Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Antala
I.2 - Meno
Branislav
I.3 - Tituly
Doc., PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta telesnej výchovy a športu
I.6 - Adresa pracoviska
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
branislav.antala@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4802
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0101-4223

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Telesná výchova - biológia, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Teória vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
Športová edukológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný pracovník Výskumný ústav telesnej kultúry pri FTVŠ UK 1987 – 1988
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 1989 - 2009
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 2009 dodnes

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Didaktika inkluzívneho telovýchovného procesu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika inkluzívneho telovýchovného procesu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športový manažment I Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Didaktika školskej telesnej výchovy Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika školskej telesnej výchovy Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
62
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy podnikania Trénerstvo I. Vedy o športe
Základy podnikania Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Všeobecná didaktika Trénerstvo I. Vedy o športe
Všeobecná didaktika Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Všeobecná didaktika Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Školský manažment Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Školský manažment Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Športový marketing Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Manažment športových objektov Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Pedagogická prax 2 (telesná výchova) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogická prax 2 (telesná výchova) Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Základy športového manažmentu Trénerstvo II. Vedy o športe
Základy športového manažmentu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
320
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
99
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
673
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
269
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADC: Ružbarská, Beáta [KAUT] (40%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%) - Gombár, Miroslav (20%) - Tlučáková, Lenka (10%): The gender and education of parents as factors that influence their views on physical education [elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 24 (2021), s. [1-13], art. no. 13708 [online]. - ISSN (online) 2071-1050

URL: https://lnk.sk/ezy6

URL: https://lnk.sk/hwl4

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,612

SNIP (SCOPUS) 2020=1,242

CiteScore (SCOPUS) 2020=3,90

IF (JCR) 2020=3,251

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] -- 2020

wos-jcr -- Q3 [Green & sustainable science & technology] -- 2020

wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Energy engineering and power technology] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Environmental science (miscellaneous)] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Management, monitoring, policy and law] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Renewable energy, sustainability and the environment] -- 2020

2

ADM: Luptáková, Gabriela (UKOTVKEH) (50%), Antala Branislav (UKOTVKEH) (50%). 2017. Collaborative learning with application of screen-based technology in physical education. WOS, SCOPUS,  

IF - JCR: 2016 - 0,000

IF - JCR: 2017 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2016 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2016 - 0,000

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,629

CiteScore - SCOPUS: 2016 - 0,00

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,50 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:331095&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

ADM:  Novak, Dario (40%),  Emeljanovas, Arunas (20%), Mieziene, Brigita (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (10%), Štefan, Lavro (10%), Kawachi, Ichiro (10%). 2018: Is social capital associated with academic achievement in lithuanian high-school students? A population-based study . Montenegrin journal of sports science and medicine. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 29-35

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,634

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,60

IF - JCR: 2017 - 0,000

Kvartil 

scimago-sjr -- Q3 [Orthopedics and sports medicine] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Rehabilitation] -- 2018

4

ADM: Novak, Dario (40%), Štefan, Lavro (autor) (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%), Dudley, Dean (10%), Kawachi, Ichiro (10%). Association between social capital and self-rated health in small and large secondary school classes in Croatia. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 143-158

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2018 - 0,186

SNIP - SCOPUS: 2018 - 0,236

CiteScore - SCOPUS: 2018 - 0,50

IF - JCR: 2018 - 0,349

Kvartil 

wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2018

5

ADM:  Ho, Walter (5%), Ahmed, Dilsad (5%), Carvalho, Pedro G. (5%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (45%), Makszin, Imre (5%), Valeiro, Miguel G. (5%), Kougioumtzis, Konstantin (5%), Cazzoli, Stefania (5%), van Niekerk, Rudolph L. (5%), Morris, Tony (5%), Huang, Fan (5%), Wong, Beatriz (5%). Development of an instrument to assess perception of quality physical education (QPE) among European professionals. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 31-49

Registrované v scopus, wos

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2019 - 0,258

SNIP - SCOPUS: 2019 - 0,400

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 0,70

IF - JCR: 2019 - 0,215

Kvartil 

wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Education] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2019

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC: Ružbarská, Beáta [KAUT] (40%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%) - Gombár, Miroslav (20%) - Tlučáková, Lenka (10%): The gender and education of parents as factors that influence their views on physical education [elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 24 (2021), s. [1-13], art. no. 13708 [online]. - ISSN (online) 2071-1050

URL: https://lnk.sk/ezy6

URL: https://lnk.sk/hwl4

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,612

SNIP (SCOPUS) 2020=1,242

CiteScore (SCOPUS) 2020=3,90

IF (JCR) 2020=3,251

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] -- 2020

wos-jcr -- Q3 [Green & sustainable science & technology] -- 2020

wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Energy engineering and power technology] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Environmental science (miscellaneous)] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Management, monitoring, policy and law] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Renewable energy, sustainability and the environment] -- 2020

2

ADM: Luptáková, Gabriela (UKOTVKEH) (50%), Antala Branislav (UKOTVKEH) (50%). 2017. Collaborative learning with application of screen-based technology in physical education. WOS, SCOPUS,  

IF - JCR: 2016 - 0,000

IF - JCR: 2017 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2016 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2016 - 0,000

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,629

CiteScore - SCOPUS: 2016 - 0,00

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,50 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:331095&fromLocationLink=false&theme=EPC

3

ADM:  Novak, Dario (40%),  Emeljanovas, Arunas (20%), Mieziene, Brigita (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (10%), Štefan, Lavro (10%), Kawachi, Ichiro (10%). 2018: Is social capital associated with academic achievement in lithuanian high-school students? A population-based study . Montenegrin journal of sports science and medicine. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 29-35

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,634

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,60

IF - JCR: 2017 - 0,000

Kvartil 

scimago-sjr -- Q3 [Orthopedics and sports medicine] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Rehabilitation] -- 2018

4

ADM: Novak, Dario (40%), Štefan, Lavro (autor) (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%), Dudley, Dean (10%), Kawachi, Ichiro (10%). Association between social capital and self-rated health in small and large secondary school classes in Croatia. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 143-158

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2018 - 0,186

SNIP - SCOPUS: 2018 - 0,236

CiteScore - SCOPUS: 2018 - 0,50

IF - JCR: 2018 - 0,349

Kvartil 

wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2018

5

ADM:  Ho, Walter (5%), Ahmed, Dilsad (5%), Carvalho, Pedro G. (5%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (45%), Makszin, Imre (5%), Valeiro, Miguel G. (5%), Kougioumtzis, Konstantin (5%), Cazzoli, Stefania (5%), van Niekerk, Rudolph L. (5%), Morris, Tony (5%), Huang, Fan (5%), Wong, Beatriz (5%). Development of an instrument to assess perception of quality physical education (QPE) among European professionals. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 31-49

Registrované v scopus, wos

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2019 - 0,258

SNIP - SCOPUS: 2019 - 0,400

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 0,70

IF - JCR: 2019 - 0,215

Kvartil 

wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Education] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2019

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADC: Ružbarská, Beáta [KAUT] (40%) - Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%) - Gombár, Miroslav (20%) - Tlučáková, Lenka (10%): The gender and education of parents as factors that influence their views on physical education [elektronický dokument], In: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 24 (2021), s. [1-13], art. no. 13708 [online]. - ISSN (online) 2071-1050

URL: https://lnk.sk/ezy6

URL: https://lnk.sk/hwl4

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2020=0,612

SNIP (SCOPUS) 2020=1,242

CiteScore (SCOPUS) 2020=3,90

IF (JCR) 2020=3,251

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Environmental studies] -- 2020

wos-jcr -- Q3 [Green & sustainable science & technology] -- 2020

wos-jcr -- Q2 [Environmental sciences] -- 2020

scimago-sjr -- Q1 [Geography, planning and development] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Energy engineering and power technology] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Environmental science (miscellaneous)] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Management, monitoring, policy and law] -- 2020

scimago-sjr -- Q2 [Renewable energy, sustainability and the environment] -- 2020


zatiaľ nená evidované ohlasy

2

ADM: Luptáková, Gabriela (UKOTVKEH) (50%), Antala Branislav (UKOTVKEH) (50%). 2017. Collaborative learning with application of screen-based technology in physical education. WOS, SCOPUS,  

IF - JCR: 2016 - 0,000

IF - JCR: 2017 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2016 - 0,000

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2016 - 0,000

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,629

CiteScore - SCOPUS: 2016 - 0,00

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(o1] 2018 - Maros, M. : A content analysis of published articles in Montenegrin journal of sports science and medicine from 2012 to 2018. - In: Sport mont, roč. 16, č. 3, 2018 ; s. 97-102 ; SCOPUS

[o1] 2019 - Pangestu, H. - Karsen, M. - Chandra, Y.U. : Evaluation of collaborative learning tools implementation to improve learning quality in higher education. - In: Proceedings of 2019 International conference on information management and technology, ICIMTech 2019 . - Piscataway, New Jersey : Institute of electrical and electronics engineers, 2019 ; s. 477-481; art. no. 8843713 ; SCOPUS

[o1] 2019 - Popovic, S. - Masanovic, B. : Effects of physical and social activity on physical health and social inclusion of elderly people. - In: Iranian journal of public health, roč. 48, č. 10, 2019 ; s. 1922-1923 ; SCI SCOPUS                                                                                                                                                                                                                                                             

[o1] 2020 - Griffo, J.M. - Hodges-Kulinna, P. - Marttinen, R.H.J. - Battistella, S. : A systematic review of integrative practices in physical education (2009-2018). - In: International journal of educational research, roč. 2020, č. 104, 2020 ; s. 1-8, art. no. 101689 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Popovic, S. - Bjelica, D. - Zarubica, M. - Pekovic, S. - Matic, R. : Attitudes of sport organization officials toward links between the sports sector, sports industry, and knowledge organizations with innovations in Montenegrin sport. - In: Sport mont, roč. 19, č. 2, 2021 ; s. 95-100 ; SCOPUS

3

ADM:  Novak, Dario (40%),  Emeljanovas, Arunas (20%), Mieziene, Brigita (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (10%), Štefan, Lavro (10%), Kawachi, Ichiro (10%). 2018: Is social capital associated with academic achievement in lithuanian high-school students? A population-based study . Montenegrin journal of sports science and medicine. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 29-35

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2017 - 0,167

SNIP - SCOPUS: 2017 - 0,634

CiteScore - SCOPUS: 2017 - 0,60

IF - JCR: 2017 - 0,000

Kvartil 

scimago-sjr -- Q3 [Orthopedics and sports medicine] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018

scimago-sjr -- Q3 [Rehabilitation] -- 2018

[o3] 2019 - Sadeghi, D. - Aminfalah, Z. - Momeni, H. : Prediction of students' academic engagement based on social and psychological capitals. - In: Journal of instruction and evaluation, roč. 12, č. 47, 2019 ; s. 117-140

[o3] 2020 - Vukasevic, V. - Bajramovic, I. - Corluka, M. - Masanovic, B. - Milosevic, Z. - Georgiev, G. - Careemdeen, J.D. : Improvement of research and writing activities in the area of sport science publishing in Montenegro. - In: International journal of applied exercise physiology, roč. 9, č. 1, 2020 ; s. 96-105

[o1] 2020 - Jarvis, J.A. - Corbett, A.W. - Thorpe, J.D. - Dufur, M.J. : Too much of a good thing : social capital and academic stress in South Korea. - In: Social sciences, roč. 9, č. 11, 2020 ; s. 1-14, art. no. 187 ; SCI ; SCOPUS

[o3] 2020 - Momeni, H. - Motaghi, Z. - Kalantari, A. : Study of the relationship of social and cultural capitals with academic motivation of high school students. - In: Iranian journal of educational sociology, roč. 3, č. 1, 2020 ; s. 167-175

[o1] 2021 - Yuan, M. - Yue-Gun, C. - Hao, W. - Hong, X. : Does social capital promote health?. - In: Social indicators research, roč. 2021, č. Nov, 2021 ; s. 1-14, art. no. 187 ; SCI ; SCOPUS

4

ADM: Novak, Dario (40%), Štefan, Lavro (autor) (10%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (30%), Dudley, Dean (10%), Kawachi, Ichiro (10%). Association between social capital and self-rated health in small and large secondary school classes in Croatia. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 143-158

Registrované v wos, scopus

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2018 - 0,186

SNIP - SCOPUS: 2018 - 0,236

CiteScore - SCOPUS: 2018 - 0,50

IF - JCR: 2018 - 0,349

Kvartil wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] – 2018

[o1] 2020 - Oguttu, J.W. - Ncayiyana, J.R. : Social capital and self-rated health of residents of Gauteng province : Does area-level deprivation influence the relationship?. - In: SSM - Population health, roč. 2020, č. 11 (August), 2020 ; s. 1-10, art. no. 100607 ; SCI ; SCOPUS

5

ADM:  Ho, Walter (5%), Ahmed, Dilsad (5%), Carvalho, Pedro G. (5%), Antala, Branislav [UKOTVKEH] (45%), Makszin, Imre (5%), Valeiro, Miguel G. (5%), Kougioumtzis, Konstantin (5%), Cazzoli, Stefania (5%), van Niekerk, Rudolph L. (5%), Morris, Tony (5%), Huang, Fan (5%), Wong, Beatriz (5%). Development of an instrument to assess perception of quality physical education (QPE) among European professionals. South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 31-49

Registrované v scopus, wos

Impakt časopisu 

SJR - SCOPUS: 2019 - 0,258

SNIP - SCOPUS: 2019 - 0,400

CiteScore - SCOPUS: 2019 - 0,70

IF - JCR: 2019 - 0,215

Kvartil 

wos-jcr -- Q4 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Education] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2019


zatiaľ nená evidované ohlasy

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 1/0429/16 „Nové technológie v telesnej a športovej výchove a ich vplyv na afektívny a kognitívny rozvoj žiaka II. stupňa základnej školy – riešené 2016 - 2019, úspešne ukončené

2

Vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 1/0523/19 : „Telesná a športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov“ – riešené 2019 - 2021; úspešne ukončené

3

Vedúci riešiteľ medzinárodného projektu ICSSPE: „Health, Healthy Lifestyle and Inclusion as Physical Education Quality Component“ – riešené 2017 – 2018 - úspešne ukončené

4

Zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska projektu ERASMUS + "LUDUS - Just Move and Have Fun", Riešené: 2018 – 2019 – úspešne ukončené

5

Zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska projektu ERASMUS + "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022

6

Zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska projektu ERASMUS + "Dual Career Concept - Transfer of Experience, Synergy of Knowledge". Riešené: 2022 - 2023

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda Medzinárodná federácia telesnej a športovej výchovy - Európa (FIEPS Europe) 2008 - 2021
Medzinárodný Vice-prezident Medzinárodná federácia telesnej a športovej výchovy - svet (FIEPS World) 2013 dodnes
Člen Exekutívy Medzinárodná rada športovej vedy a telesnej výchovy (ICSSPE) 2011 - 2018
Predsedajúci Medzinárodný výbor športovej pedagogiky 2013 - 2016
Predseda Ústredná predmetová komisia pre telesnú a športovú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave 2007 - 2016
člen Kurikulárna rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2016 - 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita v Záhrebe, Fakulta kinesiológie Zahreb, Chorvátsko 2009 - 2014 Hosťujúci profesor
Univerzita v Záhrebe, Fakulta kinesiológie Zahreb, Chorvátsko 2015 - dodnes Čestný profesor
Pekingská športová univerzita Peking, Čína 2019 dodnes Hosťujúci profesor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Je členom redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov: Telesná výchova a šport (Slovensko), Kinesiology (Chorvátsko), FIEP Bulletin (Brazília), Gymnasium (Rumunsko), SportLogia (Bosna and Herzegovina), Croatian Journal of Education (Chorvátsko), Research in Kinesiology ( Macedónsko), Activities in Physical Education and Sport (Macedónsko), Montenegrin Journal of Sport Sciences and Medicine (Čierna Hora), Physical Education and Sport through the Centuries (Srbsko), Educatione Fisica e Sport Nella Scuola (Taliansko), European Journal of Health and Science in Sports (Albánsko). Je hosťujúci editor v Sustainabilty journal (Švajčiarsko).


Držiteľ množstva medzinárodných ocenení za vedeckú, pedagogickú a manažérsku prácu ako napr. FIEP International Gold Cross of Honor (Brazília, 2007), Medalha Sylvio Raso (Brazília, 2009), Zlatni džentleman (Srbsko, 2009), Aguila de Oro (Mexiko, 2009), Pico Bolivar Award (Venezuela, 2009), Diploma of Excellency (Rumunsko, 2010), University of Banja Luka Award (Bosna a Herzegovina, 2011), Medalha Manoel Tubino (Brazília, 2013), National Sport Academy “V.Levski” Award (Bulharsko, 2014), Gold Plaque of Montenegrin Sports Academy (Čierna Hora, 2015), ASSA Award (Albánsko, 2017), Physical Education Ambassador Award (Španielsko 2019); 


Garant národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ spolufinancovaného zo zdrojov EU v podprograme Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 2013 - 2016Dátum poslednej aktualizácie
14.11.2022