Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu bpGRa - grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Grécky jazyk a kultúra, kód 183346
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Prekladateľský kombinačný študijný program. Študijný program Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) možno študovať v kombinácii s nasledujúcimi študijnými programami (zoznam otváraných kombinácií v danom akademickom roku sa nachádza na webstránke fakulty v časti prijímacie konanie https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/): anglický jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra.
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3 roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/.
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Cieľom študijného programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov v súlade so súčasnými trendmi, ktoré popri znalosti cieľového jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie cudzieho jazyka, jeho literatúry, kultúry a interkultúrnych reálií. Absolvent bakalárskeho študijného programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) študijného odboru Filológia má prierezové vedomosti v rámci svojho odboru a vyštudovaného programu, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania, a vie ich aplikovať v praxi. Gréčtinu – čím sa v slovenskom kultúrnom prostredí ako aj v európskej akademickej tradícii myslí staroveká gréčtina, t.j. grécky jazyk obdobia antiky (predovšetkým attický dialekt) –, ovláda v normatívnej forme, prekladateľské zručnosti má osvojené prednostne na báze literárnych textov. Ovláda taktiež zákonitosti slovenského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine. Má všeobecné poznatky o dejinno-kultúrnych súvislostiach a osobitostiach antického jazykového a kultúrneho areálu s dôrazom na jeho grécku časť. Je schopný recipovať antickú grécku literatúru a kultúru ako aj jej stredovekú a novovekú tradíciu v domácom prostredí, interpretovať literárne texty z tohto areálu. Má základné vedomosti o byzantskej kultúre ako aj o novogréckom jazyku a kultúre. Ovláda aj základy druhého klasického jazyka, latinčiny, ktorého znalosť je pre grécistu nevyhnutná, aby mohol správne pochopiť antickú grécku kultúru, jej širší význam a jej európsku tradíciu. Bezpečne sa orientuje v základnom pojmovom aparáte jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín a v základoch translatológie. Je schopný využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Teoretické i praktické poznatky zo všetkých jazykových rovín je schopný aplikovať pri tvorbe prekladov a kontrastívnej analýze s materinským jazykom. Má základné poznatky a kompetencie pre samostatnú vedeckú prácu v gréckej filológii. Dokáže formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať. Je kompetentný identifikovať a zhodnotiť historické, kultúrne, etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov. Vďaka rozvinutej kreativite a flexibilite sa dokáže zapájať do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Získané kompetencie vie využiť na riešenie odborných úloh a koordinovanie čiastkových činností, vie niesť zodpovednosť za výsledky tímu. Vie aktívne rozširovať svoje vedomosti. Dokáže získavať nové poznatky v študovanej disciplíne a kriticky ich analyzovať, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.


Absolvent študijného programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii; Bc.) má:


Teoretické vedomosti:

1. ucelené a systematické poznatky o morfologickej, syntaktickej, lexikálnej aj štylistickej rovine gréckeho jazyka (s dôrazom na attický dialekt);

2. základné poznatky o gramatickej a lexikálnej rovine druhého klasického jazyka, latinčiny;

3. prehľadné vedomosti o lingvistickej, literárnovednej a translatologickej terminológii používanej v gréckej filológii;

4. teoretické vedomosti o metódach analýzy a interpretácie gréckeho textu a o jeho prekladaní do slovenského jazyka;

5. prierezové vedomosti o antickej gréckej literatúre a jej dejinách, ako aj všeobecné vedomosti o rímskej literatúre a jej vzťahoch ku gréckej literatúre; 

6. prierezové vedomosti o politických a kultúrnych dejinách antického staroveku s ťažiskom na Grécko, o antickej filozofii, náboženstve a mytológii, o medzikultúrnych a medziliterárnych vzťahoch antického gréckeho sveta;

7. základné vedomosti o byzantskej kultúre ako aj o novogréckom jazyku a kultúre;

8. poznatky o odbornej domácej a cudzojazyčnej literatúre, slovníkoch, textových edíciách, komentároch, elektronických databázach a rôznych iných zdrojoch informácií používaných v gréckej filológii;

9. základné teoretické vedomosti o tom, ako samostatne vedecky pracovať a publikovať v odbore.


Praktické schopnosti a zručnosti:

1. vie popísať morfologické a syntaktické štruktúry (staro)gréčtiny (attického dialektu);

2. vie čítať, prekladať a z rôznych aspektov interpretovať starogrécke texty do slovenského jazyka; má kompetencie a prierezové praktické zručnosti na správne porozumenie, preklad a jazykový a umelecký výklad diel antickej gréckej literatúry;

3. vie charakterizovať jednotlivé vývojové etapy antickej gréckej literatúry a jej najvýznamnejších predstaviteľov;

4. má elementárne praktické zručnosti na preklad a porozumenie latinského textu;

5. má schopnosť adekvátne pracovať s knižnými a informačnými prameňmi a zdrojmi v gréckej filológii, s odbornou vedeckou literatúrou (elektronické databázy, špecializované slovníky, základné príručky a encyklopédie);

6. má schopnosť napísať vedecky fundovaný text, ktorý sa opiera o najnovšie odborné poznatky a dokladá absolventovu schopnosť samostatne vedecky pracovať.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

1. schopnosť exaktne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať;

2. schopnosť prezentovať výsledky svojej práce, vytvárať vizuálne podklady pre takéto prezentácie a pod.;

3. návyk prehlbovať si vedomosti samoštúdiom odbornej literatúry, organizovať si vlastnú prácu v rámci stanovených úloh.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolvent sa môže uplatniť ako: kultúrno-osvetový pracovník, textový korektor, vydavateľský redaktor, manažér v oblasti prekladateľstva, odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte Helénskej republiky odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkujúcich kultúrnu a literárnu výmenu odborník na kultúrne pamiatky antického Grécka.

Po doplnení vzdelania na magisterskom stupni bude absolvent schopný pôsobiť ako:prekladateľ.

Po absolvovaní magisterského stupňa štúdia a doplnkového pedagogického štúdia bude absolvent schopný pôsobiť aj ako: učiteľ gréckeho jazyka, literatúry a kultúry (ako aj základov latinského jazyka a kultúry)

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia programu Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) sa vyznačujú tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére gréckeho jazykového a kultúrneho areálu. Sú spôsobilí komunikovať vo sférach interkultúrnej výmeny, v cestovnom ruchu, pôsobiť ako interkultúrni experti. Osvojené teoretické poznatky a praktické jazykové zručnosti absolventovi umožnia prekladať jednoduché a stredne náročné grécke texty diel antickej alebo iných (t.j. neliterárnych) po grécky písaných pamiatok staroveku, ako aj jednoduché a stredne náročné texty písané v novogréckom jazyku. Pre získanie vyššieho stupňa filologických a prekladateľských zručností sa predpokladá štúdium na magisterskom stupni. Absolvent sa môže uplatniť všade tam, kde sa vyžaduje všeobecný kultúrny prehľad a jazyková obratnosť.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Program Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo bol akreditovaný prvýkrát v roku 2018. Prvých absolventov má v akademickom roku 2021/22. Keďže ide o nový študijný program, uvádzame niektorých úspešných absolventov príbuzných študijných programov odborného štúdia klasické jazyky: grécky jazyk a literatúra a klasické jazyky a pedagogického štúdia latinský jazyk a literatúra (ktorého súčasťou boli aj základy gréckeho jazyka, literatúry a kultúry) s výrazným zameraním na prekladateľstvo. Všetci absolvovali aj magisterské štúdium.


Úspešnými absolventmi uvedených programov sú napr.:


Pracovníci FiF UK zabezpečujúci výučbu špecializovaných predmetov z oblasti klasickej filológie v študijnom programe Grécky jazyk a kultúra: Jana Grusková, Barbora Machajdíková, Marcela Andoková, Ľudmila Eliášová Buzássyová, Ivan Lábaj, Renáta Mokošová, Andrej Kalaš, Daniela Rošková (rod. Murányiová).


Renomovaní odborníci na grécky jazyk a kultúru, ktorí v minulosti pôsobili ako pedagógovia katedry, najmä:

Miloslav Okál – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Homéra, Aristofana, Aristotela, Marca Aurelia,

Peter Kuklica – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Thukydida, Aristotela, Plutarcha; priekopník novogrécistiky na Slovensku,

Daniel Škoviera – profesor klasických jazykov na FiF UK, preklady Plutarcha, Sv. Bazila; dlhoročný predseda SJKF,

Pavol Valachovič – odborník na staroveké dejiny, dlhoročný pedagóg, docent na FiF UK,

Jana Bartosiewitzová – prekladateľka, dlhoročný pedagóg na FiF UK; diplomatka, prvá slovenská kultúrna atašé v Grécku.


Úspešní absolventi (výber), ktorí v súčasnosti pôsobia na akademických a neakademických pracoviskách (iných ako FiF UK) ako odborníci na grécky jazyk a kultúru: 

Erika Brodňanská – docentka na Katedre klasickej filológie UPJŠ v Košiciach, odborníčka na grécku biblickú a patristickú spisbu, prekladateľka,

František Šimon – profesor na Katedre klasickej filológie UPJŠ v Košiciach, odborník na grécku medicínsku terminológiu,

Táňa Kusá – pracovníčka RTVS, autorka vzdelávacích programov o antickej kultúre a jej tradíciách, napr. relácia Parnas „Homér: Ílias“, „Homér: Odysseia“,

Jozef Kordoš – odb. asistent na Katedre klasických jazykov Trnavskej univerzity v Trnave so zameraním na grécky jazyk a literatúru, prekladateľ,

Dáša Čiripová – Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, odborníčka na antické grécke divadlo,

Vratislav Zervan – vedecký pracovník na Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaten Wien,

Eva Taranová – pracovníčka Národnej knižnice v Oslo,

Martina Daubravová (rod. Borodovčáková) – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV,

Marek Šibal – odb. asistent na Ústave cudzích jazykov LFUK,

Mária Šibalová (rod. Májeková) – odb. asistent na Ústave cudzích jazykov LFUK, 

Martin Čieško – docent klasickej filológie na Univerzite v Kyoto, špecialista na grécku drámu,

Ivona Kollárová – pracovníčka referátu správy a ochrany historických knižničných fondov Lyceálnej knižnice,

Anikó Polgár – profesorka na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho, odborníčka na dielo básnika Pindara, prekladateľka,

Andrea Salayová – lektorka na Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě a absolventka doktorandského štúdia na Ústave klasických studií FFMU v Brne,

Alexandra Rychtarčíková – doktorandka na VŠMU zameraná na dielo starogréckeho dramatika Euripida, ocenená Akademickou pochvalou rektora UK v Bratislave pri príležitosti Dňa študentstva r. 2019,

Martin Masliš – doktorand na Ústave řeckých a latinských studií FFUK v Prahe,

Martin Gális – doktorand na Ústave srovnávací jazykovědy FFKU v Prahe.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Spätnú väzbu ponúka PhDr. Tomáš Hamar, PhD., prednosta Ústavu Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a Doc. Mgr.art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu – vyjadrenia sú v prílohe.

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.


Rada študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (1. stupeň, Bc.) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK.


Členovia Rady študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (1. stupeň, Bc.):

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba),

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. (spolugarantka),

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (vedúca katedry, hlavná zodpovedná osoba za program „Latinský jazyk a kultúra“),

PhDr. Tomáš Hamar, PhD. (zamestnávateľ),

Bc. Katarína Velichová (študentka).

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,
 • klasifikačnú stupnicu   nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,
 • sylaby predmetu,
 • výsledky vzdelávania,
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK (resp. v jej čiastkovej knižnici uloženej na katedre).
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Študijný plán študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (1. stupeň, Bc.) je zostavený v súlade so skutočnosťou, že teoretické poznatky a praktické zručnosti v gréckej filológii, ktoré sú jeho náplňou, nepredstavujú vyššiu úroveň poznatkov a zručností osvojených na nižších vzdelávacích stupňoch. Predchádzajúca znalosť gréckeho jazyka sa nevyžaduje.


Študijná časť povinných predmetov je preto zacielená na intenzívnu jazykovú prípravu od základov, ktorá je nevyhnutná na to, aby študent postupné získal vedomosti a kompetencie na prácu s gréckym textom, a to v trajektórii slovo, morféma, syntagma, veta, súvetie, text. Získané vedomosti a zručnosti sa ďalej prehlbujú v dvoch predmetoch zameraných na čítanie a interpretáciu vybraných ukážok antickej gréckej prózy a poézie, predovšetkým klasického obdobia. Ďalej je táto časť zacielená na to, aby si študent osvojil základné prierezové vedomosti o antickej gréckej literatúre, ale aj o antickej rímskej literatúre, ktorej znalosť je nevyhnutná na správne pochopenie vývoja, tradície a recepcie gréckej literatúry a kultúry počas jej súžitia s rímskou literatúrou v období antiky, ako aj neskôr v európskej kultúre. 


Jednotlivé bloky povinne voliteľných predmetov predstavujú buď priestor pre prehlbovanie teoretických poznatkov a praktických jazykových zručností z povinných kurzov alebo sféru rozširovania poznatkov do nových študijných oblastí, či už jazykových alebo kultúrnych. Každý blok má pri formovaní profilu absolventa svoju konštitutívnu úlohu, nie je len výrazom záujmovej špecializácie.


Povinne voliteľné predmety Bloku A „Jazyk, text a kultúra 1“ majú medzi povinne voliteľnými predmetmi primárny charakter: rozvíjajú u študentov kompetencie na správne porozumenie a obsahový alebo umelecký výklad gréckych textov. Blok ponúka kurz lektúry a interpretácie Homérových eposov, najstarších diel gréckej aj európskej literatúry, ako aj dva profilové predmety zamerané na grécku kultúru, a to v dvoch ťažiskových oblastiach, v antickej mytológii a antickom gréckom náboženstve.

Povinne voliteľné predmety Bloku B „Jazyk, text a kultúra 2“ dávajú študentovi možnosť rozšíriť alebo prehĺbiť si vedomosti v oblastiach svojho záujmu, či už ide o predmety zamerané na prehlbovanie praktických jazykových zručností, na teoretické poznatky o jazyku či verši alebo o predmety venované témam z oblasti starovekých dejín, antickej filozofie, byzantských dejín, topografie gréckeho sveta, či základom vedeckej práce. 

Povinne voliteľné predmety Bloku C „Základy latinského jazyka“ umožňujú študentovi osvojiť si základné poznatky o gramatickej stavbe druhého klasického jazyka, starovekej latinčiny. Elementárna znalosť latinčiny je pre grécistu nevyhnutná ako nástroj, ktorý mu umožní preniknúť k antickej kultúre a jej poantickej tradícii v úplnosti a správne pochopiť súvislosti. Na našom území bol latinský jazyk nositeľom tradície a recepcie antickej gréckej kultúry až do 19. storočia. Študentom sa odporúča zaradiť predmety tohto bloku do svojho štúdia od druhého ročníka.

Povinne voliteľné predmety Bloku D „Základy novogréckeho jazyka“ dávajú študentovi možnosť získať elementárne znalosti novogréckeho jazyka, teda súčasnej podoby gréčtiny ako živého jazyka, čo mu okrem iného umožní lepšie pochopiť diachrónny vývoj gréčtiny.

Ako Výberové predmety si študent môže zapísať ďalšie predmety, ktorých rozsah a obsah korešponduje a dobre sa dopĺňa s jeho štúdiom a zameraním.


Štúdium je zavŕšené obhajobou bakalárskej práce.


Profilovými predmetmi príslušnej cesty v štúdiu sú (v abecednom poradí):

Antická mytológia

Antické grécke náboženstvo

Čítanie a interpretácia gréckych textov 1

Čítanie a interpretácia gréckych textov 2

Dejiny gréckej literatúry

Grécka syntax 1

Grécka syntax 2

Grécky jazyk 3


Linky na informačné listy a študijné plány:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpGRa.pdf

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpGRa.xml


Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách.

 

 • Počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 29 kreditov za predmety spoločného základu, 41 kreditov za predmety jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra.
 • Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 15 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 19 kreditov za povinne voliteľné predmety v rámci jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra.
 • Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 2 kredity za výberové predmety v rámci jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra.
 • Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 56 kreditov za spoločný základ, 62 kreditov za každú aprobáciu.
 • Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12 kreditov.
 • Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: Súčasťou študijného programu nie je odborná prax.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: Nevzťahuje sa na tento študijný program.
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: Nevzťahuje sa na tento študijný program.
f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:


Študijný program Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (Bc. stupeň) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/grecky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:


Katedrovým koordinátorom na Katedre klasickej a semitskej filológie pre mobility v klasických jazykoch je: doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (jana.gruskova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť G339, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/). Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/studium/erasmus/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).
 • Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/studium/informacie-pre-studentov/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (1. stupeň, Bc.) má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:


Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (Bc. stupeň) majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) výmenu s Masarykovou Univerzitou v Brne (CZ), Univerzitou Karlovou v Prahe (CZ), Aristotelovou Univerzitou v Thessalonikách (G) Univerzitou na Kréte (G), Boloňskou univerzitou (I), Jagelovskou univerzitou v Krakove (PL) a i. Študenti môžu vycestovať do zahraničia aj cez agentúru SAIA.

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf


Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:


Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/.

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta:

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu:

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpGRa.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. – pôsobí na funkčnom mieste profesorky

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942


Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ:

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka)

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (Bc. stupeň): https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpGRa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AIS): https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie grécky jazyk a kultúra v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpGRa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Mgr. Marek Šibal, PhD.

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.


Zoznam školiteľov záverečných prác v danom akademickom roku s priradením k témam (s uvedením kontaktov):

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/klasicka-filologia/studium/informacie-pre-studentov/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH sú dostupné v Akademickom informačnom systéme (AIS): https://ais2.uniba.sk/ais/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Bc. Katarína Velichová, kontakt: velichova6@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., jana.gruskova@uniba.sk, Gondova 2, miestnosť G339, III. posch., konzultačné hodiny: utorok 13.30 - 14.30 hod. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/jana-gruskova/


Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v Organizačnom poriadku fakulty.

Na Katedre klasickej a semitskej filológie je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, +421 2 9013 2150, Gondova 2, miestnosť G318, III. posch., pondelok - štvrtok 09.00 - 12.00 hod. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/clenovia-katedry/jaroslava-cedzova/.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta: PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, e-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Grécky jazyk a kultúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu Grécky jazyk a kultúra zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko klasickej sekcie Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

Výučba v rámci študijného programu bude situovaná prevažne do učební na Gondovej ulici. V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť.

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry klasickej a semitskej filológie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf

Zoznam inštitúcií podieľajúcich sa na prekladateľskej praxi študentov je dostupný tu:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/ príp. v čiastkovej knižnici katedry. Literatúra vo fondoch ústrednej knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice:

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov (ak je literatúra iba v čiastkovej knižnici, jej dostupnosť zabezpečí vyučujúci predmetu). V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

Okrem toho klasická sekcia Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK disponuje vlastnou čiastkovou knižnicou, ktorej fondy sa nachádzajú v pracovniach členov katedry (Gondova 2, 3. poschodie, G 339, 340) a sú študentom k dispozícii podľa ich potrieb po dohode s vyučujúcimi.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Manuál MS TEAMS pre študentov

Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

E-learningový portál Moodle

Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

Katedra klasickej a semitskej filológie FiFUK dlhodobo spolupracuje s partnerským pracoviskom Ústav klasických studií Masarykovej Univerzity v Brne, Ústavom řeckých a latinských studií Karlovej Univerzity v Prahe, s Katedrou klasickej filológie FF UPJŠ v Košiciach, Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien, s Institut für Mittelalterforschung (Abteilung Byzanzforschung) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Wien, s Laboratoire STIH (Sens Texte Informatique Histoire), Sorbonne Université, Paris.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Na fakulte pôsobia viaceré študentské spolky (záujmové zoskupenia divadelníkov, tvorcov študentských časopisov, organizátorov študentských podujatí a pod.). Porov.: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zaujimave-odkazy-studentske-spolky/

Príručka pre študentov – časti 4.8 a 4.9

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/grecky-jazyk-a-kultura/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.
b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

Platformou pre spätnú väzbu je aj vedecká spoločnosť Slovenská jednota klasických filológov, na ktorej si absolventi s pracovníkmi Katedry klasickej a semitskej filológie a ďalšími odborníkmi vymieňajú skúsenosti a formulujú podnety k vylepšeniu kvality študijného programu, ako aj Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií. Opatrenia zistené zo spätnej väzby sa pretavujú do stredne - a dlhodobých zmien (najmä vytváranie nových predmetov).

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).