Opis študijného programu
Podprogram, časť študijného programu mpANa - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Stupeň - II. - úplný vysokoškolský, forma - denná, typ - jednoodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
04.09.2023
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii), kód: 30300
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
2. stupeň, kód 767
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
názov a číslo študijného odboru – 11. Filológia, ISCED-F kódy odboru – 0231 Osvojenie si jazyka
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
prekladateľský kombinačný (anglický jazyk a kultúra a: arabský jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra, taliansky jazyk a kultúra)
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Mgr.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

nevzťahuje sa na tento študijný program 

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
slovenský jazyk, anglický jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
dva roky
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet študentov na aktuálny akademický rok je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/otvarane/ Údaje o skutočnom počte uchádzačov a počte prijatých študentov do prvého roka štúdia je uvedený na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/ Celkový počet študentov študijného programu: https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/statistiky/mgr/
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa zodpovedá požadovaným kritériám Národného kvalifikačného rámca SR a jeho prepojeniu na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Absolvent študijného programu anglický jazyk a kultúra v 2. stupni vysokoškolského štúdia má prierezové vedomosti z anglického jazyka v odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, dokáže ich aplikovať pri sprostredkovaní bežnej, odbornej aj úzko špecializovanej komunikácie v písomnej i hovorenej forme v celom spektre foriem písomnej aj ústnej komunikácie. Disponuje širokými a dostatočne ukotvenými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, jeho gramatiky, lexikológie a sémantiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to ako v ústnom, tak v písomnom styku.   

 

Okrem toho absolvent dokáže zaujať kritické stanovisko k východiskovému textu, vie ho zasadiť do kultúrneho aj spoločenského kontextu anglicky hovoriacich krajín, posúdiť jeho vlastnosti a kriticky opísať, takže sa vie uplatniť aj ako literárny kritik v literárnych časopisoch či iných médiách. Absolvent štúdia dokáže samostatne vedecky pracovať, skúmať zadaný problém v širšom kontexte aktuálneho translatologického výskumu, formulovať hypotézy a presvedčivo vysvetlenou metodikou ich dokazovať.    

 

Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra v 2. stupni vysokoškolského štúdia sú plnohodnotne pripravení pôsobiť v oblasti každodennej všeobecnej aj odbornej komunikácie v slovenskom aj anglickom jazyku. Dokážu prekladať a tlmočiť do/z slovenského jazyka v širokom spektre registrov a komunikačných situácií. Po skončení štúdia majú absolventi jasnú predstavu o vlastných schopnostiach, silných stránkach a preferovaných oblastiach práce, mali možnosť vyskúšať si rôzne formáty a žánre prekladu a tlmočenia a na základe toho vedia identifikovať subjektívne preferencie aj oblasť špecializácie. Môžu nájsť uplatnenie v prekladateľských agentúrach, medzinárodných a medzivládnych organizáciách, v oblasti medzinárodného obchodu aj diplomacie, v kultúrnych inštitúciách, v neziskových mimovládnych organizáciách a v rôznych podnikoch zameraných na medzinárodnú spoluprácu. Poznajú základné aj pokročilé prekladateľské postupy, dokážu analyzovať text a na pokročilej úrovni prekladať do anglického aj slovenského jazyka s využitím CAT nástrojov. Dokážu využívať terminologické zdroje, korpusy a databázy. Poznajú základy projektového manažmentu a ovládajú zásady posteditácie strojového prekladu, lokalizácie softvérových produktov a audiovizuálneho prekladu. Majú osvojené základy konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, dokážu sprostredkovať komunikáciu medzi anglickým a slovenským jazykom v širokom spektre žánrov a registrov, od politických diskusií, cez vedecké konferencie až po motivačné prejavy. Dokážu pracovať v tlmočníckom tíme a poznajú zásady práce v kabíne tak pri tlmočení na mieste ako aj pri tlmočení na diaľku.    

 

Popri profesijných zručnostiach a vedomostiach, študijný program rozvíja aj mäkké zručnosti so širokým uplatnením nielen v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Absolventi majú rozvinuté kritické myslenie, ktoré je nevyhnutné, aby vedeli posudzovať kontext výpovedí pri tlmočení a textov pri preklade. Takisto je táto schopnosť nevyhnutná na priebežné hodnotenie vlastného výkonu pri preklade, ale najmä pri tlmočení. Absolventi majú návyk udržiavať si široký všeobecný prehľad v spoločenskom a odbornom dianí a byť tak pripravení na neočakávané situácie pri preklade a tlmočení. V špecializovaných témach si zas absolventi udržiavajú hĺbkový prehľad o problematikách, na ktoré sa v rámci svojich prekladov a tlmočení špecializujú. Absolventi sú oboznámení s princípmi tímovej práce, ktorá je nevyhnutná pri spoločných prekladových projektoch a pri tlmočení. Ovládajú etické princípy profesie, ktoré sú formulované slovenskými a zahraničnými združeniami prekladateľov a tlmočníkov (napr. SAPT a AIIC). Absolventi sú takisto pripravení riešiť technické problémy kreatívne, najmä pri prekladoch s nástrojmi CAT a posteditáciou. Tieto zručnosti majú významný presah aj pre absolventov, ktorí nepracujú priamo v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva.  

 

Magisterský stupeň takisto zahŕňa aj prepájanie teoretických a praktických vedomostí prostredníctvom Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe a povinného predmetu Prekladateľská a tlmočnícka prax, kde študenti pracujú v reálnych podmienkach na prekladateľských a tlmočníckych zadaniach od partnerov Centra, ktorí, okrem iných, zahŕňajú Dekanát FiF UK a Rektorát UK, SAV, neziskové a mimovládne organizácie a vybraných poskytovateľov jazykových služieb. Pre priblíženie pracovného života  a etiky, katedra anglistiky a amerikanistiky organizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov každoročnú sériu prednášok a seminárov s názvom Hieronymove dni, ktorá sa koná na pôde fakulty a ktorá umožňuje vysokú mieru interaktivity zo strany študentov. Katedra a fakulta dlhodobo spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre preklad v Luxembursku (DG T EC) ako aj Generálnym riaditeľstvom pre tlmočenie a organizovanie konferencií (DG SCIC EC), ktoré poskytujú stáže, praktické prednášky a v spolupráci s DG LINC EP spoluorganizujú aj postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia ako formu ďalšieho vzdelávania pre absolventov odboru. Katedra takisto organizuje každoročne podujatie Linguamarket na pôde fakulty, kde sa študenti majú možnosť stretnúť s potenciálnymi zamestnávateľmi (napr. IBM, DELL, Amazon, poskytovatelia jazykových služieb). 

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

Prekladateľ cudzích jazykov 2643001 

Prekladateľ cudzích jazykov zabezpečuje, na základe požiadaviek zadávateľa, preklad textu zo zdrojového jazyka do textu v cieľovom jazyku v elektronickej alebo papierovej forme, ktorá významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu. Rovnako dokáže na základe komunikácie s klientom vyhodnotiť jeho požiadavky a podľa toho vybrať potrebné prekladateľské postupy. Ovláda aj technické aspekty lokalizácie, audiovizuálneho prekladu a posteditácie strojového prekladu. 

 

Koordinátor v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva 1439001 

Koordinátor v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva plánuje, riadi, koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť prekladateľov a tlmočníkov, formuluje a prehodnocuje pravidlá a pokyny súvisiace s výkonom profesie. 

 

Tlmočník cudzích jazykov 2643002 

Tlmočník cudzích jazykov tlmočí na základe požiadaviek zadávateľa, teda vykonáva vysoko odbornú tvorivú duševnú činnosť spočívajúcu vo verbálnej transformácii informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Na základe použitej techniky tlmočenia sa rozlišuje simultánne a konzekutívne tlmočenie. 

 

Pri všetkých povolaniach sa v sústave povolaní uvádza, že na výkon povolania je potrebné mať vzdelanie druhého stupňa. Ide o viazanú živnosť. Nasledujúce povolania však uvádzame v bakalárskom štúdiu preto, lebo zákon Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uvádza, že ak sa zamestnanie  vykonáva na základe živnostenského oprávnenia, podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti a to nasledovným spôsobom: 

  - diplom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole, alebo 

  - vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, alebo 

  - preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má tlmočiť. 


c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

nevzťahuje sa na tento študijný program 

 


3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Podľa dlhodobých indikácií, ktoré máme z prostredia prekladateľských agentúr, vydavateľstiev a zadávateľov lokalizačných služieb vieme, že najväčší dopyt na Slovenskom trhu je práve po prekladateľoch a tlmočníkov, ktorí pracujú s anglickým jazykom. Koniec-koncov anglický jazyk je jediným povinným jazykom pre uchádzačov o akreditáciu na pozíciu konferenčného tlmočníka v európskych inštitúciách. V doposiaľ najobsiahlejšom prehľade socioekonomických podmienok výkonu prekladateľskej a tlmočníckej profesie u nás - Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku (Djovčoš a Šveda, 2017) - je pomerne podrobne zmapované, že pracovná kombinácia zahŕňajúca anglický jazyk bola jedným z najdôležitejších predpokladov pre nadpriemerné účtované sadzby aj nadpriemerné objemy preložených strán/tlmočených dní. Viaceré výskumy (Ličko 2014, Djovčoš a Šveda 2017 a 2020; Douběda 2018) dokazujú že preklady do a z anglického jazyka tvoria výraznú väčšinu všetkých prekladateľských zadaní na Slovensku.    

 

O úspešnosti absolventov bakalárskeho štúdia v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo/filológia - anglický jazyk a kultúra v období rokov 2016-2021 hovoria aj počty absolventov bakalárskeho štúdia evidovaných v evidencii uchádzačov o zamestnanie k septembri príslušného roka (zdroj UPSVAR). 

 

Rok - Počet absolventov bakalárskeho štúdia v kombinačných programoch - Počet uchádzačov o zamestnanie podľa UPSVAR SR k septembru príslušného roka - Percentuálna úspešnosť uplatnenia/pokračovania v ďalšom štúdiu  

2016 - 39 - 6 - 84% 

2017 - 47 - 7 - 85% 

2018 - 82 - 3 - 96% 

2019 - 48 - 9 - 81% 

2020 - 56 - 8 - 86% 

2021 - 47 - 8 - 83% 

 


b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.
 • Barbora Bajčíková anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 2016 Prekladateľka a tlmočníčka v agentúre Entrans sro  
 • Karolína Zemánková anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra 2014 Akreditovaná tlmočníka pre Európske inštitúcie  
 • Michal Chovan anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 2013 Tlmočník v Európskej komisii (DG SCIC) 
 • Angelika Klobušická anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 2019 Organizátorka virtuálnych aj prezenčných konferencií s tlmočením v Európskej komisii 
 • Veronika Litviková anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra 2021 Prekladateľka na voľnej nohe, lokalizácia softvérov pre Microsoft a Amazon a i. 
 • Júlia Mackovová anglický jazyka a kultúra – taliansky jazyk a kultúra 2021 Umelecká prekladateľka pre vydavateľstvá Grada Slovakia a Albatros 
 • Linda Janíková anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 2021 Lokalizátorka videohier pre Slovenskú asociáciu herných vývojárov 
 • Diana Pavlíková anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 2021 Preklad titulkov pre streamovacie služby 
 • Lucia Špačková anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 2017 Projektová manažérka v agentúre Pixelogic Media 
 • Zuzana Šplhová anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra 2016 Prekladateľka audiovizuálnych diel, preklady titulkov 
 • Nikoleta Ziliziová anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra 2017 Prekladateľka a tlmočníčka v konzorciu D4/R7 
 • Jozef Ferencz anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra 2016 Prekladateľ a tlmočník na voľnej nohe 
 • Alžbeta Dobrovolná anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 2015 Projektová manažérka v agentúre Translata 
 • Amer Owaida anglický jazyk a kultúra – arabský a kultúra 2017 Copywriter a security writer pre ESET 
 • Lucia Kopáčiková anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra 2014 Prekladateľka a tlmočníčka, marketingová špecialistka v Martinuse 


c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Vydavateľstvo TATRAN, Klariská 16, Bratislava (Lucia Mládeková, konateľ): 

Naša organizácia má pozitívne skúsenosti so zamestnávaním absolventov študijného programu tohto typu a zamerania, ktorí u nás pôsobia v pracovných pozíciách jazykový redaktor, prekladateľ, editor, copywrighter. Môžeme povedať, že absolvovanie daného študijného programu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vynikajúco pripraví absolventov na vyššie uvedené pracovné pozície a s výsledkami ich práce sme mimoriadne spokojní. 

 

Agentúra LEXIKA, Dobrovičova 10. Bratislava (Michal Kmeť, výkonný riaditeľ): 

Absolventi vyššie uvedeného študijného programu sú nevyhnutnou súčasťou poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb subjektom slovenského hospodárstva prostredníctvom našej organizácie. 

 

Agentúra Translata, Eisteinova 24, Bratislava (Tomáš Polerecký, generálny riaditeľ): 

Naša organizácia má pozitívne skúsenosti so zamestnávaním absolventov študijného programu tohto typu a zamerania, ktorí u nás pôsobia v pracovných pozíciách: Prekladateľ, Tlmočník, Editor, Posteditor, Proofreader, Kontrolór textov, Pracovník na recepcii, Junior marketér, Projektový manažér, Account manažér, Lokalizačný manažér, Vendor manažér. Je veľkým pozitívom, ak má nový zamestnanec filologické vzdelanie, vie pracovať s jazykom a textom, má prehľad o prekladateľských softvéroch a novinkách v prekladateľskom svete. 

 

Ďalšie vyjadrenie od agentúry ASAP-translations-com, Boženy Němcovej 4, Nitra (Jakub Absolón, riaditeľ) rovnako ako úplné vyjadrenia vyššie uvedených partnerov prikladáme v prílohe. 

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Pravidlá utvárania študijných plánov sú súčasťou procesu úpravy študijného programu, ktorý je definovaný v čl. 32, ods. 2, čl. 33, 35, 36 a 37 Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej „VSK UK“ ) – Vnútorný predpis č. 23/2021 – https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf.  

Rada študijného programu anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) bola kreovaná v zmysle čl. 24, ods. 1 – 7 a čl. 10 VSK. Členovia Rady študijného programu anglický jazyk a kultúra (v kombinácii):  

 • prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (hlavná zodpovedná osoba / garant) 
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD. (spolugarantka)
 • doc. Ivan Lacko, PhD. (spolugarant) 
 • Mgr. Lukáš Slovák (zástupca zamestnávateľa – prekladateľ ESET, s.r.o.)  
 • Martin Bednárik (zástupca študentov – študent 3bpANNE) 
b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Kompletné znenie študijného programu so všetkými požadovanými informáciami a informačnými listami predmetov je uvedené na webovej stránke študijného programu. Študijný plán obsahuje bloky povinných a povinne voliteľných predmetov (v aprobácii aj výberových) s odporúčaným rokom a semestrom ich realizácie, používanými vzdelávacími metódami, menami zabezpečujúcich osôb, kreditovou dotáciou, rozsahom, príp. prerekvizitami. Pri každom bloku povinne voliteľných predmetov je uvedená inštrukcia výberu predmetov tak, aby študent mohol formovať trajektóriu svojho štúdia. Informačné listy k jednotlivým predmetom obsahujú okrem iných položiek: 

 • podrobne špecifikované podmienky na ukončenie predmetu, 
 • klasifikačnú stupnicu nastavenú v súlade s VSK UK na dosiahnutie min. úrovne 60% pre úspešné absolvovanie predmetu, 
 • sylaby predmetu, 
 • výsledky vzdelávania, 
 • povinnú literatúru dostupnú online alebo v Ústrednej knižnici FiF UK. 
c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:
 • jednotlivé časti študijného programu (moduly, predmety a iné relevantné školské a mimoškolské činnosti za predpokladu, že prispievajú k dosahovaniu želaných výstupov vzdelávania a prinášajú kredity) v štruktúre povinné, povinne voliteľné a výberové predmety 

Študijné plányinformačné listy odkazované nižšie sú dostupné na webovej stránke študijného programu.

Študijný plán študijného programu anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) obsahuje predmety vo forme seminárov v celkovej kreditovej dotácii 41 kreditov. Pozostáva z troch blokov študijnej časti a bloku štátnej skúšky. Blok povinných predmetov v celkovej kreditovej dotácii 20 kreditov obsahuje 6 literárno-kultúrnych a prekladateľsko-tlmočníckych predmetov, ktoré študent musí absolvovať všetky pre úspešné skončenie štúdia. Blok povinne voliteľných predmetov v celkovej dotácii 12 kreditov obsahuje škálu predmetov, ktoré si študent zapisuje podľa vlastnej preferencie v takom počte, aby získal požadovaný počet kreditov za príslušný blok, čo sú spravidla 4 predmety. Blok povinne voliteľných predmetov nekladie okrem minimálneho počtu kreditov žiadne doplňujúce podmienky pre zápis takýchto predmetov. Blok výberových predmetov v celkovej kreditovej dotácii 3 kredity (t. j. spravidla jeden predmet) je zostavený tak, že všetky kredity získané za povinne voliteľné predmety nad požadovaný rámec 12 kreditov sa počítajú ako výberové, prípadne si študenti zapíšu ako výberový akýkoľvek predmet z celofakultnej ponuky. Poradie všetkých predmetov je v rovine odporúčaných ročníkov a limitujú ho len prípadné prerekvizity a požiadavky študijného poriadku na minimálne počty kreditov za kontrolné etapy štúdia. Blok štátnej skúšky v celkovej kreditovej dotácii 6 kreditov predpisuje pre úspešné skončenie štúdia úspešné absolvovanie dvoch súčastí – preklad a tlmočenie a anglická filológia. Odborná prekladateľská prax a obhajoba diplomovej práce sú súčasťou študijného plánu príslušného spoločného translatologického základu.  

Študijný plán študijného programu anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) je dostupný aj na samostatnej webovej stránke fakulty:  

 

 • v študijnom programe vyznačí profilové predmety príslušnej cesty v štúdiu (špecializácie), 

FiF.KAA/A-mpAN-301/15 Seminár zo simultánneho tlmočenia 1 

FiF.KAA/A-mpAN-201/15 Americká literatúra 20. a 21. storočia 

FiF.KAA/A-mpAN-400/18 Jazyk a prezentačné zručnosti  

FiF.KAA/A-muAN-206/15 Americké divadlo a spoločnosť 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť/ predmet definuje výstupy vzdelávania a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky vzdelávacie ciele študijného programu (môžu byť uvedené len v Informačných listoch predmetov v časti Výsledky vzdelávania a v časti Podmienky absolvovania predmetu) 

Výstupy vzdelávania, podmienky a kritériá hodnotenia sú podrobne opísané v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • prerekvizity, korekvizity a odporúčania pri tvorbe študijného plánu 

Prerekvizity a korekvizity sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. 

 

 • pre každú vzdelávaciu časť študijného plánu/predmet stanoví používané vzdelávacie činnosti (prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, terénne praktikum, odborná prax, štátna skúška a ďalšie, prípadne ich kombinácie) vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania,  

Používané vzdelávacie činnosti sú bližšie charakterizované v informačných listoch k jednotlivým predmetom študijného programu. 

 

 • metódy, akými sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje – prezenčná, dištančná, kombinovaná (v súlade s Informačnými listami predmetov), 

Vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú prezenčnou a kombinovanou metódou, v prípade potreby aj dištančnou formou – konkrétne sú špecifikované v informačných listoch k predmetom. 

 

 • osnovu/ sylaby predmetu,  

Osnovy/sylaby sú uvedené v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Detailné sylaby predmetu študent dostane na každom predmete na začiatku príslušného semestra. 

 

 • pracovné zaťaženie študenta („rozsah“ pre jednotlivé predmety a vzdelávacie činnosti samostatne),  

Pracovné zaťaženie študenta je bližšie definované v rámci informačných listov k predmetom študijného programu. Pracovné zaťaženie všetkých predmetov je vymedzené v súlade s odporúčaniami ECTS nasledovne: 1 kredit = 25 – 30 hodín práce. 

 

 • kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia,  

Kredity pridelené každej časti na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia sú uvedené v informačných listoch k predmetom študijného programu. 

 

 • osobu zabezpečujúcu predmet (alebo partnerskú organizáciu a osobu) s uvedením kontaktu,  

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v informačných listoch k predmetom. Kontakty na jednotlivé osoby zabezpečujúce predmet sú uvedené v časti 7. 

 

 • učiteľov predmetu (alebo podieľajúce sa partnerské organizácie a osoby) (môžu byť uvedené aj v IL predmetov),  

Učitelia predmetov sú uvedení v rámci informačných listov k predmetom a v časti 7 Opisu študijného programu.  

 

 • miesto uskutočňovania predmetu (ak sa študijný programu uskutočňuje na viacerých pracoviskách). 

Všetky predmety sa uskutočňujú v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, Gondova 2. Na overovanie dostatočného priestorového zabezpečenia študijného programu sa vzťahuje vnútorný predpis UK č. 23/2021, čl. 111 – 116: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského stupňa štúdia je 120 pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky. Do tohto počtu sa započítavajú aj kredity za úspešnú obhajobu diplomovej práce. Za štandardné pracovné zaťaženie študenta počas akademického roka v magisterskom stupni sa považuje vykonanie činností, ktoré zodpovedajú 60 kreditom. Podmienky riadneho skončenia štúdia, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia, pravidiel na predĺženie a prerušenie štúdia sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (Vnútorný predpis FiF UK č. 11/2023, druhá časť).
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:
 • počet kreditov za povinné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinné predmety študijnej časti predpisuje študijný plán 20 kreditov.  

Za povinné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 4 kredity. 

 • počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za povinne voliteľné predmety predpisuje študijný plán 12 kreditov.  

Za povinne voliteľné predmety spoločného základu predpisuje študijný plán 19 kreditov. 

 • počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  

Za výberové predmety predpisuje študijný plán 3 kredity. 

 • počet kreditov potrebných na skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia za spoločný základ a za príslušnú aprobáciu, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program, alebo prekladateľský kombinačný študijný program,  

Za spoločný základ predpisuje študijný plán 38 kreditov.  

Za aprobáciu predpisuje študijný plán celkovo 41 kreditov.  

 • počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia,  

Za úspešné absolvovanie predmetu FiF.KAA/A-mpAN-501/15 Seminár k diplomovej práci získa študent 3 kredity.  

Za úspešnú obhajobu záverečnej diplomovej práce získa študent 15 kreditov.  

 • počet kreditov za odbornú prax potrebných na riadne skončenie štúdia/ukončenie časti štúdia,  

Na riadne skončenie štúdia v magisterskom študijnom programe anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) je podmienkou absolvovanie odbornej prekladateľskej praxe za 4 kredity (predmet spoločného translatologického základu Prekladateľská prax) 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za projektovú prácu s uvedením príslušných predmetov v inžinierskych študijných programoch,  

Projektová práca nie je súčasťou študijného programu. 

 • počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia za umelecké výkony okrem záverečnej práce v umeleckých študijných programoch.  

Umelecké výkony nie sú súčasťou študijného programu.  


f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Príslušné pravidlá vzdelávania a hodnotenia študentov a možnosti opravných postupov sú dostupné v dokumentoch:

 

Študijný program anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) má presne stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v informačných listoch jednotlivých predmetov tak, ako to predpisujú vyššie uvedené vnútorné predpisy a Vyhláška o kreditovom systéme štúdia. Na fakulte sú informačné listy predmetov všetkých študijných programov prístupné cez Akademický informačný systém (AiS2) a zverejnené na webovej stránke študijného programu (https://fphil.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/anglicky-jazyk-a-kultura-v-kombinacii/).

Okrem iných náležitostí sú študentovi v informačnom liste vopred sprístupnené informácie o druhu, rozsahu a metóde vzdelávacích činností, podmienkach na absolvovanie predmetu, výsledkoch vzdelávania, sylabách predmetu a odporúčanej literatúre.  

Výsledky hodnotení jednotlivých predmetov študijného programu sú zaznamenávané v akademickom informačnom systéme (AiS2) a archivované na základe predpisov: 

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Príslušné pravidlá sú dostupné v dokumentoch:  

https://www.epi.sk/zz/2002-614#p6  

 

Podrobné informácie o mobilitách a uznávaní kreditov sú dostupné aj na samostatnej webovej stránke fakulty (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/) a študenti ich získajú aj od koordinátora mobilít študijného programu. Na univerzite aj fakulte pôsobia samostatné oddelenia poskytujúce podporu mobilitných programov (Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ na UK a Referát medzinárodných vzťahov na FiF UK). Pôsobenie organizačných zložiek univerzity a fakulty sa riadi samostatnou smernicou: 

 

Katedrovým koordinátorom pre mobility je: PhDr. Beáta Borošová, PhD. (beata.borosova@uniba.sk, Gondova ul. 2, č. d. G102; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/borosova-beata/). 

Katedra má samostatnú webovú stránku venovanú možnostiam mobilít pre študentov jej študijných programov: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/erasmus-studijne-pobyty/  

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy záverečných prác študijného programu sú uvedené ma webovej stránke Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/  

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe:

Kľúčovú úlohu v procese ukončenia štúdia študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň, má bakalárska práca. Jej podoba a pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení je upravená internými predpismi univerzity a fakulty: 

 

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: 

Študenti študijného programu informačné štúdiá, 1. stupeň majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácii zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK.  

· Konkrétne univerzity a kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke fakulty

· Postupy účasti na mobilitách študentov definuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 – Smernica o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+, čl. 4, ods. 7 – 8, 11 – 13, 15 – 16. 

 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: 

V rámci UK a FiF UK existujú viaceré predpisy, ktoré vymedzujú pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov pre všetkých členov akademickej obce. Ide o: 

 

 • Vnútorný predpis UK č. 12/2013 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, čl. 3, ods. 4, čl. 8, ods. 9 a 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 68 – 83  
 • Vnútorný predpis UK č.13/2018 – Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov: , čl. 3, ods. 6, písm. l), m), n), p) a čl. 4 – 10 
 • Vnútorný predpis UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 8. časť 

 

Tiež v informačných listoch predmetov študijného programu je stanovené, že porušenie akademickej etiky bude podľa miery závažnosti postihované od zníženia hodnotenia až po podanie návrhu na disciplinárne konanie.

 

Zasadnutia disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov sú usmernené rokovacím poriadkom – Vnútorným predpisom UK č. 14/2018 - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov

 

Realizované disciplinárne konania za ostatné dva akademické roky v rámci fakulty sú uverejnené na webovej stránke ku disciplinárnym konaniam. 

 

Postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami: 

Na podporu uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami pôsobí na fakulte koordinátorka doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc. a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ). Ich činnosť je regulovaná Vnútorným predpisom UK č. 23/2021 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, čl. 42. 

 

Podrobné informácie a služby CPŠ sú pre študentov dostupné na webovej stránke UK

 

Zaručovanie spravodlivého, transparentného a konzistentného hodnotenia výsledkov na fakulte, spravodlivo aplikovaného voči všetkým študentom s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami zabezpečuje aj Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2019 Etický kódex, čl. 3, ods. 3: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/vp_13_2019.pdf 

 

V súlade s Pravidlami prijímacieho konania sa uchádzačom so špecifickými potrebami na ich písomnú žiadosť umožňuje osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby v súčinnosti s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami UK.  

 

Priebeh štúdia a hodnotenie štúdia v študijnom programe sú prispôsobené potrebám študentov so špecifickými potrebami v súlade s cieľmi Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta prostredníctvom svojej koordinátorky 

 

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom, komplexná debarierizácia budovy na Štúrovej ulici). 

 

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: 

Príslušné pravidlá týkajúce sa podávania podnetov a odvolaní definujú predpisy: 

 

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).
7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).
 • hlavná zodpovedná osoba za jazykovú aprobáciu: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (garant), funkčné zaradenie profesor, daniel.lancaric@uniba.sk  
 • hlavná zodpovedná osoba za spoločný základ: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (garantka), funkčné zaradenie profesorka, maria.kusa@uniba.sk 
b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

Osoby zabezpečujúce profilové predmety sú uvedené v študijnom pláne, profilové predmety sú označené skratkou „P“:

a) osoby zabezpečujúce profilové predmety jazykovej aprobácie anglický jazyk a kultúra (v kombinácii):

b) osoby zabezpečujúce profilové predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

VUPCH pedagógov zabezpečujúcich profilové predmety sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety študijného programu sú uvedené v študijnom pláne:

a) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety jazykovej aprobácie anglický jazyk a kultúra (v kombinácii):

b) osoby zabezpečujúce jednotlivé predmety translatologického základu:

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplanypodprogramov/2023-2024/FiF/SK/mpSZa.xml

Prepojenia na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl sú uvedené vo VUPCH jednotlivých učiteľov, ktoré sú dostupné v AIS2. Kontakty na učiteľov sú uvedené na webových stránkach katedier: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).
 • Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., john.peter.butler.barrer@uniba.sk  
 • PhDr. Beáta Borošová, PhD., beata.borosova@uniba.sk  
 • PhDr. Katarína Brziaková, PhD., katarina.brziakova@uniba.sk  
 • Mgr. Marián Gazdík, PhD., marian.gazdik@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Grauzľová, PhD., lucia.grauzlova@uniba.sk  
 • Mgr. Ivana Juríková, PhD., ivana.jurikova@uniba.sk
 • Mgr. Marián Kabát, PhD., marian.kabat@uniba.sk  
 • doc. Ivan Lacko, PhD., ivan.lacko@uniba.sk  
 • prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., daniel.lancaric@uniba.sk  
 • Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk  
 • Mgr. Lucia Paulínyová, PhD. (t. č. MD), lucia.paulinyova@uniba.sk  
 • PhDr. Jozef Pecina, PhD., jozef.pecina@uniba.sk  
 • Mgr. Ivo Poláček, PhD., polacek12@uniba.sk  
 • doc. Mgr. Eva Reid, PhD., eva.reid@uniba.sk
 • doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., alena.smieskova@uniba.sk  
 • M. A. Linda M. Steyne, PhD., linda.steyne@uniba.sk  
 • Mgr. Denisa Šulovská, PhD., denisa.sulovska@uniba.sk
 • doc. Pavol Šveda, PhD., pavol.sveda@uniba.sk

 

Zoznam školiteľov záverečných prác s priradenými témami je súčasťou webovej stránky Katedry anglistiky a amerikanistiky Fif UK venovanej záverečným prácam: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/studium/zaverecne-prace/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

VUPCH školiteľov záverečných prác sú dostupné v akademickom informačnom systéme (AIS) na adrese: https://ais2.uniba.sk/ais/portal/start.do

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Martin Bednárik, bednarik38@uniba.sk

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Mgr. Jozef Lonek, PhD., jozef.lonek@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2264, študijné záležitosti možno vybaviť osobne v čase konzultačných hodín (štvrtok 13:15 – 14:15), v inom dohodnutom čase alebo kedykoľvek emailom (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/clenovia-katedry/lonek-jozef/

Fakulta tiež zverejňuje mená študijných poradcov s kontaktnými údajmi (mail) všetkých katedier na samostatnej webovej stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-poradcovia/  

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).
 • Na fakulte pôsobí študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre študentov tohto študijného programu (kontakty na pracovníkov oddelenia sú uvedené na webovom sídle fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/student/). Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku fakulty – Vnútorný predpis FiF UK č. 7/2023, čl. 22: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_7_2023.pdf
 • Na Katedre anglistiky a amerikanistiky je študentom k dispozícii sekretariát:  

Adriana Dvořáková, email: adriana.dvorakova@uniba.sk, tel.: +421 2 9013 2152, Gondova ulica 2, I. poschodie, č. d. 112, stránkové hodiny PO – PIA 08.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00 (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kontakt/

 • Ubytovanie je na FiF UK v kompetencii referenta:  

PhDr. Martin Čičilla, Filozofická fakulta UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, tel.: +421 2 9013 1310, email: martin.cicilla@uniba.sk, https://fphil.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-studentov/. Všetky informácie k ubytovaniu sú dostupné tu: https://uniba.sk/ubytovanie/

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Pre študentov študijného programu anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na dosahovanie cieľov a výstupov vzdelávania. Výučbu študijného programu zabezpečuje fakulta vo výučbových priestoroch v budove na Gondovej ulici č. 2, kde je na prvom poschodí situované pracovisko Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK.  

 

V budove na Gondovej ulici je 54 učební s kapacitou 1 331 miest a rozlohou 1 953m2. V poslednom období boli všetky učebne tak po technickej, ako aj didaktickej stránke zmodernizované a vybavené novým zariadením. Z celkového počtu učební má desať učební kapacitu od 65 do 120 miest, zostávajúce učebne majú kapacitu od 20 do 35 miest a sú určené na výučbu menších študijných skupín. Väčšina učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi (podrobné štatistické údaje o technickom zabezpečení a vybavení za jednotlivé akademické roky sú uvedené vo výročných správach fakulty: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-avnutorne-predpisy/dokumenty-fif-uk/

 

V každej učebni je port umožňujúci pripojenie na sieť. Pedagogický proces, okrem spomenutých všeobecných výučbových priestorov, zabezpečí Katedra anglistiky a amerikanistiky podľa zamerania študijného programu aj v špecifických výučbových priestoroch: v plne vybavenom jazykovom laboratóriu, kde jeden počítač pripadá na jedného študenta (napr. učebne G7 a G8), sa budú realizovať predmety z oblasti korpusovej lingvistiky, jazykových cvičení, (počítačom podporovaného) prekladu (možnosť využitia online nástrojov a akademických licencií softvérov), ale aj fonetiky a fonológie a konzekutívneho tlmočenia, keďže súčasťou periférií každého počítača sú aj headsety – slúchadlá s mikrofónom. Tlmočnícke predmety (predovšetkým tie zo simultánneho tlmočenia) sa realizujú v špecializovaných jazykových laboratóriách plne vybavených tlmočníckymi kabínami (G9 – 7 kabínok po 2 miesta, G316 – 8 kabínok po 2 miesta). Katedra anglistiky a amerikanistiky disponuje tromi všeobecnými učebňami, do ktorých sa nasadzuje väčšina rozvrhových akcií častí študijných programov realizovaných katedrou. Ide o miestnosti G103 s kapacitou 32 miest, G104 s kapacitou 24 miest a G110 s 22 miestami. V dvoch z nich (G103, G104) sú nainštalované interaktívne tabule, všetky sú vybavené dataprojektormi, počítačmi, integrovanými alebo externými kamerami (vhodné preto aj na dištančné online vyučovanie), audio perifériami i štandardnými bielymi magnetickými tabuľami. Podľa potrieb rozvrhu sa v menšej miere používajú aj iné fakultné učebne, vo všetkých prípadoch však ide o miestnosti situované v centrálnej budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2.  

 

Pri tvorbe rozvrhu na nasledujúci akademický rok jednotliví pedagógovia participujúci na realizácii výučby študijného programu požiadajú o pridelenie výučbových priestorov s inštalovaným informačným zabezpečením. Všetky požiadavky v tomto smere sa fakulte darí plniť.  

V priestoroch fakulty sú umiestnené počítače určené výhradne študentom, študent môže pracovať na PC a v sieti tiež v priestoroch Ústrednej knižnice a v čiastkovej knižnici Katedry anglistiky a amerikanistiky.  

Univerzita Komenského v Bratislave spolupracuje s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré poskytuje služby v oblasti spracovania študijnej literatúry a poskytnutia výpočtovej techniky. V posledných rokoch fakulta intenzívne pracovala na projekte debarierizácie svojich budov, čím výrazne vyšla v ústrety študentom so špecifickými potrebami (riešenie vstupov do jednotlivých budov, prístupy k výťahom). 

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/stredisko-telovychovnych-volnocasovych-aktivit/  

 

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Literatúra uvedená v informačných listoch predmetov je dostupná online, prostredníctvom MS TEAMS alebo Moodle (prezentácie, príp. ešte nepublikované skriptá a vysokoškolské učebnice vyučujúcich) alebo v Ústrednej knižnici FiF UK - https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/. Literatúra vo fondoch knižnice je vyhľadateľná prostredníctvom online katalógu knižnice: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, kde je možné overiť si dostupnosť jednotlivých exemplárov. V prípade nedostatočného počtu exemplárov alebo pre potreby akvizície novej literatúry majú študenti aj vyučujúci možnosť využiť žiadanku – návrh na knihu: http://alis.uniba.sk/acq/. Knižnica zároveň sprístupňuje aj viaceré plnotextové databázy: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/

Knižnica je najväčším knižnično-informačným pracoviskom na UK, plní funkciu vzdelávacieho a vedecko-informačného pracoviska. Centrálne pracoviská knižnice sú umiestnené v prístavbe univerzity na Múzejnej ulici. Čitatelia majú k dispozícii centrálnu požičovňu, študovňu učebnicovej literatúry a čitáreň časopisov. Počas semestra je knižnica otvorená do 18.00 hodiny. V roku 2009 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia a modernizácia čitateľských priestorov. Modernizácia priestorov výrazne skvalitnila podmienky na prezenčné štúdium, dvojnásobne sa zvýšil počet študijných miest v študovni (z pôvodných 30 na 64) a výrazne sa rozšíril príručný fond určený na prezenčné štúdium (z pôvodných 3 500 kníh na 9 000). Stavebnou úpravou požičovne sa dosiahlo zväčšenie manipulačného a úložného priestoru pre absenčné výpožičky, ako aj možnosť rozšírenia čitárne časopisov a umiestnenia počítačov pre študentov. Všetky čitateľské priestory sú vybavené wi-fi pripojením, elektrickými zásuvkami a samoobslužnými kopírovacími strojmi. Stav knižničného fondu je približne 500 000 knižničných jednotiek. Ročný prírastok v posledných rokoch je pomerne stabilný, pohybuje v rozpätí 7.000 – 9.000 knižničných jednotiek. Knižnica odoberá 249 titulov časopisov; okrem tradičných tlačených periodík majú používatelia knižnice prístup k úplným textom cca 48 000 titulov elektronických časopisov a cca 440 000 elektronických kníh, ktoré sú dostupné cez stránku Akademickej knižnice UK. Knižnica ročne poskytne okolo 90 000 výpožičiek.  

 

Okrem toho Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK disponuje vlastnou katedrovou knižnicou (Gondova ul. 2, otváracie hodiny PO 10.00 – 15.00, UT – ŠT 09.00 – 15.30, PIA 09.00 – 14.00, prestávka vždy 12.00 – 12.30), v ktorej sa nachádza knižničný fond v objeme cca 9000 knižničných jednotiek. Knižnica má 24 miest na štúdium, 2 PC pre používateľov a wi-fi pripojenie (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kaa/kniznica/). 

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.
d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.
e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.
f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach. V tomto smere je študentom nápomocný Referát medzinárodných vzťahov, ktorý sa venuje administratívnej podpore a poradenstvu v oblasti výmenných pobytov a stáží študentov a propagácií zahraničných mobilít. V rámci Univerzity Komenského je študentom k dispozícii Hlavná kancelária pre Erasmus+ na UK. Najvýznamnejší podiel na študentských výmenách majú mobility realizované v rámci programov Erasmus+, štipendiá udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe bilaterálnych zmlúv a štipendiá v rámci programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií). Mobility sa uskutočňujú aj na základe iných typov zmlúv: bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami, ktoré boli uzavreté na úrovni univerzity alebo fakulty, medzivládnych a medzinárodných medzirezortných zmlúv v oblasti školstva (spravuje Slovenská akademická informačná agentúra), Národného štipendijného programu, štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu a individuálnych štipendií. Postavenie univerzity a jej fakúlt vo vzťahu k mobilitným programom v rámci Erasmus+ na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 3/2016 o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. V súvislosti s realizáciou zahraničných mobilít má fakulta vytvorený systém uznávania predmetov a prenosu kreditov získaných na zahraničných univerzitách (čl. 19 Vnútorného predpisu FiF UK č.11/2023, Študijného poriadku FiF UK). 

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Informácie o požadovaných schopnostiach a predpokladoch uchádzača o štúdium sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/poziadavky/  

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Postupy prijímania na štúdium sú dostupné na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/  

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie sú zverejnené na webovej stránke fakulty: https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/past/  

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

https://anketa.uniba.sk/fphil/  

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Výsledky ankiet sa vyhodnocujú vedením fakulty, na kolégiu dekana a na úrovni rád študijných programov. Rada študijného programu vyhodnocuje relevanciu návrhov a pripomienok k pedagógom, predmetom a študijnému programu a relevantné pripomienky sú podnetom pre zefektívnenie a skvalitnenie študijného programu. K výsledkom študentskej ankety sa každý semester spracúvajú vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán (vedenia fakulty, študijného oddelenia, riaditeľky ústrednej knižnice, študentskej časti akademického senátu a rád študijných programov). Stanoviská k ankete sú zverejnené na webovej stránke fakulty. Jednotliví vyučujúci študijného programu majú možnosť vyjadriť sa ku komentárom študentov aj priamo v anketovom formulári a poskytnúť im bezprostrednú spätnú väzbu. Hodnotenie študentskej ankety je aj súčasťou výročnej správy fakulty.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.


11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).