Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Sociálna antropológia (mSA1)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
34. sociológia a sociálna antropológia
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Študijná časť
min. 100 kreditov
Povinné predmety min. 66 kreditov

Blok - SAMD - A1 -1 rocnik - ZS min. 24 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-USA-030/23  Terénne metódy 1 - A. Mentel, M. Butko 1/Z    4S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-940/23  Socializácia a osvojovanie kultúry - M. Kanovský, D. Bombjaková 1/Z    2P + 2S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-950/23  Politické a ekonomické vzťahy a kultúry - J. Buzalka 1/Z    2P + 2S     H   8        

Blok - SAMD - A2 - 1 rocnik - LS min. 16 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-USA-070/23  Terénne metódy 2 - A. Mentel, M. Butko 1/L    4S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-980/23  Terénny projekt a výskum - J. Podoba, K. Očková 1/L    4S     H   8        

Blok - SAMD - A3 - 2 rocnik - ZS min. 16 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1020/23  Diplomový seminár - D. Jerotijevič 2/Z    4S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1040/23  Pokročilá štatistická analýza a pokročilé kódovanie etnografických dát - M. Kanovský 2/Z    2P + 2S     H   8        

Blok - SAMD - A4 - 2 rocnik - LS min. 10 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1110/23  Záverečná práca - D. Bombjaková 2/L    4S     H   10        
 
Povinne voliteľné predmety min. 22 kreditov

Blok - SAMD - B1 - 1 rocnik - ZS min. 6 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-330/23  Antropológia súčasných spoločností - J. Buzalka, A. Mentel, D. Jerotijevič, M. Butko, K. Očková 1/Z    2P + 2S     H   10        

Blok - SAMD - B2 - 1 rocnik - LS min. 8 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1000/23  Etnografia moci a živobytia - Y. Ben Hounet 1/L    2P + 2S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-990/23  Etnografia sociálneho učenia sa - M. Kanovský, D. Bombjaková 1/L    2P + 2S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-960/23  Antropológia príbuzenstva - K. Očková 1/L    2P + 2S     H   6        

Blok - SAMD - B3 - 2 rocnik - ZS min. 8 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1100/23  Seminár k pokročilým štatistickým analýzam - A. Mentel 2/Z    4S     H   8        
 FSEV.ÚSA/2_ÚSA-1090/23  Seminár k pokročilému kódovaniu etnografických dát - J. Buzalka, D. Bombjaková 2/Z    4S     H   8        
 
Výberové predmety
okrem ponúkaných výberových predmetov na SA si môžete vybrať ktorýkoľvek iný predmet z iných štud. programov na FSEV alebo inej fakulte.

Blok - C - Výberové predmety - 1. a 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-970/23  Odborná prax - D. Bombjaková 1, 2/L    60Z     H   6        
 

Štátne skúšky
min. 20 kreditov
Povinné predmety min. 20 kreditov

Blok - ŠS - Štátne skúšky a obahjoba min. 20 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚSA/2-USA-360/22  Antropologické teórie   SS   10        
 FSEV.ÚSA/2-ÚSA-1120/22  Obhajoba záverečnej práce   SS   10        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: PS - prednáška + seminár, P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, K - kurz, D - samostatná práca, E - exkurzia, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž, X - prax