Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Holienka
I.2 - Meno
Miroslav
I.3 - Tituly
prof., PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
I.6 - Adresa pracoviska
Nábrežie L. Svobodu 9
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
miroslav.holienka@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=Miroslav&surname=Holienka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1982
II.c - Odbor a program
Telesná výchova - branná výchova
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
Športová edukológoa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
športová edukológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
športová edukológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 1982 - 2004
docent Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2004 - 2012
profesor Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2012 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
tréner 1. triedy vo futbale Slovenský futbalový zväz 1982
UEFA Pro Licencia Slovenský futbalový zväz 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci 2 Trénerstvo I. Vedy o športe
Seminár k bakalárskej práci 2 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 2 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 2 Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo II. Vedy o športe
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Metodológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo I. Vedy o športe
Trénerstvo II. Vedy o športe
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Vedy o športe III. Vedy o športe
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Športová edukológia Vedy o športe
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
58
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
158
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória a didaktika športovej špecialzácie I - VI (futbal) Trénerstvo I. Vedy o športe
Teória a didaktika športovej špecialzácie I - VI (futbal) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športová špecializácia I - IV (futbal) Trénerstvo II. Vedy o športe
Športová špecializácia I - IV (futbal) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športových hier Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športových hier Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II Učiteľstvo a pedagogické vedy
Tréning v športových hrách Vedy o športe III. Vedy o športe

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
346
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
487
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
139
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Holienka Miroslav 100% : Internal load of soccer players during preparatory games with a medium number of players. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2016. 16(2), 546-550. ISSN 2247-8051. (ADM)

2

Nagy, Nikolas (40%) - Holienka, Miroslav (30%) - Babic, Matej (30%): Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (1), 53-62. ISSN 2247-8051. (ADM)

3

Holienka Miroslav 40% - Babic Matej 10% - Doležajová Ladislava 30% - Šelinger Peter 10% - Musilová Eva 10% : Motor performance of young soccer players based on their biological age. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2017. 17(4), 2508-2512. ISSN 2247-8051. (ADM)

4

Nagy, Nikolas (40%) - Holienka, Miroslav (30%) - Babic, Matej (30%): Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer. Journal of physical education and sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (1), 53-62. ISSN 2247-8051. (ADM)

5

Holienka, Miroslav (50%) - Nagy, Nikolas (20%) - Baša, Rastislav (10%) - Babic, Matej (20%): Relationship between the shooting success rate and match result in soccer at the FIFA World Cup 2018. Journal of physical education and sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (3), 1513-1521. ISSN 2247-8051. (ADM)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Holienka Miroslav 100% : Internal load of soccer players during preparatory games with a medium number of players. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2016. 16(2), 546-550. ISSN 2247-8051. (ADM)

2

Nagy, Nikolas (40%) - Holienka, Miroslav (30%) - Babic, Matej (30%): Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (1), 53-62. ISSN 2247-8051. (ADM)

3

Holienka Miroslav 40% - Babic Matej 10% - Doležajová Ladislava 30% - Šelinger Peter 10% - Musilová Eva 10% : Motor performance of young soccer players based on their biological age. Journal of Physical Education and Sport [elektronický zdroj, 2017. 17(4), 2508-2512. ISSN 2247-8051. (ADM)

4

Nagy, Nikolas (40%) - Holienka, Miroslav (30%) - Babic, Matej (30%): Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer. Journal of physical education and sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (1), 53-62. ISSN 2247-8051. (ADM)

5

Nagy, Nikolas (40%) - Holienka, Miroslav (30%) - Babic, Matej (30%): Intensity of training load in various forms of small-sided games in soccer. Journal of physical education and sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (1), 53-62. ISSN 2247-8051. (ADM)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Peráček, Pavol (30%) - Argaj, Gustáv (14%) - Holienka, Miroslav (22%) - Peráčková, Janka (15%) - Tománek, Ľubor - Tóth, Igor - Zapletalová, Ludmila- Zaťková, Viera: Teória a didaktika športových hier I. - 2. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - 184 s. [9,20 AH]66 s.ISBN 80-89197-00-0. Ohlasy (21)

2

Holienka, Miroslav (100%) : Kondičný tréning vo futbale. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - 156 s. ISBN 80-89197-21-3. 2. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007 . - ISBN 978-80-89197-67-5. Ohlasy (11)

3

Holienka, Miroslav (40%) - Babic, Matej (10%) - Doležajová, Ladislava (30%) - Šelinger, Peter (10%) - Musilová, Eva (10%): Motor performance of young soccer players based on their biologicalage. In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 2508-2512. ISSN 2247-8051. Registrované v: scopus. Ohlasy (11)

4

Argaj, Gustáv (55%) - Zapletalová, Ludmila - Melišová, Lýdia - Holienka, Miroslav (10%) - Streicher, Pavol - Bláha, Ladislav - Tóth, Igor: Pohybové hry. - 2. preprac. vydanie. - Bratislava :Univerzita Komenského, 2001. - 95 s. ISBN 80-223-1658-X. Ohlasy (8)

5

Holienka, Miroslav (50%) - Nagy, Nikolas (20%) - Baša, Rastislav (10%) - Babic, Matej (20%): Relationship between the shooting success rate and match result in soccer at the FIFA World Cup 2018. Journal of physical education and sport [elektronický zdroj, 2020. 20 (3), 1513-1521. ISSN 2247-8051. (ADM) ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS. [o1] 2021 - Erdogan, S. - Kerkez, F.I. : A comparative analysis of the performances of the Turkish super league with the 5 Biggest football leagues of Europe and the parameters affecting performance. - In: Progress in nutrition, roč. 23, č. 3, 2021 ; s. art. no. e2021274 ; SCI ; SCOPUS

[o3] 2021 - Smith, S.M. - Bedwell, J.R. : Euro 2020 goal analysis : an ecological dynamics approach for football shooting practice. - In: Journal of physical education and sport, roč. 21, č. 6, 2021 ; s. 3319-3325, art. no. 451

[n2] 2022 - Impey, J. - Bahdur, K. - Kramer, M. : The mediating effects of caffeine ingestion and post-activation performance enhancement on reactive dive times in goalkeepers. - In: Annals of applied sport science, roč. 10, č. 1, 2022 ; s. 1-8, art. no. e979

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin populácie v raných fázach športovej prípravy. Projekt VEGA č. 1/0194/15, riešené 2015 - 2017, spoluriešiteľ. 

2

Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. Projekt VEGA č. 1/0824/17, riešené 2017 - 2019, spoluriešiteľ.

3

Posudzovanie senzorickej a motorickej zložky pohybových schopností v športovom tréningu a rehabilitácii. Projekt VEGA č. 1/0089/20, riešené: 2020 - 2022, spoluriešiteľ.

4

Entrepreneurial Capacity-building for Sport. Projekt Erasmus +, Koordinátor projektu UK Bratislava,riešené: 2020 - 2022, spoluriešiteľ.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predseda OZ Futbalovej akadémie Lafranconi pri FTVŠ UK od 2013
člen panela expertov SFZ Slovenský futbalový zväz od 2013
člen redakčnej rady odborného časopisu Studia sportiva FSpS MU Brno od 2015
šefredaktor časopisu TV&Š SVSTVaŠ 2019 - 2022
podpredseda OZ SVSTVaŠ pri FTVŠ UK 2019 - 2022

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

1996-1998, 2005-2006 člen Vedenia fakulty; 1996-1998, 2005-2006 predseda AS FTVŠ UK; 2001-2013  vedúci Katedry hier a Katedry športových hier;2001-2013 predseda Občianskeho združenia „Športové hry“; 1996-2002 predseda Redakčnej rady časopisu „Športové hry“; 1998-2010 člen trénersko-metodickej komisie SFZ; 1998-2002 zostavovateľ časopisu Únie futbalových trénerov Slovenska(ÚFTS) „Tréner“; 1998-2004 podpredseda ÚFTS; 2003-2004 člen redakčnej rady časopisu ÚFTS „Pro-futbal“; 2007-2013 člen prezídia ÚFTS; 1993-2002 asistent reprezentačného trénera vo futbale v kategóriách „U14 – U19“(2x 5. miesto na ME „U 17“ 1997 Nemecko / 2000 Izrael); 1990-2005 mládežnícky tréner vo futbalových kluboch Vinohrady Bratislava - Rapid Bratislava; Slovan Bratislava (2003/2004 majster SR v ml. doraste); 2006-2008 športový riaditeľ ŠK SFM Senec; 2009-2010 asistent trénera ŠK SFM Senec(1.liga); 2007-2015 dekan FTVŠ UK; 2001-2015 člen Kolégia dekana FTVŠ UK; 2007-2014 člen Rady ministra školstva SR pre šport.

Dátum poslednej aktualizácie
16.11.2022