Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Odbor habilitačného a inauguračného konania hdSV - slovanské jazyky a literatúry
Typ dokumentu Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Filozofická fakulta
Sídlo fakulty Gondova 2, 81102 Bratislava
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Slovanské jazyky a literatúry
Priradenie k študijnému odboru/odborom
Filológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor slovanské jazyky a literatúry sa orientuje na lingvistickú a literárnovednú reflexiu jazykov a literatúr slovanského areálu s presahom k širším filologickým, kultúrnym a historickým súvislostiam. Okrem živých slovanských jazykov sa venuje aj výskumu ich archaických foriem a dialektov, ich vzájomnému porovnávaniu, kontaktom s inými jazykovými areálmi a skupinami a medziliterárnym vzťahom slovanských literatúr.

Udeľovaný akademický titul
docent (doc.); profesor (prof.)
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Vnútorný predpis č. 25/2021 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získavanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite Komenského v Bratislave:

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:

Mgr. Andrzej Borkowski, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2016/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 1.6.2016

Mgr. Irina Dulebová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2017/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 1.4.2017

Mgr. Nina Cingerová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 1.1.2020

PhDr. Valerij Paďak, CSc., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 1.11.2020

 Mgr. Ivan Posokhin, PhD, https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2022/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 1.8.2022


Inauguračné konania ukončené:

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2019/, vymenovanie za profesora v odbore slovanské jazyky a literatúry dňa 10.12.2019

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania