Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Sociálna antropológia (dSAL3)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
34. sociológia a sociálna antropológia
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - SAD - Sociálna antropológia - denné štúdium, povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-330/22  Pokročilé kvantitatívne analýzy - M. Kanovský 1/Z    4S     H   10        
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-340/22  Pokročilé kvalitatívne metódy - Y. Ben Hounet, J. Buzalka 1/L    4S     H   10        
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-350/22  Terénny projekt 1 - J. Podoba 1/Z    4S     H   10        
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-360/22  Terénny projekt 2 - J. Podoba 1/L    4S     H   10        
 

Vedecká časť

Blok - Kon - Konferencie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV/3-PhD-060/20  PhD konferencia FSEV - FSEV         H   0        
 FSEV/3-PhD-070/20  Medzinárodná konferencia - FSEV         H   5        
 FSEV/3-PhD-080/20  Národná a regionálna konferencia - FSEV         H   2        
 FSEV/3-PhD-090/20  Vedecké podujatia Fakulty a ústavu - FSEV         H   0        

Blok - PUB - Publikácie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV/3-PhD-030/20  Publikácia v kategórii ABA, AAB, ABB, ABC - FSEV         H   15        
 FSEV/3-PhD-040/20  Publikácia v kategórii AAA, ADC, ADD, ADN, ADM - FSEV         H   30        
 FSEV/3-PhD-050/20  Ostatné publikácie - FSEV         H   3        

Blok - PRO - Granty a projekty
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV/3-PhD-020/20  Člen/ka riešiteľského kolektívu výskumného projektu - FSEV         H   5        
 FSEV/3-PhD-010/20  Podanie žiadosti o PhD grant - FSEV 1, 2, 3        H   5        

Blok - PRO2 - Granty a projekty - Sociálna antropológia
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-420/22  Absolvovanie terénneho výskumu - FSEV.ÚSA         H   20        

Ďalšie aktivity

Blok - PČ - Pedagogická činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV/3-PhD-100/20  Vedenie časti predmetu - FSEV     2S     H   3        
 FSEV/3-PhD-110/20  Vedenie predmetu - FSEV     2P + 2S     H   6        
 FSEV/3-PhD-120/20  Školenie bc/mgr práce - FSEV         H   3        
 FSEV/3-PhD-130/20  Oponovanie bc/mgr práce - FSEV         H   2        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - DIZ - dizertačná skúška min. 20 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-400/22  Dizertačná skúška   SS   20        

Blok - ODP - Obhajoba dizertačnej práce min. 30 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/3-ÚSA-410/22  Dizertačná práca a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: PS - prednáška + seminár, P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, K - kurz, D - samostatná práca, E - exkurzia, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž, X - prax