Opis študijného programu
Študijný program TUT1 - trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Štúdium Stupeň - I. - bakalársky, forma - denná, typ - medziodborové štúdium
Typ dokumentu Opis študijného programu
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:
01.07.2022
Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu:
01.07.2022
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:
Zatiaľ nehodnotené
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:
Nerelevantné
1. - Základné údaje o študijnom programe
a) - Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov.
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (kód 3899, UIPŠ kód 7407R08)
b) - Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania.
1. stupeň, 645
c) - Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
d) - Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ odborov.
Vedy o športe 7418, Učiteľstvo a pedagogické vedy 7605
e) - Typ študijného programu: akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá.
Akademicky orientovaný
f) - Udeľovaný akademický titul pred menom.
Bc.
g) - Forma štúdia.
denná
h) - Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách).

Nejde o spoločný študijný program

i) - Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje.
Slovenský jazyk
j) - Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch.
3
k) - Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.
Plánovaný počet prijatých: 160, skutočný počet uchádzačov cca 180, počet študentov 369 (k 31.10.2022)
2. - Profil absolventa a ciele vzdelávania
a) - Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Profil absolventa

Teoretické vedomosti:

·    pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí, teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu, základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín predmetovej špecializácie, koncepciu biologického, motorického a psycho-sociálneho vývinu človeka,

·    ovláda pedagogicko-psychologické základy výchovy a vzdelávania v športovej príprave, základy didaktiky telovýchovného procesu,

·    má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch športového tréningu, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti,

·    pozná a chápe základné teoretické aspekty športovej prípravy vo výkonnostnom a vrcholovom športe,

·    pozná základné prostriedky, metódy a formy rozvoja všeobecných a špeciálnych schopností založených na poznaní biomechanickej štruktúry športového výkonu,

·    pozná antropometrické, metodologické, biochemické základy športového pohybu,

·    má základné vedomosti z fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie,

·    má poznatky o riadení a modelovaní tréningového procesu na základe najnovších metód športového tréningu.

Praktické schopnosti a zručnosti:

·    dokáže sa orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

·    vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného. procesu v školskej triede,

·    dokáže samostatne projektovať výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,

·    vie účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, pohybových, kognitívnych, komunikačných a učebných kompetencií žiakov a ich vnútornej motivácie k učeniu, interpersonálnych kompetencií žiakov v intenciách kooperatívnosti a pozitívneho vzťahu medzi jednotlivcami, postojové kompetencie a zapájanie žiakov do záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti,

·    vie realizovať najnovšie princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, funkčných porúch pohybového systému, výkonnosti a zmien trénovanosti,

·    vie samostatne organizovať, viesť a analyzovať športovú prípravu a telovýchovný proces,

·    ovláda športové zručnosti, štruktúru pohybových schopností a zručností realizovaných v procese športovej prípravy,

·    ovláda základné pohybové zručnosti najčastejšie používaných lokomócií a cvičení v tréningu športovcov (pohybové prostriedky atletiky, gymnastiky a gymnastických športov, plávania, pohybových a športových hier, lyžovania, turistiky a iných športov), metódy zaťažovania, štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu,

·    dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

·    vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie, udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore,

·    dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen pedagogického kolektívu,

·    získa návyky na kontinuálne vzdelávanie v oblasti rozvoja kondičných schopností, upevňovania zdravia, kompenzácie jednostranného zaťažovania, výživy, regenerácie a pitného režimu a bude schopný rozširovať svoje praktické skúsenosti,

·    ovláda moderné diagnostické metódy v oblasti hodnotenia kondičnej pripravenosti vo výkonnostnom a vrcholovom športe.

b) - Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

a)      Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov:

Absolvent je v čase absolvovania študijného programu najmä pripravený na pokračovanie v štúdiu 2. stupňa.

V prípade jeho rozhodnutia nepokračovať v štúdiu, sa môže absolvent uplatniť:

-       Vo sfére športovej praxe. Tréner rozličných športov IV. kvalifikačného stupňa, resp. kondičný tréner, či tréner športu pre všetkých, odborník na iné zložky športovej prípravy, ktorý je schopný tréningový proces naplánovať, realizovať a vyhodnotiť.

-       Odborník v nižších stupňoch riadenia športových subjektov.

-       V privátnej sfére. Odborník v oblasti športu schopný založiť a viesť samostatný športový subjekt poskytujúci služby širokej verejnosti alebo športovcom.

-       Vo sfére školstva. Absolvent spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca – pedagogického asistenta.

c) - Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania:

-       Pre povolanie pedagogických zamestnancov (pedagogický asistent) poskytla vyjadrenie Mgr. Tatiana Šulíková, PhD., učiteľka telesnej a športovej výchovy, Spojená škola Malacky.

-       Pre povolanie tréner IV. kvalifikačného stupňa a školský tréner poskytli vyjadrenie: Ing. Anton Siekel, prezident, Slovenský olympijský a športový výbor a Ing. Vladimír Baluška, Národné športové centrum, riaditeľ.

3. - Uplatniteľnosť
a) - Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu: Portál www.uplatnenie.sk uvádza údaje k 30.06.2019, keď 92 % absolventov pokračovalo v štúdiu v 2. stupni. Zamestnaní či pracujúci na dohodu tvorili 6 % absolventov. Zvyšok (2 %) boli nezamestnaní

b) - Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.

-        Babic, Matej, tréner mládežníckych futbalových kategórií vo viacerých kluboch, tréner reprezentácie U16, držiteľ najvyššej trénerskej licencie UEFA,

-        Berisha, Genc, viacnásobný majster sveta v tanečných disciplínach,

-        Clementis, Michal, reprezentačný tréner cyklistov Slovenska U23,

-        Freyová, Karin, úspešná reprezentantka v crossfit-e, dlhodobo najlepšia na Slovensku,

-        Kniežová, Lívia, ocenená za príkladný občiansky postoj (prvá pomoc kamarátke potom, čo ju zrazilo auto),

-        Matejová, Lenka, úspešná reprezentantka v zápasení v kadetských kategóriách,

-        Mokošová, Barbora, dvojnásobná olympionička v športovej gymnastike,

-        Prachařová, Oľga, prvá trénerka v golfe na Slovensku,

-        Smoliga, Julián Enrik, úspešný reprezentant v karate-kumite, vicemajster Európy v kumite, sedemnásobný majster Slovenska, 2. miesto na majstrovstvách Európy.

c) - Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).

Zatiaľ nehodnotené

4. - Štruktúra a obsah študijného programu
a) - Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe.

Študijný plán kreujú hlavné zodpovedné osoby v spolupráci s členmi Komisie na navrhovanie a monitorovanie študijných programov Univerzity Komenského, Fakulty telesnej výchovy a športu.

b) - Vysoká škola zostaví odporúčané študijné plány pre jednotlivé cesty v štúdiu.

Príloha opisu študijného programu

c) - V študijnom pláne spravidla uvedie:

-     Moduly, predmety a činnosti, ktoré prispejú k dosahovaniu želaných výstupov a prinášajúce kredity: Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety.

-     Profilové predmety: vyznačené v študijnom pláne.

-     Výstupy vzdelávania v predmetoch, kritériá a pravidlá hodnotenia: Uvedené v informačných listoch predmetov.

-     Prerekvizity a korekvizity: Uvedené v odporúčanom študijnom pláne.

-     Vzdelávacie činnosti vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania: Uvedené v informačných listoch predmetov.

-     Metódy uskutočňovania vzdelávacích činností: Uvedené v informačných listoch predmetov.

-     Osnova predmetu: Uvedené v informačných listoch predmetov.

-     Pracovné zaťaženie študenta: Uvedené v informačných listoch predmetov a v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-     Kredity pridelené na základe dosahovaných výstupov vzdelávania a súvisiaceho pracovného zaťaženia: Uvedené v informačných listoch predmetov a v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-     Osoba, ktorá zabezpečuje predmet/osoby, ktoré zabezpečujú predmet z partnerských organizácií: Uvedené v informačných listoch predmetov a v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-     Učitelia predmetu: Uvedené v informačných listoch predmetov a v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-     Miesto uskutočňovania predmetu (v prípade viacerých pracovísk): Študijný program sa uskutočňuje len na jednom pracovisku.

d) - Vysoká škola uvedie počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, pravidiel na opakovanie štúdia a pravidiel na predĺženie, prerušenie štúdia.
Kredity a podmienky potrebné na riadne skončenie štúdia, štátne skúšky, pravidlá na opakovanie štúdia, pravidlá na predĺženie štúdia: Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia je 180. Štátne skúšky (predmety štátnych skúšok a ich kreditová hodnota) sú uvedené v odporúčaných študijných plánoch. Pravidlá na opakovanie či predĺženie štúdia sú v Študijnom poriadku (Vnútorný predpis č. 2/2020), v jeho 2. časti: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_FTVS_UK.pdf
e) - Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre:

-        Počet kreditov za povinné predmety: Uvedené v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-        Počet kreditov za povinne voliteľné predmety: Uvedené v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-        Počet kreditov za výberové predmety: Uvedené v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu.

-        Počet kreditov za obhajobu záverečnej práce a za predmety štátnej skúšky: Uvedené v odporúčanom študijnom pláne v prílohe tohto opisu

f) - Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto hodnoteniu.

Pravidlá na overovanie výstupov vzdelávania: V závislosti od predmetov realizuje hodnotenie študentov viacero vyučujúcich. Podrobnosti k overovaniu výstupov vzdelávania sú v informačných listoch predmetov. Opravný postup voči hodnoteniu môžu študenti uplatniť v súlade s čl. 12 Študijného poriadku (Vnútorný predpis č. 2/2020): https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_FTVS_UK.pdf

g) - Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.

Problematiku uznávania štúdia alebo jeho časti rieši Študijný poriadok (Vnútorný predpis č. 2/2020), najmä v čl. 18 a 19: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_FTVS_UK.pdf.


V súvislosti s prechodom na zosúladené štúdium (od 01.09.2022) platia nasledovné podmienky:

-       Riadne absolvovaný predmet bude študentovi uznaný za rovnaký predmet (keď sa takýto v zosúladených študijných programoch vyskytuje).

-       Predmety teória a didaktika športovej špecializácie I až VI (1. stupeň štúdia) budú študentom uznané za rovnocenné. Pre športové špecializácie šport pre všetkýchkondičný tréner platí, že za jednotlivé predmety budú uznané relevantné predmety z pôvodných predmetových špecializácií šport pre zdraviekondičné trénerstvo v obidvoch stupňoch štúdia.

-       V prípade, keď má študent absolvované všetky predmety pôvodného štúdia a chýba mu len štátna skúška, absolvuje už len štátnu skúšku a predmety sa mu uznajú z pôvodného štúdia v rozsahu predmetov nového štúdia.

-       Riadne absolvovaný predmet seminár k bakalárskej práci v pôvodnom štúdiu sa študentovi uzná ako dvojica predmetov seminár k bakalárskej práci I a seminár k bakalárskej práci II v novom štúdiu.

-       V prípade, keď sa predmet presunul z 1. stupňa štúdia do 2. stupňa štúdia a študent ho úspešne absolvoval v 1. stupni štúdia, bude mu v 2. stupni štúdia uznaný ako absolvovaný.

-       Predmety biológia človeka I a biológia človeka II budú študentovi uznané za podmienky, že úspešne absolvoval v pôvodnom štúdiu všetky predmety, ktoré sa v novom štúdiu zlúčili do uvedených predmetov. V prípade, keď študent v predchádzajúcom štúdiu neabsolvoval úspešne niektorý predmet, ktorý je v súčasnosti časťou predmetov biológia človeka I a biológia človeka II, absolvuje len relevantnú časť príslušného predmetu. V takomto prípade vyučujúci bude brať do úvahy jeho hodnotenie pôvodných úspešne absolvovaných predmetov a študentovi overí vedomostí len z relevantnej časti predmetov biológia človeka I a biológia človeka II, ktorú študent absolvoval v novom štúdiu.

-       V prípade, keď sa niektorý predmet už v študijných plánoch nevyskytuje a študent nemá dostatok kreditov na skončenie štúdia a zároveň musí absolvovať štátnu skúšku, môže si zvoliť predmet/y z ponuky iných študijných programov alebo výberové predmety v príslušnej kreditovej skladbe.

-       Keď sa vyskytne iný, tu nepopísaný prípad, bude to vedenie fakulty riešiť individuálne v prospech študenta.

h) - Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).

Témy sú zverejnené v rámci pracovísk fakulty pod relevantnými odkazmi: https://fsport.uniba.sk/pedagogicke-a-vedecke-pracoviska/

i) - Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:

-     Pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 7/2018) https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf) a Študijný poriadok (Vnútorný predpis č. 2/2020), najmä v čl. 14 (https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne-_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_-FTVS_UK.pdf).

-     Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov: Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na zahraničných mobilitách v rámci partnerských univerzít:

https://fsport.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/.

https://fsport.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/partnerske-univerzity-ftvs-uk-v-zahranici/.

https://fsport.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studentske-mobility-studium-staz/.

https://uniba.sk/erasmusplus/.

-     Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov: Pri nedodržaní akademickej etiky možno vyvodiť voči študentovi dôsledky podľa disciplinárneho poriadku: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/-dekanat/komisie/Disciplinarna_komisia/11-Disciplinarny_poriadok_UK.pdf.

-     Študenti so špecifickými potrebami: V prípade študentov so špecifickými potrebami sa postupuje individuálne. Fakulta neeviduje vysoký počet študentov so špecifickými potrebami. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je Mgr. Stanislav Kraček, PhD.: https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/studenti-so-specifickymi-potrebami/informacie-pre-koordinatorov/aktualny-zoznam-koordinatorov/

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta: Podnety a odvolania môžu študenti podať podľa Študijného poriadku (Vnútorný predpis č. 2/2020), najmä podľa štvrtej časti a jeho príloh: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_FTVS_UK.pdf

5. - Informačné listy predmetov študijného programu
V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z.

Samostatná časť

6. - Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh
(alebo hypertextový odkaz).

S. 21 až 23 ročenky: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf

7. - Personálne zabezpečenie študijného programu
a) - Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., funkčné miesto profesor, marian.vanderka@uniba.sk

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., funkčné miesto docent branislav.antala@uniba.sk

b) - Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne).

-     Psychológia pre učiteľov 1 (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Gregor, Tomáš, doc., PaedDr. et PhDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4818

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Kaplánová, Adriana, PhDr. et RNDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

 

-     Psychológia pre učiteľov 2 (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Gregor, Tomáš, doc., PaedDr. et PhDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4818

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Kaplánová, Adriana, PhDr. et RNDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

 

-     Digitálne technológie vo vzdelávaní (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Schickhofer, Peter, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857

Bábela, Michal, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

 

-     Všeobecná didaktika (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Luptáková, Martina, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Šmela, Pavel, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Balga, Tibor, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

 

-     Fyziológia telesných cvičení

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD., funkcia docent, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Ostatní vyučujúci:

Böhmerová, Ľubica, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4811

                 

-     Didaktika inkluzívneho telovýchovného procesu

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD., funkcia docent, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Ostatní vyučujúci:

Luptáková, Martina, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Balga, Tibor, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Šmela, Pavel, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

 

-     Seminár k bakalárskej práci 1 (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Zemková, Erika, prof., Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.,https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Kukurová, Klaudia, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Šmela, Pavel, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Cihová, Iveta, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Tóth, Igor, PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Belás, Martin, PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

 

-     Teória a didaktika športu

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD., funkcia profesor, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Ostatní vyučujúci:

Kampmiller, Tomáš, prof., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4827

Laczo, Eugen, prof., PhDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4834

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

 

-     Seminár k bakalárskej práci 2 (garantuje Prírodovedecká fakulta)

Vyučujúci na Fakulte telesnej výchovy a športu:

Zemková, Erika, prof., Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Kukurová, Klaudia, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Šmela, Pavel, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Cihová, Iveta, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Tóth, Igor, PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Belás, Martin, PaedDr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

c) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.

Samostatná časť

d) - Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl, s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).

Študijný program                                                        trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Študijný odbor                                                             vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Stupeň štúdia                                                               1. stupeň

Štandardná dĺžka štúdia                                            3 akademické roky

Počet kreditov na skončenie štúdia                        180

Udeľovaný titul                                                            bakalár (Bc.)

 

Kr.            počet kreditov za absolvovaný predmet

Hod         počet vyučovacích hodín týždennej výučby

P               počet vyučovacích hodín prednášok

C              počet vyučovacích hodín cvičení

S               počet vyučovacích hodín seminárov

d               počet kalendárnych dní praxe alebo kurzovej formy výučby

PP            povinný predmet

PVP          povinne voliteľný predmet

VP            výberový predmet

 

Poznámka: E-mailové kontakty všetkých učiteľov študijného programu, okrem odborníkov z praxe, sú v tvare: meno.priezvisko(at)uniba.sk

 

1.semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Psychológia pre učiteľov (1)

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

4

4

2

-

2

-

PP

1

Gregor, Tomáš, doc., PaedDr. et PhDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4818

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Kaplánová, Adriana, PhDr. et RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

Základy odbornej terminológie

2

1

1

-

-

-

PP

1

Kyselovičová, Oľga, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Sociológia športu

2

1

1

-

-

-

PP

1

Oborný, Josef, prof., PhDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4840

Bábela, Michal, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Kotyrová-Štefániková, Gabriela, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22256

Biológia človeka I

6

3

1

2

-

-

PP

1

Bielik, Viktor, doc., RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4808

Černáčková, Alena, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32767

Oreská, Ľudmila, M.Sc., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29999

Základy atletických lokomócií

2

2

-

2

-

-

PP

1

Lednický, Anton, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4835

Doležajová, Ladislava, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4816

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Základy gymnastických zručností

2

2

-

2

-

-

PP

1

Kyselovičová, Oľga, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Kalčoková, Jana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4828

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Kondičné a koordinačné základy športu

4

2

-

2

-

-

PP

1

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Vanderková, Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Horníková, Henrieta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34315

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Teória a didaktika športovej špecializácie I

5

2

1

-

1

-

PP

1

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Športové hry I

3

2

-

2

-

-

PP

1

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Spolu

30

19

6

10

3

-

 

 

 

 

2.semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Psychológia pre učiteľov (2)

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

(prerekvizita: Psychológia pre učiteľov 1)

4

4

2

-

2

-

PP

2

Gregor, Tomáš, doc., PaedDr. et PhDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4818

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Kaplánová, Adriana, PhDr. et RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

Všeobecná a vývinová psychológia

4

2

1

-

1

-

PP

2

Gregor, Tomáš, doc., PhDr. et PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4818

Kaplánová, Adriana, PhDr. et RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32730

Pačesová, Petra, Mgr. et. Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Anglický jazyk

3

2

-

-

2

-

PP

2

Mókušová, Olympia, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31529

Šport a právo

3

1

1

-

-

-

PP

2

Kotyrová-Štefániková, Gabriela, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22256

Funkčná anatómia pohybového systému a somatometria

(prerekvizita: Biológia človeka I)

4

2

1

-

1

-

PP

2

Musilová, Eva, MUDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16874

Černáčková, Alena, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32767

Základná atletika

(prerekvizita: Základy atletických lokomócií)

3

2

-

2

-

-

PP

2

Lednický, Anton, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4835

Doležajová, Ladislava, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4816

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Pohybové hry

2

2

-

2

-

-

PP

2

Argaj, Gustáv, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4803

Turistika a ochrana prírody

2

-

-

-

-

5d

PP

2

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Seman, František, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4859

Teória a didaktika športovej špecializácie II

(prerekvizita: Teória a didaktika športovej špecializácie I)

5

2

1

-

1

-

PP

2

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Základy gymnastiky

(prerekvizita: Základy gymnastických zručností)

3

2

-

2

-

-

PP

2

Kyselovičová, Oľga, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Kalčoková, Jana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4828

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Spolu

33

19

6

6

7

5d

 

 

 

 

3.semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Teoretické základy výchovy

Spoločný základ

2

2

1

-

1

-

PP

3

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Balga, Tibor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Digitálne technológie vo vzdelávaní

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

3

3

1

-

2

-

PP

3

Schickhofer, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857

Bábela, Michal, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522 

Základy prvej pomoci

(prerekvizita: Biológia človeka I)

3

2

1

-

1

-

PP

3

Buzgó, Gabriel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4812

Pedagogická komunikácia

Spoločný základ

2

2

1

-

1

-

PP

3

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Základy podnikania

2

1

-

-

1

-

PP

3

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Duchoslav, Libor, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4817

Základy lokomócií vo vode

2

2

-

2

-

-

PP

3

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Biológia človeka II

(prerekvizita: Biológia človeka I)

6

3

1

2

-

-

PP

3

Bielik, Viktor, doc., RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4808

Černáčková, Alena, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32767

Oreská, Ľudmila, M.Sc., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29999

Funkčné poruchy pohybového systému

(prerekvizita Funkčná anatómia pohybového systému a somatometria)

4

2

1

-

1

-

PP

3

Oliva, Viktor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34266

Teória a didaktika športovej špecializácie III

(prerekvizita: Teória a didaktika športovej špecializácie II)

5

2

1

-

1

-

PP

3

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Technika zjazdového lyžovania

2

-

-

-

-

5d

PP

3

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Spolu

31

19

7

4

8

5d

 

 

 

 

4. semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Všeobecná didaktika

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

3

3

2

-

1

-

PP

4

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Šmela, Pavel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Balga, Tibor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Hospitačná pedagogická prax z trénerstva

2

2

-

2

-

-

PP

4

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Biomechanika

3

2

1

-

1

-

PP

4

Schickhofer, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857

Duchoslav, Libor, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4817

Plávanie a záchrana topiaceho

(prerekvizita: Základy lokomócií vo vode)

3

2

-

2

-

-

PP

4

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Fyziológia telesných cvičení

PROFILOVÝ PREDMET

(prerekvizita: Biológia človeka I)

6

3

1

2

-

-

PP

4

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Böhmerová, Ľubica, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4811

Šport zdravotne znevýhodnených

2

1

1

-

-

-

PP

4

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Evidencia a vyhodnocovanie pohybového zaťaženia a športová metrológia

4

2

-

-

2

-

PP

4

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Cihová, Iveta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Základy výživy

3

1

1

-

-

-

PP

4

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Böhmerová, Ľubica, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4811

Oreská, Ľudmila, M.Sc., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29999

Teória a didaktika športovej špecializácie IV

(prerekvizita: Teória a didaktika športovej špecializácie III)

5

2

1

-

1

-

PP

4

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Didaktika inkluzívneho telovýchovného procesu

PROFILOVÝ PREDMET

3

2

1

1

-

-

PP

4

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Balga, Tibor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Šmela, Pavel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Spolu

34

20

8

7

5

-

 

 

 

 

5. semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Seminár k bakalárskej práci 1

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

2

2

-

-

2

-

PP

5

Zemková, Erika, prof., Mgr,., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Kukurová, Klaudia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Šmela, Pavel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Cihová, Iveta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Základy metodológie výskumu

4

2

1

-

1

-

PP

5

Kampmiller, Tomáš, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4827

Cihová, Iveta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Pedagogická prax 1 (A)

Spoločný základ

1

-

-

-

-

5d

PP

5

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Balga, Tibor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Šmela, Pavel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Teória a didaktika športu

PROFILOVÝ PREDMET

6

2

1

-

1

-

PP

5

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Kampmiller, Tomáš, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4827

Laczo, Eugen, prof., PhDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4834

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Priebežná pedagogická prax z trénerstva

(prerekvizita: Hospitačná pedagogická prax z trénerstva)

3

2

-

2

-

-

PP

5

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Teória a didaktika športovej špecializácie V

(prerekvizita: Teória a didaktika športovej špecializácie IV)

5

2

1

-

1

-

PP

5

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Spolu

21

10

3

2

5

5d

 

 

 

 

6. semester

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Školský manažment

Spoločný základ

3

3

1

-

2

-

PP

6

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kotyrová-Štefániková, Gabriela, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22256

Seminár k bakalárskej práci 2

PROFILOVÝ PREDMET

Spoločný základ

(prerekvizita: Seminár k diplomovej práci 1)

2

2

-

-

2

-

PP

6

Zemková, Erika, prof., Mgr,., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Antala, Branislav, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Kukurová, Klaudia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Šmela, Pavel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23058

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Cihová, Iveta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4814

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Regenerácia v športe

(prerekvizita: Biológia človeka II)

4

2

1

1

-

-

PP

6

Bielik, Viktor, doc., RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4808

Buzgó, Gabriel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4812

Teória a didaktika športovej špecializácie VI

(prerekvizita: Teória a didaktika športovej špecializácie V)

5

2

1

-

1

-

PP

6

Podľa informačných listov príslušnej športovej špecializácie (viď aj príloha 1)

Spolu

14

9

3

1

5

-

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety1

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Animácia pohybovej rekreácie

2

2

-

-

2

-

PVP

1-6

Bábela, Michal, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Rétorika a komunikácia

2

2

-

-

2

-

PVP

1-6

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Sociálno-právna ochrana detí a mládeže

2

2

1

-

1

-

PVP

1-6

Kotyrová-Štefániková, Gabriela, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22256

Sociológia výchovy

2

2

-

-

2

-

PVP

1-6

Bábela, Michal, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Zdravotná a integrovaná telesná výchova

2

2

1

-

1

-

PVP

1-6

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Pedagogika voľného času

2

2

1

-

1

-

PVP

1-6

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

1 Študent si vyberá povinne voliteľné predmety v rozsahu minimálne 4 kredity.

 

 

Štátna skúška

Predmet štátnej skúšky

Počet kreditov

Obhajoba bakalárskej práce

10

Teória a didaktika športovej špecializácie

3

Spolu

13

 

Spolu kredity

Časť štúdia

Počet kreditov

Povinné predmety

163

Povinne voliteľné predmety

4

Výberové predmety

0

Štátna skúška

13

Spolu

180

 

Príloha 1

Zoznam športových špecializácií v rámci predmetov Teória a didaktika športovej špecializácie I. až VI., vrátane vyučujúcich. Platí aj pre predmety Hospitačná pedagogická prax z trénerstva (4. semester) a Priebežná pedagogická prax z trénerstva (5. semester)

Teória a didaktika športovej špecializácie I, 1. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Horníková, Henrieta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34315

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Kukurová, Klaudia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34261

Bábela, Michal, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31522

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Športová gymnastika

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Synchronizované plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Teória a didaktika športovej špecializácie II, 2. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Horníková, Henrieta, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34315

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Zemková, Erika, prof., Mgr,., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

 Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Kalčoková, Jana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4828

Športová gymnastika

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Synchronizované plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Koseková, Eva, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20819

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Teória a didaktika športovej špecializácie III, 3. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326 

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

 Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Zemková, Erika, prof., Mgr,., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4872

 Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Športová gymnastika

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Synchronizované plávanie

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420  

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420  

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Koseková, Eva, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20819

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Teória a didaktika športovej špecializácie IV, 4. semester

Hospitačná pedagogická prax z trénerstva, 4. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326 

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Bielik, Viktor, doc., RNDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4808

Sedliak, Milan, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5564 

Športová gymnastika

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420  

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Synchronizované plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Holas, Dušan, Mgr., PhD., odborník z praxe, Slovenská plavecká federácia  

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848  

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Teória a didaktika športovej špecializácie V, 5. semester

Priebežná pedagogická prax z trénerstva, 5. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326 

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Oliva, Viktor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34266 

Športová gymnastika

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420  

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Synchronizované plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833  

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Holas, Dušan, Mgr., PhD., odborník z praxe, Slovenská plavecká federácia  

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848  

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Teória a didaktika športovej špecializácie VI, 6. semester

Športová špecializácia

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Atletika

Vavák, Miroslav, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4868

Novosád, Adrián, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

Basketbal

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Bežecké lyžovanie

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Cyklistika

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Džudo

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Futbal

Holienka, Miroslav, prof., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4824

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326 

Golf

Keher, Ján, Mgr., odborník z praxe, Slovenská golfová asociácia

Hádzaná

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Kanoistika

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Vajda, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32820

Karate

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Kondičný tréner

Vanderka, Marián, prof., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4867

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Kulturistika, fitnes a silový trojboj

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Ľadový hokej

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Ľudový tanec

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Šport pre všetkých

Kraček, Stanislav, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5819

Oliva, Viktor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34266 

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Športová gymnastika

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Športová streľba

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Športové plávanie

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420  

Športový aerobik

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Synchronizované plávanie

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833  

Tanečné disciplíny IDO

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tanečný šport

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Tenis

Nemček, Juraj, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20858

Triatlon

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Vodné pólo

Holas, Dušan, Mgr., PhD., odborník z praxe, Slovenská plavecká federácia  

Volejbal

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848  

Zápasenie

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Strzelczyk, Agata, Mgr., odborníčka z praxe, Slovenský zápasnícky zväz

Zjazdové lyžovanie

Blahutová, Anna, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4810

Šimo, Dušan, Mgr, odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

 

Príloha 2

Výberové predmety podľa ponuky jednotlivých katedier

 

Katedra atletiky

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Rozhodovanie v atletike

3

2

-

-

2

-

VP

1-6

Doležajová, Ladislava, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4816

 

Katedra biologických a lekárskych vied

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Veslovanie

3

2

-

2

-

-

VP

2,4,6

Schickhofer, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4857

Vzpieranie

3

2

-

-

2

-

VP

3-6

Buzgó, Gabriel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4812

 

Katedra edukačných a humanitných vied o športe

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Pohybové programy pre predškolský vek

3

2

-

-

2

-

VP

2-5

Peráčková, Janka, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4845

Základy psychomotoriky

3

2

1

-

1

-

VP

3-6

Nemček, Dagmar, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4866

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Balga, Tibor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25007

Zumba

2

1

-

1

-

-

VP

3-5

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

 

 

Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Akrobatický rokenrol

(prerekvizita: Základy akrobatického rokenrolu)

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Didaktika aeróbnych pohybových aktivít

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Kalčoková, Jana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4828

Džudo

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Gymnastická a tanečná príprava detí

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Karate

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Longová (Vanderková), Katarína, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23049

Augustovičová, Dušana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20867

Štefanovský, Miloš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4855

Latinskoamerické tance

3

2

-

2

-

-

VP

1-5

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Pohybové aktivity pre zdravie a výkon

3

2

-

2

-

-

VP

2-5

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Kalčoková, Jana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4828

Pomôcky využívané na tréningu v posilňovni

3

2

1

1

-

-

VP

3-5

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Štandardné tance

3

2

-

2

-

-

VP

1-5

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Tanečné disciplíny IDO

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Chren, Matej, doc., Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4821

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Technika a didaktika cvičebných tvarov v gymnastických a tanečných športoch

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Technika a didaktika cvičebných tvarov v športovej gymnastike

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Rupčík, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4851

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

Technika cvičení v posilňovni

3

2

1

1

-

-

VP

3-6

Číž, Iľja, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4813

Základy akrobatického rokenrolu

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Olej, Peter, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4841

Základy tvorby choreografie

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Kyselovičová, Oľga, doc. PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831

Krnáčová, Adriana, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4864

 

Katedra športov v prírode a plávania

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Aquafitnes

3

2

1

1

-

-

VP

2-6

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Bežecké lyžovanie

3

-

-

-

-

3d

VP

3,5

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Horská cyklistika

3

-

-

-

-

3d

VP

2,4,6

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Kondičná cyklistika

3

-

-

-

-

3d

VP

2,4,6

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Kondičné plávanie

3

2

1

1

-

-

VP

2-6

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Lezenie na umelej stene

3

2

-

1

1

-

VP

2-6

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Lyžiarska turistika

3

-

-

-

-

3d

VP

1,3,5

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Paddleboarding

3

-

-

-

-

3d

VP

2,4

Šmída, Matej, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

Plávanie pre rôzne skupiny populácie

3

2

1

1

-

-

VP

5-6

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Luptáková, Martina, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18041

Potápanie

3

2

-

-

2

-

VP

5-6

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833 

Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Skalné lezenie

3

-

-

-

-

3d

VP

2-6

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Snoubording I

3

-

-

-

-

3d

VP

1,3,5

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Pach, Martin, Mgr., PhD., odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

Snoubording II

(prerekvizita: Snoubording I)

3

-

-

-

-

3d

VP

1,3,5

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Pach, Martin, Mgr., PhD., odborník z praxe, Zväz slovenského lyžovania

Synchronizované plávanie

3

2

1

1

-

-

VP

4,6

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Pačesová, Petra, Mgr. et Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24254

Technika plaveckých spôsobov

3

2

1

1

-

-

VP

2-5

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Benčuriková, Ľubomíra, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807

Labudová, Jana, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4833

Vodná turistika

3

-

-

-

-

3d

VP

6

Petrovič, Peter, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4846

Vysokohorská turistika a pohyb na zaistených cestách

3

-

-

-

-

3d

VP

2-6

Chovanec, Lukáš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

Rýzková, Eva, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

Windsurfing I

3

-

-

-

-

3d

VP

2,4,6

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Pach, Martin, Mgr., PhD., odborník z praxe, súkromná osoba

Windsurfing II

(prerekvizita: Windsurfing I)

3

-

-

-

-

3d

VP

4,6

Belás, Martin, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806

Pach, Martin, Mgr., PhD., odborník z praxe, súkromná osoba

Záchrana topiaceho

3

2

-

-

2

-

VP

5-6

Baran, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4804

Grznár, Ľuboš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26310

Putala, Matúš, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23420

Buzgó, Gabriel, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4812

 

Katedra športových hier

Predmet

Kr.

Hod.

P

C

S

Iné

Typ

Sem

Vyučujúci

Basketbal

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Didaktická prax z basketbalu I

(prerekvizita: Basketbal alebo Základy basketbalu)

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Didaktická prax z basketbalu II

(prerekvizita: Didaktická prax z basketbalu I)

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Florbal

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Pelegrin, Patrik, Mgr, odborník z praxe, Slovenský zväz florbalu

Siheľský, Dárius, Ing., odborník z praxe, Slovenský zväz florbalu

Futbal

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Peráček, Pavol, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5326

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Hádzaná

3

2

-

2

-

-

VP

1-6

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Plážový futbal

3

2

-

2

-

-

VP

2-4

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Príprava a vedenie družstva v basketbale I

3

2

-

2

-

-

VP

1-2

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Príprava a vedenie družstva v basketbale II

3

2

-

2

-

-

VP

3-4

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Príprava a vedenie družstva v basketbale II

3

2

-

2

-

-

VP

5-6

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Rozhodovanie v ľadovom hokeji

3

2

1

-

1

-

VP

1-6

Tóth, Igor, PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4865

Volejbal

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Koseková, Eva, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20819

Základy basketbalu

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Základy futbalu

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Mikulič, Martin, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28545

Základy hádzanej

3

2

-

2

-

-

VP

2-6

Priklerová, Silvia, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4849

Základy športovej špecializácie I – basketbal

(prerekvizita: Basketbal alebo Základy basketbalu)

3

2

-

2

-

-

VP

5-6

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Základy športovej špecializácie II – basketbal

(prerekvizita: Základy športovej špecializácie I – basketbal)

3

2

-

2

-

-

VP

5-6

Tománek, Ľubor, Mgr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5317

Ivanovič, Peter, Mgr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16237

Základy volejbalu

3

2

-

2

-

-

VP

4-5

Přidal, Vladimír, doc., PaedDr., PhD.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4848

Koseková, Eva, PaedDr.

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20819

 

 

 

e) - Zoznam školiteľov záverečných prác s priradením k témam (s uvedením kontaktov).

Zoznamy pri každom pracovisku pod názvom "Témy záverečných prác" tu: https://fsport.uniba.sk/pedagogicke-a-vedecke-pracoviska/

f) - Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov záverečných prác.

Samostatná časť

g) - Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).

Členovia študentskej komory Akademického senátu: https://fsport.uniba.sk/o-fakulte/organy-fakulty/akademicky-senat-fakulty/.

h) - Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).

Študijný poradca študijného programu: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/02_student/Studijni_a_karierni_poradcovia_september_2022.pdf

i) - Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát a podobne (s kontaktami).

MVDr. Ľudmila Blatná, vedúca študijného oddelenia; Ing. Klára Babjaková, študijná referentka; Marta Dybová, študijná referentka; Mgr. Renáta Pavlovičová, referentka pre sociálne štipendiá; Mgr. Ľubica Grebečiová, vedúca knižnice; PhDr. Oľga Peštuková, vedúca Študentského domova Lafranconi. Kontakty v ročenke: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf

8. - Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora
a) - Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu (laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská).

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa pri zabezpečovaní študijného programu sústreďuje na budovanie všetkých zložiek nevyhnutných pre realizáciu pedagogických a vedecko-výskumných aktivít. Všetci vyučujúci majú k dispozícii počítač s pripojením na internet.

Učebne sú vybavené adekvátnou prezentačnou technikou (počítač a dataprojektor). K bežnému vybaveniu učební patrí keramická tabuľa resp. flipchartový stojan a magnetická tabuľa.

Fakulta, okrem pevných sieťových portov, zabezpečila v uplynulom období možnosť Wifi pripojenia na internet v priestoroch fakulty i študentského domova (Eduroam).

S cieľom lepšieho zabezpečenia študijných programov v rámci pedagogických a vedeckovýskumných aktivít bolo vytvorené Diagnostické centrum prof. Hamara (DCpH) a Centrum aktívneho starnutia (CAA).

S cieľom lepšieho zabezpečenia študijných programov v rámci pedagogických a vedeckovýskumných aktivít je činnosť (DCpH) zameraná na štyri kľúčové oblasti:

1.   Výskum a vývoj v oblasti diagnostiky trénovanosti, rozvoja fyzickej zdatnosti a zdravotných účinkov pohybovej aktivity. Pre tento cieľ sú k dispozícii špecializované laboratóriá vybavené modernou technikou. Laboratóriá sú plnohodnotne zabezpečené špecifickými diagnostickými prístrojmi a príslušnou technikou (bežecký pás, veslársky trenažér, 2 ks stacionárny metabolický analyzátor, telemetrický metabolický analyzátor, bicyklový ergometer, izokinetický lineárny dynamometer, sporttestery). V jednotlivých laboratóriách sa uskutočňujú laboratórne funkčné testy doplnené o biochemické a antropometrické vyšetrenia.

2.   Klinická činnosť v oblasti telovýchovného lekárstva a fyzioterapie – nachádza sa tu ambulancia telovýchovného lekára a ambulancia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia. DCpH poskytuje komplexné služby zdravotníckeho zariadenia v odbore telovýchovné lekárstvo a fyzioterapia. Ide najmä o zdravotné telovýchovné prehliadky, záťažové vyšetrenia a liečbu pohybového aparátu.

3.   Športová diagnostika. DCpH poskytuje komplexnú diagnostiku (kombinácie testov pre posudzovanie vybraných motorických schopností, testové batérie podľa druhu športovej špecializácie, špecifické testy pre vybrané skupiny jednotlivcov rôzneho veku a výkonnosti, návrhy testových batérií podľa požiadaviek športovej a pedagogickej praxe). Motorické schopnosti je možné posudzovať aj na športoviskách s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti bežnej populácie, jednotlivcov po poraneniach a vybraných skupín pacientov (v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied).

4.   Podiel na realizácii vyučovacieho procesu.

Novobudované centrum aktívneho starnutia poskytne na ploche viac ako 1500 m2 modernú infraštruktúru zameranú na výskum, aplikáciu a vzdelávanie v oblasti účinkov pohybovej aktivity na zdravie človeka. V centre budú umiestnené prístroje zamerané na komplexnú diagnostiku motoriky, zariadenia pre odber a základné spracovanie krvi a prototypové zariadenia vyvinuté v predchádzajúcich vedecko-vývojových projektoch. Pracovisko je delené na 4 oddelenia:

1.      Oddelenie pohybovej prevencie a terapie. Oddelenie zamerané na implementáciu vedeckých poznatkov do preventívnych a liečebných pohybových programov a zároveň modelové pracovisko pre potreby vzdelávania študentov.

2.      Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Pracovisko zamerané na vykonávanie rutinných aj experimentálnych rehabilitačných úkonov.

3.      Výskumné oddelenie. Pracovisko vykonávajúce výskumnú činnosť v oblasti účinkov pohybovej aktivity na zdravie človeka

4.      Administratívne a vzdelávacie oddelenie.

Okrem diagnostických zariadení disponuje centrum najmodernejšou technikou pre realizáciu zdravotne orientovaných pohybových intervencií: Izomerický dynamometer horných končatín, bioimpedančný monitor kompozície tela, bežecký ergometer, bicyklový ergometer, posilňovací stroj – predkopávanie, posilňovací stroj – abdukcia, posilňovací stroj – multifunkčná kladka, posilňovací stroj – extenzia chrbta, posilňovací stroj – tlak – hrudník, posilňovací stroj – brušné svalstvo, posilňovací stroj – multipres, posilňovací stroj – legpres, posilňovací stroj – chrbtová kladka.

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje výučbu študijných programov vo výučbových priestoroch, v budovách a zariadeniach univerzity v správe fakulty, na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 v Bratislave. Fakulta využíva vlastné výučbové, knižničné, ubytovacie, pracovné, pomocné a laboratórne priestory, priestory DCpH, priestory CAA a výcvikové zariadenia Univerzity Komenského v Bratislave na Richňave, v lodenici Liptov v Karloveskej zátoke v Bratislave, v lyžiarskych (Chopok Juh, Osrblie) a turistických strediskách (Tatranská Lomnica). Budova fakulty je pamiatkovo chráneným objektom. Výsledkom iniciatívy a úsilia manažmentu fakulty a jednotlivých pedagogicko-výskumných pracovísk v ostatných rokoch sú viaceré zrekonštruované priestory v budove fakulty ako aj jej areálu. Pedagogický proces sa uskutočňuje v 23 učebniach a 1 aule. Celková kapacita všetkých učební vrátane auly je viac ako 800 miest.

Päť učební je plne klimatizovaných. V nasledujúcom období sa plánuje vybaviť klimatizáciou ďalšie učebne. Plocha učební je 1.431 m2.

Vzhľadom na špecifickosť vyučovacieho procesu študijných programov so zameraním na telesnú a športovú výchovu a šport sú nevyhnutným vybavením športové zariadenia.

-       Katedra atletiky využíva atletický štadión prof. Kuchena, tartanovú štvordráhu – 350 m, sektory pre všetky atletické disciplíny s výnimkou sektorov pre skok o žrdi a hod kladivom, ťažkoatletickú posilňovňu, a posilňovňu na výučbu rozvoj a kondičných schopností. V zimnom období si prenajímame atletickú halu Elán – 200 m tartanová dráha.

-       Katedra športových hier má k dispozícii na výučbu a výskumné aktivity športovú halu prof. Rovného, futbalové areál doc. Kačániho – veľké a malé futbalové ihrisko s umelým povrchom, 4 tenisové ihriská (3x antuka, 1x umelý povrch), 4 ihriská na plážový volejbal, vonkajšie multifunkčné ihrisko (6 streetbalových ihrísk, 1 hádzanárske ihrisko), golfové akademické centrum (nevyhnutné zariadenie v interiéri).

-       Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov má k dispozícii gymnastickú telocvičňu, Fitgym (pohybové štúdio, posilňovňa), tanečné štúdio, úpolovú telocvičňa.

-       Katedra športov v prírode a plávania má plavecký bazén 25 m – 6 dráhový, sektor na skoky do vody, plaveckú špecializovanú telocvičňu.

Plocha športovísk je viac ako 25.000 m2.

b) - Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

V ostatných rokoch prešla fakulta postupnou modernizáciou internetovej kabeláže, výsledkom ktorej je komplexné pokrytie kancelárskych aj vyučovacích priestorov pevným pripojením na internet a rozšírenými možnosťami Wifi pripojenia (chodby, knižnica a študovňa a študentský domov). V priestoroch, kde prebieha výučba študijného programu majú študenti tiež k dispozícii Wifi pripojenie na internet (Eduroam).

Pedagógovia i študenti študijného programu využívajú externé informačné zdroje, ktoré má k dispozícii Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/ a tiež knižničný fond knižnice Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Študijná literatúra podľa informačných listov je väčšinou dostupná vo fondoch fakultnej knižnice: https://fsport.uniba.sk/sluzby/kniznica-ftvs-uk//. Knižné tituly možno vyhľadávať v rámci súborného online katalógu Univerzity Komenského v Bratislave: https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog. Možno tu nájsť aj tituly záverečných prác.

Katalóg akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave obsahuje viac ako pol milióna bibliografických záznamov (knihy, záverečné práce, časopisy) s takmer miliónom knižničných jednotiek.

Fakultná knižnica má v databáze takmer 29 tisíc titulov a takmer 50 tisíc knižničných jednotiek.

Fakultná knižnica eviduje publikačnú činnosť učiteľov a študentov.

c) - Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančná metóda vzdelávania sa využíva len v prípade potreby, ako je to uvedené v informačných listoch.

Prístup nastaví oddelenie informačných a komunikačných technológií v prípade potreby aj bez prítomnosti študenta, resp. nutnosti mať k dispozícii jeho počítač.

Na dištančnú metódu výučby sa využívajú platformy MSTeams a MSForms (najmä na písomné overovanie vedomostí). Každý študent má vlastnú a jedinečnú univerzitnú e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej sa tieto pripojenia bezpečne realizujú.

Postup pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie:

-       Vyučujúci oznámi študentom prechod na dištančné vzdelávanie a realizuje technické zabezpečenie (tvorba tímu, nahrávanie vyučovacích hodín do kalendára podľa rozvrhu, pridávanie študentov so skupín).

-       Po pridaní študenta do skupiny mu príde na jeho univerzitnú e-mailovú adresu pozvánka, na základe ktorej sa môže pripojiť na vyučovaciu hodinu.

d) - Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

-         Slovenská golfová asociácia, výučba povinných predmetov teória a didaktika športovej špecializácie I až VI – golf.

-         Slovenský zápasnícky zväz, výučba povinných predmetov teória a didaktika športovej špecializácie I až VI – zápasenie.

-         Zväz slovenského lyžovania, výučba povinných predmetov teória a didaktika športovej špecializácie I až VI – zjazdové lyžovanie a výberových predmetov Snoubording I, II.

-         Slovenská plavecká federácia, výučba povinných predmetov teória a didaktika športovej špecializácie I až VI – vodné pólo.

-         Slovenský zväz florbalu, výučba výberového predmetu Florbal.

-         Súkromná osoba, Mgr. Martin Pach, PhD., výučba výberových predmetov Windsurfing I a II.

Cvičné školy na realizáciu pedagogickej (učiteľskej) praxe.

e) - Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.

Aktívne trávenie voľného času v rámci fakulty je pre študentov možné v týchto súčastiach:

-            Folklórny súbor Gymnik s tanečnou a hudobnou zložkou (www.gymnik.sk).

-            Vysokoškolský športový klub Lafranconi so sekciami gymnastiky, plávania, triatlonu, vodných športov, tancov a športových hier (www.lafranconi.sk).

Študenti môžu aktívne športovať aj v iných univerzitných športových kluboch, ktorých zoznam so športovými sekciami možno nájsť na www.saus.sk.

Pre duchovné vyžitie môžu študenti navštevovať Univerzitné pastoračné centrum (https://www.upc.uniba.sk/ ).

f) - Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.

Na mobilitách a stážach sa môžu študenti zúčastniť najmä v rámci programu Erasmus+ (https://fsport.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/), ale aj v rámci iných programov (https://uniba.sk/index.php?id=27846). Podmienky a pokyny na prihlasovanie sú uvedené pri každej výzve.

Pravidlá uznávania vzdelávania v rámci mobilít sú v študijnom poriadku https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2020/Vp_2020_2_Studijny_poriadok_FTVS_UK.pdf,  najmä v čl. 18.

Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Rychtáriková, marcela.rychtarikova@uniba.sk

Problematika mobilít spadá do kompetencií prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy: Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD., petra.pacesova@uniba.sk

9. - Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu
a) - Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

Na štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia možno prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa zákonné podmienky a úspešne absolvuje prijímaciu skúšku v rámci prijímacieho konania. Kritériá a požiadavky sú zverejnení na webovom sídle fakulty: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2022-2023/Podmienky_prijatia_na_FTVS_UK_2022_2023_AS_FTVS_UK.pdf.

b) - Postupy prijímania na štúdium.

Fakulta postupuje v duchu ustanovení Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 4/2021: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf. Ďalšie podrobnosti v odkaze v bode 9 a). V prípade študentov so špecifickými potrebami sa postupuje individuálne. Prijímacie konanie je transparentné, vopred sú zverejnené všetky kritériá a podmienky prijatia. Právo uchádzačov na nahliadnutie do dokumentácie prijímacieho konania, resp. podania podnetu na preskúmanie rozhodnutia dekana o výsledku prijímacieho konania, nie je dotknuté.

c) - Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.

Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie: Pravidelne sledované vo výročných správach: https://fsport.uniba.sk/o-fakulte/vseobecne-zavaezne-pravne-predpisy-vnutorne-predpisy-a-dokumenty/vyrocne-spravy-ftvs-uk/

10. - Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania
a) - Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.

Podľa § 70, ods. 1, písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má študent právo aspoň raz ročne sa vyjadriť formou anonymného dotazníka ku kvalite výučby a k učiteľom (študentská anketa). Účasť študentov na tejto ankete považujeme za príliš nízky na to, aby bolo možné vyvodiť relevantné závery. Vyhodnotenie ostatnej ankety: https://fsport.uniba.sk/studium/student-informacny-servis/

b) - Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Závery v predchádzajúcom bode.

c) - Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.

Od absolventov zatiaľ fakulta nezbiera informácie takéhoto charakteru

11. - Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisy a informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu
(napr. sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).

Sprievodca štúdiom: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/admin/dokumenty/FTVS-UK_rocenka_22-23upr2.pdf

-         Ubytovacie poriadky: Internátny poriadok Študentského domova Lafranconi: https://fsport.uniba.sk/sluzby/studentsky-domov-lafranconi/internatny-poriadok/. Za monoškolskú činnosť môžu študenti dostávať body, ktoré im pomôžu pri prideľovaní ubytovania: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/smernice/Rok_2018/Smernica_dekana_SD_mimoskol_cinnost_2018.pdf.

-         Smernica o poplatkoch: Smernicu o poplatkoch (školné, poplatok za prijímacie konanie, poplatky za zápis na štúdium a pod.) každoročne schvaľuje Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálna smernica: https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/2-skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom/.

-         Usmernenia pre študentské pôžičky: Študenti môžu požiadať o pôžičku v rámci Fondu na podporu vzdelávania (https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/pozicka-pre-pedagogov-a-studentov/), (https://www.fnpv.sk/). Rovnako môžu požiadať o študentskú pôžičku aj dekana fakulty. Túto pôžičku mu poskytne Univerzita Komenského v Bratislave. Problematika je v čl. 11, Štipendijného poriadku, Vnútorný predpis č. 5/2022: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2022/5_2022_Stipendijny_poriadok_FTVS_UK.pdf.

-         Štipendiá. Problematiku štipendií, ktorú môžu byť študentom priznané za rôzne činnosti, upravuje Štipendijný poriadok, Vnútorný predpis č. 5/2022: https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2022/5_2022_Stipendijny_poriadok_FTVS_UK.pdf.