Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
mSA1 - sociálna antropológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
34. - sociológia a sociálna antropológia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
 

Študijná časť
Min. 100 Kreditov
Povinné predmety Min. 66 Kreditov

Blok - A1 -1 rocnik - ZS Min. 24  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-USA-030/22  Terénne metódy 1   8 2P + 2S      Mentel, Butko 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-940/22  Socializácia a osvojovanie kultúry   8 2P      Kanovský 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-950/22  Politické a ekonomické vzťahy a kultúry   8 2P + 2S      Buzalka 


Blok - A2 - 1 rocnik - LS Min. 16  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-USA-070/22  Terénne metódy 2   8 4S      Mentel 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-980/22  Terénny projekt a výskum   8 25P      Podoba 


Blok - A3 - 2 rocnik - ZS Min. 16  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1020/22  Diplomový seminár   8 4S      Jerotijevič 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1040/22  Pokročilá štatistická analýza a pokročilé kódovanie etnografických dát   8 2P + 2S      Kanovský 


Blok - A4 - 2 rocnik - LS Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1110/22  Záverečná práca   10 4S      Bombjaková 

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 22 Kreditov

Blok - B1 - 1 rocnik - ZS Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-960/22  Antropológia príbuzenstva   6 2P + 2S      Skupnik 


Blok - B2 - 1 rocnik - LS Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1000/22  Etnografia moci a živobytia   8 2P + 2S      Ben Hounet 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-990/22  Etnografia sociálneho učenia sa   8 2P + 2S      Kanovský 


Blok - B3 - 2 rocnik - ZS Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1100/22  Seminár k pokročilým štatistickým analýzam   8 4S      Mentel 
FSEV.ÚSA/2_ÚSA-1090/22  Seminár k pokročilému kódovaniu etnografických dát   8 4S      Buzalka, Panáková 

 
 
Výberové predmety
 okrem ponúkaných výberových predmetov na SA si môžete vybrať ktorýkoľvek iný predmet z iných štud. programov na FSEV alebo inej fakulte.

Blok - Výberové predmety - 1. a 2. ročník
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1010/22  Seminár k antropológii príbuzenstva   6 4S      Skupnik 
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-970/22  Odborná prax   6 60Z  1, 2      Bombjaková 

 
 

Štátne skúšky
Min. 20 Kreditov
Povinné predmety Min. 20 Kreditov

Blok - Štátne skúšky a obahjoba Min. 20  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Príznak Podmieňujúce Vyučujúci
FSEV.ÚSA/2-USA-360/22  Antropologické teórie   10   SS           
FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1120/22  Obhajoba záverečnej práce   10   SS           

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu