DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. Mgr. M. A. Juraj Buzalka, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Buzalka
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD. MA.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
buzalka@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5183
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6449-122X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
University of Sussex, Brighton, United Kingdom - MA
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Antropológia Európy
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Martin Luther University Halle-Wittenberg/Max Planck Institute for social anthropology - PhD
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
etnológia/sociálna antropológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
etnológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2006 - 2012
docent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2012 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
jazykový kurz Maďarský inštitút v Bratislave 2010

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Terénny projekt a terénny výskum sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
Politická a ekonomická antropológia sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
Politické a ekonomické vzťahy a kultúry sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
Seminár ku kódovaniu etnografických dát sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
Doktorandský seminár 2 sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia/Sociology and Social Anthropology
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
28
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
20
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
165
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
60
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
192
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
88
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
49
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
26
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Buzalka, J. (2021), The cultural economy of protest in post socialist European Union village fascists and their rivals, Abingdon: Routledge, 211 s.

2.

Buzalka, J. (2021), Village fascists and progressive populists: Two faces of the countermovement in Slovakia, Europe-Asia Studies, 73, 9, 1658-1682

3.

Buzalka, J. (2018), Post-peasant memories populist or communist nostalgia, East European Politics and Societies and Cultures, 32, 4, 988-1006

4.

Buzalka, J. (2008), Europeanization and post-peasant populism in Eastern Europe, Europe-Asia Studies, 60, 5, 757-771

5.

Buzalka, J. (2007), Nation and religion the politics of commemoration in South-East Poland, Berlin: LIT Verlag, 2007, 237 s

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Buzalka, J. (2021), The cultural economy of protest in post socialist European Union village fascists and their rivals, Abingdon: Routledge, 211 s.

2.

Buzalka, J. (2021), Village fascists and progressive populists: Two faces of the countermovement in Slovakia, Europe-Asia Studies, 73, 9, 1658-1682

3.

Buzalka, J. (2018), Post-peasant memories populist or communist nostalgia, East European Politics and Societies and Cultures, 32, 4, 988-1006

4.

Buzalka, J. (2018), Room to manoeuvre under state socialism and the memory of livelihood, Rooms for manoeuvre: Another look at negotiating processes in the socialist bloc. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 71-92

5.

Buzalka, J. & Ferencová, M. (2017), Workers and populism in Slovakia, Work and livelihoods: History, etnography and models in times of crisis. - New York : Routledge, 157-171 (Routledge Studies in Anthropology)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Buzalka, J. (2021), The cultural economy of protest in post socialist European Union village fascists and their rivals, Abingdon: Routledge, 211 s. [o1] 2021 - Kalb, D. - The neo-nationalist ascendency: further thoughts on class, value and the return of the repressed. - In: Social Anthropology, Vol. 29, No. 2, 2021 ; s. 316-328

2.

Buzalka, J. (2018), Post-peasant memories populist or communist nostalgia, East European Politics and Societies and Cultures, 32, 4, 988-1006 [o1] 2020 - Santana, A. - Zagórski, P. - Rama, J. - At odds with Europe: explaining populist radical right voting in Central and Eastern Europe. - In: East European Politics, Vol. 36, No. 2, 2020 ; s. 288-309

3.

Buzalka, J. (2018), Post-peasant memories populist or communist nostalgia, East European Politics and Societies and Cultures, 32, 4, 988-1006 [o1] 2021 - Kalb, D. - The neo-nationalist ascendency: further thoughts on class, value and the return of the repressed. - In: Social Anthropology, Vol. 29, No. 2, 2021 ; s. 316-328

4.

Buzalka, J. (2008), Europeanization and post-peasant populism in Eastern Europe, Europe-Asia Studies, 60, 5, 757-771 [o1] 2019 - Holmes, D. R. : Fascism at eye level The anthropological conundrum. - In: Focaal-Journal of Global and Historical Anthropology, No. 84, 2019 ; s. 62-90 

5.

Buzalka, J. (2007), Nation and religion the politics of commemoration in South-East Poland, Berlin: LIT Verlag, 2007, 237 s [o1] 2014 - Hann, C. : Building Fortress Europe: The Polish-Ukrainian Frontier.. - In: Anthropoligical Quarterly, Vol 87, No. 3, 2014 ; s. 949-953 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2016 – 2019: Rooms for Maneuver in State Socialism. Between Adaptation and Experiment (Uniwersytet Warszawski and Universität Siegen – Deutsche Forschungemainschaft/Narodowe Centrum Nauki Joint Call Beethoven), riešiteľ. 

2.

2015 – 2019: ANEXINT – Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych ransformácií (The Anthropology of Exclusion and Integration: Slovakia in the Context of European Transformations), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (Slovak Research and Development Agency - APVV-14-0431), hlavný riešiteľ.

3.

2015 – 2017: WOGYMARKET – Workers, Gypsies, and the Market: The Anthropology of New Fascism in Eastern Europe; European Commission FP7-PEOPLE-2013 IOF contract No. 626128, Marie Curie Research Fellow at SUNY Binghamton, USA (January 2015 – May 2016) and Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia (June 2016 – April 2017), principal investigator.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Rady naukowej LUD - organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk 2017 -
člen Správnej rady Ústav pamäti národa 2018 -
člen vedeckej rady FSEV UK v Bratislave 2013 -
šéfredaktor časopis OS - fórum občianskej spoločnosti 2010 - 2012
člen expertný tím národného projektu Excelentná univerzita, UK v Bratislave 2007 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita v Innsbrucku, Katedra sociológie Innsbruck, Rakúsko 1. 3. - 30. 4. 2022 visiting professor - kontrakt
Stredoeurópska univerzita, Ústav pokročilých štúdií (CEU-IAS) Budapešť, Maďarsko 1. 10. - 31. 12. 2016 senior core fellow - štipendium
Akademia Górniczo-Hutnicza, Fakulta humanistiky Krakov, Poľsko 1. 10. - 31. 12. 2017 hosťujúci profesor - kontrakt
SUNY Binghamton, Katedra antropológie Binghamton, NY, USA 1. 2. 2015 - 31. 5. 2016 Marie Curie Fellow - projekt
Inštitút vied o človeku (IWM) Viedeň, Rakúsko 1. 10. - 31. 12. 2008 senior fellow - štipendium
Aleksanteri Institute, Helsinská univerzita University of Helsinki 1. 4. - 30. 6. 2009 senior fellow - štipendium

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
21.03.2022