Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kyselovičová
I.2 - Meno
Oľga
I.3 - Tituly
doc. PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
I.6 - Adresa pracoviska
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
olga.kyselovicova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4831
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Vedy o športe
I.11 - ORCID iD
0000-0002-7394-5342

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Telesná výchova - učiteľstvo výchovno-vzdelávacích predmetov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Športová edukológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Športová edukológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg - docent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 1990 - doteraz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci 1 Trénerstvo I. Vedy o športe
Seminár k bakalárskej práci 1 Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci 1 Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo II. Vedy o športe
Seminár k diplomovej práci Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Metodológia vied o športe Vedy o športe III. Vedy o športe
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Trénerstvo I. Vedy o športe
Trénerstvo II. Vedy o športe
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vedy o športe III. Vedy o športe
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Športová edukológia Vedy o športe
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
33
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
54
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy odbornej terminológie Trénerstvo I. Vedy o športe
Základy odbornej terminológie Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Základy odbornej terminológie Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Základy odbornej terminológie Športový manažment I. Vedy o športe, Ekonómia a manažment
Teória a didaktika športovej špecializácie I - VI (športová gymnastika, športový aerobik) Trénerstvo I. Vedy o športe
Teória a didaktika športovej špecializácie I - VI (športová gymnastika, športový aerobik) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Športová špecializácia I - IV (športový aerobik) Trénerstvo II. Vedy o športe
Športová špecializácia I - IV (športový aerobik) Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Osobitosti športovej prípravy detí a mládeže Vedy o športe III. Vedy a športe
Výskum a rozvoj pohyblivostných schopností Vedy a športe III. Vedy a športe
Zdravotne orientovaná zdatnosť Vedy a športe III. Vedy a športe
Žena a šport Vedy a športe III. Vedy a športe
Determinanty pohybovej aktivity Vedy o športe III. Vedy o športe

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
303
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
731
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
327
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
266
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
213
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADE: Zemková, Erika [UKOTVKKA] (50%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (30%) - Hamar, Dušan [UKOTVKKA]

(20%): Postural sway response to rebound jumps of different duration. IN: Human movement. - Roč. 11, č. 2 (2010), s. 153-156. - ISSN 1732-3991

Registrované v: scopus

2

ADM: Kurdiová, Timea (17%) - Baláž, M. (14%) - Vician, Marek (3%) - Máderová, Denisa [študentka PRIF UK] (4%) - Vlček, M. (3%) - Valkovič, Ladislav (3%) - Srbecký, M. (2%) - Imrich, Richard [UKOEXFL] (1%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (2%) - Belan, Víťazoslav (2%) - Jelok, I. (3%) - Wolfrum, Christian (3%) - Klimeš, I. (1%) -

Krššák, M. (3%) - Zemková, Erika [UKOTVKKA] (4%) - Gašperíková, D. (1%) - Ukropec, Jozef (17%) - Ukropcová, Barbara [KAUT] [UKOLF] (17%): Effects of obesity, diabetes and exercise on Fndc5 gene expression and irisin release in human skeletal muscle and adipose tissue : in vivo and in vitro studies. Journal of Physiology - London. - Roč. 592, č. 5 (2014), s. 1091-1107. - ISSN (print) 0022-3751

3

ADM: Zemková, Erika [KAUT] [UKOTVKKA] (40%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (20%) - Jeleň, Michal (3%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (11%) - Ollé, Gábor [UKOTVKKA] (2%) - Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (11%) - Vilman, Tomáš [UKOTVKKA] (2%) - Baláž,Miroslav (1%) - Kurdiová, Timea (1%) - Ukropec, Jozef (4%) -

Ukropcová, Barbara [UKOLF] (5%): The effect of 3 months aerobic and resistance training on step initiation speed and foot tapping frequency in the overweight and obeseLit. 35 zázn.In: Sport sciences for health. - Roč. 13, č. 2 (2017), s. 331-339. - ISSN 1824-7490.

4

ADC: Zemková, Erika [KAUT] [UKOTVKKA] (40%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (20%) - Jeleň, Michal (2%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (8%) - Ollé, Gábor [UKOTVKKA] (2%) - Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (15%) - Vilman, Tomáš [UKOTVKKA] (2%) - Baláž,Miroslav (1%) - Kurdiová, Timea (1%) - Ukropec, Jozef (4%) -

Ukropcová, Barbara [UKOLF] (5%): Unilateral stability and visual feedback body control improves after three month resistance training in overweight individuals. Journal of motor behavior. - Roč. 49, č. 4 (2017), s. 398-406. - ISSN 0022-2895

5

ADM:Gažová, Andrea [UKOLFFAU] (16%) - Kyselovič, Ján [UKOLF5IK] (12%) - Valášková, Simona [UKOFAFT] (12%) - Raganová, Andrea [UKOLFFAU] (12%) - Zemková, Erika [UKOTVKKA] (12%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (12%) - Rupčík, Ľuboš [UKOTVKGF] (12%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (12%): Selective muscle miicroRNAs as novel biomarkers of aerobic or anaerobic exercise capacity. IN: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-248. - ISSN (print) 0393-3660

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADC: Zemková, Erika [KAUT] [UKOTVKKA] (40%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (20%) - Jeleň, Michal (10%) - Kováčiková, Zuzana [UKOTVKKA] (2%) - Ollé, Gábor [UKOTVKKA] (5%) - Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (2%) - Vilman, Tomáš [UKOTVKKA] (10%) - Baláž,Miroslav (1%) - Kurdiová, Timea (1%) - Ukropec, Jozef (4%) -

Ukropcová, Barbara [UKOLF] (5%): Upper and lower body muscle power increases after 3-month resistance training in overweight and obese men. American journal of men's health. - Roč. 11, č. 6 (2017), s. 1728-1738. - ISSN (print) 1557-9883

2

ADM: Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (20%) - Lukina, Svetlana M. (20%) - Lamošová, Anita [UKOTVKGF] (20%) - Péliová, Katarína [UKOTVKGF] (20%) - Krnáčová, Adriana [UKOTVKGF] (20%): Relationship of kinematic variables of selected aerobic gymnastic leap(kinematic characteristics of switch split leap). IN: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [elektronický dokument]. - Roč. 64, č. 6 (2019), s. 26-28 [print]. - ISSN (print) 0040-3601

3

ADM: Kyselovičová, Oľga [KAUT] [UKOTVKGF] (45%) - Selecká, Lucia (10%) - Krnáčová, Adriana [UKOTVKGF] (35%) - Lamošová, Anita [UKOTVKGF] (10%): Biomechanical characteristics of stag leap with back bend of the trunk : a case study [elektronický dokument] IN: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 3 (2020), s. 243-253 [online]. - ISSN (online) 1855-7171

4

ADM: Lamošová, Anita [UKOTVKGF] (40%) - Lukina, Svetlana M. [KAUT] (5%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (40%) - Krnáčová, Adriana [UKOTVKGF] (15%): 3D-analysis-based rating of different difficulty elements in sport aerobics = Reyting razlichnykhelementov slozhnosti v sportivnoy aerobike na osnove 3D-analiza. Úplný text. - UDC 796.058. IN: : Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. - Roč. 65, č. 11 (2020), s. 86-88. - ISSN (print) 0040-3601.

5

 ADM: Lamošová, Anita [KAUT] [UKOTVKGF] (40%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (30%) - Tomková, Petra (30%): Anthropometric and motor changes after one-year aerobic gymnastics training in young gymnasts [elektronický dokument]. IN: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 2 (2021), s. 243-251 [online]. - ISSN (online) 1855-7171

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2014 Singhal, V. - Lawson, E.A. - Ackerman, K.E. - Fazeli, P.K. - Clarke, H. - Lee, H. - Eddy, K. - Marengi, D.A. - Derrico, N.P. - Bouxsein, M.L. - Misra, M.: Irisin levels are lower in young amenorrheic athletes compared with eumenorrheic athletes and non-athletes and are associated with bone density and strength estimates. In: PLoS One, roč. 9, č. 6, 2014, s. art. no. e100218 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2014 Elsen, M. - Raschke, S. - Eckel, J.: Browning of white fat : does irisin play a role in humans?.

In: Journal of endocrinology, roč. 222, č. 1, 2014, s. R25-R38 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2014 Ruchala, M. - Zybek, A. - Szczepanek-Parulska, E.: Serum irisin levels and thyroid function - Newly

discovered association. In: Peptides, roč. 60, č. Oct., 2014, s. 51-55 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2014 Choi, H.Y. - Kim, S. - Park, J.W. - Lee, N.S. - Hwang, S.Y. - Huh, J.Y. - Hong, H.C. - Yoo, H.J. - Baik, S.H. -

Youn, B.-S. - Mantzoros, C.S. - Choi, K.M.: Implication of circulating irisin levels with brown adipose tissue and

sarcopenia in humans. In: Journal of clinical endocrinology and metabolism, roč. 99, č. 8, 2014, s. 2778-2785 -

SCI ; SCOPUSnding citation.

2

[o1] 2015 Moreno, M. - Moreno-Navarrete, J.M. - Serrano, M. - Ortega, F. - Delgado, E. - Sanchez-Ragnarsson,

C. - Valdés, S. - Botas, P. - Ricart, W. - Fernández-Real, J.M.: Circulating irisin levels are positively associated

with metabolicrisk factors in sedentary subjects. In: PLoS ONE, roč. 10, č. 4, 2015, art. no. e0124100 - SCI ;

SCOPUS ; PubMed

[o1] 2015 Kerstholt, N. - Ewert, R. - Nauck, M. - Spielhagen, T. - Bollmann, T. - Stubbe, B. - Felix, S. B. -

Wallaschofski, H. - Gläser, S. - Friedrich, N.: Association of circulating irisin and cardiopulmonary exercise

capacity in healthyvolunteers: Results of the Study of health in Pomerania. In: BMC Pulmonary Medicine, roč.

15, č. 1, 2015, art. no. 41 - SCI ; SCOPUS ; PubMed

[o1] 2015 Zhang, W. - Chang, L - Zhang, C. - Zhang, R. T. - Li, Z. R. - Chai, B. X. - Li, J. Y. - Chen, E. G. Mulholland, M.: Central and Peripheral Irisin Differentially Regulate Blood Pressure. In: Cardiovascular Drugs

and Therapy, roč.29, č. 2, 2015, s. 121-127 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2015 Huh, J. Y. - Mantzoros, C. S.: Irisin physiology, oxidative stress, and thyroid dysfunction: What next?.

In: Metabolism: Clinical and Experimental, roč. 64, č. 7, 2015, s. 765-767 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2015 Park, M.-J. - Kim, D.-I. - Choi, J.-H. - Heo, Y.-R. - Park, S.-H.: New role of irisin in hepatocytes : the

protective effect of hepatic steatosis in vitro. In: Cellular signalling, roč. 27, č. 9, 2015, s. 1831-1839 - SCI ;

SCOPUS

[o1] 2015 Al-Daghri, N. M. - Alokail, M. S. - Rahman, S. - Amer, O. E. - Al-Attas, O. S. - Alfawaz, H. - Tripathi, G.

- Sabico, S. - Chrousos, G.P. - Mcternan, P.G. - Piya, M.K.: Habitual physical activity is associated with

circulating irisinin healthy controls but not in subjects with diabetes mellitus type 2. In: European Journal of

Clinical Investigation, roč. 45, č. 8, 2015, s. 775-781 - SCI ; SCOPUS

3

[o1] 2018 Fernandez-Del-Valle, M. - Short, M.J. - Chung, E. - McComb, J. - Kloiber, S. - Naclerio, F. - Larumbe Zabala, E.: Effects of high-intensity resistance training on circulating levels of irisin in healthy adults : a

randomized controlled trial. In: Asian journal of sports medicine, roč. 9, č. 2, 2018, art. no. e13025 - SCOPUS

[o1] 2018 Bensmaine, F. - Benomar, K. - Espiard, S. - Vahe, C. - Le Mapihan, K. - Lion, G. - Lemdani, M. -

Chazard, E. - Ernst, O. - Vigouroux, C. - Pigny, P. - Vantyghem, M.-C.: Irisin levels in LMNA-associated partial

lipodystrophies. In: Diabetes and Metabolisme, roč. 44, č. Agu., 2018, s. S1262-3636 - SCOPUS

[o1] 2018 Buscemi, S. - Corleo, D. - Buscemi, C. - Giordano, C.: Does iris(in) bring bad news or good news?. In:

Eating and weight disorders - Studies on anorexia, bulimia and obesity, roč. 23, č. 4, 2018, s. 431-442 - SCI ;

SCOPUS

[o1] 2018 Dehghani, M. - Kargarfard, M. - Rabiee, F. - Nasr-Esfahani, M.H. - Ghaedi, K.: A comparative study on the effects of acute and chronic downhill running vs uphill running exercise on the RNA levels of the skeletal muscles PGC1-a,FNDC5 and the adipose UCP1 in BALB/c mice. In: Gene, roč. 679, č. Dec, 2018, s. 369-

372 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2018 Leal, L.G. - Lopes, M.A. - Batista, M.L.: Physical exercise-induced myokines and muscle-adipose tissue crosstalk : a review of current knowledge and the implications for health and metabolic diseases. In: Frontiers in Physiology, roč. 9, č. Sept., 2018, s. art. no. 1307 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2018 Sahin, K. - Yeniocak, S. - Sarac, F. - Ayta, S. - Elevli, M. - Karakus, A. - Yucetas, E.: An investigation of serum irisin levels in children experiencing convulsive seizures. In: Iranian journal of pediatrics, roč. 28, č. 5, 2018,s. art. no. e63642 - SCI ; SCOPUS

4

[o1] 2021 Gaudio, A. - Rapisarda, R. - Xourafa, A. - Zanoli, L. - Manfre, V. - Catalano, A. - Signorelli, S.S. -

Castellino, P.: Effects of competitive physical activity on serum irisin levels and bone turnover markers. In:

Journal ofendocrinological investigation, roč. 44, č. March, 2021, s. 1-7 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 Maliszewska, K. - Kretowski A.: Brown adipose tissue and its role in insulin and glucose

homeostasis. In: International journal of molecular sciences, roč. 22, č. 4, 2021, s. 1-19, art. no. 1530 - SCI ;

SCOPUS

[o1] 2021 De Sousa, R.A.L. - Improta-Caria, A.C. - Souza, B.S.F.: Exercise-linked irisin : consequences on mental

and cardiovascular health in type 2 diabetes. In: International journal of molecular sciences, roč. 22, č. 4, 2021, s. 1-15, art.no. 2199 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 Li, H. - Wang, F. - Yang, M. - Sun, J. - Zhao, Y. - Tang, D.: The effect of irisin as a metabolic regulator

and its therapeutic potential for obesity. In: International journal of endocrinology, roč. 2021, č. March, 2021, s. 1-12,art. no. 6572342 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 Hua, Z. - Li, D. - Wu, A. - Cao, T. - Luo S.: MiR-377 inhibition enhances the survival of trophoblast cells via upregulation of FNDC5 in gestational diabetes mellitus. In: Open medicine (Poland), roč. 16, č. 1, 2021, s. 464-471 - SCI; SCOPUS

5

[o1] 2021 Qin, Z. - Huang, X. - Tao, L.: Diagnostic value of FNDC5 in patients with subclinical diabetic cardiomyopathy. In: Chinese journal of cardiology, roč. 49, č. 7, 2021, s. 687-693 - SCOPUS

[o1] 2021 Mohammadiyan, M. - Moghaddam, M.G. - Hakkakdokht, E.: The effect of two different intensities of resistance training with blood flow restriction on muscle strength, body fat percentage and serum level of irisin in overweight women. In: Iranian Journal of obstetrics, gynecology and infertility, roč. 24, č. 3, 2021, s. 42-50 - SCOPUS

[o1] 2021 Grzebisz-Zatonska, N. - Poprzecki, S. - Pokora, I. - Mikolajec, K. - Kaminski, T.: Effect of seasonal variation during annual cyclist training on somatic function, white blood cells composition, immunological system, selected hormones and their interaction with irisin. In: Journal of clinical medicine, roč. 10, č. 15, 2021, s. 1-19, art. no. 3299 - SCI ; SCOPUS

[o1] 2021 Ho, M.Y. - Wang, C.Y.: Role of irisin in myocardial infarction, heart failure, and cardiac hypertrophy. In: Cells, roč. 10, č. 8, 2021, s. 1-12, art. no. 2103 - SCI

[o1] 2021 Csiky, B. - Sagi, B. - Emmert, V. - Wittmann, I. - Sulyok, E.: Cardiometabolic effects of irisin in patients with end-stage renal disea

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová Ja, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Tibenská, Somorovský.

2

Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti bežnej populácie. Riešené 2017 -2019, č. 1/0824/17. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Štefániková, Zapletalová, Labudová, Chren, Pecho, Poór + mimofakultní: Cepková, Matúš Ivan, Lackovič.

3

Kyselovičová, O. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno - vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Riešené: 2016 - 2018, č. 036PU-4/2016. Spoluriešitelia za FTVŠ UK: Rupčík, Krnáčová, Kalčoková, Péliová.

4

Motivačný profil športovania rôznych skupín populácie a vplyv diferencovanej športovej aktivity na zlepšenie subjektívnej dimenzie kvality života. Riešené 2017 - 2019, č. 1/0726/17. Spoluriešitelia: Šmela, Nemček, Pačesová, Kraček, Luptáková Martina, Kukurová, Plevková, Bergendiová, Peráček, Sakáčová, Krnáčová, Kyselovičová..

5

Kyselovičová,O. (zodpovedný riešiteľ). Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Riešené: 2020 - 2022, č. 1/0754/20. Spoluriešitelia: Zemková, Krnáčová, Luptáková Jana, Rupčík, Olej, Péliová, Lamošová, mimofakultná: Tomková.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka AS FTVŠ UK, predsedníčka pedagogickej komisie FTVŠ UK v Bratislave 2015-2021
Členka AS Univerzity Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave od r. 2019
Členka Vedeckej rady FTVŠ UK FTVŠ UK v Bratislave od r. 2010
Šéfredaktorka vedeckého časopisu ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE Vydavateľstvo SCIENDO a UK od r 2015
Členka RR časopisu Telesná výchova a šport Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport od r. 2000

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
INEFC Lleida Lleida, Spain 2008 teacher mobility
School of Social and Health Sciences, Halmstad University Halmstad, Sweden 2009 teacher mobility
University of Worcester Worcester, Great Britain 13.-18.2.2011 teacher mobility
FTVS UK, Praha Praha , Martího 10, ČR 7.-11.5.2012 teacher mobility
Lithuanian Sports University Kaunas, Lithuania 19.-24.5.2013 teacher mobility
Universidad de A Coruña La Coruna, Spain 14.-18.3.2016 teacher mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Lektorka Národného projektu pre vzdelávanie učiteľov telesnej a športovej výchovy (2013-2014)

Podpredsedníčka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) a predsedníčka Sekcie športového aerobiku SGF

Ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru Bronzový odznak (2019)

Ocenenie Slovenskej gymnastickej federácie za osobný prínos pre rozvoj gymnastiky na Slovensku (2013)

Ocenenie Medzinárodnej gymnastickej federácie "FIG Judges Award 2005-2008" (2009)

Ocenenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave (2014)

Člen komisie Žena a šport Slovenského olympijského a športového výboru SR

Predsedníčka technickej komisie pre gymnastické športy Slovenskej asociácie univerzitného športu

Medzinárodná úroveň

Ocenenie Európskej gymnastickej únie - European Gymnastics: "Honorary Judge" (2021)

Členka Technickej komisie pre športový aerobik Európskej gymnastiky (European Gymnastics)

Expertka Medzinárodnej gymnastickej federácie pre vzdelávanie trénerov gymnastických športov - FIG Coaches Academy Expert Working Group

Členka European College of Sport Science (ECSS)

Dátum poslednej aktualizácie
16.12.2022