Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpFRa - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
03.06.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
nie je relevantné
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
nie je relevantné
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii, kód: 30110
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia, ISCED-F kód: 0231
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií): francúzsky jazyk a  kultúra v kombinácii s  anglickým, arabským, bulharským, gréckym, holandským, chorvátskym, maďarským, nemeckým, slovenským, španielskym, talianskym jazykom
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nie je relevantné

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
francúzsky jazyk, slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov je uvedený v pravidlách prijímacieho konania na budúci akademický rok, aprobácia Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii): https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/ Skutočný počet uchádzačov na 2021-2022 je na webovej stránke FiF UK pre magisterské študijné programy: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ar2122/ Počet študentov v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) v 2022-2023: 20
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

 

Ponúkaný študijný program obsahovo a dosahovanou úrovňou vzdelania nadväzuje na bakalársky stupeň študijného programu a pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, zručnosti a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie dobrej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov. Pre výkon tohto povolania sa vyžaduje vysokoškolský diplom so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo (Mgr.). Dôležitý je aj v prípade záujmu o vykonávanie tohto povolania na individuálnej báze (SZČO).  Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v zozname viazaných živností MV SR, pre ktoré sa vyžaduje príslušný vysokoškolský diplom v rámci preukázania odbornej spôsobilosti vykonávať toto povolanie.  

 

Koncepcia študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)  sa v magisterskom stupni orientuje na tieto nosné témy jadra znalostí: vedomosti, zručnosti a kompetencie viažuce sa na stavbu a štruktúru francúzskeho jazyka, diachrónne a synchrónne vzťahy a súvislosti medzi  slovenským a francúzskym jazykom, na postavenie a fungovanie francúzskeho jazyka v bežnej a odbornej komunikácii  v spoločenských,  kultúrnych a pragmatických súvislostiach, predovšetkým v rámci frankofónneho sveta. K nosným témam jadra patria aj vedomosti z  dejín francúzskej  literatúry,  poznatky z teórie literatúry a literárnovednej metodológie, znalosti z translatológie a metodológie kritiky prekladu aplikované v príslušných predmetoch. Absolventi si osvoja tlmočnícke a prekladateľské techniky,  komunikačno-pragmatické  kompetencie a zručnosti spojené s ústnym a písomným prejavom, s verejným pôsobením, kultivujú si interpretačné zručnosti pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér, zdokonalia sa v analýze, výklade a edícii textov literárnych diel. 

 

Organizácia štúdia:  

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sa študuje vždy v kombinácii s iným jazykom, uvedeným v časti 1.i)  v priamej nadväznosti na kombinácie otvorené v predchádzajúcom akademickom roku (3. ročník bakalárskeho stupňa).  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník a v oblasti slovenského jazyka. 

Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú rozširovaním obsahu a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti francúzskeho jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií, prekladateľských a tlmočníckych zručností a techník. Takéto kurikulum umožňuje študentom po absolvovaní magisterského stupňa uchádzať sa o ďalšie vzdelávanie potrebné pre profesiu tlmočníkov, resp. v oblasti jazykového vzdelávania (bližšie časť 2.b). 

 

Obsah štúdia:  

Cieľom skladby ponúkaných predmetov je umožniť študentom magisterského stupňa Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) v rámci študijnej špecializácie zameranej na prekladateľstvo a tlmočníctvo rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v bakalárskom stupni štúdia, pripraviť sa na používanie francúzštiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na profesionálne ovládanie francúzskeho a slovenského jazyka a na využívanie špeciálnych techník komunikácie a práce s textom. V oblasti tlmočenia ide o zvládnutie náročných techník simultánneho a konzekutívneho tlmočenia  (konzekutívne tlmočenie, tlmočenie liaison - okrúhle stoly, konferenčné tlmočenie, šušotáž, práca s elektronickými médiami a databázami); v oblasti odborného prekladu o zvládnutie prekladateľských metód a prekladových postupov v oblasti spoločenskovedných, humanitnovedných a právnických textov; v oblasti umeleckého prekladu o nadobudnutie orientácie v preklade prózy, poézie a drámy a schopností  pripraviť sprievodné texty k literárnym dielam. 

Obsah ponúkaných predmetov je koncipovaný tak, aby absolventi po ukončení magisterského stupňa vzdelávania ovládali  francúzštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, nadobudli kompetencie porovnávať zákonitosti francúzskeho i slovenského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine; aby ovládali metódy a postupy analýzy publicistických, odborných a umeleckých textov  i lexikografickej praxe, čo  budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby; aby ovládali profesionálne prekladateľské a tlmočnícke techniky a zručnosti.   

Profil absolventa: 

Absolventi špecializácie Francúzsky jazyk a kultúra  (v kombinácii) magisterského stupňa  sú pripravení používať francúzštinu v prostredí, kde sa kladie dôraz na profesionálne ovládanie jazyka, využívanie špeciálnych techník komunikácie a komunikačných kanálov (odborný a umelecký preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie  (tlmočenie liaison - okrúhle stoly, konferenčné tlmočenie, šušotáž), práca s elektronickými médiami a databázami, komunikácia prostredníctvom elektronických médií).  Francúzštinu budú ovládať v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe. Budú disponovať vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom. V súlade s týmito požiadavkami si študenti osvoja aj prehĺbené  teoretické vedomosti z oblasti  jazykovedy, teórie odborného i umeleckého prekladu, z dejín a civilizácie Francúzska a z francúzskej literatúry.  Rozširujúce sa znalosti z oblasti deontológie prekladu a tlmočenia sú zárukou korektného vystupovania absolventa v úlohe mediátora v procese komunikácie. 


Zručnosti absolventa:  

Absolventi magisterského stupňa študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)  budú vedieť  aktívnym spôsobom využívať získané znalosti a jazykové zručnosti vo frankofónnej  oblasti, získavať informácie z relevantných zdrojov a využívať ich na riešenie praktických úloh. Nadobudnú schopnosti prekladať spoločenskovedné, humanitnovedné a právnicke texty; v oblasti umeleckého prekladu nadobudnú orientáciu v preklade prózy, poézie a drámy, schopnosť navrhnúť prekladateľské stratégie a postupy, pripraviť sprievodné texty k literárnym dielam a zorientovať sa v redakčnej praxi . 

Naučia sa zvládnuť špeciálne  techniky konzekutívneho tlmočenia so zápisom i bez zápisu.  Naučia sa techniku simultánneho (konferenčného) tlmočenia. Budú oboznámení a budú vedieť využívať memorizačné techniky pri konzekutívnom tlmočení, ako aj techniku zápisu nevyhnutnú pri tomto type tlmočenia.  

Dôraz sa kladie aj na ovládanie práce s dátami, na prácu  s terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami, na spôsoby využitia dát produkovaných  prekladateľmi, a na základy  systémov strojového  prekladu  a  nové  trendy  vo vývoji prekladateľských softvérov, ovládanie manažmentu prekladov a posteditácie prekladových textov.  

 

Kompetencie absolventa:  

Absolventi magisterského stupňa študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú ovládať problematiku frankofónneho kultúrneho areálu z pohľadu dejín, spoločnosti, geopolitického aspektu a kultúry. Na základe získaných vedomostí a prekladateľských a tlmočníckych zručností budú schopní samostatne a koncepčne riešiť odborné úlohy (preklady, tlmočenie a ďalšie textotvorné procesy), koordinovať čiastkové činnosti, niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce, identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti. Absolventi budú schopní v rámci seminárnych, ročníkových a záverečných prác  zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky,  budú pripravení vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno- komunikačných technológií,  odborne predstaviť výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou v slovenskom aj francúzskom jazyku.  

 

Prenositeľné spôsobilosti absolventa:  

Koncepcia študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)  kladie dôraz na prenositeľné spôsobilosti absolventov, uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách a v ďalšom nadväzujúcom štúdiu: komunikačné schopnosti vo francúzštine, schopnosť formulovať vlastné stanoviská vo francúzštine, uvažovanie v súvislostiach (európskeho, francúzskeho, stredoeurópskeho a slovenského kontextu, analýza a syntéza poznatkov); rozvoj kreativity (určenie cieľa úlohy, hľadanie riešenia, inovatívnosť), rozvoj samostatného a kritického myslenia (o. i. schopnosť určiť relevantnosť informácií a zdrojov, kriticky revidovať a konštruktívne obhajovať, prejaviť vlastný vyhranený postoj a hodnotovú orientáciu);   vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti,   schopnosť porovnávať viaceré kontexty a vyvodiť závery; metakognitívne schopnosti súvisiace so zvládnutím náročnej študijnej záťaže (plánovanie štúdia/práce, definovanie cieľov, analýza zdrojov, hľadanie riešení); digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, využívanie lingvistických a literárnych portálov, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.).  

 

 


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

 

Absolventi študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) v magisterskom stupni sa môžu uplatniť v indikovaných povolaniach, ako prekladateľ a tlmočník, editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor; z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod.; učiteľ cudzích jazykov 1. a 2. stupňa základných škôl, gymnázií a jazykových škôl. 

Z pohľadu administratívnych orgánov Európskej únie sú to povolania, ako administrátor (koordinácia projektov, komunikácia s tretími krajinami), korektor (korekcia administratívnych textov pred vydaním v Úrade pre publikácie EÚ; vyžaduje sa výborné ovládanie materinského jazyka a veľmi dobré ovládanie iného oficiálneho jazyka EÚ), prekladateľ – (prekladanie rôznych typov textov pre Európsku radu, Európsky parlament, Súdny dvor v Luxemburgu a iné európske inštitúcie, potrebné je výborné ovládanie materinského jazyka a minimálne dvoch iných oficiálnych jazykov EÚ. 

Absolventi majú možnosť stať sa v prípade záujmu súdnymi tlmočníkmi (s pečiatkou) za podmienky, že zložia skúšku, ktorú organizujú tlmočnícke ústavy v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti (praktická časť skúšky – konzekutívne tlmočenie témy z právnej oblasti, teoretická časť skúšky – zákony SR). V prípade záujmu o tlmočenie pre európske inštitúcie (Európsky parlament, Komisia, Rada, Súdny dvor v Luxemburgu) sa uchádzači musia „akreditovať“, teda prejsť skúškami organizovanými týmito inštitúciami. Informácie k ďalšiemu vzdelávaniu: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/tlmocnicky-ustav/

Študenti magisterského stupňa majú aj možnosť absolvovať DPŠ v aprobácii Francúzsky jazyk a literatúra a uplatniť sa tak s oblasti stredoškolského vzdelávania, resp. v jazykových školách. 


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.  

Absolvent študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) však môže získať   živnosť v odbore prekladateľ-tlmočník, na čo  je potrebný vysokoškolský diplom o štúdiu daného jazyka.  


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Oblasťami uplatnenia absolventov prekladateľského a tlmočníckeho štúdia vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sú: : práca tlmočníka-prekladateľa na voľnej nohe (pre prekladateľské a tlmočnícke agentúry alebo pre priamych klientov, fyzické alebo právnické osoby), práca vo vydavateľstvách,  v médiách (teritoriálny expert), v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére na zahraničných referátoch (jazykový a teritoriálny expert pre podniky zahraničného obchodu), v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v kultúrnej diplomacii, v európskych inštitúciách, všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti zodpovedajúce výkonu profesie tlmočníka a prekladateľa, spolu s vedomosťami o príslušnom jazykovom a kultúrnom areáli. Študenti sa môžu uplatniť aj v pedagogickej sfére po absolvovaní DPŠ v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra. 

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

V oblasti tlmočníctva odborné stáže v inštitúciách EÚ úspešne absolvovali študentky programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Mgr. Michaela Maninková: Európska komisia, október 2015 – február 2016; Mgr. Anna Kucejová: Európsky parlament, január – jún 2016; Mgr. Andrea Sihelská: Európsky parlament, január – jún 2016; Mgr. Dominika Malenová: Európska komisia, október 2016 – február 2017; Mgr. Dominika Malenová: Európska centrálna banka, september – december 2017; Mgr. Darina Petrášová: Európska komisia, október 2019 – február 2020; Mgr. Silvia Gubová: Európsky parlament, október 2020 – február 2021; Mgr. Lucia Švecová: Európska komisia, marec 2020 – júl 2020, október 2020 – február 2021.  

V oblasti prekladateľstva pôsobia ako umelecké prekladateľky Mgr. Lucia Švecová, ktorá je okrem toho od 1.3.2022 internou zamestnankyňou slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad v Európskej komisii; Mgr. Monika Jurovčáková, Kristína Svrčková (vydavateľstvá Tatran, Artforum, Albatros-Lindeni, Absynt); v oblasti audiovizuálneho prekladu (dabing, titulky, komentár k dokumentárnemu filmu) pre RTVS, HBO, Markíza pôsobia Anna Kucejová, Eva Hučková-Gočálová, Andrea Lubušká a ďalšie. 

V oblasti pedagogiky na základe absolvovania DPŠ pôsobia na Slovensko-francúzskej bilingválnej sekcii na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave absolventky Mgr. Katarína Stolárová-Holecová, Mgr. Eva Hučková-Gočálová, Mgr. Michaela Hrušková-Tomaštíková. Na bilingválnom Slovensko-talianskom gymnáziu na ul. Ladislava Sáru v Bratislave, ktoré je podobne ako Gymnázium Metoda 2 v Bratislave v zmluvnom vzťahu s FiF UK (študentská prax), vyučuje francúzštinu aktuálne končiaca študentka Bc. Andrea Sobolová-Kadašiová, francuzštinu vyučuje na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave Magdaléna Čarnogurská.  

Medzi absolventkami doktorandského štúdia možno spomenúť Ivetu Dinžíkovú, ktorá získala po absolvovaní DŠ na PF UK (2013-2017) postdoktorandské miesto na univerzite vo švajčiarskom Neuchâteli (2018-2020), aktuálne pracuje v súkromnom sektore; Táňa Paholíková po skončení DŠ (2010-2014) pracovala na slovenskom lektoráte v INALCO v Paríži, aktuálne pôsobí na Veľvyslanectve SR v Paríži; Silvia Rybárová po absolvovaní DŠ (2010-2014) pracovala ako odborná asistentka na Katedre romanistiky v UKF Nitra (2017-2018), aktuálne pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV.  Aktuálnymi doktorandkami sú Terézia Guimard (DŠ→2020), čerstvá absolventka mgr. stupňa, a Marianna Uherková (DŠ 2019→), ktorá ako štipendistka francúzskej vlády obhájila francúzsky magisterský titul na Université Paris 13 (2009/2010), tlmočila do/z francúzštiny pre Veľvyslanectvo ČR v Paríži na medzinárodných veľtrhoch, pôsobila ako štátna radkyňa na Sekcii európskych záležitostí MZVaEZ SR (koncepcia, odborné preklady a korektúry podkladov a prejavov pre štátnych predstaviteľov na bilaterálne rokovania), ako prekladateľka politicko-ekonomických podkladov a tlmočníčka diplomatických rokovaní z/do angličtiny na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave, vyučovala angličtinu v jazykovej škole v Nice. 

  

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra  (v kombinácii) je koncipovaný tak, že poskytuje rozsiahly vedomostný základ pre orientáciu absolventa v odvetviach spoločenskej praxe, ktoré si vyžadujú prácu s cudzími jazykmi a v cudzích jazykoch, porozumenie pre prácu s textom a informáciami, prekladateľské a tlmočnícke kompetencie a zručnosti. Program dáva po absolvovaní bakalárskeho stupňa predpoklad pokračovať na magisterskom stupni a v doktorandskom štúdiu. Umožní tak absolventovi venovať sa aj vedeckému výskumu, po rozšírení vzdelania o Doplňujúce pedagogické štúdium tiež uchádzať sa o zamestnanie aj vo sfére vzdelávania. Zamestnávatelia hodnotia kvalitu študijného programu pozitívne. Vyjadrenia niektorých zamestnávateľov sú súčasťou  príloh (vydavateľstvo Tatran,  tlmočnícke a prekladateľské agentúry Translata a Simulta, Ústav svetovej literatúry SAV, Slovensko-francúzska bilingválna sekcia na Gymnáziu Metodova 2 v Bratislave, Francúzsky inštitút na Slovensku). 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

Rada študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sú: Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (hlavná zodpovedná), Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., Mgr. Silvia Rybárová, PhD.(zástupca zamestnávateľov), Mgr. Marianna Uherková (zástupca študentov). 


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Odporúčaný študijný plán je dostupný na stránke

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2022-2023/FiF/SK/mpFRa.xml

a informačné listy predmetov na stránke

mpFRa.pdf (uniba.sk)

Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:  

 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 •  pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:  

 

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

  

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov):  

 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

 • osnovu/ sylaby predmetu:  

 

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):  

 

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

  

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:  

 

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:  

 

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

  

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):  

 

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  

Na vyučovaní predmetov participujú nasledujúci učitelia: 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104?mode=full 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061?mode=full 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. jana.truhlarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full 

Mgr. François Tricoire, francois.tricoire@uniba.sk (francúzsky lektor) 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31550?mode=full 

 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):  

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Za povinné predmety spoločného základu musí študent získať 4 kredity; v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra musí študent počas dvoch rokov absolvovať v bloku „Povinné/profilové predmety“: francúzsky jazyk 1 predmet, francúzska literatúra 2 predmety, simultánne tlmočenie 2 predmety, táto študijná časť má dotáciu. 16 kreditov. Za štátnu skúšku z aprobácie získa 6 kreditov. počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Za povinne voliteľné predmety spoločného základu musí študent získať 19 kreditov; v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra si študent môže počas dvoch rokov vybrať v bloku povinne voliteľných predmetov: „Preklad a tlmočenie“ z 9 predmetov za min. dotáciu 9 kreditov; v bloku povinne voliteľných predmetov „Francúzsky jazyk“ z 8 predmetov za min. dotáciu 6 kreditov; v bloku povinne voliteľných predmetov „Francúzska literatúra“ z 2 predmetov za min. dotáciu 2 kredity. Celková dotácia predstavuje 19 kreditov. počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: Študenti si môžu vybrať predmety za min. dotáciu 2 kredity. počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: Študenti musia získať 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu. počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: Za úspešnú obhajobu diplomovej práce študent získa 15 kreditov. počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4 kredity. počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: Projektová práca nie je súčasťou študijného programu. počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia:  

Za povinné predmety spoločného základu musí študent získať 4 kredity; v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra musí študent počas dvoch rokov absolvovať v bloku „Povinné/profilové predmety“: francúzsky jazyk 1 predmet,  francúzska literatúra 2 predmety, simultánne tlmočenie 2 predmety, táto študijná časť má dotáciu. 16  kreditov. Za štátnu skúšku z aprobácie získa 6 kreditov.  

 

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 

Za povinne voliteľné  predmety spoločného základu musí študent získať 19 kreditov;  

v aprobácii Francúzsky jazyk a kultúra si  študent môže počas dvoch rokov vybrať  v bloku povinne voliteľných predmetov: „Preklad a tlmočenie“ z 9 predmetov za min. dotáciu 9 kreditov; v bloku povinne voliteľných predmetov „Francúzsky jazyk“ z  8 predmetov za min. dotáciu 6 kreditov; v bloku povinne voliteľných predmetov „Francúzska literatúra“ z 2 predmetov za min. dotáciu 2 kredity.  Celková dotácia predstavuje 19 kreditov. 

 

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 

 

Študenti si môžu vybrať predmety za min. dotáciu 2 kredity.  

  

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 

 

Študenti musia získať 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu. 

 

 

 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 

 

Za úspešnú obhajobu diplomovej  práce študent získa 15 kreditov. 

  

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia:  

 

Počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4 kredity. 

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch:  

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu.  

 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu. 

  


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:  

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf 

 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 • Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6: 

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6 

 

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/). 

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.  

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov: 


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:  

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6 

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 • Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf 
 • Koordinátorkou pre mobility Sekcie francúzskeho jazyka je  Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk, G345, Gondova 2, Bratislava, konzultačné hodiny: streda13.00 - 14.00  

 

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác sú v príslušnom akademickom roky zverejňované na stránke https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-francuzskeho-jazyka/temy-zaverecnych-prac/, aktuálne na akademický rok 2022/2023  

 

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň, má záverečná diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

·                           Vnútorný predpis FiF UK č. 5/2020 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15 

·                           Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na 

·                           Univerzite Komenského v Bratislave 

·                           Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovejj práce. 

·                           Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK

·                           Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry k záverečným prácam. 

·                           Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53. 

·                           Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty k záverečným prácam. 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), 2. stupeň, majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

·                           Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 

·                           Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  

·                           Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 

·                           Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

·                           Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65: 

·                           Vnútorný predpis UK č. 23/2022 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK.

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra sú k dispozícii na


https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/ 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/2022-2023/FiF/SK/mpFRa.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/ 

Harmonogram akademického roka je koncipovaný v súlade s Vnútorným predpisom č. 20/2019 UK – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 7, ods. 5 – 8: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 

Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora: katarina.bednarova@uniba.sk 

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ:  

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., pôsobí na funkčnom mieste profesora:  maria.kusa@uniba.sk 

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Profilové predmety aprobácie Francúzsky jazyk a kultúra: 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full 

Profilový predmet: Vybrané problémy dejín francúzskej literatúry 1, Seminár k diplomovej práci 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104?mode=full 

Profilový predmet: Úvod do simultánneho tlmočenia 1, Úvod do simultánneho tlmočenia 2, Seminár k diplomovej práci 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. jana.truhlarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full 

Profilový predmet: Vybrané problémy dejín francúzskej literatúry 2, Seminár k diplomovej práci 

Mgr. François Tricoire, francois.tricoire@uniba.sk (francúzsky lektor) 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31550?mode=full  

Profilový predmet: Frazeológia francúzskeho jazyka + Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full 

Predmet: Seminár k diplomovej práci 

 

 

Profilové predmety spoločného základu: 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009 

Profilový predmet: Kritika prekladu 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.  

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092 

Profilový predmet: Praxeológia odborného prekladu, Prekladateľská prax 

Mgr. Pavol Šveda, PhD. 

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954 

Profilový predmet: Praxeológia tlmočenia, Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. 

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122 

Profilové predmety: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. 

katarina.bednarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890 

Profilový predmet: Teória a prax umeleckého prekladu 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. 

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048 

Profilové predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. 

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378 

Profilový predmet: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. 

alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897 

Profilový predmet: Rétorika 

Mgr. Ivo Poláček, PhD. 

Ivo.polacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. 

zuzana.guldanová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3943

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. 

tomas.sovinec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17824 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD. 

jaroslav.stahl@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, PhD. 

margita.gaborova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3930 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. 

ludmila.buzassyova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4144 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. 

nina.cingerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. 

jelena.ondrejkovičova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/35 

Profilový predmet: Prekladateľská prax 

 

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Prístupné v ais2.uniba.skd) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full 

Predmety:  

Vybrané problémy dejín francúzskej literatúry 1, Preklad francúzskej umeleckej literatúry v praxi, Preklad básnických textov,  Frankofónna literatúra na prelome 20. a 21. storočia, Seminár k diplomovej práci 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104?mode=full 

Predmety:  

Úvod do simultánneho tlmočenia 1, Úvod do simultánneho tlmočenia 2, Analýza a preklad francúzskych právnych textov, Konzekutívne tlmočenie 1, Konzekutívne tlmočenie 2, Analýza a preklad francúzskych žurnalistických textov, Simultánne tlmočenie 1, Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia, Seminár k diplomovej práci 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full 

Predmety:  

Vybrané kapitoly z francúzsko-slovenskej kontrastívnej lingvistiky 1, Vybrané kapitoly z francúzsko-slovenskej kontrastívnej lingvistiky 2, Využitie jazykových korpusov Aranea vo francúzskej filológii, Argumentácia vo francúzskom ústnom a písomnom prejave, Didaktika francúzskeho jazyka 1, Didaktika francúzskeho jazyka 2, Seminár k diplomovej práci 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc., jana.truhlarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full 

Predmety:  

Vybrané problémy dejín francúzskej literatúry 2, Preklad dramatických textov, Francúzska literatúra vo filme, Seminár k diplomovej práci 

Mgr. François Tricoire, francois.tricoire@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31550?mode=full 

Predmety:  

Frazeológia francúzskeho jazyka, Konverzácia vo francúzštine, Argumentácia vo francúzskom ústnom a písomnom prejave, Analýza súčasnej politickej, spoločenskej a kultúrnej situácie vo Francúzsku, Diplomatická francúzština 

 

Učitelia predmetov spoločného základu: 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 

maria.kusa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4009 

Predmety: Kritika prekladu, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.  

marketa.stefkova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4092 

Predmety: Praxeológia odborného prekladu, Prekladateľská prax 

Mgr. Pavol Šveda, PhD. 

pavol.sveda@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954 

Predmety: Praxeológia tlmočenia, Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. 

andrea.boknikova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122 

Predmety: Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí 

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. 

katarina.bednarova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890 

Predmety: Teória a prax umeleckého prekladu, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. 

gabriela.mucskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048 

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3966?do=filterForm-submit&name=Milo%C5%A1&surname=Horv%C3%A1th&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5 

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka 

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. 

maryna.kazharnovich@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27378 

Predmety: Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka, Vybrané kapitoly zo všeobecnej jazykovedy 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. 

alena.bohunicka@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3897 

Predmety: Rétorika 

Mgr. Ivo Poláček, PhD. 

Ivo.polacek@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23028 

Predmety: Prekladateľská prax 

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD. 

zuzana.guldanová@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3943

Predmety: Prekladateľská prax 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. 

tomas.sovinec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17824 

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD. 

jaroslav.stahl@uniba.skhttps://www.portalvs.sk/regzam/detail/4114

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Margita Gáborová, PhD. 

margita.gaborova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3930 

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. 

ludmila.buzassyova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4144 

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 

jana.gruskova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3942 

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD. 

nina.cingerova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/19180 

Predmety: Prekladateľská prax 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. 

jelena.ondrejkovičova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/35 

Predmety: Prekladateľská prax 

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. 

zvonko.taneski@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808 

Predmety: Úvod do literárnej komparatistiky, Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD. 

erik.lastic@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4015 

Predmety: Úvod do práva a právnej terminológie 

Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. 

miloslav.vojtech@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1 

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. 

zuzana.kakosova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3983 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1 

Doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD. 

eva.palkovicova@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. 

ivan.susa@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11493 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. 

jozef.tancer@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Mgr. Marián Gazdík, PhD. 

marian.gazdik@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3937 

Predmety: Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 

Doc. Mgr. Peter Darovec, PhD. 

peter.darovec@uniba.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915 

Predmety: Súčasná slovenská literatúra 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., katarina.bednarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3890?mode=full 

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104?mode=full 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061?mode=full 

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3988?mode=full 

Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. jana.truhlarova@uniba.sk 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full 

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Prístupné v ais2.uniba.sk

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Mgr. Marianna Uherková, marianna.uherkova@uniba.sk, Katedra romanistiky FiF UK v Bratislave, G 347, Gondova 2, 811 02 Bratislava, doktorandka v programe Literárna veda. 

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

V rámci celej Katedry romanistiky pôsobí poradca študijného programu Mgr. Martin Dorko, PhD., martin.dorko@uniba.sk, miestnosť č. G 347, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 12.00. 

 

V rámci Sekcie francúzskeho jazyka pôsobí poradkyňa študijného programu Mgr. Zuzana Puchovská, PhD., zuzana.puchovska@uniba.sk, miestnosť č. G 373, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Konzultačné hodiny: štvrtok 11.00 - 13.00. 

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/ 

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. /2021, čl. 12: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_2_2021.pdf 

Na Katedre romanistiky je študentom k dispozícii sekretariát: Mája Rehušová, maja.rehusova@uniba.sk, miestnosť číslo: G 348, III. posch., Gondova 2, 811 02 Bratislava, úradné hodiny: pondelok - štvrtok 09.00 - 12.00.  

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/


8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na treťom poschodí situované pracovisko Katedry romanistiky FiF UK.  

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/ 

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra romanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení, v učebniach vybavených tlmočníckymi kabínkami sa budú realizovať predmety z konzekutívneho tlmočenia (učebne G9 a G316).  

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a na chodbe pred Študijným oddelením, kde sú umiestnené webkiosky, a v čiastkovej knižnici Katedry romanistiky v miestnosti G 358.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

 


b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.  

 

Okrem toho Katedra romanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova 2, 3. poschodie, G 358, v období prezenčného vyučovania a skúškového obdobia je otvorená v pondelok – štvrtok v čase od 9.00 do 11.30 a v piatok v čase od 9.00 do 10.00), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme 6 371 knižničných jednotiek fondu, zahŕňajúcich všetky románske jazyky. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

Sekcia francúzskeho jazyka disponuje knižným fondom frankofónnej literatúry, ktorý pochádza z čias pôsobenia Centre universitaire Wallonie-Bruxelles na FiF UK (2005 – 2008) a z darov Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku a Francúzskeho inštitútu, taktiež z kníh zakúpených z grantových projektov . Spomínaný čiastkový fond sa nachádza v pracovniach pedagógov Sekcie francúzskeho jazyka Katedry romanistiky na Gondovej 2, na treťom poschodí.  

Pedagógovia poskytujú študentom v rámci jednotlivých predmetov linky na príslušné databázy a elektronické zdroje (zoznamy odporúčanej literatúry) v jednotlivých študijných oblastiach.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Sekcia francúzskeho jazyka Katedry romanistiky pravidelne spolupracuje s Francúzskym kultúrnym inštitútom (Institut Français de Slovaquie), ktorý finančne prispieva na kultúrne podujatia organizované pedagógmi a študentmi Katedry romanistiky - táto pomoc funguje v rámci konkrétnych podávaných projektov. Kultúrne, pedagogické a vedecké projekty finančne podporujú aj FrancAvis (Asociácia vysokoškolských učiteľov francúzštiny), IUFS (Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút) za podmienky finančnej spoluúčasti zo strany FiF UK v Bratislave a AUF (Univerzitná agentúra frankofónie). 

  

Kompletný zoznam partnerov FiF UK v Bratislave s charakteristikou ich participácie je na webovej stránke:  

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.5/2020, Študijného poriadku FiF UK). 

Sekcia francúzskeho jazyka Katedry romanistiky realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 7 univerzitami vo Francúzsku, Belgicku a Taliansku: Université Libre de Bruxelles (B), Université Bordeaux-Montaigne (F), Universite Clermont-Auvergne (F), Université Paris-Est Créteil, (F), Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (F), Università degli Studi di Napoli L'Orientale (I), Université de Cergy-Pontoise (F) (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus). Koordinátorkou programu mobilít Sekcie francúzskeho jazyka na Katedre romanistiky je Mgr. Stanislava Moyšová, PhD., stanislava.moysova@uniba.sk


9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

Od uchádzačov o štúdium v programe Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sa očakáva najmä aktívny záujem a záľuba v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k frankofónnej jazykovej a kultúrnej oblasti, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľa systematicky pracovať na svojom vzdelaní, plánovať a zvládnuť študijnú záťaž. Požadovaná jazyková úroveň: francúzsky jazyk – úroveň C1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky); perfektné ovládanie slovenského jazyka.  

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/  

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/  

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.


b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa po každom semestri vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni jednotlivých katedier. Katedra v spolupráci s radou študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, katedier a ich učiteľov, študijného oddelenia, tajomníka fakulty, riaditeľky ústrednej knižnice a študentskej časti akademického senátu). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/studium/student/studentska-anketa/vyjadrenia-vedenia-fakulty-a-veducich-katedier/). Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/ 

Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/ 

Učitelia Sekcie francúzskeho jazyka na Katedre romanistiky FiF UK pozorne sledujú študentskú anketu a jej výsledky, svoje stanovisko k ankete oznamujú vedúcemu katedry. Ak by sa vyskytli pripomienky, dotknutí učitelia by ich na príslušných premetoch konzultovali.   

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu