Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sedliak
I.2 - Meno
Milan
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
milan.sedliak@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564?do=filterForm-submit&surname=sedliak&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2324-154X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Telesná výchova - biológia, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Jyväskylä, Fínsko
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Science of Sport Coaching and Fitness Testing
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
Fyziológia živočíchov
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
funkčné miesto "docent" Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu od 1.4.2021 doteraz
Vedeckovýskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 18.5.2009 - 31.3.2021
Učiteľ telesnej výchovy Základná škola Jesenského v Bratislave september 1998 - máj 1999

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fyziológia telesných cvičení Trénerstvo I. Vedy o športe
Fyziológia telesných cvičení Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Metodológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
Prezentácia vedeckej práce Vedy o športe III. Vedy o športe
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo I. Vedy o športe
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o športe III. Vedy o športe
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Športová edukológia Vedy o športe
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
18
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy výživy Trénerstvo I. Vedy o športe
Základy výživy Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športovej špecializácie IV (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo I. Vedy o športe
Teória a didaktika športovej špecializácie IV (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Doping v športe Trénerstvo II. Vedy o športe
Doping v športe Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Výživa pre výkon a zdravie Trénerstvo II. Vedy o športe
Výživa pre výkon a zdravie Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športová špecializácia II (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo II. Vedy o športe
Športová špecializácia II (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športová chronobiológia Vedy a športe III. Vedy a športe

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
171
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
92
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
475
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
369
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
422
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
326
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (80%) - Finni, Taija (5%) - Cheng, Sulin (5%) - Kraemer, Wiliam J. (5%) - Häkkinen, Keijo (5%): Effect of time-of-day-specific strength training on serum hormone concentrations and isometric strength in men In: Chronobiology international. - Roč. 24, č. 6 (2007), s. 1159-1177. - ISSN 0742-0528. SJR - SCOPUS: 2007 - 1,151

SNIP - SCOPUS: 2007 - 1,169

CiteScore - SCOPUS: 2007 - 0,00

IF - JCR: 2007 - 3,771

wos-jcr -- Q1 [Biology] -- 2007

wos-jcr -- Q1 [Physiology] -- 2007

scimago-sjr -- Q2 [Physiology] -- 2007

scimago-sjr -- Q2 [Physiology (medical)] -- 2007

2

ADM: Králik, Michal [UKOTVKKA] (10%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (8%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (8%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (8%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (8%) - Ukropec, Jozef (8%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (8%) - Payer, Juraj [UKOLF5IK](8%) - Kollárik, Boris (8%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (8%) - Raastad, Truls (8%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (10%): Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM) : study protocol for a three-arm clinical trial BMJ open [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 9 (2019), s. 1-10, art. no. e025991 [online]. - ISSN (online) 2044-6055 URL: https://lnk.sk/wDMPSJR

SCOPUS: 2019 - 1,247

SNIP - SCOPUS: 2019 - 1,359

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 3,50

IF - JCR: 2019 - 2,496wos-jcr -- Q2 [Medicine, general & internal] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

3

ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (80%) - Finni, Taija (5%) - Cheng, Sulin (5%) - Kraemer, Wiliam J. (5%) - Häkkinen, Keijo (5%): Effect of time-of-day-specific strength training on serum hormone concentrations and isometric strength in men In: Chronobiology international. - Roč. 24, č. 6 (2007), s. 1159-1177. - ISSN 0742-0528. SJR - SCOPUS: 2007 - 1,151

SNIP - SCOPUS: 2007 - 1,169

CiteScore - SCOPUS: 2007 - 0,00

IF - JCR: 2007 - 3,771

wos-jcr -- Q1 [Biology] -- 2007

wos-jcr -- Q1 [Physiology] -- 2007

scimago-sjr -- Q2 [Physiology] -- 2007

scimago-sjr -- Q2 [Physiology (medical)] -- 2007

4

ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (55%) - Finni, Taija (12,5%) - Cheng, Sulin (12,5%) - Lind, Markus (10%) - Häkkinen, Keijo (10%): Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men

In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 23, č. 9 (2009), s. 2451-2457. - ISSN 1064-8011

URL: https://lnk.sk/oHU1. SJR - SCOPUS: 2009 - 1,054

SNIP - SCOPUS: 2009 - 1,262

CiteScore - SCOPUS: 2009 - 0,00

IF - JCR: 2009 - 1,457

wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Sport science] -- 2009

5

ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (55%) - Finni, Taija (12,5%) - Cheng, Sulin (12,5%) - Lind, Markus (10%) - Häkkinen, Keijo (10%): Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men

In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 23, č. 9 (2009), s. 2451-2457. - ISSN 1064-8011

URL: https://lnk.sk/oHU1. SJR - SCOPUS: 2009 - 1,054

SNIP - SCOPUS: 2009 - 1,262

CiteScore - SCOPUS: 2009 - 0,00

IF - JCR: 2009 - 1,457

wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2009

scimago-sjr -- Q1 [Sport science] -- 2009

6

 ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (80%) - Finni, Taija (5%) - Cheng, Sulin (5%) - Haikarainen,T. (5%) - Häkkinen, Keijo (5%): Diurnal variation in maximal and submaximal strength, power and neural activation of leg extensors in men : multiple sampling across two consecutive days In: International journal of sports medicine. - Roč. 29, č. 3 (2008), s. 217-224. - ISSN 0172-4622

URL: https://lnk.sk/blVWSJR - SCOPUS: 2008 - 0,902

SNIP - SCOPUS: 2008 - 0,969

CiteScore - SCOPUS: 2008 - 0,00

IF - JCR: 2008 - 1,626

wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2008

scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2008

scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2008

scimago-sjr -- Q2 [Sport science] -- 2008

7

 ADC: Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (80%) - Finni, Taija (5%) - Cheng, Sulin (5%) - Haikarainen,T. (5%) - Häkkinen, Keijo (5%): Diurnal variation in maximal and submaximal strength, power and neural activation of leg extensors in men : multiple sampling across two consecutive days In: International journal of sports medicine. - Roč. 29, č. 3 (2008), s. 217-224. - ISSN 0172-4622

URL: https://lnk.sk/blVWSJR - SCOPUS: 2008 - 0,902

SNIP - SCOPUS: 2008 - 0,969

CiteScore - SCOPUS: 2008 - 0,00

IF - JCR: 2008 - 1,626

wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2008

scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2008

scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2008

scimago-sjr -- Q2 [Sport science] -- 2008

8

V3: Martín-López, Julio (25%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (autor) (25%) - Valadés, David (4%) - Munoz, Alejandro (4%) - Buffet-García, Jorge (5%) - García-Oviedo, Ricardo (4%) - Rodríguez-Aragón, Manuel (4%) - Pérez-López, Alberto (4%) - López-Samanes, Álvaro (25%): Impact of time-of-day and chronotype on neuromuscular performance in semi-professional female volleyball players. Chronobiology international. - Roč. 39, č. 7 (2022), s. 1006-1014. - ISSN (print) 0742-0528 ISSN (online) 1525-6073

URL: https://lnk.sk/ahrb https://lnk.sk/ubkx

SJR - SCOPUS: 2015 - 1,517

SSNIP - SCOPUS: 2021 - 1,086

CiteScore - SCOPUS: 2021 - 5,1

IF - JCR: 2021 - 3.749

wos-jcr -- Q2 [Biology] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Physiology] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Physiology] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Physiology (medical)] -- 2021

9

V3: Martín-López, Julio (25%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (autor) (25%) - Valadés, David (4%) - Munoz, Alejandro (4%) - Buffet-García, Jorge (5%) - García-Oviedo, Ricardo (4%) - Rodríguez-Aragón, Manuel (4%) - Pérez-López, Alberto (4%) - López-Samanes, Álvaro (25%): Impact of time-of-day and chronotype on neuromuscular performance in semi-professional female volleyball players. Chronobiology international. - Roč. 39, č. 7 (2022), s. 1006-1014. - ISSN (print) 0742-0528 ISSN (online) 1525-6073

URL: https://lnk.sk/ahrb https://lnk.sk/ubkx

SJR - SCOPUS: 2015 - 1,517

SSNIP - SCOPUS: 2021 - 1,086

CiteScore - SCOPUS: 2021 - 5,1

IF - JCR: 2021 - 3.749

wos-jcr -- Q2 [Biology] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Physiology] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Physiology] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Physiology (medical)] -- 2021

10

ADM: Králik, Michal [UKOTVKKA] (10%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (8%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (8%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (8%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (8%) - Ukropec, Jozef (8%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (8%) - Payer, Juraj [UKOLF5IK](8%) - Kollárik, Boris (8%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (8%) - Raastad, Truls (8%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (10%): Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM) : study protocol for a three-arm clinical trial BMJ open [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 9 (2019), s. 1-10, art. no. e025991 [online]. - ISSN (online) 2044-6055 URL: https://lnk.sk/wDMPSJR

SCOPUS: 2019 - 1,247

SNIP - SCOPUS: 2019 - 1,359

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 3,50

IF - JCR: 2019 - 2,496wos-jcr -- Q2 [Medicine, general & internal] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC: Steele, James [KAUT] (5%) - Androulakis-Korakakis, Patroklos (5%) - Carlson, Luke (5%) - Williams, David (5%) - Phillips, Stuart (5%) - Smith, Dave (5%) - Schoenfeld, Brad J. (5%) - Loenneke, Jeremy P. (5%) - Winett, Richard (5%) - Abe, Takashi(5%) - Dufour, Stéphane (5%) - Franchi, Martino V. (5%) - Sarto, Fabio (5%) - Lundberg, Tommy R. (5%) - Gentil, Paulo (2%) - Kvorning, Thue (2%) - Giessing, Jürgen (1%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (5%) - Paoli, Antonio (5%) - Spotswood, Fiona (5%) - Lucas, Alex (5%) - Fisher, James P. (5%): The impact of coronavirus (COVID-19) related public-health measures on training behaviours of individuals previously participating in resistance training : a cross-sectional survey study. Sports medicine . 51, č. 7 (2021), s. 1561-1580. URL: https://lnk.sk/izx1

SJR (SCOPUS) 2020=4,092

SNIP (SCOPUS) 2020=4,140

CiteScore (SCOPUS) 2020=17.70

IF (JCR) 2020=11.140

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Sport sciences] -- 2020 

2

ADM: Králik, Michal [UKOTVKKA] (10%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (8%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (8%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (8%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (8%) - Ukropec, Jozef (8%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (8%) - Payer, Juraj [UKOLF5IK](8%) - Kollárik, Boris (8%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (8%) - Raastad, Truls (8%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (10%): Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM) : study protocol for a three-arm clinical trial BMJ open [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 9 (2019), s. 1-10, art. no. e025991 [online]. - ISSN (online) 2044-6055 URL: https://lnk.sk/wDMPSJR

SCOPUS: 2019 - 1,247

SNIP - SCOPUS: 2019 - 1,359

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 3,50

IF - JCR: 2019 - 2,496wos-jcr -- Q2 [Medicine, general & internal] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

3

ADC: Steele, James [KAUT] (5%) - Androulakis-Korakakis, Patroklos (5%) - Carlson, Luke (5%) - Williams, David (5%) - Phillips, Stuart (5%) - Smith, Dave (5%) - Schoenfeld, Brad J. (5%) - Loenneke, Jeremy P. (5%) - Winett, Richard (5%) - Abe, Takashi(5%) - Dufour, Stéphane (5%) - Franchi, Martino V. (5%) - Sarto, Fabio (5%) - Lundberg, Tommy R. (5%) - Gentil, Paulo (2%) - Kvorning, Thue (2%) - Giessing, Jürgen (1%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (5%) - Paoli, Antonio (5%) - Spotswood, Fiona (5%) - Lucas, Alex (5%) - Fisher, James P. (5%): The impact of coronavirus (COVID-19) related public-health measures on training behaviours of individuals previously participating in resistance training : a cross-sectional survey study. Sports medicine . 51, č. 7 (2021), s. 1561-1580. URL: https://lnk.sk/izx1

SJR (SCOPUS) 2020=4,092

SNIP (SCOPUS) 2020=4,140

CiteScore (SCOPUS) 2020=17.70

IF (JCR) 2020=11.140

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Sport sciences] -- 2020 

4

ADM: Sedliak, Milan [KAUT] [UKOTVKKA] (50%) - Sedliak, Peter (30%) - Vaara, Jani P. (20%): Effects of 6-month military deployment on physical fitness, body composition, and selected health-related biomarkers. Journal of strength and conditioning research. - Roč. 35, č. 4 (2021), s. 1074-1081. - ISSN (print) 1064-8011

URL: https://lnk.sk/aott

SJR (SCOPUS) 2020=1,569

SNIP (SCOPUS) 2020=1,299

CiteScore (SCOPUS) 2020=4,90

IF (JCR) 2020=3,775

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2020

5

ADM: Sedliak, Milan [KAUT] [UKOTVKKA] (50%) - Sedliak, Peter (30%) - Vaara, Jani P. (20%): Effects of 6-month military deployment on physical fitness, body composition, and selected health-related biomarkers. Journal of strength and conditioning research. - Roč. 35, č. 4 (2021), s. 1074-1081. - ISSN (print) 1064-8011

URL: https://lnk.sk/aott

SJR (SCOPUS) 2020=1,569

SNIP (SCOPUS) 2020=1,299

CiteScore (SCOPUS) 2020=4,90

IF (JCR) 2020=3,775

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2020

6

ADC04 Amiri, Ali [UKOPRBZF] (15%) - Chovanec, Michal [KAUT] [UKOLF2ONK] (14%) - Oliva, Viktor [UKOTVKKA] (14%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (14%) - Mego, Michal [UKOLF2ONK] (14%) - Ukropec, Jozef (14%) - Ukropcová, Barbara [KAUT] [UKOLF] (15%):Chemotherapy-induced toxicity in patients with testicular germ cell tumors : the impact of physical fitness and regular exercise. In: Andrology. - Roč. 9, č. 6 (2021), s. 1879-1892, SI. - ISSN (print) 2047-2919

URL: https://lnk.sk/gqc7

SJR (SCOPUS) 2020=0,947

SNIP (SCOPUS) 2020=1,352

CiteScore (SCOPUS) 2020=5,30

IF (JCR) 2020=3,842

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Andrology] -- 2020

7

ADC04 Amiri, Ali [UKOPRBZF] (15%) - Chovanec, Michal [KAUT] [UKOLF2ONK] (14%) - Oliva, Viktor [UKOTVKKA] (14%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (14%) - Mego, Michal [UKOLF2ONK] (14%) - Ukropec, Jozef (14%) - Ukropcová, Barbara [KAUT] [UKOLF] (15%):Chemotherapy-induced toxicity in patients with testicular germ cell tumors : the impact of physical fitness and regular exercise. In: Andrology. - Roč. 9, č. 6 (2021), s. 1879-1892, SI. - ISSN (print) 2047-2919

URL: https://lnk.sk/gqc7

SJR (SCOPUS) 2020=0,947

SNIP (SCOPUS) 2020=1,352

CiteScore (SCOPUS) 2020=5,30

IF (JCR) 2020=3,842

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Andrology] -- 2020

8

ADM: Sedliak, Milan [KAUT] [UKOTVKKA] (15%) - Králik, Michal (9%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (9%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (9%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (9%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (9%) - Ukropec, Jozef (9%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (9%)- Payer, Juraj [UKOLF5IK] (9%) - Kollárik, Boris (3%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (9%) - Raastad, Truls (1%): Relation between testosterone levels and body composition, physical functioning and selected biochemical parameters in adult males. Vnitřní lékařství. - Roč. 66, č. 2 (2020), s. e37-e42. - ISSN (print) 0042-773X

URL: https://lnk.sk/amxa

SJR (SCOPUS) 2020=0.148

SNIP (SCOPUS) 2020=0.139

CiteScore (SCOPUS) 2020=0.4

9

ADM: Sedliak, Milan [KAUT] [UKOTVKKA] (15%) - Králik, Michal (9%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (9%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (9%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (9%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (9%) - Ukropec, Jozef (9%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (9%)- Payer, Juraj [UKOLF5IK] (9%) - Kollárik, Boris (3%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (9%) - Raastad, Truls (1%): Relation between testosterone levels and body composition, physical functioning and selected biochemical parameters in adult males. Vnitřní lékařství. - Roč. 66, č. 2 (2020), s. e37-e42. - ISSN (print) 0042-773X

URL: https://lnk.sk/amxa

SJR (SCOPUS) 2020=0.148

SNIP (SCOPUS) 2020=0.139

CiteScore (SCOPUS) 2020=0.4

10

ADM: Králik, Michal [UKOTVKKA] (10%) - Cvečka, Ján [UKOTVDKCH] (8%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (8%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (8%) - Ukropcová, Barbara [UKOLF] (8%) - Ukropec, Jozef (8%) - Killinger, Zdenko [UKOLF5IK] (8%) - Payer, Juraj [UKOLF5IK](8%) - Kollárik, Boris (8%) - Bujdák, Peter [UKOLFURK] (8%) - Raastad, Truls (8%) - Sedliak, Milan [UKOTVKKA] (10%): Strength training as a supplemental therapy for androgen deficiency of the aging male (ADAM) : study protocol for a three-arm clinical trial BMJ open [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 9 (2019), s. 1-10, art. no. e025991 [online]. - ISSN (online) 2044-6055 URL: https://lnk.sk/wDMPSJR

SCOPUS: 2019 - 1,247

SNIP - SCOPUS: 2019 - 1,359

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 3,50

IF - JCR: 2019 - 2,496wos-jcr -- Q2 [Medicine, general & internal] -- 2019

scimago-sjr -- Q1 [Medicine (miscellaneous)] -- 2019

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

o1] 2018 Camera, D.M.: Anabolic heterogeneity following resistance training : a role for circadian rhythm?. In: Frontiers in physiology, roč. 9, č. May, 2018, s. art. no. 569 - SCI ; SCOPUS [o1] 2019 Vitale, J.A. - Bonato, M. - La Torre, A. - Banfi, G.: The role of the molecular clock in promoting skeletal muscle growth and protecting against sarcopenia. In: International journal of molecular sciences, roč. 20, č. 17, 2019, s.art. no. 4318 - SCI ; SCOPUS [o1] 2019 Grgic, J. - Lazinica, B. - Garofolini, A. - Schoenfeld, B.J. - Saner, N.J. - Mikulic, P.: The effects of time of day-specific resistance training on adaptations in skeletal muscle hypertrophy and muscle strength : a systematicreview and meta-analysis. In: Chronobiology international, roč. 36, č. 4, 2019, s. 449-460 - SCI ; SCOPUS [o1] 2015 Simmons, E. - McGrane, O. - Wedmore, I.: Jet lag modification. In: Current sports medicine reports, roč. 14, č. 2, 2015, s. 123-128 - SCI ; SCOPUS [o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

2

[o1] 2021 Colleluori, G. - Villareal, D.T.: Aging, obesity, sarcopenia and the effect of diet and exercise intervention. In: Experimental gerontology, roč. 2021, č. 155(November), 2021, s. 1-11, art. no. 111561 - SCI ; SCOPUS

3

o1] 2018 Camera, D.M.: Anabolic heterogeneity following resistance training : a role for circadian rhythm?. In: Frontiers in physiology, roč. 9, č. May, 2018, s. art. no. 569 - SCI ; SCOPUS [o1] 2019 Vitale, J.A. - Bonato, M. - La Torre, A. - Banfi, G.: The role of the molecular clock in promoting skeletal muscle growth and protecting against sarcopenia. In: International journal of molecular sciences, roč. 20, č. 17, 2019, s.art. no. 4318 - SCI ; SCOPUS [o1] 2019 Grgic, J. - Lazinica, B. - Garofolini, A. - Schoenfeld, B.J. - Saner, N.J. - Mikulic, P.: The effects of time of day-specific resistance training on adaptations in skeletal muscle hypertrophy and muscle strength : a systematicreview and meta-analysis. In: Chronobiology international, roč. 36, č. 4, 2019, s. 449-460 - SCI ; SCOPUS [o1] 2015 Simmons, E. - McGrane, O. - Wedmore, I.: Jet lag modification. In: Current sports medicine reports, roč. 14, č. 2, 2015, s. 123-128 - SCI ; SCOPUS [o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

4

o1] 2020 Aoyama, S. - Shibata, S.: Time-of-day-dependent physiological responses to meal and exercise. In: Frontiers in nutrition, roč. 7, č. Feb, 2020, s. art. no. 18 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Chi, C.-P. - Hou, C.-W. - Wu, Y.-Y. - Wang, T.-H. - Yu, S.-H.: Night time resistance exercise alters muscular IL-6-related protein signaling, but not muscle growth after 10 weeks of resistance training in male rats. In: General physiology and biophysics, roč. 39, č. 1, 2020, s. 89-98 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Choi, Y. - Cho, J. - No, M.H. - Heo, J.W. - Cho, E.J. - Chang, E. - Park, D.H. Kang, J.H. - Kwak, H.B.: Re-setting the circadian clock using exercise against sarcopenia. In: International journal of molecular sciences, roč. 21, č.9, 2020, s. art. no. 3106 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS[o1] 2018 Camera, D.M.: Anabolic heterogeneity following resistance training : a role for circadian rhythm?. In: Frontiers in physiology, roč. 9, č. May, 2018, s. art. no. 569 - SCI ; SCOPUS 

5

o1] 2020 Aoyama, S. - Shibata, S.: Time-of-day-dependent physiological responses to meal and exercise. In: Frontiers in nutrition, roč. 7, č. Feb, 2020, s. art. no. 18 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Chi, C.-P. - Hou, C.-W. - Wu, Y.-Y. - Wang, T.-H. - Yu, S.-H.: Night time resistance exercise alters muscular IL-6-related protein signaling, but not muscle growth after 10 weeks of resistance training in male rats. In: General physiology and biophysics, roč. 39, č. 1, 2020, s. 89-98 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Choi, Y. - Cho, J. - No, M.H. - Heo, J.W. - Cho, E.J. - Chang, E. - Park, D.H. Kang, J.H. - Kwak, H.B.: Re-setting the circadian clock using exercise against sarcopenia. In: International journal of molecular sciences, roč. 21, č.9, 2020, s. art. no. 3106 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS[o1] 2018 Camera, D.M.: Anabolic heterogeneity following resistance training : a role for circadian rhythm?. In: Frontiers in physiology, roč. 9, č. May, 2018, s. art. no. 569 - SCI ; SCOPUS 

6

[o1] 2018 Arazi, H. - Khanmohammadi, A. - Asadi, A. - Haff, G.G.: The effect of resistance training set configuration on strength, power, and hormonal adaptation in female volleyball players. In: Applied physiology, nutrition and metabolism,roč. 43, č. 2, 2018, s. 154-164 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Nuzzo, J.L. - Taylor, J.L. - Gandevia, S.C.: CORP : measurement of upper and lower limb muscle strength and voluntary activation. In: Journal of applied physiology, roč. 126, č. 3, 2019, s. 513-543 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Bessot, N. - Polyte, R. - Quesney, M. - Bulla, J. - Gauthier, A.: Diurnal gait fluctuations in single- and dual- task conditions. In: Chronobiology international, roč. 37, č. 6, 2020, s. 836-844 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Ab Malik, Z. - Bowden Davies, K.A. - Hall, E.C.R. - Barrett, J. - Pullinger, S.A. - Erskine, R.M. - Shepherd, S.O. - Iqbal, Z. - Edwards, B.J. - Burniston, J.G.: Diurnal differences in human muscle isometric force in vivo areassociated with differential phosphorylation of sarcomeric m-band proteins. In: Proteomes, roč. 8, č. 3, 2020, s. 1-22, art. no. 22 - SCI ; SCOPUS

7

[o1] 2018 Arazi, H. - Khanmohammadi, A. - Asadi, A. - Haff, G.G.: The effect of resistance training set configuration on strength, power, and hormonal adaptation in female volleyball players. In: Applied physiology, nutrition and metabolism,roč. 43, č. 2, 2018, s. 154-164 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Nuzzo, J.L. - Taylor, J.L. - Gandevia, S.C.: CORP : measurement of upper and lower limb muscle strength and voluntary activation. In: Journal of applied physiology, roč. 126, č. 3, 2019, s. 513-543 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Bessot, N. - Polyte, R. - Quesney, M. - Bulla, J. - Gauthier, A.: Diurnal gait fluctuations in single- and dual- task conditions. In: Chronobiology international, roč. 37, č. 6, 2020, s. 836-844 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Ab Malik, Z. - Bowden Davies, K.A. - Hall, E.C.R. - Barrett, J. - Pullinger, S.A. - Erskine, R.M. - Shepherd, S.O. - Iqbal, Z. - Edwards, B.J. - Burniston, J.G.: Diurnal differences in human muscle isometric force in vivo areassociated with differential phosphorylation of sarcomeric m-band proteins. In: Proteomes, roč. 8, č. 3, 2020, s. 1-22, art. no. 22 - SCI ; SCOPUS

8

o1] 2020 Schofield, M. - Neville, J. - Hébert-Losier, K. - Cronin, J.B. - Uthoff, A.M.: Kinematic and kinetic variability associated with the cable put and seated rotation assessments. In: Journal of sports sciences, roč. 38, č. 6, 2020, s.597-606 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Knaier, R. - Infanger, D. - Cajochen, C. - Schmidt-Trucksaess, A. - Faude, O. - Roth, R.: Diurnal and day-to-day variations in isometric and isokinetic strength. In: Chronobiology international, roč. 36, č. 11, 2019, s. 1537-1549 -SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Ünver, E. - Cinemre, S.A.: The effect of circadian rhythm on drop jump performance. In: Isokinetics and exercise science, roč. 27, č. 4, 2019, s. 333-339 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Bessot, N. - Polyte, R. - Quesney, M. - Bulla, J. - Gauthier, A.: Diurnal gait fluctuations in single- and dual- task conditions. In: Chronobiology international, roč. 37, č. 6, 2020, s. 836-844 - SCI ; SCOPUS

9

o1] 2020 Schofield, M. - Neville, J. - Hébert-Losier, K. - Cronin, J.B. - Uthoff, A.M.: Kinematic and kinetic variability associated with the cable put and seated rotation assessments. In: Journal of sports sciences, roč. 38, č. 6, 2020, s.597-606 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Knaier, R. - Infanger, D. - Cajochen, C. - Schmidt-Trucksaess, A. - Faude, O. - Roth, R.: Diurnal and day-to-day variations in isometric and isokinetic strength. In: Chronobiology international, roč. 36, č. 11, 2019, s. 1537-1549 -SCI ; SCOPUS

[o1] 2019 Ünver, E. - Cinemre, S.A.: The effect of circadian rhythm on drop jump performance. In: Isokinetics and exercise science, roč. 27, č. 4, 2019, s. 333-339 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Mirizio, G.G. - Nunes, R.S.M. - Vargas, D.A. - Foster, C. - Vieira, E.: Time-of-day effects on short-duration maximal exercise performance. In: Scientific reports, roč. 10, č. 1, 2020, s. art. no. 9485 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 Bessot, N. - Polyte, R. - Quesney, M. - Bulla, J. - Gauthier, A.: Diurnal gait fluctuations in single- and dual- task conditions. In: Chronobiology international, roč. 37, č. 6, 2020, s. 836-844 - SCI ; SCOPUS

10

[o1] 2021 Colleluori, G. - Villareal, D.T.: Aging, obesity, sarcopenia and the effect of diet and exercise intervention. In: Experimental gerontology, roč. 2021, č. 155(November), 2021, s. 1-11, art. no. 111561 - SCI ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

International project “Centre of Active Ageing - Centrum of competences for physical activity in everyday life; prevention and health promotion of the elderly” financing programme INTERREG V-A Slovakia-Austria (SK-AT/2016/04), which started in March 2019 and is supposed to end in February 2022. The overall budget is 3 194 000 € and 2 317 714 € is for the Slovak part (Comenius University). The principal investigator is a deputy-manager of the project, responsible for the research activities within the work packages. The expected results are 1) constructing a new venue of "Center of Active Aging" (CAA) in Bratislava, 2) development of preventive activities and health promotion services for seniors within and outside of CAA. The cooperation of the two main partners with 13 strategic partners should ensure involvement of approx. 900 senior citizens from Bratislava and Austrian border villages yearly in training and education activities. This project proposal should be complementary and add a further scientific value to the planned CAA activities. hyperlink: https://www.active-ageing.eu/en/

2

International project “Centre of Active Ageing - Centrum of competences for physical activity in everyday life; prevention and health promotion of the elderly” financing programme INTERREG V-A Slovakia-Austria (SK-AT/2016/04), which started in March 2019 and is supposed to end in February 2022. The overall budget is 3 194 000 € and 2 317 714 € is for the Slovak part (Comenius University). The principal investigator is a deputy-manager of the project, responsible for the research activities within the work packages. The expected results are 1) constructing a new venue of "Center of Active Aging" (CAA) in Bratislava, 2) development of preventive activities and health promotion services for seniors within and outside of CAA. The cooperation of the two main partners with 13 strategic partners should ensure involvement of approx. 900 senior citizens from Bratislava and Austrian border villages yearly in training and education activities. This project proposal should be complementary and add a further scientific value to the planned CAA activities. hyperlink: https://www.active-ageing.eu/en/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zakladajúci člen Strength and Conditioning Society https://www.scs.academy/ od 2018
Zakladajúci člen Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu - http://www.savp.sk/index.html od 2017
Člen Slovenská obezitologická asociácia https://obesitas.sk/ od 2019
Člen Vedecká rada FTVŠ UK od 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidad Francisco de Vitoria, Faculty of Health Sciences Ctra. Pozuelo-Majadahon da KM 1800. 28223, Pozuelo de alarcón, Madrid, Spain / Španielsko 12.11.2019 - 16.11.2019 Staff mobilite Erasmus+
Norwegian School of Sport Sciences Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 Oslo, Norway / Nórsko 8.4.2019 - 10.4.2019 Staff mobilite Erasmus+
Department of Biology of Physical Activity, University of Jyvaskyla P.O. Box 35, 400 14 Jyväskylä, Finland / Fínsko 10.10.2018 - 15.10.2018 Staff mobilite Erasmus+
Pablo de Olavide University Carretera de Utrera Km. 1 41013 SEVILLA 29.08.2022 - 02.09.2022 Staff Mobility for Training Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
22.01.2023