základov latinského jazyka a kultúry).

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolvent magisterského stupňa štúdia programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) má solídne teoretické základy i filologické zručnosti potrebné na začatie profesionálnej prekladateľskej práce v oblasti umeleckého i odborného prekladu diel z rôznych období vývoja starovekej gréčtiny a po grécky písanej kultúry. Absolvent je povolaný na prácu tam, kde sa rieši problematika kultúrnej kontinuity európskej a v jej rámci slovenskej. Získané filologické vedomosti je schopný aplikovať aj ako pracovník v rôznych inštitúciách, ako sú vedecké ústavy, knižnice, archívy, redakcie, galérie, múzeá, ale aj v organizáciách štátnej a verejnej správy. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením. Je schopný uplatniť sa v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej sfére, najmä gréckeho jazykového a kultúrneho areálu, vo sfére interkultúrnej výmeny, v cestovnom ruchu. Osvojené teoretické poznatky a praktické jazykové zručnosti mu umožnia kompetentne prekladať a analyzovať grécke diela antickej literatúry alebo iné (neliterárne) po grécky písané pamiatky, ako aj stredne náročné novogrécke texty.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Program Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo bol akreditovaný prvýkrát v roku 2018. Prvých absolventov má v akademickom roku 2021/22. Keďže ide o nový študijný program, uvádzame niektorých úspešných absolventov príbuzných študijných programov odborného štúdia klasické jazyky: grécky jazyk a literatúra a klasické jazyky a pedagogického štúdia latinský jazyk a literatúra (ktorého súčasťou boli aj základy gréckeho jazyka, literatúry a kultúry) s výrazným zameraním na prekladateľstvo.


Úspešnými absolventmi uvedených programov sú pracovníci FiF UK zabezpečujúci výučbu špecializovaných predmetov z oblasti klasickej filológie v študijnom programe Grécky jazyk a kultúra: Jana Grusková, Barbora Machajdíková, Marcela Andoková, Ľudmila Eliášová Buzássyová, Ivan Lábaj, Renáta Mokošová, Andrej Kalaš, Daniela Rošková (rod. Murányiová).


Renomovaní odborníci na grécky jazyk a kultúru, ktorí v minulosti pôsobili ako pedagógovia katedry, najmä:

Miloslav Okál – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Homéra, Aristofana, Aristotela, Marca Aurelia,

Peter Kuklica – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Thukydida, Aristotela, Plutarcha; priekopník novogrécistiky na Slovensku,

Daniel Škoviera – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Plutarcha, Sv. Bazila; dlhoročný predseda SJKF,

Pavol Valachovič – odborník na staroveké dejiny, dlhoročný pedagóg, docent na FiF UK,

Jana Bartosiewitzová – prekladateľka, dlhoročný pedagóg na FiF UK; diplomatka, prvá slovenská kultúrna atašé v Grécku.


Úspešní absolventi (výber), ktorí v súčasnosti pôsobia na akademických a neakademických pracoviskách (iných ako FiF UK) ako odborníci na grécky jazyk a kultúru: 

Erika Brodňanská – docentka na Katedre klasickej filológie UPJŠ v Košiciach, odborníčka na grécku biblickú a patristickú spisbu, prekladateľka,

František Šimon – profesor na Katedre klasickej filológie UPJŠ v Košiciach, odborník na grécku medicínsku terminológiu,

Táňa Kusá – pracovníčka RTVS, autorka vzdelávacích programov o antickej kultúre a jej tradíciách, napr. relácia Parnas „Homér: Ílias“, „Homér: Odysseia“,

Jozef Kordoš – odb. asistent na Katedre klasických jazykov Trnavskej univerzity v Trnave so zameraním na grécky jazyk a literatúru, prekladateľ,

Dáša Čiripová – Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, odborníčka na antické grécke divadlo,

Vratislav Zervan – vedecký pracovník na Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaten Wien,

Martina Daubravová (rod. Borodovčáková), Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV,

Marek Šibal – odb. asistent na Ústave cudzích jazykov LFUK,

Mária Šibalová (rod. Májeková) – odb. asistent na Ústave cudzích jazykov LFUK, 

Martin Čieško – docent klasickej filológie na Univerzite v Kyoto, špecialista na grécku drámu,

Ivona Kollárová – pracovníčka referátu správy a ochrany historických knižničných fondov Lyceálnej knižnice,

Anikó Polgár – profesorka na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho, odborníčka na dielo básnika Pindara, prekladateľka,

Andrea Salayová – lektorka na Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě a absolventka doktorandského štúdia na Ústave klasických studií FFMU v Brne,

Alexandra Rychtarčíková – doktorandka na VŠMU zameraná na dielo starogréckeho dramatika Euripida, ocenená Akademickou pochvalou rektora UK v Bratislave pri príležitosti Dňa študentstva r. 2019,

Martin Masliš – doktorand na Ústave řeckých a latinských studií FFUK v Prahe,

Martin Gális – doktorand na Ústave srovnávací jazykovědy FFKU v Prahe.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Spätnú väzbu ponúka PhDr. Tomáš Hamar, PhD., prednosta Ústavu Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a Doc. Mgr.art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu – vyjadrenia je v prílohe.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.


Rada študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň, Mgr.) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.


Členovia Rady študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň, Mgr.):

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba),

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (vedúca katedry, hlavná zodpovedná osoba za program „Latinský jazyk a kultúru“),

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. (zamestnávateľ),

Bc. Alexandra Haneschová (študentka).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK (resp. v jej čiastkovej knižnici uloženej na katedre).


c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Štúdium programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň, Mgr.) prehlbuje teoretické a praktické jazykové a prekladateľské kompetencie získané počas štúdia na prvom stupni v danom alebo príbuznom študijnom programe. Prednostne je zamerané na prácu s textami umeleckého charakteru a na zvládnutie štandardných kreatívnych prekladateľských stratégií. V rámci predmetov spoločného základu študent získava rozširujúce poznatky z oblasti translatológie, lingvistiky a literárnej vedy, ktoré potom realizuje v predmetoch svojej jazykovej špecializácie – starovekej gréčtiny. Získané vedomosti z dejín, kultúry a literatúry tvorivo využíva pri interpretácii a analýze literárnych diel s cieľom ich lepšieho pochopenia v prekladateľsky orientovaných kurzoch. Študijný plán študijného programu Grécky jazyk a kultúra je zostavený v súlade so skutočnosťou, že teoretické poznatky a praktické zručnosti v gréckej filológii, ktoré sú jeho náplňou, predstavujú vyššiu úroveň poznatkov a zručností osvojených na nižších vzdelávacích stupňoch (I. stupeň, Bc.).


Študijná časť povinných predmetov je zacielená na filologickú analýzu gréckych textov rôznych žánrov a období gréckej literatúry. Zahŕňa prednášky a semináre prednostne zamerané na diela poézie a prózy klasického obdobia gréckeho jazyka. Študent si prehĺbi svoje prekladateľské zručnosti v práci s pramennými textami.


Jednotlivé bloky povinne voliteľných predmetov predstavujú buď priestor na prehlbovanie teoretických poznatkov a praktických jazykových zručností z povinných kurzov alebo sféru rozširovania poznatkov do nových študijných oblastí, či už jazykových alebo kultúrnych. Každý blok má pri formovaní profilu absolventa svoju konštitutívnu úlohu, nie je len výrazom záujmovej špecializácie.

Povinne voliteľné predmety – Blok A „Jazyk, kultúra a tradícia“ ponúkajú dva profilové predmety zamerané na grécku historickú gramatiku, dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty, jeden profilový predmet zameraný na biblickú gréčtinu, v rámci ktorého sa študent naučí prekladať a interpretovať grécke texty Starého a Nového zákona. Blok ponúka aj predmet venovaný čítaniu a interpretácii gréckych textov byzantského obdobia a dva predmety zamerané na prehĺbenie kompetencií v novogréckom jazyku. Študent sa ďalej v samostatnom predmete môže oboznámiť s textovou tradíciou gréckych autorov, naučiť sa čítať grécke rukopisy, prostredníctvom ktorých sa zachovali diela antickej gréckej literatúry, osvojí si základy textovo-kritickej práce. V ponuke sú aj dva predmety zamerané na tradíciu antickej kultúry v období latinského stredoveku a v prostredí novolatinskej tradície, najmä v období humanizmu. 

Povinne voliteľné predmety Bloku B „Interpretácia latinských textov“ umožňujú študentovi upevniť a prehĺbiť si poznatky o druhom klasickom jazyku, starovekej latinčine a o práci s pôvodnými pramennými prekladovými textami z tohto kultúrnohistoricky prepojeného jazyka. Znalosť latinčiny na úrovni receptívnej kompetencie je pre grécistu nevyhnutná ako nástroj, ktorý mu umožní preniknúť k antickej kultúre a jej poantickej tradícii v úplnosti a správne pochopiť súvislosti. Na našom území bol latinský jazyk nositeľom tradície a recepcie antickej gréckej kultúry až do 19. storočia.


Ako Výberové predmety si študent môže zapísať ďalšie predmety, ktorých rozsah a zameranie korešponduje a dobre sa dopĺňa s jeho štúdiom a zameraním, napr. Staré jazyky Európy alebo iné predmety z ponuky fakulty.

Štúdium je zavŕšené štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.


Profilovými predmetmi príslušnej cesty v štúdiu sú (v abecednom poradí):

Biblická gréčtina

Dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty

Filologická analýza gréckych textov: dráma

Filologická analýza gréckych textov: filozofi

Filologická analýza gréckych textov: historici

Filologická analýza gréckych textov: rečníci

Historická gramatika gréčtiny

Lektúra latinských textov


Linky na informačné listy a študijný plán:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpGRa.pdf

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpGRa.xml


Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce a 2 predmety štátnej skúšky v každej z dvoch jazykových špecializácií. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách.


 • Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity za povinné predmety spoločného základu, 26 kreditov za predmety jazykovej aprobácie.
 • Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 13 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra.
 • Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2 kredity za výberové predmety v rámci jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra.
 • Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu.
 • Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15 kreditov.
 • Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4 kredity.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program Grécky jazyk a kultúra (magisterský stupeň štúdia), má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/grecky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:


Katedrovým koordinátorom na Katedre klasickej a semitskej filológie pre mobility v klasických jazykoch je: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (jana.gruskova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť G339, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/)

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/studium/erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/studium/informacie-pre-studentov/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň, Mgr.) má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (2. stupeň, Mgr.) majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK (Sekcia klasickej filológie) realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu 6 univerzitami: s Masarykovou Univerzitou v Brne (CZ), Univerzitou Karlovou v Prahe (CZ), Univerzitou na Kréte (G), Boloňskou univerzitou (I), Jagelovskou univerzitou v Krakove (PL) a i. Študenti môžu vycestovať do zahraničia aj cez agentúru SAIA.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.


Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf


V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.


Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.


Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:


5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpGRa.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

·      Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

·      Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesorky

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942


Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka)

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (Mgr. stupeň): https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpGRa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AIS): https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie grécky jazyk a kultúra v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpGRa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Mgr. Marek Šibal, PhD.

Mgr. Dáša Čiripová, PhD. 


Zoznam školiteľov záverečných prác na daný akademický rok s priradením k témam (s uvedením kontaktov):

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/studium/informacie-pre-studentov/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AIS): https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Alexandra Haneschová, kontakt: haneschova1@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, Gondova 2, miestnosť G339, III. posch., konzultačné hodiny: utorok 13.30 - 14.30 hod. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/jana-gruskova/


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

Na Katedre klasickej a semitskej filológie je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, +421 2 9013 2150, Gondova 2, miestnosť G318, III. posch., pondelok - štvrtok 09.00 - 12.00 hod. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/jaroslava-cedzova/.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, e-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Grécky jazyk a kultúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu Grécky jazyk a kultúra zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko klasickej sekcie Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

Výučba v rámci študijného programu bude situovaná prevažne do učební na Gondovej ulici. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry klasickej a semitskej filológie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

Zoznam inštitúcií podieľajúcich sa na prekladateľskej praxi študentov je dostupný tu:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/ príp. v čiastkovej knižnici katedry. Literatúra vo fondoch ústrednej knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice:

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov (ak je literatúra iba v čiastkovej knižnici, jej dostupnosť zabezpečí vyučujúci predmetu). V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho klasická sekcia Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK disponuje vlastnou čiastkovou knižnicou, ktorej fondy sa nachádzajú v pracovniach členov katedry (Gondova 2, 3. poschodie, G 339, 340) a sú študentom k dispozícii podľa ich potrieb po dohode s vyučujúcimi.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

Katedra klasickej a semitskej filológie FiFUK dlhodobo spolupracuje s partnerským pracoviskom Ústav klasických studií Masarykovej Univerzity v Brne, Ústavom řeckých a latinských studií Karlovej Univerzity v Prahe, s Katedrou klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach, s Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien, s Institut für Mittelalterforschung (Abteilung Byzanzforschung) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien, s Laboratoire STIH (Sens Texte Informatique Histoire), Sorbonne Université, Paris

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na fakulte pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Porov.: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zaujimave-odkazy-studentske-spolky/.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov – časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

Na magisterský stupeň študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Platformou pre spätnú väzbu je aj vedecká spoločnosť Slovenská jednota klasických filológov, na ktorej si absolventi s pracovníkmi Katedry klasickej a semitskej filológie a ďalšími odborníkmi vymieňajú skúsenosti a formulujú podnety k vylepšeniu kvality študijného programu, ako aj Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne- a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).