Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mihaylova-Palanska
I.2 - Meno
Miglena
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Zahraničná lektorka
I.8 - E-mailová adresa
miglena.palanska@uniba.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30010
I.11 - ORCID iD
0000-0002-2278-6943

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Juhozápadná univerzita Neofita Rilského, Bulharsko; Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Bulharsko
II.b - Rok
1999; 2016
II.c - Odbor a program
Filológia, Slovansкá filológia – bulharský jazyk a český jazyk; Učiteľstvo pre školy II. cyklu; Učiteľstvo pre školy I. cyklu
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Juhozápadná univerzita Neofita Rilského, Bulharsko
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Filológia, Slovansкá filológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Lektorka bulharského jazyka a literatúry Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2018 - doteraz
Odborná asistentka Ústav pre bulharský jazyk Bulharskej akadémie vied 2016 - doteraz
Odborná asistentka Filologická fakulta Juhozápadnej univerzity Neofita Rilského, Bulharsko 2003 - 2015
Uciteľka bulharčiny Základna škola Christa Boteva, obec Lesnovo, Sofijský kraj, Bulharsko 1999 - 2000

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Metodika interaktívnej výučby Education Society of Malopolska, Nowy Sącz, Poľsko 2007
Kurz anglického jazyka B2 Department for Language Teaching and International Students, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Bulharsko 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Bulharský jazyk 3, 4, 5 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Seminár k bakalárskej práci Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Seminár k bakalárskej práci 1, 2 Slovanské štúdiá I. filológia
Bulharský jazyk v praxi 1, 2, 3 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Seminár k diplomovej práci Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Seminár k diplomovej práci 1, 2 Slovanské štúdiá II. filológia
Bulharská literatúra 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Bulharská literatúra 3 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Konfrontačná jazykoveda Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Simultánne tlmočenie 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I.+II. filológia
Slovanské štúdiá I.+II. filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Konverzácia v bulharskom jazyku Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Kultúra jazykového prejavu Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Bulharský film Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra I. filológia
Bulharský jazyk 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Bulharská literatúra 1 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Slavistická exkurzia 1 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Slavistická exkurzia 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá I. filológia
Odborná exkurzia 1 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Odborná exurzia 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii; Slovanské štúdiá II. filológia
Slovanský jazyk 3: Bulharský Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra; Slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Slovanský jazyk 4: Bulharský Slovanské štúdiá; Chorvátsky jazyk a kultúra; Slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Konzekutívne tlmočenie 2 Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Simultánne tlmočenie 2 Slovanské štúdiá II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
29
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Mihaylova-Palanska, Miglena. Obrazat na zmijata v kulturata i ezika na balgarite i slovacite. In: Slavjanski dialozi, god. 15 (2020), kn. 25, s. 2- 44. ISSN 1312-5346. 
2

Mihaylova-Palanska, Miglena. Problemi na standartizacijata na turističeskata terminologija v balgarskija i češkija ezik. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 20. – 22.4.2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018, s. 335 – 341. ISSN 978-80-86420-65-3.

3

Mihaylova-Palanska, Miglena. Sastav na terminologijata na turizma v balgarskija ezik. In: Ezikat na naukata i naukata za ezika, Sofia: Izdatelstvo na BAN “Prof. Marin Drinov”, 2017, s. 259 - 265. ISBN 978-954-322-891-1.

4

Mihaylova-Palanska, Miglena. Za adaptacijata i integracijata na internatsionalnite termini (varhu material ot turističeskata terminologija v balgarskija i češkija ezik). In: Balgarski ezik, č. 1 (2016), s. 50 - 55. ISSN 0005-4283.

5

Mihaylova-Palanska, Miglena. Semantična variantnost v turističeskata terminologija v balgarskija i češkija ezik. In: Ezik i literatura, kn. 1 - 2, 2015, s. 197 - 202. eISSN 2535-1036.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Mihaylova-Palanska, Miglena. Obrazat na zmijata v kulturata i ezika na balgarite i slovacite. In: Slavjanski dialozi, god. 15 (2020), kn. 25, s. 29 - 44. ISSN 1312-5346.  

2

Binarnata opozicija desen ljav i nejnoto otraženie v balgarskata i slovaškata frazeologija. In: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii : Slavofraz 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 259 - 265. ISBN 978-80-223-5023-5. 

3

Mihaylova-Palanska, Miglena.Balgarskite terminologični rečnici ot načaloto na 21. vek. In: Z zagadnieň informacji naukowej, terminoznawstwa i jezykoznawstwa [elektronický dokument].Varšava: Instytut Slawistyki, 2018, s. 235 - 251. ISBN 978-83-64031-83-0. 

4

Mihaylova-Palanska, Miglena. Sastav na terminologijata na turizma v balgarskija ezik. In: Ezikat na naukata i naukata za ezika, Sofia: Izdatelstvo na BAN “Prof. Marin Drinov”, 2017, s. 259 - 265. ISBN 978-954-322-891-1.

5

Mihaylova-Palanska, Miglena. Za adaptacijata i integracijata na internatsionalnite termini (varhu material ot turističeskata terminologija v balgarskija i češkija ezik). In: Balgarski ezik, č. 1 (2016), s. 50 - 55. ISSN 0005-4283.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Mihaylova-Palanska, Miglena. Terminologijata na turizma v digitalnata epoha. In: Ikonomičeska nauka, obrazovanie i realna ikonomika. Razvitie i vzaimodejstvija v digitalnata epoha. Sbornik s dokladi. T. 4. Varna: Nauka i ikonomika, 2020, s. 654 – 666. ISBN 978-954-21-1041-8. : Sumrova, Vanina. Pleilist, plejlisti ili plejlista, plejlisti. Balgarski ezik, 68 (2021), 2, s. 108 – 112. ISSN: 0005-4283, Online ISSN: 2603-3372.

2

Mihaylova-Palanska, Miglena. Termini sinonimi (s ogled na balgarskata turističeska terminologija). In: Dni na naukata, T. 1, Veliko Tarnovo: Faber, 2011, s. 148 - 154. ISSN 1314 - 2283. : Petkova, Ekaterina, Banasyak, Jakub. Njakoi nabljudenija varhu sinonimijata v terminologijata. In: Balgarski ezik, 66 (2019), 4, s. 142 - 157. ISSN: 0005-4283.

3

Mihaylova-Palanska, Miglena. Sastav na terminologijata na turizma v balgarskija ezik. In: Ezikat na naukata i naukata za ezika. Sofia: Izdatelstvo na BAN “Prof. Marin Drinov”, 2017. S. 171–179. : Stojanova, Radostina. Internacionalizacija terminologičeskoj sistemy v sfere turizma 9na materiale bolgarskogo i russkogo jazykov). Magija INNO: integrativniye tendencii v lingvistike i lingvodidaktike. Moskva: MGIMO - Universitet, 2019, s. 394 - 401. ISBN: 978-5-9228-2156-8. 

4

Mihaylova-Palanska, Miglena. Problemi na standartizacijata na turističeskata terminologija v balgarskija i češkija ezik. In: Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 20. – 22.4.2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2018, s. 335 – 341. ISSN 978-80-86420-65-3. : Popova, Marija. Priložno terminoznanie (na s. 300). Sofia: Avangard Prima, 2017. ISBN 978-619-160-755-6.

5

Mihaylova-Palanska, Miglena. Internacionalizacija na turističeskata lexika v balgarskija i češkija ezik. In: Slavistikata v globalnija svjat - predizvikatelstva i perspektivi. Blagoevgrad, 2012, s. 90 - 94. ISBN: 978-954-680-846-2. : Ivanova, Dorka. Učeben rečnik za nefiolozi - problemi i rešenija. In: Problemy i perspektivy russko-bolgarskoj i bolgarsko-russkoj terminologičeskoj leksikografii. Sofia: Tip-top pres, 2013, s. 83 - 91. ISBN: 978-954-723-111-5.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

 VEGA 1/0666/21 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. (členka riešiteľského kolektívu).

2

 VEGA 1/0304/18 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál (členka riešiteľského kolektívu).

3

Rečnik na osnovnite termini v balgarskata nauka. T. V. Ikonomika (2015 – 2018) (Slovník základných terminov bulharskej vedy. Č. 5. Ekonomia, (riešiteľka riešiteľského kolektívu).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
CEEPUS Ústav etnologie, Filozifická fakulta Karlovej univerzity , ČR 1.2012
Bilaterálna dohoda medzi Ministerstvom školstva a vedy ČR a Ministerstvom školstva a vedy BR Filozofická fakulta Karlovej univerzity, ČR 1.2007

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Ljubljana, Faculty of Arts Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 16.5. - 22.5.2022 CEEPUS AT-0037

IX. - Iné relevantné skutočnosti