Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpARa - arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
03.06.2022
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
11. Filológia; 0231, 0232
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný študijný program – kombinovaný arabský jazyk a kultúra (a anglický jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra (iba na bakalárskom stupni), maďarský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský, arabský
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Cieľom študijného programu Arabský jazyk a kultúra je vyškoliť absolventov, z ktorých sa postupne stanú odborníci (arabisti) primerane zorientovaní v rozsiahlom geografickom priestore tvorenom viac ako dvadsiatimi krajinami severnej Afriky a Ázie, kde je arabský jazyk štátnym alebo jedným zo štátnych jazykov. Vzhľadom na náročnosť arabského jazyka, v porovnaní s inými európskymi jazykmi, však vyškolenie kvalitného arabistu trvá roky, pričom základ predstavuje minimálne päťročné vysokoškolské štúdium.

Koncept študijného programu Arabský jazyk a kultúra vychádza z charakteru vednej disciplíny arabistika s filologickým zameraním, ktorá si kladie za úlohu sprístupňovanie hodnôt, poznatkov a znalostí arabského jazyka (modernej spisovnej arabčiny), hovorových jazykov (egyptské dialekty) jazykovedy, kultúry, náboženstiev (najmä islamu) a histórie arabských krajín vrátane prekladania krásnej literatúry.

Program Arabský jazyk a kultúra má na Slovensku storočnú históriu, pričom nadväzuje na štúdium orientálnych jazykov v Európe, kde tradícia štúdia v tejto oblasti siaha až do obdobia stredoveku. Ešte pred niekoľkými desaťročiami sa aj u nás arabčina vyučovala podľa modelu klasickej filológie ako mŕtvy jazyk prostredníctvom teoretického štúdia gramatiky prepojeného s čítaním a analýzou arabských klasických a moderných textov. Takéto vyučovanie prinášalo iba minimálne komunikatívne zručnosti a nepokrývalo celkovú jazykovú situáciu, keďže v arabskom prostredí panuje tzv. diglosia, čiže zjednodušene existencia dvoch jazykových foriem (kodifikovanej písanej a hovorovej), ktoré sa navzájom dopĺňajú. Táto skutočnosť a spoluhláskové písmo, kde sa samohlásky spravidla nevyznačujú, robia z arabčiny jeden z najťažších jazykov vôbec. Preto pedagogické postupy vo vyučovaní aj na svetových pracoviskách narážajú na mnohé úskalia, hoci počet študijných materiálov, ktoré umožňujú efektívne postupovať v ostatnom období výrazne narástol. Súčasný program Arabský jazyk a kultúra priamo nadväzuje na najnovšie trendy vo vyučovaní, keďže sa orientuje na jazykovedu, vrátane teoretickej dialektológie a praktického osvojovania egyptského dialektu.

Magisterský stupeň programu efektívne rozvíja vedomosti bakalárskeho stupňa na teoretickej aj praktickej rovine. V spisovnom i hovorovom arabskom jazyku nadväzujeme na dosiahnuté znalosti dopĺňaním vedomostí z arabskej syntaxe, terminológie a frazeológie. V teoretických predmetoch si študenti osvojujú arabské dejiny i literatúru obdobia 18. – 20. stor. V rámci rozšírenia kvalifikácie  majú študenti povinne voliteľný perzský jazyk. Na tomto stupni sa odporúča aktívne využívať študentské mobility, najmä do EAR.

Štúdium arabistiky so zameraním na filológiu v integrovanom celku spolu s inými teoretickými predmetmi má strategický význam a FiF UK je jediné pracovisko v Slovenskej republike, ktoré ponúka takúto možnosť. Disponovať kvalitne vyškolenými odborníkmi na arabsko-islamský svet by malo byť v súčasnosti jednou z priorít bezpečnostných a kultúrnych inštitúcií štátu.

 

Prehľad teoretických vedomostí absolventa: absolvent magisterského stupňa študijného programu Arabský jazyk a kultúra disponuje širokými teoretickými vedomosťami o arabskom jazyku a jeho vývojových stupňoch v arabsky hovoriacom areáli. Je taktiež podrobne oboznámený s najdôležitejšími fázami vývoja arabskej literatúry a kultúry, má prehľad o dejinách nielen daného areálu, ale aj s presahom do celého moslimského sveta vrátane najnovšieho vývoja. Má podrobné znalosti o náboženstvách arabsky hovoriaceho areálu s dôrazom na islam a jeho vývojové etapy vrátane problematiky islamského fundamentalizmu.    Je oboznámený s vývojom arabčiny od prvých pamiatok po súčasnosť a o iné jazykovedné teoretické disciplíny, vďaka ktorým dokáže preniknúť do rôznych vedných odborov. Ovláda prácu s modernými technológiami v oblasti digitalizácie humanitných vied (napr. digitalizované katalógy, korpusy, terminologické databázy

 

Prehľad praktických vedomostí absolventa: absolvent magisterského stupňa študijného programu Arabský jazyk a kultúra vie aktívnym spôsobom využívať získané znalosti modernej spisovnej arabčiny (približne úroveň B2 – C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti) a podľa zvolených modulov má pokročilé znalosti egyptského dialektu (približne B1) resp. základy iného orientálneho jazyka –

perzského alebo tureckého (približne A2). Zároveň nadobudne schopnosť analyzovať a interpretovať aj zložité literárne texty a prekladať odborné arabské materiály. Vie sledovať arabské médiá a hľadať v nich potrebné informácie. Taktiež je schopný sledovať politický a kultúrny vývoj v arabskom svete a zaujať k nemu stanovisko. Vďaka možnostiam študentskej mobility nadobudnú vybraní študenti schopnosť orientovať sa a komunikovať priamo v arabskom prostredí. Časť absolventov disponuje základmi iného orientálneho jazyka – perzského alebo tureckého.

 

Iné spôsobilosti absolventa: koncepcia študijného programu Arabský jazyk a kultúra nepriamo rozvíja iné spôsobilosti absolventa uplatniteľné v rôznych prostrediach, profesiách mimo prostredia arabistiky ako aj v ďalšom nadväzujúcom štúdiu v oblasti arabského areálu. Absolvent zároveň aktívne disponuje znalosťou druhého filologicky zameraného študijného programu (napr. anglický jazyk), ktorý študuje v kombinácii a ktorý veľmi efektívne dopĺňa jeho celkovú kvalifikáciu. Aj vďaka tejto druhej aprobácii je plne kompetentný odborne komunikovať s odbornou komunitou v inom európskom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. Ovláda najnovšie digitálne zručnosti (aktívne vyhľadávanie informácií, využívanie lingvistických a literárnych portálov, určenie ich relevantnosti, spracovanie získaných dát, prezentácie projektov a pod.). Náročnosť štúdia taktiež naučí poslucháča dôkladne si organizovať pracovný čas a spracovávať priebežne veľké množstvo informácií. Táto schopnosť absolventov predurčuje rýchlo si osvojovať podľa potreby iné kvalifikácie vrátane ďalších cudzích jazykov, keďže majú výborne rozvinuté jazykové myslenie. 


b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Absolventi študijného programu Arabský jazyk a kultúra (po skončení magisterského stupňa a kde sa vyžaduje, aj po doplnení aj ďalšej kvalifikácie) sa aktívne uplatňujú v nasledovných pozíciách:

Príslušník bezpečnostných zložiek

Zamestnanec kultúrnych a hospodárskych inštitúcií

Odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte

Vedec

Prekladateľ cudzích jazykov

Delegát cestovných kancelárií

Lektor / učiteľ


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Daný študijný program nepripravuje na výkon regulovaných povolaní v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

V súčasnosti sa na Slovensku pociťuje strategická potreba kvalitne vyškolených odborníkov – arabistov vzhľadom na geopolitickú situáciu vo svete či v jednotlivých častiach arabsko-islamského sveta. Oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia vzhľadom na vyššie uvedené nadobudnuté vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti sú: práca v štátnych inštitúciách, v podnikoch zahraničného obchodu, v cestovnom ruchu, v školstve, vo vede, ale aj v aj v umelecko-kreatívnych odvetviach všade tam, kde sú vyžadované jazykové znalosti a zručnosti spolu s vedomosťami o príslušných jazykových a kultúrnych areáloch.


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

Viacero našich absolventov magisterského stupňa našlo uplatnenie v štátnych inštitúciách – spravidla v bezpečnostných zložkách (Ministerstvo obrany SR, SIS, Ministerstvo vnútra SR, Cudzinecká polícia, odhadom asi 20 absolventov), tu konkrétne mená nemôžeme uvádzať. Niektorí absolventi vystriedali hneď viacero funkcií v rôznych inštitúciách. Ako jediný príklad uvedieme pôsobenie PhDr. Karola Sorbyho, PhD. na poste hovorcu SIS.

 

V iných inštitúciách pracujú alebo dlhodobo pracovali naši nasledovní absolventi:   

Na Ministerstve zahraničných vecí SR a v diplomatických službách dlhoročne pôsobili: Prof. PhDr. Karol Sorby, PhD., Mgr. Emíre Chidayer, PhD, dodnes tam pôsobí PhDr. Eva Megová.

Pre Organizáciu spojených národov na misiách v Iraku pracovala: Mgr. Viktória Hobinková.

Pre Červený kríž v Zürichu dlhoročne pracovala Mgr. Jaroslava Miškufová.

V oblasti vzdelávania a vedy sa nielen na Slovensku  uplatnili:

Prof. PhDr. Ladislav Drozdík, CSc. (FiF UK), Mgr. Renáta Fecková (FiF UK), Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (FiF UK), Mgr. Mária Lacináková, PhD. (FiF UK), Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. (FiF UK), Mgr. Katarína Bešková, PhD. (SAV, Ústav orientalistiky), Mgr. Emanuel Beška, PhD. (SAV, Ústav orientalistiky), Mgr. Eva Složilová, PhD. (Masarykova Univerzita, Univerzita obrany, Brno), Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (Masarykova Univerzita, Brno), Mgr. Andrea Šukajrí-Havelová, PhD. (University of Haifa, Izrael), Mgr. Slavomír Čéplő, PhD. (niekoľko rokov v Österreichische Akademie der Wissenschaften) v súčasnosti je doktorandkou na Karlovej univerzite v Prahe Mgr. Monika Šramová a Mgr. Michaela Grančayová na FSEV UK.

Odborný administratívny asistent na veľvyslanectve alebo konzuláte: Mgr. Ľuboš Cmorej (veľvyslanectvo EAR v SR), Mgr. Nadežda Hrušovká (veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v SR), Mgr, Miroslava Mlynková (veľvyslanectvo Líbye na Slovensku)

Prekladateľ cudzích jazykov: Mgr. Jozef Vrabček, PhD.

Hlavné mesto SR, Bratislava, Kancelária primátora: samostatný referent na oddelení zahraničných vzťahov a protokolu: Mgr. Alexandra Isterová

 

Netreba zabúdať, že program Arabský jazyk a kultúra je kombinačný a veľa absolventov programu je zamestnaných na pozíciách v ťažiskovo aprobácii (spravidla v nadnárodných spoločnostiach ako DELL, IBM, Siemens, Henkel, resp. v školstve...), pričom využívajú a rozvíjajú aj spôsobilosti, ktoré nadobudli aj na programe Arabský jazyk a kultúra. 


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Všetky bezpečnostné zložky SR nepodávajú žiadne bližšie informácie k absolventom nášho odboru.

 

Z hodnotení, ktoré sú plne dostupné v prílohách, vyberáme:

 

-         Hlavné mesto SR, Bratislava, Kancelária primátora:

Potvrdzujem, že výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolventom uvedeného programu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. Naša organizácia má pozitívne skúsenosti so zamestnaním absolventky študijného programu tohto typu zamerania, ktorá u nás pôsobí v kancelárii primátora Bratislavy ako samostatná odborná referentka na Oddelení zahraničných vzťahov a protokolu.

 

-         Ústav orientalistiky SAV, riaditeľ ústavu Mgr. Dušan Magdolen, PhD.:

Absolventi arabistiky FiF UK spĺňajú náročné kvalifikačné kritériá, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na výkon práce v oblasti výskumu a odbornej analytickej činnosti. Aktuálny politický, hospodársky a spoločenský vývoj vo svete i na Slovensku, aby sa štúdiu uvedeného odboru a jeho podpore venovala  zvýšená pozornosť. V uvedenej súvislosti sa odporúča zvýšiť finančné a personálne investície do rozvoja odboru, aby mohlo pracovisko kvalitne a efektívne plniť požiadavky spoločenskej praxe. 


4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 - https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.

Rada študijného programu Arabský jazyk a kultúra bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu Arabský jazyk a kultúra: Prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (garant), Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., Mgr. Dušan Magdolen, PhD (zástupca zamestnávateľov), Miroslava Dirgová (zástupkyňa študentov). 

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/arabsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/


b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené v prílohách. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek:

- podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu,

- klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu,

- sylaby predmetu,

- výsledky vzdelávania,

- povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK.

https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/arabsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-      jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety:

Program Arabský jazyk a kultúra na magisterskom stupni je opäť ťažiskovo postavený na povinných seminároch a cvičeniach venovaných ďalšiemu praktickému osvojovaniu modernej spisovnej arabčiny a jej syntaxe (Arabská syntax 1 – 2, Jazykové cvičenia 1 – 2), ktoré sú dopĺňané teoretickými predmetmi z jazykovedy: Vývoj arabčiny, Teória arabského jazyka; z dejín: Moderné dejiny arabských krajín 1 – 2; literatúry: Moderná arabská literatúra 1 – 2 s nadväzujúcimi Literárnymi seminármi a Moderného islamu a seminárom Preklad odborných textov. 

Na tieto predmety nadväzujú predmety povinne voliteľné, ktoré sú radené v dvoch blokoch:

1.     blok jazykov: Egyptský dialekt 1 a 2, Perzský jazyk 1 a 2

2.     blok teoretickej jazykovedy a tlmočenia: Úvod do porovnávacej semitskej jazykovedy, Arabčina a korpusová lingvistika, Konzekutívne a simultánne tlmočenie a Tlmočnícke cvičenia

Z každého bloku si študent povinne vyberie dva povinne voliteľné predmet. Magisterský stupeň dotvárajú voliteľné predmety, ktoré podľa potreby rozširujú a upevňujú nadobudnuté vedomosti ako Doplnkové kapitoly z arabskej syntaxe 1 – 2, Perzský jazyk 3 – 4 či Egyptský dialekt 3 – 4.

Študent sa môže zapísať na celofakultné výberové predmety, ktorých rozsah a zameranie korešponduje a dobre sa dopĺňa so štúdiom arabského areálu. Spravidla si zapisujú turecký jazyk, ktorý zabezpečuje lektorát tureckého jazyka, ktorý je súčasťou nášho pracoviska (KKSF).

 

-      v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie):

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpARa.xml

 

-      pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu):

Výstupy vzdelávania a kritériá hodnotenia sú bližšie opísané v rámci informačných listov k predmetom.

 

-      prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu:

Prerekvizity a korekvizity sú bližšie opísané v rámci informačných listov k predmetom.

http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpARa.pdf

 

-      pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania:

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v rámci informačných listov k predmetom.

 

-      metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov): Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom.

 

-      osnovu/ sylaby predmetu: Osnovy/sylaby sú bližšie opísané v rámci informačných listov k predmetom.

 

-      pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne): Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce.

 

-      kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom.

 

-      osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu: Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety sú uvedené v informačných listoch k predmetom.

 

-      učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov):

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu. Na vyučovaní predmetov participujú nasledujúci učitelia:

 

-      miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách):

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte, Gondova 2. ako aj v budove na Šafárikovom námestí 6. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 kreditov pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej záverečnej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 41 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-      počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 4 kredity za povinné predmety spoločného základu, 26 kreditov za predmety jazykovej aprobácie

-      počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 19 kreditov za povinne voliteľné predmety spoločného základu, 8 kreditov za povinne voliteľné predmety jazykovej aprobácie

-      počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia: 3

-      počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program: 38 kreditov za spoločný základ, 41 kreditov za každú aprobáciu

-      počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia: 15

-      počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia: 4

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

-      počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch: nevzťahuje sa na tento študijný program

 

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch: 

·    Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 11 – 16 

·    Vnútorný predpis UK č. 12/2013 –Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 1, 2 a 4, čl. 5 – 8 

·    Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 54 – 59 

·    Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 6 

Študijný program Arabský jazyk a kultúra v kombinácii, II. stupeň, má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický

informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/arabsky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylaboch predmetu a odporúčanej literatúre. 

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systémeAiS2 a archivované na základe predpisov: 

·       

VP UK č. 1/2006 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán VP FiF UK č. 11/2023 príloha č. 2, čl. 2 – Študijný poriadok FiF UK

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 18 – 19:https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf 


·        Vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, čl. 4, ods. 2,3, čl. 7, príl. 1 – 4:

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou:

·        Vnútorný predpis UK č. 3/2016 - Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. gazakova@fphil.uniba.sk

katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kksf/studium/erasmus/.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené na webovej stránke Katedry klasickej a semitskej filológie, sekcia semitskej filológie (arabistika): https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kksf/sf/Zaverecne_prace_2019-2020.pdf

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-         pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia magisterského štúdia študijného programu Arabský jazyk a kultúra má diplomová práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty:

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023 – Študijný poriadok, čl. 14 a 15: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_11_2023.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·        Podrobné pravidlá sú ukotvené v informačnom liste k predmetu Seminár k diplomovej práci a Obhajoba diplomovej práce.

·         Časové vymedzenie zadávania záverečných prác sa riadi harmonogramom UK a FiF UK:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/.

 

·         Jednotlivé zadania záverečných prác sú prístupné v Akademickom informačnom systéme (AIS2) a na webovej stránke katedry/katedier:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kksf/sf/Zaverecne_prace_2019-2020.pdf

·         Pravidlá pre schvaľovanie vedúcich záverečných prác definuje Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 49 – 53:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Návody pre študentov, podrobné inštrukcie a skriptá k spracovaniu a odovzdávaniu záverečných prác sú dostupné na samostatnej webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

 

-         možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov:

Študenti študijného programu Arabský jazyk a kultúra majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Odbor arabistika KKSF FiF UK realizuje v súčasnosti v rámci mobility Erasmus+ (učiteľské, administratívne, kombinované a študentské mobility a stáže) a bilaterálnych dohôd výmenu s Ain Shams University in Cairo (Egypt), Tlemcen University (Alžírsko), Karlova Univerzita, Praha (Česko), University of Kocaeli - Kocaeli Üniversitesi (Turecko), Imam Khomeini International University, Qazwín (Irán) V minulosti sme mali funkčnú mobilitu aj s Universität Wien, v prípade záujmu ju vieme opäť nadviazať.

·        Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné tu: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus

Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/Vp_2016_03.pdf

 

Počas štúdia na magisterskom stupni programu Arabský jazyk a kultúra majú poslucháči možnosť absolvovať odborné stáže na štátnych inštitúciách, napr. na MZV SR, resp. na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. Stáž na MZV SR doposiaľ absolvovali: Alexandra Isterová a Dominika Brožová, ktorá následne absolvovala stáž na Veľvyslanectve SR v Káhire.

 

-         pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov:

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o:

·        Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na

Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf

·        Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 – Etický kódex, čl. 3 – 4, 7:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia.

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorný predpis UK č. 14/2018 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia-pre-studentov/realizovane-disciplinarne-konania/

 

-         postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami:

-         Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami existuje na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42:

-         https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

-         Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK: https://cezap.sk/

 

-         Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf

 

-         V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.

 

-         Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky.

 

-         Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici).


-         postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta.

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy:

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 61-65:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·         Vnútorný predpis UK č. 11/2011 Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z:

Informačné listy sú dostupné v AISe a zverejnené na webovej stránke študijného programu: http://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelistypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpARa.pdf

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

Aktuálny harmonogram akademického roka:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/


Aktuálny rozvrh hodín je dostupný v AIS.

 

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

Hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: Prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (profesor), petr.zemanek@uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (profesorka), maria.kusa@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“: 

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie Arabský jazyk a kultúra v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpARa.xml

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického

základu: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ 

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH piatich učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety sú súčasťou príloh. VUPCH ďalších učiteľov zabezpečujúcich povinné predmety sú dostupné na intranete Filozofickej fakulty UK na adrese: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/interne-materialy-fif-uk/

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne: 

a) osoby zabezpečujúce predmety jazykovej aprobácie Arabský jazyk a kultúra v kombinácii: https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/aktualnyAR/FiF/SK/mpARa.xml

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml


Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc., petr.zemanek@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45807

Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., zuzana.gazakova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3938

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., jaroslav.drobny@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20826

Mgr. Mária Lacinaková, PhD. mária.lacinakova@uniba.sk

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26277

Ponuka tém diplomových prác v ostatnom období:

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kksf/sf/Zaverecne_prace_2019-2020.pdf

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné na Akademickom informačnom systéme Filozofickej

fakulty UK na adrese: https://ais.uniba.sk

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Miroslava Dirgová, miroslava.dirgova@uniba.sk, študentka druhého ročníka bakalárskeho stupňa 

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. jaroslav.drobny@uniba.sk č. G 120, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava. Konzultačné hodiny: streda 11:00-12:00

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 12:https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf

Na Katedre Klasickej a semistskej filológie je študentom k dispozícii sekretariát: Mgr. Jaroslava Cedzová, jaroslava.cedzova@uniba.sk, miestnosť číslo: G 318, III. posch., Gondova 2, 811 02, Bratislava.

Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, Telefón: +421 2 9013 1310, E-mail: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

 

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu Arabský jazyk a kultúra sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí č. dv. 120 situované pracovisko Katedry Klasickej a semitskej filológie, sekcia semitskej filológie (arabistika) FiF UK.

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/)

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra klasickej a semitskej filológie podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebňa G8) sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky a jazykových cvičení.

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry klasickej a semitskej filológie.

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom).

 

·        Cvičné školy – zoznam: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/pedagogicke-praxe/zoznam-cvicnych-skol-pedagogicke-praxe/

·        Prekladateľská prax: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/prekladatelska-prax/

·        Rozvoj pohybových aktivít študentov a zamestnancov Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje Stredisko telovýchovných a voľnočasových aktivít FiF UK, ktoré má k dispozícii viaceré športoviská:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/

 

·        Spoluprácu so špeciálnymi výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe upravuje Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, deviata časť: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_14.pdf 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/.

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.

 

Okrem toho Katedra klasickej a semitskej filológie FIF UK, sekcia semitskej filológie (arabistika) disponuje vlastnou katedrovou knižnicou na pracovisku Katedry Klasickej a semitskej filológie, sekcia semitskej filológie (arabistika) FiF UK, Gondova ulica č. 2, prvé poschodie, č. dv 120, v ktorej sa nachádza pravidelne dopĺňaný vlastný knižničný fond v objeme približne 3000 knižných jednotiek, jediný svojho druhu (popri Ústave orientalistiky SAV) v danej špecializácii na Slovensku. Knižnica má tri miesta na štúdium, 1 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie.

 

 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

 

·        Manuál MS TEAMS pre študentov

·        Manuál MS TEAMS pre vyučujúcich

·        E-learningový portál Moodle

·        Videonávody k dištančnej výučbe

Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie upravujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa aktuálne zverejňujú na webovej stránke fakulty (www.fphil.uniba.sk)

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Zoznam partnerov s charakteristikou ich participácie:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/partnerske-institucie-vyucba/

Pracovisko Katedry klasickej a semitskej filológie, sekcia semitskej filológie (arabistika) aktívne spolupracuje s Katedrou Blízkého východu, Filozofickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe, pričom Doc. PhDr. František Ondráš, PhD. u nás pôsobil ako externý školiteľ dizertačnej práce. Zároveň aktívne spolupracujeme s Inštitútom orientalistiky (Institut für Orientalistik) Universität Wien, ktorý nám vypomáha svojou bohatou knižnicou. 


e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK ).

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Od uchádzačov o štúdium v magisterskom programe Arabský jazyk a kultúra sa očakáva absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia, aktívny záujem o ďalšie vzdelávanie v danej špecializácii a predovšetkým vôľa systematicky pracovať, plánovať a zvládnuť študijnú záťaž.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

·        Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 23, ods. 4, písm. f), č. 1: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

 

·        Študentská anketa

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.  

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

·        Opatrenia na zvyšovanie kvality študijného programu sa realizujú podľa ustanovení druhej časti VSK UK (Vnútorný predpis č. 23/2021): https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf

·        Prieskumy uplatnenia absolventov FiF UK: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/prieskum-absolventov/

·        Klub absolventov – Alumni klub: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/absolventi/alumni-klub/

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu