Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Odbor habilitačného a inauguračného konania hdTG - teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Typ dokumentu Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Priradenie k študijnému odboru/odborom
Filológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr obsahuje poznatky z teórie literatúry a jej jednotlivých súčastí (genológia, tematológia, verzológia, naratológia, imagológia atď.), ako aj z oblasti literárnej histórie konkrétnych národných literatúr a literárnych areálov, z literárnej komparatistiky, dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov, metodológie literárnej vedy a interdisciplinárnych súvislostí konkrétneho kultúrneho areálu.

Udeľovaný akademický titul
docent (doc.); profesor (prof.)
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave:

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2017/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.4.2017

Mgr. Marcela Andoková, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.8.2021

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konanie-2022/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.4.2022

PhDr. Anikó Dušíková, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2022/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.8.2022

Mgr. Eva Mesárová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2022/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.8.2022

Mgr. Ivan Lacko, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2022/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.8.2022

Mgr. Art. Pavol Száz, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2023/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr dňa 1.6.2023

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania