DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Podoba
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
podoba@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5219
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Universita Jana Evangelisty Purkyně, Brno
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
etnológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Etnologický ústav Slovenskej akadémie vied
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
sociálna antropológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
zamestnanec vedy a výskumu Etnologický ústav, Slovenská akadémia vied 1989-2013
odborný asistent/assistant professor Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2007 - 2016
docent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2016 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Letný seminár bulharského jazyka a kultúry Bulharská akadémia vied, Sofia 1987
Salzburský seminár, Session No. 291 Negotiating Trade-Offs: Harmonizing Environment and Development Salzburg, Rakúsko 1991
kurz Švédskeho kultúrneho centra pre prisťahovalcov: Course of Democracy for Central Europeans, Folkhogskola Sänga-Säby Štokholm, Švédsko 1992

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Klasické antropologické teórie sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Terénny projekt a terénny výskum sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Terénny projekt 1 sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
33
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
16

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
129
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
106
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Podoba, J. (2005), On the periphery of a periphery: Slovak anthropology behind the ideological veil, In: Studying peoples in the poeple's democracies. Münster: LIT Verlag, 245-255 (Halle Studies in the Anthropology of Eurasia; Vol. 8).

2.

Jehlička, P., Sarre, P., Podoba, J. (2005), The Czech environmental movement's knowledge interests in the 1990s: compatibility of western influences with pre-1989 perspectives, Environmental Politics, 14, 1, 64-82.

3.

Podoba, J. (1998), Rejecting green velvet transition, environment and nationalism in Slovakia, In: Dilemmas of transition : the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass, 129-144.

4.

Podoba, J. (2018), Invented tradition: Kontinuita a identita v podmienkach spoločností neskorej modernity, In: Identita SK a INSK - Interiér na Slovensku, Bratislava: Spektrum STU, 2018, 42-49.

5.

Podoba, J. (2021), Identita, vylúčenie a integrácia v kontexte transfromácie: premenlivá tvár etnického pôvodu, In: Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych transformácií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 72-109

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Podoba, J. (2021), Identita, vylúčenie a integrácia v kontexte transfromácie: premenlivá tvár etnického pôvodu, In: Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych transformácií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 72-109

2.

Podoba, J. (2018), Invented tradition: Kontinuita a identita v podmienkach spoločností neskorej modernity, In: Identita SK a INSK - Interiér na Slovensku, Bratislava: Spektrum STU, 2018, 42-49.

3.

Podoba, J. (2019), Medzi dezintegráciou, deštrukciou, inšpiráciou a interpretáciou: regionálny typ roľníckeho obydlia, Zdravé domy - Interiér 2019 - Identita SK : zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Spektrum STU ,. 14-21

4.

Podoba, J. (2017), Čo nám prezradil "osamelý bežec" epistemologicky, metodologický, znalostný a interpretačný prínos vedeckého diela Jiřího Langera, Cestou napříč obory a krajinami: K životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra. Rožňov pod Radhoštěm: Metodické centrum pro muzea v přírodě - Valašské muzeum v přírodě, 92-111

5.

Podoba, J. (2021), Lekár a vedec v dobe, kedy sa "kalila oceľ" a lámali charaktery, Prečo zmizli Ťapákovci? : o mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie. Bratislava : Communio Minerva, 98-104

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Podoba, J. (1998), Rejecting green velvet transition, environment and nationalism in Slovakia, In: Dilemmas of transition : the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass, 129-144. [o1] Corry, O. (2014) The Green Legacy of 1989: Revolutions, Environmentalism and the Global Age, Political Studies 62(2), pp. 309-325 

2.

Podoba, J. (1998), Rejecting green velvet transition, environment and nationalism in Slovakia, In: Dilemmas of transition : the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass, 129-144. [o1] Szulecki, K.(2011), Hijacked ideas: Human rights, peace, and environmentalism in czechoslovak and polish dissident discourses, East European Politics and Societies 25(2), pp. 272-295 

3.

Jehlička, P., Sarre, P., Podoba, J. (2005), The Czech environmental movement's knowledge interests in the 1990s: compatibility of western influences with pre-1989 perspectives, Environmental Politics, 14, 1, 64-82. [o1] Fagan, A. (2006), Neither 'north' nor 'south': The environment and civil society in post-conflict Bosnia-Herzegovina, Environmental Politics 15(5), pp. 787-802 

4.

Jehlička, P., Sarre, P., Podoba, J. (2005), The Czech environmental movement's knowledge interests in the 1990s: compatibility of western influences with pre-1989 perspectives, Environmental Politics, 14, 1, 64-82. [o1] Gagyi, A. (2021), Social Movements in Eastern Europe: Problems of Understanding Non-Western Contexts, International Political Economy Series, pp. 1-80 

5.

Podoba, J. (1998), Rejecting green velvet transition, environment and nationalism in Slovakia, In: Dilemmas of transition : the environment, democracy and economic reform in East Central Europe. London: Frank Cass, 129-144. [o1] Badiu, D.L., Onose, D.A., Niță, M.R., Lafortezza, R. (2019), From “red” to green? A look into the evolution of green spaces in a post-socialist city, Landscape and Urban Planning 187, pp. 156-164 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2017-2020 Identita.SK – Spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. APVV-16-0567, riešiteľ

2.

2015 – 2019: ANEXINT – Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych ransformácií (The Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in the Context of European Transformations), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (Slovak Research and Development Agency - APVV-14-0431), riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Odborná komisia pre ochranu historických diel a ich zázemia pri ÚV SZOPK 1983-1990
predseda Československá sekcia Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu (MKKKB) 1989 - 1994
predseda vedeckej rady Ústavu etnológie Slovenská akadémia vied 2001 - 2004
člen vedeckej rady Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 2016 -
člen akademického senátu Univerzita Komenského 2013 - 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ethnologisches Seminar, Universität Zürich Zürich, Švajčiarsko 1. 2. 1992 - 30. 6. 1992 hosťujúci docent
Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge Cambridge, UK 1. 9. 1994 - 30. 6. 1995 Global Security Programme – Global Security Fellows Initiative, Visiting Fellow

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
21.03.2022