Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bielik
I.2 - Meno
Viktor
I.3 - Tituly
prof. RNDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
viktor.bielik@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4808?do=filterForm-submit&name=Viktor&surname=bielik&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-9525-4983

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Telesná výchova a biológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Športová kinantropológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
Športová kinantropológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent, docent, profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 2006-súčasnosť
vedúci oddelenia Národné špotové centrum/National Sport Center 2004-2009
Základná vojenská služba Armáda SR 1996-1997

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz základnej a športovej masáže Škomas, MUDr. Ján Jánošdeák 1998
osvedčenie o vzdelaní – Manažment a manažérske zručnosti PhDr. Jana Maniková 2007
Rigorózna práca s udelením titulu RNDr Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Fyziológia telesných cvičení Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 2 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo II. Vedy o športe
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Metodológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
Prezentácia vedeckej práce Vedy o športe III. Vedy o športe
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo II. Vedy o športe
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o športe III. Vedy o športe
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Športová edukológia Vedy o športe
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
22
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Biológia človeka I Trénerstvo I. Vedy o športe
Biológia človeka I Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Biológia človeka I Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Biológia človeka I Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Biológia človeka II Trénerstvo I. Vedy o športe
Biológia človeka II Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Biológia človeka II Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Regenerácia v športe Trénerstvo I. Vedy o športe
Regenerácia v športe Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športovej špecializácie IV (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo I. Vedy a športe
Teória a didaktika športovej špecializácie IV (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Telovýchovné lekárstvo Trénerstvo II. Vedy a športe
Telovýchovné lekárstvo Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Telovýchovné lekárstvo Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športová špecializácia I a II (kondičný tréner - šport pre všetkých) Trénerstvo II. Vedy o športe

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
123
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
129
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
69
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
59
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Bielik, V., & Kolisek, M. Bioaccessibility and Bioavailability of Minerals in Relation to a Healthy Gut Microbiome. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(13), 6803. https://doi.org/10.3390/ijms22136803

2

Šoltys K, Lendvorský L, Hric I, Baranovičová E, Penesová A, Mikula I, Bohmer M, Budiš J, Vávrová S, Grones J, Grendar M, Kolísek M, Bielik V. Strenuous Physical Training, Physical Fitness, Body Composition and Bacteroides to Prevotella Ratio in the Gut of Elderly Athletes. Front Physiol , 2021 12: 670989. 

3

Bielik V, Hric I, Baláž V, Penesová A, Vávrová S, Grones J, et al. Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance. Ann Nutr Metab. 2020;76:242–50.

4

Hric, I.; Ugrayová, S.; Penesová, A.; Rádiková, Ž.; Kubáňová, L.; Šardzíková, S.; Baranovičová, E.; Klučár, Ľ.; Beke, G.; Grendar, M.; Kolisek, M.; Šoltys, K.; Bielik, V. The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women. Nutrients 2021, 13, 1753.

5

Bielik V, Lendvorský L, Vajda M, Lopata P, Ružbarský P, dos Reis IG, et al. Comparison of Aerobic and Muscular Power Between Junior/U23 Slalom and Sprint Paddlers: An Analysis of International Medalists and Non-medalists. Front Physiol [Internet]. 2021;11:1761.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bielik, V., & Kolisek, M. Bioaccessibility and Bioavailability of Minerals in Relation to a Healthy Gut Microbiome. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(13), 6803. https://doi.org/10.3390/ijms22136803

2

Šoltys K, Lendvorský L, Hric I, Baranovičová E, Penesová A, Mikula I, Bohmer M, Budiš J, Vávrová S, Grones J, Grendar M, Kolísek M, Bielik V. Strenuous Physical Training, Physical Fitness, Body Composition and Bacteroides to Prevotella Ratio in the Gut of Elderly Athletes. Front Physiol , 2021 12: 670989. 

3

Bielik V, Hric I, Baláž V, Penesová A, Vávrová S, Grones J, et al. Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance. Ann Nutr Metab. 2020;76:242–50.

4

Hric, I.; Ugrayová, S.; Penesová, A.; Rádiková, Ž.; Kubáňová, L.; Šardzíková, S.; Baranovičová, E.; Klučár, Ľ.; Beke, G.; Grendar, M.; Kolisek, M.; Šoltys, K.; Bielik, V. The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women. Nutrients 2021, 13, 1753.

5

Bielik V, Lendvorský L, Vajda M, Lopata P, Ružbarský P, dos Reis IG, et al. Comparison of Aerobic and Muscular Power Between Junior/U23 Slalom and Sprint Paddlers: An Analysis of International Medalists and Non-medalists. Front Physiol [Internet]. 2021;11:1761.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Bielik, V., & Kolisek, M. (2021). Bioaccessibility and Bioavailability of Minerals in Relation to a Healthy Gut Microbiome. International Journal of Molecular Sciences, 22(13), 6803. https://doi.org/10.3390/ijms22136803

 [o1] 2021 - Cruxen, C.E.D.S. - Thiel, P.R. - Souza, D.M. - Junges da Costa, R. - Filoda, P.F. - Chaves, F.C. - Fiorentini, A.M. - Developing functional fish patés from Oligosarcus robustus and Loricariichythys anus with pre- and pro-biotic potentials. - In: Food bioscience, roč. 2021, č. 44 (Part B), 2021 ; s. 1-7, art. no. 101449 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Damian, M.T. - Vulturar, R. - Login, C.C. - Damian, L. - Chis, A. - Bojan, A. - Anemia in sports : a narrative review. - In: Life, roč. 11, č. 9, 2021 ; s. 1-12, art. no. 987 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2022 - Alnuwaysir, R.I.S. - Hoes, M.F. - van Veldhuisen, D.J. - van der Meer, P. - Grote Beverborg, N. - Iron deficiency in heart failure : mechanisms and pathophysiology. - In: Journal of clinical medicine, roč. 11, č. 1, 2022 ; s. 1-30, art. no. 125 ; SCOPUS

[o1] 2021 - Del Chierico, F. - Trapani, V. - Petito, V. - Reddel, S. - Pietropaolo, G. - Graziani, C. - Masi, L. - Gasbarrini, A. - Putignani, L. - Scaldaferri, F. - Wolg, F.I. - Dietary magnesium alleviates experimental murine colitis through modulation of gut microbiota. - In: Nutrients, roč. 13, č. 12, 2021 ; s. 1-13, art. no. 4188 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Hadadi, N. - Berweiler, V. - Wang, H. - Trajkovski, M. - Intestinal microbiota as a route for micronutrient bioavailability. - In: Current opinion in endocrine and metabolic research, roč. 2021, č. 21(October), 2021 ; s. 1-6, art. no. 100285 ; SCOPUS


2

Bielik V. Effects of Different recovery modalities on anaerobic power in off-road cyclists. Biol Sport. 2010;27.

[o1] 2013 - Madrid, B. - Pardono, E. - Farias, D.L. - Asano, R.Y. - Silva, R.J.S. - Simöes, 

 [o1] 2017 - D'Amico, A. - Paolone, V. : The effect of foam rolling on recovery between two eight hundred metre runs. - In: Journal of human kinetics, roč. 57, č. 1, 2017 ; s. 97-105 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 - Rahimi, A. - Amani-Shalamzari, S. - Clemente, F.M. : The effects of foam roll on perceptual and performance recovery during a futsal tournament. - In: Physiology and behavior, roč. 223, č. September, 2020 ; s. 1-34; art. no. 112981 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2020 - Adamczyk, J.G. - Gryko, K. - Boguszewski, D. : Does the type of foam roller influence the recovery rate, thermal response and DOMS prevention?. - In: PLoS one, roč. 15, č. 6, 2020 ; s. 1-14; art. no. e0235195 ; SCI ; SCOPUS

 [o1] 2021 - Yarar, H. - Gok, U. - Dagtekin, A. - Sacan, Y. - Eroglu, H. : The effects of different recovery methods on anaerobic performance in combat sports athletes. - In: Acta Gymnica, roč. 2021, č. 51, 2021 ; s. 1-6, art. no. e2021.017 ; SCI ; SCOPUS


3

Šoltys K, Lendvorský L, Hric I, Baranovičová E, Penesová A, Mikula I, Bohmer M, Budiš J, Vávrová S, Grones J, Grendar M, Kolísek M, Bielik V. Strenuous Physical Training, Physical Fitness, Body Composition and Bacteroides to Prevotella Ratio in the Gut of Elderly Athletes. Front Physiol , 2021 12: 670989.


[o1] 2021 - Lensu, S. - Pekkala, S. : Gut microbiota, microbial metabolites and human physical performance. - In: Metabolites, roč. 11, č. 11, 2021 ; s. 1-22, art. no. 716 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Aragón-Vela, J. - Solis-Urra, P. - Ruiz-Ojeda, F.J. - Álvarez-Mercado, A.I. - Olivares-Arancibia, J. - Plaza-Diaz, J. : Impact of exercise on gut microbiota in obesity. - In: Nutrients, roč. 13, č. 11, 2021 ; s. 1-15, art. no. 3999 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2022 - Daily, J.W. - Park, S. : Sarcopenia Is a cause and consequence of metabolic dysregulation in aging humans : effects of gut dysbiosis, glucose dysregulation, diet and lifestyle. - In: Cells, roč. 11, č. 3, 2022 ; s. 1-17, art. no. 338 ; SCOPUS

4

Bielik, V., Lendvorský, L., Lengvarský, L., Lopata, P., Petriska, R., & Pelikánová, J. (2018). Road to the Olympics: physical fitness of medalists of the Canoe Sprint Junior European and World Championship events over the past 20 years. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(6), 768–777. 

[o1] 2020 - Okun, D. - Korolova, M. - Stadnik, S. - Rozhkov, V. - Taran, L. - Mishyn, M. - Petrenko, I. - Tarasevich, O. - Physiological foundations of load modeling in the annual training cycle of highly qualified canoe slalom athletes. - In: Journal of physical education and sport, roč. 20, č. 5, 2020 ; s. 2681-2685, art. no. 365 ; SCOPUS

[o1] 2020 - Abelleira-Lamela, T. - Vaquero-Cristóbal, R. - Esparza-Ros, F. - Marcos-Pardo, P.J. - Biomechanical adaptations in kayakers of different competitive levels and the relationship with the kayak elements. - In: Applied sciences, roč. 10, č. 23, 2020 ; s. 1-11, art. no. 8389 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Alvarez-Yates, T. - Garcia-Garcia, O. - Determinants of flatwater canoeing and kayaking performance : a systematic review = Fattori determinanti la prestazione nelle discipline sportive della canoa canadese e del kayak di acqua piatta : una revisione sistematica. - In: Medicina dello sport, roč. 74, č. 3, 2021 ; s. 355-383, art. no. 716 ; SCI ; SCOPUS


5

 Bielik V, Dalcheco Messias LH, Vajda M, Lopata P, Chudý J, Manchado-Gobatto F de B. Is the aerobic power a delimitating factor for performance on canoe slalom? An analysis of Olympic Slovak canoe slalom medalists and non-Olympics since Beijing 2008 to Rio 2016. J Hum Sport Exerc Vol 14, No 4DO - 1014198/jhse201914416 [Internet]. 2019.

[o1] 2020 - Baláš, J. - Busta, J. - Bílý, M. - Martin, A. : Technical skills testing of elite slalom canoeists as a predictor of competition performance. - In: International journal of performance analysis in sport, roč. 20, č. August, 2020 ; s. 1-9 ; SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 - Rawlley-Singh, I. - King, R. : Developing a strength and conditioning technical framework : an example from a canoe slalom national performance program. - In: Strength and conditioning journal, roč. 43, č. 1, 2021 ; s. 1-11 ; SCI

[o3] 2020 - Pašic, G. - Grahovac, G. - Trivun, M. : Comparasion of methods for determining procentage of body fat on a sample of kayakers and canoeist-in slalom = Komparacija metoda utvrdivanja postotka masnog tkiva na uzorku kajakaša i kanuista slalomaša. - In: Sportlogia, roč. 16, č. 1, 2020 ; s. 103

 [o3] 2021 - Busta, J. - Bílý, M. - Suchý, J. - In: Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu . - Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2021 ; S. 151-152

[o3] 2021 - Busta, J. - Bílý, M. : Comparison of functional spiroergometry examinations in flat water canoeing = Porovnání funkčních zátěžových vyšetření v rychlostní kanoistice. - In: Česká kinantropologie, roč. 25, č. 1-2, 2021 ; s. 56-67


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

8/2018 –6/2022, APVV-17-0099 –komisia APVV:Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami.Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zakladajúci člen Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu od 2017
Člen Vedecká rada FTVŠ UK od 2016

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
25.04.2023