Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu bpBUa - bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada UK
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
23.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
27.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii), kód 23569
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, kód 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; ISCED-F kód: 0231 Osvojenie si jazyka
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný (kombinácie: anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, bulharský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
tri roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/. Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/. Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/bc/..
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) je pripraviť absolventov, ktorí nadobudnú schopnosť samostatne komunikovať v bulharskom jazyku a majú teoretické aj praktické znalosti z bulharského jazyka, literatúry, kultúry a dejín Bulharska. Teoreticky i prakticky ovládajú stratégie odborného prekladu a konzekutívneho tlmočenia. Absolventi zároveň vedia prepojiť bulharisticky zamerané filologické vzdelanie s vedomosťami o najdôležitejších spoločenských a kultúrnych reáliách južnoslovanského jazykového areálu.

Absolventi 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) sú pripravení používať bulharčinu v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka, využívanie špeciálnych techník komunikácie a komunikačných kanálov (odborný preklad, konzekutívne tlmočenie, okrúhle stoly, diskusné fóra, konferencie, sympóziá, komunikácia prostredníctvom elektronických médií). Bulharčinu ovládajú predovšetkým v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe na úrovni B1 – B2. Dokážu pracovať s publicistickými, odbornými, spoločenskovednými a literárnymi textami. Majú teoretické vedomosti z oblasti jazykovedy, teórie odborného aj umeleckého prekladu a teórie literatúry. Zároveň ovládajú zákonitosti študovaného i materinského jazyka v gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu a lexikografickej praxe, ktoré budú využívať pri tvorbe a spracovaní vlastnej terminologickej databázy.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii):

•     ovláda základy jazykovedy v teoretickej rovine,

•     ovláda gramatický a lexikálny systém cudzieho jazyka na báze materinského jazyka,

•     má vedomosti z teórie prekladu a tlmočenia, teórie literatúry,

•     ovláda základné prekladateľské a tlmočnícke stratégie a postupy,

•     má poznatky z oblasti bulharských dejín, literatúry a kultúry.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) je schopný:

•     flexibilne prekladať bulharské publicistické, odborné a spoločenskovedné texty do slovenčiny,

•     zorientovať sa v preklade umeleckého textu z aspektu editorskej a redakčnej praxe,

•     aplikovať jednoduchšie techniky konzekutívneho tlmočenia v praxi.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti                              

Absolvent 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) je schopný:

•     analyzovať a interpretovať po obsahovej stránke tematicky rôznorodé bulharské texty a pripraviť ich kondenzovanú verziu (abstrakt, resumé, rešerš),

•     organizovať si vlastné vzdelávanie.


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) sa môžu uplatniť v rôznych oblastiach kultúry v indikovaných povolaniach ako kultúrno-osvetový pracovník, odborný administratívny asistent v inštitúciách sprostredkúvajúcich kultúrnu a literárnu výmenu, editor, korektor, redaktor. Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov – veľvyslanectiev, konzulátov a kultúrnych inštitútov, ako odborní administratívni asistenti v nadnárodných spoločnostiach, cestovných kanceláriách, mimovládnych organizáciách, v štátnej a verejnej správe. Absolventi po doplnení kvalifikácie môžu vykonávať tiež slobodné povolanie úradného tlmočníka, resp. prekladateľa. 


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Absolventi 1. stupňa prekladateľsko-tlmočníckeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) sa vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti môžu uplatniť v kultúrnej, hospodárskej a politickej sfére a ďalších oblastiach, v ktorých sa vyžadujú filologické znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o bulharskom jazykovom a kultúrnom areáli. Môže ísť o vydavateľstvá, médiá, zahraničné referáty v štátnej a verejnej správe, cestovný ruch, kultúrnu diplomaciu, nižšiu diplomaciu, európske inštitúcie. Absolvent bakalárskeho študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni.

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Mgr. Jana Biľová – manažérka hotelovej siete NH Hotel Group (Taliansko); prekladateľka a tlmočníčka

Mgr. Iveta Bognárová – Slovenský rozhlas Bratislava, redaktorka; prekladateľka z českého, bulharského, ruského a anglického jazyka

Mgr. Lea Dubaj, rod. Geringová – Vodohospodárske stavby, a. s., marketingová manažérka

Mgr. Miriam Ghaniová, rod. Zimová – prekladateľka a tlmočníčka z anglického, ruského a bulharského jazyka

Mgr. Simona Heribanová – CK TIP travel, a. s., destinačná manažérka pre Bulharsko

Mgr. Nina Holíková – HENKEL Slovensko, spol. s r. o., asistentka pre zahraničných obchodných partnerov; prekladateľka z bulharského a anglického jazyka

Mgr. Andrea Jakušová – Jazyková škola VISTA, lektorka anglického a bulharského jazyka                                 

Mgr. Barbora Ježík, rod. Mečiarová – medzinárodná organizácia European Stability Mechanism, finančná administrátorka (Luxembursko)

Mgr. Zuzana Kopčeková, rod. Ciglanová – Yamagata Europe, nv. Bratislava, špecialistka pre lokalizáciu a kvalitu prekladu

Mgr. Alžbeta Krajčovičová – ESET, spol. s r. o., PR publicistka

Mgr. Naďa Lazarová – RTVS, hlásateľka a moderátorka

Mgr. Katarína Melicherčíková – TOP spol. s r. o., asistentka riaditeľa a obchodná referentka pre zahraničný trh

Mgr. Michala Petra Poliačková – Prekladateľská agentúra Lexika, projektová manažérka

Mgr. Alena Popovičová, rod. Gulatá – Reiwag Facility Services SK, divízna manažérka

Mgr. Kristína Procházková, rod. Stankovská – HENKEL Slovensko, spol. s r. o., zástupkyňa vedúceho pre strednú Európu

Mgr. Ivona Rutaiová, rod. Todorovová – Technoklima spol. s r. o., Bratislava, obchodný špecialista pre Rumunsko a Bulharsko

Mgr. Júlia Schiavon, rod. Benčičová – firma Webasto, jazyková podpora pre krajiny EÚ (Portugalsko)

Mgr. Dagmar Šimunová, rod. Šimková – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, odborná pracovníčka

Mgr. Natália Šťastná, rodená Šuplatová – Partners Group SK, spol. s r. o., referentka Back office a prekladateľka z bulharského jazyka

Mgr. Katarína Turjanová, rod. Ščepková – Media fabrik, spol. s r. o., konateľka spoločnosti

Mgr. Mária Vojtylová, rod. Kolková – Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, odborná pracovníčka

Mgr. Hana Zátopková – EnsReale, spol. s r. o., majiteľka spoločnosti

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Spätnú väzbu k hodnoteniu študijného programu poskytli: Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva v Bratislave, prekladateľská a tlmočnícka agentúra Lexika s. r. o., Henkel Slovensko, spol. s r.o. Hodnotenia sú súčasťou príloh.


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii): hlavná zodpovedná osoba: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.; zodpovedné osoby (spolugaranti): doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.; zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. et Mgr. Gabriela Primova, 1. tajomníčka a vedúca konzulárneho úradu Veľvyslanectva Bulharskej republiky v SR; zástupkyňa študentov: Ema Čertíková.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na stránke ŠP. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

-          podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

-          klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

-          sylaby predmetu,

-          výsledky vzdelávania,

-          povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

Študijný plán a všetky ostatné informácie sú zverejnené na stránke ŠP.


-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) sú zostavené v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety,


-      v študijnom programe sú vyznačené profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie),

 

-      pre každú vzdelávaciu časť/predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu.

 

-  pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu.

 

-    metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s informačnými listami predmetov):

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-     osnovu/ sylaby predmetu:

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra.

 

-     pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne):

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-  kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia:

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu.

 

-   osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu:

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7.

 

-    učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.

 

-    miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2 a Múzejná 10. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho stupňa štúdia je 180 pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu bakalárskej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v bakalárskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť:https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf).).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 29 kreditov za predmety spoločného základu, 49 kreditov za predmety jazykovej aprobácie

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 15 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 10 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 3 kredity

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 56 kreditov za spoločný základ, 62 kreditov za každú aprobáciu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 12 kreditov

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: odborná prax nie je súčasťou študijného programu

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

Bakalársky študijný program bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre.

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme AiS2 a archivované na základe predpisov:


g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·         Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19.

·         Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2, 3, čl. 7, príl. 1 – 4: https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·         Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovými koordinátormi pre mobility sú:

Erasmus+: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., zvonko.taneski@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/zvonko-taneski/

Ceepus: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., svetlana.kmecova@uniba.sk, Gondova 2, 811 02 Bratislava, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/svetlana-kmecova/

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry slovanských filológií FiF UK.

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:


Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii), 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 


 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:


Študenti študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.

Katedra slovanských filológií realizuje v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu so 14 európskymi univerzitami: Masarykova univerzita, Brno (Česko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česko), Sliezska univerzita v Katoviciach (Poľsko), Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko), Varšavská univerzita (Poľsko), Univerzita v Ľubľane (Slovinsko), Univerzita v Maribore (Slovinsko), Univerzita v Rijeke (Chorvátsko), Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove (Bulharsko), Juhozápadná univerzita Neofita Rilského, Blagoevgrad (Bulharsko), Univerzita v Kragujevci (Srbsko), Univerzita v Belehrade (Srbsko) a Čiernohorská univerzita, Podgorica (Čierna Hora). Katedra slovanských filológií realizuje od roku 2022 na základe bilaterálnej dohody v rámci mobility Erasmus+ aj medzirezortné výmenné pobyty a stáže s Bulharskou akadémiou vied v Sofii.


Katedra slovanských filológií je od roku 2011 zapojená do programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá), je partnerským pracoviskom siete AT-0037-17-2122 Slavic Philology and Its Cultural Contexts (Slovanská filológia a jej kultúrne kontexty), v rámci ktorej sa realizujú učiteľské a študentské mobility, ako aj exkurzie. Ďalšími partnerskými univerzitami siete sú: Univerzita v Grazi (Rakúsko), Univerzita v Tirane (Albánsko), Univerzita v Bihaći (Bosna a Hercegovina), Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko), Karlova univerzita v Prahe (Česko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česko), Čiernohorská univerzita, Podgorica (Čierna Hora), Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko), Univerzita v Zadare (Chorvátsko), Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti (Maďarsko), Katolícka univerzita Petra Pázmánya v Budapešti (Maďarsko), Varšavská univerzita (Poľsko), Univerzita v Bukurešti (Rumunsko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje (Severné Macedónsko), Univerzita v Ľubľane (Slovinsko), Univerzita v Maribore (Slovinsko), Univerzita v Belehrade (Srbsko), Univerzita v Novom Sade (Srbsko). 

 

Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty.


Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16.Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:


V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

  • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
  • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
  • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 


 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 


Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 08/2022 Etický kódex,

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 


Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Informačné listy sú dostupné v AiS2 a zverejnené na webovej stránke študijného programu.

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
  • Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

  • Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AiS2.
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., funkčné zaradenie: profesorka, kontakt: maria.dobrikova@uniba.sk.

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., funkčné zaradenie: profesorka, maria.kusa@uniba.sk.

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii): https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpBUa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich jednotlivé profilové predmety sú dostupné v AiS2.

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študiného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii): https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/bpBUa.xml.

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/bpSZa.xml.

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/.

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznam školiteľov záverečných prác schválených Radou ŠP:

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

Aktuálna ponuka tém záverečných prác jednotlivých školiteľov je zverejnená na webovej stránke katedry: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/studium/opt-sv-temy-bakalarskych-prac/

Kontakty jednotlivých školiteľov sú uvedené na webovej stránke katedry a na https://uniba.sk/nc/ludia/hurbanic1.

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky jednotlivých školiteľov záverečných prác sú dostupné v AiS2.

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Ema Čertíková, certikova7@uniba.sk.

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., svetlana.kmecova@uniba.sk. Aktuálne konzultačné hodiny sú uvedené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/clenovia-katedry/svetlana-kmecova/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

 

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

·         Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 12.

·         Na Katedre slovanských filológií je študentom k dispozícii sekretariát: Adriana Dvořáková, adriana.dvorakova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2152, Gondova 2, (č. d. 112, I. poschodie). Aktuálne úradné hodiny sú zverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/

·         Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na druhom poschodí situované pracovisko Katedry slovanských filológií FiF UK, ako aj v učebniach v budove na Múzejnej ulici č. 10.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953 m2, v budove na Múzejnej ulici je 20 učební s kapacitou 724 miest a rozlohou 1 003 m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/).

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra slovanských filológií podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, určenom na nácvik simultánneho tlmočenia (učebňa G 316).

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Slovanský seminár.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 


 

Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť.

 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje sa v rozpätí 7 000 – 9 000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho je študentom Katedry slovanských filológií FiF UK k dispozícií aj špecializovaná čiastková knižnica Slovanský seminár (Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 234). Obsahuje spoločný fond 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica obsahuje aj archív kvalifikačných prác. Slovanský seminár má 30 miest na štúdium, 3 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie. Otváracie hodiny sú dostupné na webovej stránke Ústrednej knižnice FiF UK.

 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

·         Manuál MS TEAMS pre študentov

·         Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·         E-learningový portál Moodle

·         Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

·         Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Príručka (nielen) pre prváčky a prvákov, časti 4.8 a 4.9.

Študentom sa poskytuje aj možnosť športového vyžitia počas vysokoškolského štúdia. Na Filozofickej fakulte UK pôsobí Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít, ktoré realizuje pravidelný tréningový režim v športoch, športových hrách, pohybových aktivitách, ako aj vo viacdenných outdoorových aktivitách v turistike, vysokohorskej turistike, vodnej turistike, v zjazdovom v bežeckom lyžovaní a v horolezectve. Na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí Filozofická fakulta UK využíva veľkoryso architektonicky stvárnený priestor fakultného átria a secesnej Moyzesovej siene, ktorá sa využíva na realizáciu koncertov, študentských fakultných plesov, na vystúpenia fakultných divadelných súborov a iných kultúrnych a spoločenských aktivít). Budova fakulty ponúka študentom aj niekoľko oddychových a relaxačných priestorov, ktoré sa využívajú aj na usporiadanie komorných a klubových podujatí. Duchovné možnosti vyžitia poskytuje študentom Univerzitné pastoračné centrum.

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/past/.

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·         Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

·         Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty. 

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·         Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·         Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).