Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zemková
I.2 - Meno
Erika
I.3 - Tituly
Prof. Mgr. Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra biologických a lekárskych vied
I.6 - Adresa pracoviska
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesorka v odbore športová kinantropológia
I.8 - E-mailová adresa
erika.zemkova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&name=erika&surname=zemkov%C3%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0938-5691

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Telesná výchova a šport: trénerské zameranie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Športová kinantropológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Športová kinantropológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Športová kinantropológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesorka v odbore Športová kinantropológia Katedra biologických a lekárskych vied (predtým Katedra športovej kinantropológie), Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave od 11/2013 doteraz
Vedecko-výskumná pracovníčka Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 9/2021 doteraz
Vedecko-výskumná pracovníčka Technologický inštitút športu, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1/2013 - 6/2022
Vedecko-výskumná pracovníčka Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3/2018 – 2/2019
Docentka v odbore Športová kinantropológia Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 6/2008 – 11/2013
Vedecko-výskumná pracovníčka Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 10/2005 – 5/2008
Vedecko-výskumná pracovníčka Oddelenie telovýchovného lekárstva, Ústav vied o športe, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 4/1997 – 9/2005
Odborná asistentka Katedra gymnastiky, tancov a úpolov, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 9/1996 – 3/1997

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Povysokoškolské štúdium Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2008
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník Slovenská akadémia vied 2004
Anglický jazyk: European Language Certificate – TELC (výborne) Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Frankfurt am Main a Akadémia vzdelávania v Bratislave 2005
Španielsky jazyk: Certificado de asistencia Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Adeje 2000
Nemecký jazyk: osvedčenie (veľmi dobre) Štátna jazyková škola v Bratislave 1997
Ruský jazyk: štátna skúška SPŠS v Trenčíne 1987

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Metodológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
Etika vedeckej práce Vedy o športe III. Vedy o športe
Didaktika športového tréningu Trénerstvo II. Vedy o športe
Didaktika športového tréningu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športu Trénerstvo I. Vedy o športe
Teória a didaktika športu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo I. Vedy o športe
Trénerstvo II. Vedy o športe
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o športe III. Vedy o športe
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Športová edukológia Vedy o športe
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
9
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
41
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci 2 Trénerstvo I. Vedy o športe
Seminár k bakalárskej práci 2 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória a didaktika športovej špecializácie III - Kondičný tréner - šport pre všetkých Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Funkčná diagnostika Trénerstvo II. Vedy o športe
Funkčná diagnostika Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Motorické učenie Trénerstvo II. Vedy o športe
Motorické učenie Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Motorické učenie Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Anglická terminológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
Diagnostika rýchlostných a koordinačných schopností Vedy o športe III. Vedy o športe
Motorické učenie Vedy o športe III. Vedy o športe
Štandardizácia funkčných a motorických testov Vedy o športe III. Vedy o športe
Výskum a rozvoj koordinačných schopností Vedy o športe III. Vedy o športe

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
640
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
147
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
88
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
55
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2167
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1077
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
923
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
586
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
72
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (100%) : Sport-specific balance

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 5 (2014), s. 579-590. - ISSN 0112-1642

URL: https://lnk.sk/nALP

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2014=5,94

SNIP (SCOPUS) 2014=3,350

SJR (SCOPUS) 2014=2,527

IF (JCR) 2014=5,038

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Sport sciences] -- 2014

2

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (100%) : Significantly and practically meaningful differences in balance research : P values and/or effect sizes?

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 7 (2014), s. 879-885. - ISSN 0112-1642

URL: https://lnk.sk/kT67

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2014=5,038

SNIP (SCOPUS) 2014=3,350

SJR (SCOPUS) 2014=2,527

CiteScore (SCOPUS) 2014=5,94

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [sport sciences] -- 2014

3

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (70%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (30%): Physiological mechanisms of post-exercise balance impairment

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 4 (2014), s. 437-448. - ISSN 0112-1642

URL: https://lnk.sk/dyEL

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2014=2,527

SNIP (SCOPUS) 2014=3,352

CiteScore (SCOPUS) 2014=5,94

IF (JCR) 2014=5,038

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Sport sciences] -- 2014

4

ADM Zemková, Erika [UKOTVKKA] (40%) - Vilman, Tomáš [UKOTVKKA] (40%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (10%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (10%): Reaction time in the agility test under simulated competitive and non-competitive conditions

In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 27, č. 12 (2013), s. 3445-3449. - ISSN 1064-8011

URL: https://lnk.sk/ftN5

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2013=2,38

SNIP (SCOPUS) 2013=1,362

SJR (SCOPUS) 2013=1,369

IF (JCR) 2013=1,858

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] – 2013

5

ADM Zemková, Erika [UKOTVKKA] (40%) - Jeleň, Michal (20%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (5%) - Ollé, Gábor [UKOTVKKA] (5%) - Vilman, Tomáš [UKOTVKKA] (20%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (10%): Enhancement of peak and mean power in concentric phase ofresistance exercises

In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 28, č. 10 (2014), s. 2919-2926. - ISSN 1064-8011

URL: https://lnk.sk/cyQU

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

CiteScore (SCOPUS) 2014=2,44

SNIP (SCOPUS) 2014=1,618

SJR (SCOPUS) 2014=1,340

IF (JCR) 2014=2,075

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [sport sciences] -- 2014

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (60%) - Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (20%) - Muyor, José M. (20%): Load release balance test under unstable conditions effectively discriminates between physically active and sedentary young adults

In: Human movement science. - Roč. 48, č. 1 (2016), s. 142-152. - ISSN 0167-9457

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2016=1,841

SJR (SCOPUS) 2016=0,858

SNIP (SCOPUS) 2016=1,079

CiteScore (SCOPUS) 2016=1,98

Kvartil Q: Q2 [sport sciences] -- 2016

2

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (50%) - Oddsson, Lars (50%): Effects of stable and unstable resistance training in an altered-G environment on muscle power

In: International journal of sports medicine. - Roč. 37, č. 4 (2016), s. 288-294. - ISSN 0172-4622

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2016=2,084

SJR (SCOPUS) 2016=1,364

SNIP (SCOPUS) 2016=1,126

CiteScore (SCOPUS) 2016=2,20

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [sport sciences] -- 2016

3

ADM Zemková, Erika [UKOTVKKA] (50%) - Cepková, Alena (20%) - Uvaček, Marián (20%) - Šooš, Ľubomír (10%): A novel method for assessing muscle power during the standing cable wood chop exercise

In: Journal of strength and conditioning research. - Roč. 31, č. 8 (2017), s. 2246-2254. - ISSN 1064-8011

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2017=2,325

SJR (SCOPUS) 2017=1,366

SNIP (SCOPUS) 2017=1,344

CiteScore (SCOPUS) 2017=2,44

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [sport sciences] -- 2017

4

ADM Zemková, Erika [UKOTVKKA] (90%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (10%): Sport-specific assessment of the effectiveness of neuromuscular training in young athletes [elektronický dokument]

In: Frontiers in physiology [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. APR (2018), s. [1-27], art. no. 264 [online]. - ISSN (online) 1664-042X

URL: https://lnk.sk/JVW6

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2018=1,153

SNIP (SCOPUS) 2018=1,056

CiteScore (SCOPUS) 2018=3,50

IF (JCR) 2018=3,201

Kvartil Q: wos-jcr -- Q2 [Physiology] -- 2018

5

ADM Zemková, Erika [KAUT] [UKOTVKKA] (50%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (25%) - Zapletalová, Ludmila [UKOTVKSH] (25%): Is there a relationship between workload and occurrence of back pain and back injuries in athletes? [elektronický dokument] : Review article

Úplný text

In: Frontiers in physiology [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. JULY (2020), s. 1-27, art. no. 894 [online]. - ISSN (online) 1664-042X

URL: https://lnk.sk/bw03

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=1,211

SNIP (SCOPUS) 2019=1,165

CiteScore (SCOPUS) 2019=4,30

IF (JCR) 2019=3,367

Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Physiology] -- 2019

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (100%) : Sport-specific balance

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 5 (2014), s. 579-590. - ISSN 0112-1642

[o3] 2013 Ives, J.C.: Motor behavior : connecting mind and body for optimal performance. Pensylvánia : Lippincott Williams and Wilkins, 2013, S. [384]

2

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (100%) : Sport-specific balance

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 5 (2014), s. 579-590. - ISSN 0112-1642

[o3] 2018 Burkett, B.: Applied sport mechanics. Champaign, IL : Human Kinetics, 2018, s. [142]

3

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (70%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (30%): Physiological mechanisms of post-exercise balance impairment

In: Sports medicine. - Roč. 44, č. 4 (2014), s. 437-448. - ISSN 0112-1642

[o1] 2018 Varghese, B.M. - Hansen, A. - Bi, P. - Pisaniello, D.: Are workers at risk of occupational injuries due to heat exposure? A comprehensive literature review. In: Safety science, roč. 110, č. A, 2018, s. 380-392 - SCI

4

ADC Zemková, Erika [UKOTVKKA] (60%) - Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (20%) - Muyor, José M. (20%): Load release balance test under unstable conditions effectively discriminates between physically active and sedentary young adults

In: Human movement science. - Roč. 48, č. 1 (2016), s. 142-152. - ISSN 0167-9457

[o1] 2017 Petro, B. - Papachatzopoulou, A. - Kiss R.M.: Devices and tasks involved in the objective assessment of standing dynamic balancing : a systematic literature review. In: PLoS One, roč. 12, č. 9, 2017, s. Art. No. e0185188 - SCI ; SCOPUS

5

ADM Zemková, Erika [UKOTVKKA] (90%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA] (10%): Sport-specific assessment of the effectiveness of neuromuscular training in young athletes [elektronický dokument]

In: Frontiers in physiology [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. APR (2018), s. [1-27], art. no. 264 [online]. - ISSN (online) 1664-042X

[o3] 2019 Fröhlich, M. - Giessing, J. - Strack, A.: Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen : Hintergründe - Trainingspläne - Übungen. Baden-Baden : Tectum, 2019, S. 273-274

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. VEGA MŠVVaŠ SR a SAV, kategória A, č. 1/0824/17, doba riešenia: 1/2017 – 12/2019

Charakteristika: Projekt bol zameraný na návrh špecifických testov a inovovaných metodických postupov na posudzovanie výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. V rámci projektu bol vypracovaný 'Sport Longlife Diagnostic Model' a 'Sport-Specific Model of Athlete's Performance Testing'. Pri ich návrhu sme vychádzali z osobitostí motoriky človeka v jednotlivých vekových obdobiach a charakteristiky výkonu v špecifických podmienkach jednotlivých športov, ako aj analýzy literatúry doteraz používaných testov. Navrhnuté metodiky merania a spôsoby vyhodnocovania dát možno považovať za spoľahlivé a dostatočne citlivé na rozlišovanie rozdieov v úrovni trénovanosti jednotlivcov rôzneho veku a výkonnosti, ako aj odhalenie jej zmien v priebehu života či v jednotlivých obdobiach športovej prípravy. Výsledky boli spracované vo forme prehľadovej práce “Sport-specific assessment of the effectiveness of neuromuscular training in young athletes“ uverejnenej vo Frontiers in Physiology (Q2, IF 3,201) v roku 2018 (doi: 10.3389/fphys.2018.00264) a tiež ako súčasť e-book “Neuromuscular training and adaptations in young athletes“ publikovanej v rámci toho istého časopisu (doi: 10.3389/978-2-88945-627-7).

Druh účasti: Zodpovedná riešiteľka

2

Projekt: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. APVV-15-0704, doba riešenia: 7/2016 – 6/2019 (úspešné ukončenie riešenia projektu s výsledným hodnotením 'vynikajúca úroveň')

Charakteristika: Podstata projektu spočívala vo vývoji viacdielneho tréningového posilňovacieho systému svalov trupu pre športovcov, vrátane paralympijských, a netrénovaných jednotlivcov s funkčnými bolesťami chrbta. Jeho súčasťou bol návrh a overenie metodiky merania a špecifikácia zaťaženia na rozvoj sily príslušných svalových skupín. Zrealizovali sa viaceré prierezové štúdie fyzicky aktívnych jednotlivcov a so sedavým spôsobom života, športovcov vybraných špecializácií a ľudí s funkčnými bolesťami chrbta. Poznatky a skúsenosti získané počas riešenia projektu bude možno využiť pri tvorbe cvičebných programov zameraných na zlepšenie 'core' stability a zvýšenie sily svalov v oblasti trupu, ako aj prevenciu bolesti chrbta pri jeho jednostrannom či nadmernom zaťažovaní v niektorých športoch a povolaniach, alebo naopak pri oslabení paravertebrálnych svalov v dôsledku sedavého spôsobu života. Výstupom projektu sú dva úžitkové vzory (PUV 5048-2014 a PUV 74-2018) a dva patenty (PP 5038-2014 a PP 34-2018). Prehľad analyzovanej literatúry zo sledovanej problematiky je zosumarizovaný v knižnej publikácii „Špecifická záťaž ako rizikový faktor bolesti chrbta“ (Kováčiková, Zapletalová, 2018) a výsledky experimentálnych štúdií sú prezentované vo vedeckej monografii „Funkčná diagnostika v rehabilitácii a prevencii zranení“ (Zemková, 2019).

Druh účasti: Zodpovedná riešiteľka

3

Projekt: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. VEGA MŠ SR a SAV, č. 1/0373/14, kategória A, doba riešenia: 1/2014 – 12/2016 (úspešné ukončenie riešenia projektu s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov)

Charakteristika: Projekt bol zameraný na návrh nových metód diagnostiky posturálnej stability a sily svalov trupu. V prvom prípade išlo o návrh metód na posudzovanie stability postoja a trupu, tzv. 'core', v statických a dynamických podmienkach po jej neočakávanom narušení. V druhom prípade sme sa zamerali na návrh a vypracovanie metodiky merania svalového výkonu pri rotačných pohyboch trupu v rôznych podmienkach. Cieľom bolo, aby sa zaťaženie čo najviac približovalo špecifickým podmienkam športov, ktorých výkon vyžaduje produkovať silu pri rotačnom pohybe trupu relatívne vysokou rýchlosťou bez alebo s dodatočnou váhou. Spoľahlivosť a senzitivita merania maximálneho a priemerného výkonu, ako aj silovej vytrvalosti pri tomto zaťažení sa ukázali dostatočné na ich využívanie v praxi športovcov rôznych špecializácií. Podobným spôsobom sme overili meranie základných biomechanických parametrov pri zaťažení simulujúcom zdvíhanie bremena. Tieto testy možno využívať v rámci funkčnej diagnostiky pracovníkov špecifických povolaní a športovcov s výkonom podmieneným úrovňou sily svalov trupu, ako aj bežnej netrénovanej populácie s narušenou stabilitou postoja a tzv. 'core' v dôsledku prevažujúceho sedavého spôsobu života.

Druh účasti: Zodpovedná riešiteľka

4

Projekt: Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov a po transplantácii pľúc. APVV, SK-AT-2015-0031, doba riešenia: 1/2016 – 12/2017

Charakteristika: V rámci tohto projektu sa skúmali možnosti uplatnenia novovyvinutej metódy posudzovania posturálnych oscilácií a pohybov v oblasti hrudníka pri dýchaní pomocou bezdrôtových akcelerometrov u pacientov po transplantácii pľúc. Zamerali sme sa na zistenie vzťahov medzi parametrami kardiorespiračných a nervovosvalových funkcií. V druhom prípade išlo predovšetkým o meranie parametrov posturálnej stability a izometrickej sily svalov chrbta v stave únavy s použitím posturografie, povrchovej elektromyografie, akcelerometrie a klinických testov u pacientov po transplantácii pľúc a kontrolnej skupiny zdravých mladých a starších ľudí. Takéto objektívne a časovo menej náročné testovacie metódy, originálne vyvinuté na spoluriešiteľských inštitúciách, bude možné využívať na oddeleniach pre ambulantných pacientov a doplniť tak existujúcu diagnostiku.

Druh účasti: Zodpovedná riešiteľka

5

Projekt: Inovácia metód posudzovania stability postoja a trupu k zlepšeniu výkonnosti a prevencii zranení. APVV, SK-CZ-2013-0131, doba riešenia: 1/2015 – 12/2015 (úspešné ukončenie riešenia projektu s výsledným hodnotením 'vynikajúca úroveň')

Charakteristika: Projekt vychádzal z predpokladu, že funkčné posudzovanie stability postoja a trupu umožní lepšiu diferenciáciu úrovne rovnováhových schopností medzi jednotlivcami a bude predstavovať citlivejšiu metódu na odhalenie menej závažných porúch posturálnych funkcií ako doteraz používaná statická posturografia. Na tento účel boli použité testy statickej a dynamickej rovnováhy, performačné testy založené na vizuálnej spätnoväzbovej regulácii pohybu ťažiska tela a testy stability postoja po jej neočakávanom narušení doplnené o torzionálne testy a meranie maximálnej izometrickej sily a silovej vytrvalosti svalov chrbta. Na spoluriešiteľskom pracovisku sa zaoberali skúmaním vzťahov medzi parametrami chôdze a posturálnej stability v rôznych podmienkach pomocou kinematickej analýzy a dynamickej posturografie. Išlo o sledovanie posturálneho správania špecifických skupín pacientov s osteoporózou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a po amputácii dolnej končatiny. Cieľom bolo overiť možnosti využitia navrhnutých metód v klinickej medicíne a rehabilitácii ľudí s narušenou stabilitou postoja a trupu v dôsledku vyššieho veku, ochorení alebo zranení.

Druh účasti: Zodpovedná riešiteľka

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka medzinárodného poradného výboru International Federation of Physical Education, Fitness and Sports Science Associations 2019 – 2022
Vedecká poradkyňa Foundation for Global Community Health od r. 2017 doteraz
Členka vedeckej rady Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Prahe od r. 2018 doteraz
Členka vedeckej rady Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave od r. 2008 doteraz
Etická rada Univerzita Komenského v Bratislave od r. 2022 doteraz
Členka etickej komisie Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 2013 – 2018
Členka, resp. tajomníčka akademického senátu Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 2007 – 2009
Členka komisie vedy o človeku vo vednom odbore športová kinantropológia Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied 2005 – 2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University Coventry, United Kingdom 2012 – 2015 International Visiting Professorship Award (hosťujúca profesorka v oblasti telesnej výchovy a športu)
College of Engineering, University of Michigan Ann Arbor, Michigan 1/2009 Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award (vedecko-výskumný pobyt)
NeuroMuscular Research Center, Boston University Boston, Massachusetts 10/2005 – 3/2006 Fulbright Award (vedecko-výskumný pobyt)
Faculty of Sports Science and University Sports, University of Vienna Vienna, Austria 8/2005 Aktion Österreich – Slowakei Stipendium (vedecko-výskumný pobyt)
College of Life Sciences and Medicine, University of Aberdeen Aberdeen, United Kingdom 3/2005 NATO Expert Visit Award (vedecko-výskumný pobyt)
Research Institute for Olympic Sports Jyväskylä, Finland 9/2003 – 12/2003 CIMO Fellowship (vedecko-výskumný pobyt)
Faculty of Kinesiology, University of Zagreb / Faculty of Health Sciences, University of Ottawa / Aristotle University Thessaloniki Zagreb, Croatia / Ottawa, Canada / Thessaloniki, Greece 5/2013, 11/2012, 5/2012 prednáškový pobyt na partnerskej univerzite na základe bilaterálnej zmluvy s UK
School of Health and Social Sciences, Halmstad University / Lithuanian Academy of Physical Education / Latvian Academy of Sport Education / Universidad de Almería / Institute of Sport and Exercise Science, University of Worcester / Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences, School of Sports and Nutrition / School of Physical Education and Sport, Sakarya University / Institut Nacional d´Educacio Fisica de Catalunya / German Sport University Cologne / Faculty of Sport Sciences and Physical Education, University of Coimbra / aculty of Sport Sciences, University of Castilla La Mancha Halmstad, Sweden / Kaunas, Lithuania / Riga, Latvia / Almería, Spain / Worcester, United Kingdom / Amsterdam, Netherlands / Sakarya, Turkey / Lleida, Spain / Cologne, Germany / Coimbra, Portugal / La Mancha, Spain 4/2013, 12/2012, 11/2011, 10/2011, 10/2010, 11/2009, 10/2008, 11/2007, 5/2006, 4/2005, 6/2004 prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním študentov III. stupňa štúdia:

- členka prijímacej komisie pre prijímacie skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe vedy o športe, študijnom odbore vedy o športe,

- členka, resp. predsedníčka komisie pre dizertačné skúšky doktorandského štúdia v študijnom programe vedy o športe, študijnom odbore vedy o športe,

- členka, resp. predsedníčka komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe vedy o športe, študijnom odbore vedy o športe,

- predsedníčka komisie sekcie doktorandov na celoslovenskej, resp. fakultnej konferencii ŠVOUČ,

- konzultantka študentov doktorandského štúdia zo zahraničných univerzít počas študijných stáží na FTVŠ UK v Bratislave,

- posudzovateľka dizertačných prác študentov zo SAV a univerzít na Slovensku a v zahraničí.

Dátum poslednej aktualizácie
15.11.2022