DOKUMENT
Meno a priezvisko
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Kanovský
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
prof. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
martin.kanovsky@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5207
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6055-6551

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
história - estetika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universita Karlova, Praha, Česká republika
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
sociálna antropológia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1994-1996
odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 1996-2003
docent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2003-2017
profesor Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2017-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Summer School in Semiotics Tartu University, Tartu, Estonia 1995
Understanding Actions and Minds Central European University, Budapest, Hungary 2004
Culture and Cognition Central European University, Budapest, Hungary 2007
Teaching Anthropology: IUAES Adam Mickiewicz Univesity, Poznan, Poland 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do antropológie sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Kognitívna a evolučná antropológia sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Socializácia a osvojovanie kultúry sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Pokročilá štatistická analýza a pokročilé kódovanie etnografických dát sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Etnografia sociálneho učenia sa sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Doktorandský seminár 1 sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
sociálna antropológia sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
36
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
28
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
11
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Pokročilé štatistické metódy Psychológia zdravia III. psychológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
155
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
42
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
602
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
411
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
247
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
217
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Curtin, C. M., Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Kanovský, M., Kushnick, G., Laurence, S., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Henrich, J. (2020), Kinship intensity and the use of mental states in moral judgment across societies, Evolution and Human Behavior, 41, 5, s. 415-429.

2.

Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Henrich, J., Kanovský, M., Kushnick, G., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Zhao, W., Laurence, S. (2016), Small-scale societies exhibit fundamental variation in the role of intentions in moral judgment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 17, 4688-4693.

3.

Fessler, D. M. T., Barrett, H. C., Kanovský, M., Stich, S., Holbrook, C., Henrich, J., Bolyanatz, A., Gervais, M. M., Gurven, M., Kushnick, G., Pisor, A., von Rueden, C., Laurence, S. (2015), Moral parochialism and contextual contigency across seven societies, Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. 282, 1813, 50907-50907

4.

Kanovský, M. (2007), Essentialism and Folksociology: Ethnicity Again, Journal of Cognition and Culture, 7, 3-4, 241-281

5.

Kanovský, M. (2003), Two kinds of explanation in social anthropology an illustration from Storoznycja, Ukraine, Anthropological journal on European cultures. 12, 73-86

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Curtin, C. M., Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Kanovský, M., Kushnick, G., Laurence, S., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Henrich, J. (2020), Kinship intensity and the use of mental states in moral judgment across societies, Evolution and Human Behavior, 41, 5, s. 415-429.

2.

Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Henrich, J., Kanovský, M., Kushnick, G., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Zhao, W., Laurence, S. (2016), Small-scale societies exhibit fundamental variation in the role of intentions in moral judgment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 17, 4688-4693.

3.

Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Broesch, T., Cohen, E., Froerer, P., Kanovský, M., Schug, M. G. & Laurence, S. (2021), Intuitive dualism and afterlife beliefs: A cross-cultural study, Cognitive Science. 45, 6, 1-24, Art. No. e12992

4.

Kanovský, M., Halamová, J., Zuroff, D. C., Troop, N. A., Gilbert, P. Shahar, B., Petrocchi, N. Hermanto, N., Krieger, T., Kirby, J., N., Asano, K., Matos, M., Yu, F., Basran, J., Kupeli, N. (2021), multilevel multidimensional finite mixture item response model to cluster respondents and countries, European Journal of Psychological Assessment, 37, 6, 473-484

5.

Kanovský, M., Halamová, J. (2020), Perceived threat of the coronavirus and the role of trust in safeguards: a case study in Slovakia, Frontiers in psychology 11, 1-11, Art. No. 554160

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Henrich, J., Kanovský, M., Kushnick, G., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Zhao, W., Laurence, S. (2016), Small-scale societies exhibit fundamental variation in the role of intentions in moral judgment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 17, 4688-4693. [o1] 2019 - Tiokhin, L. - Hackman, J. - Munira, S. - Jesmin, K. - Hruschka, D. : Generalizability is not optional: Insights from a cross-cultural study of social discounting. In: Royal Society Open Science, Vol. 6, No. 2, Art. No. 181386

2.

Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Henrich, J., Kanovský, M., Kushnick, G., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Zhao, W., Laurence, S. (2016), Small-scale societies exhibit fundamental variation in the role of intentions in moral judgment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 17, 4688-4693. [o1] 2020 - Awad, E. - Dsouza, S. - Shariff, A. - Rahwan, I. - Bonnefon, J. F. : Universals and variations in moral decisions made in 42 countries by 70,000 participants. - In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 117, No. 5, s. 2332-2337

3.

Curtin, C. M., Barrett, H. C., Bolyanatz, A., Crittenden, A. N., Fessler, D. M. T., Fitzpatrick, S., Gurven, M., Kanovský, M., Kushnick, G., Laurence, S., Pisor, A., Scelza, B., Stich, S., von Rueden, C., Henrich, J. (2020), Kinship intensity and the use of mental states in moral judgment across societies, Evolution and Human Behavior, 41, 5, s. 415-429. [o1] 2021 - Weisman, K., Legare, C.H., Smith, R.E. et al. Similarities and differences in concepts of mental life among adults and children in five cultures. Nat Hum Behav 5, 1358–1368 

4.

Kanovský, M. (2007), Essentialism and Folksociology: Ethnicity Again, Journal of Cognition and Culture, 7, 3-4, 241-281 [o1] (2010) Henrich, J. - Heine - SJ. - Norenzayan, A. The weirdest People in the world? In: Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3).

5.

Kanovský, M. (2007), Essentialism and Folksociology: Ethnicity Again, Journal of Cognition and Culture, 7, 3-4, 241-281 [o1] 2015 - Moya, C. -Boyd, R. Different Selection Pressures Give Rise to Distinct Ethnic Phenomena, In. Human Nature, 26(1), 1-27.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

The Geography of Philosophy: An Interdisciplinary Cross-Cultural Exploration of Universality and Diversity in Fundamental Philosophical Concepts, Templeton Foundation, University of Pirttsburgh, 2019-2021, Team Eastern Europe (Slovakia, Poland, Russia, Bosnia and Hercegovina, Serbia), Team Leader, https://www.geographyofphilosophy.com/about (1) The Geography of Philosophy: An Interdisciplinary Cross-Cultural Exploration of Universality and Diversity in Fundamental Philosophical Concepts. Templeton Foundation, 2018-2022, 133 401 US$, vedúci výskumného tímu pre strednú a východnú Európu a Rusko.

Tento veľký medzinárodný projekt (rozpočet 5,5 milióna US$, horeuvedený rozpočet je iba čiastka pre slovenský tím) sa zameriava na empirické preskúmanie základných filozofických pojmov (poznanie, vedenie, múdrosť atď.) v konkrétnych sociálnych kontextoch v celosvetovej škále. Výsledkom výskumu má byť zásadná evidencia, týkajúca sa dlhoročných sporov, či sú základné filozofické pojmy univerzálne, alebo sú skôr kultúrne a sociálne podmienené. Výstupy projektu istotne ovplyvnia túto diskusiu v svetovom meradle.

2.

Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19, APVV PP-COVID-20-0074,2020-2021, Hlavný riešiteľ. Projekt preskúmal mieru verejnej dôvery občanov Slovenska, ako aj ich vnímanie hrozby koronavírusu, a porovná tieto údaje s medzinárodným kontextom. Ďalej preskúmal spôsoby a stratégie reziliencie vzhľadom na vnímanú hrozbu COVID-19. Na tento účel sa použili inovatívne výskumné nástroje, vyvinuté pre potreby projektu a validizované v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Zároveň sa navrhli konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu verejnej dôvery v bezpečnostné opatrenia v príslušných sociálnych skupinách a regiónoch, a identifikovali sa úspešné stratégie reziliencie. Všetky tieto údaje sa porovnali s medzinárodnými údajmi v stredoeurópskom i svetovom kontexte. Na analýzu sa použili najnovšie štatistické metódy (multilevel modelovanie, alignment optimization), ktoré sa budú kombinovať s kvalitatívnymi údajmi zo štrukturovaných rozhovorov. Výsledkom projektu budú spoľahlivé a validné údaje o verejnej dôvere občanov v bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k vnímanej hrozbe COVID-19 a o úspešných stratégiách reziliencie v konkrétnych sociálnych kontextoch.

3.

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným menšinám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach, APVV-14-0531, 2015-2019, 249 000 €, člen riešiteľského tímu

Tento projekt sa zameriaval na vývin meracích nástrojov, ktoré by mali zmierňovať predsudky voči stigmatizovaným menšinám, a to najmä u mladých ľudí. Zodpovedný riešiteľ poskytoval pokročilé štatistické analýzy a expertízy, vrátane vypracovania monografie Robustné štatistické metódy v sociálnych vedách (2016). Výsledky boli prezentované v národnom i medzinárodnom meradle.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zakladateľ a prvý predseda Slovenskej asociácie sociálnej antropológie Slovenská asociácia sociálnej antropológie 2007-2012
prodekan pre vedu a výskum Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 2004-2007
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzita Komenského v Bratislave 2020-
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2020-
člen Rady APVV pre spoločenské vedy APVV 2019-
člen Správnej rady BISLA Bratislavská medzinrodná škola liberálnych štúdií (BISLA) 2007-
člen Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave Trnavská univerzita v Trnave 2021-
člen Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2021-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Regensburg Regensburg, Nemecko 1.9.1994 - 31.12.1994 Tempus
University of East London London, United Kingdom 1.9.1998 - 31. 12. 1998 SYLFF (Sasakawa Fellowship)
Institut for die Wissenschaften von Menschen Wien, Rakúsko 1. 1. 1999 - 30. 6. 1999 Senior Fellow
Maison des Sciences de l'Homme, EHESS Paris, Francúzsko 1.3.2001 - 30. 6. 2001 Visiting Scholar
The University of Pittsburgh Pittsburgh, USA 1. 9. 2004 - 31. 12. 2004 Ruth Crawford Mitchel Fellow
The University of Los Angeles Los Angeles, USA 1. 3, 2009 - 15. 3. 2009 The AHRC Research Workshop

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
21.03.2022