Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Odbor habilitačného a inauguračného konania hdVJ - všeobecná jazykoveda
Typ dokumentu Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Všeobecná jazykoveda
Priradenie k študijnému odboru/odborom
Filológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Všeobecná jazykoveda sa zameriava na synchrónny a diachrónny výskum jazykov a jazykových javov. Obsahuje poznatky zo systémovej lingvistiky, kognitívnej lingvistiky, lingvistickej pragmatiky, sociolingvistiky, vývinu konkrétnych jazykov a jazykových skupín, dialektológie, kontrastívnej lingvistiky, metodolódie jazykovedy a filozofie jazyka.


Udeľovaný akademický titul
docent (doc.); profesor (prof.)
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Odkaz na platný vnútorný predpis alebo jeho časť:

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave:

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:

Mgr. Mária Spišiaková, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2017/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná jazykoveda dňa 1.12.2017

Dr. Phil. Beatriz Goméz Pablos, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2018/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná jazykoveda dňa 1.8.2018

PhDr. Roman Sehnal, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2019/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná jazykoveda dňa 1.6.2019

Mgr. Silvia Vertánová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná jazykoveda dňa 1.9.2020


Inauguračné konania ukončené:

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2023/, vymenovanie za profesora dňa 23.3.2023

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2023/,  vymenovanie za profesora dňa 23.3.2023


7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Mgr. Katarína Motyková, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/, schválenie habilitačnej komisie VR FiF UK v Bratislave, čaká sa na posudky