DOKUMENT
Meno a priezvisko
Yazid Ben Hounet, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ben Hounet
I.2 - Meno
Yazid
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
hounet@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4943
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0577-9231

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Université Lille 1, Lille
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
etnológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
etnológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
sociálna antropológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Université de Paris Sorbonne
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
sociálna antropológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
zamestnanec vedy a výskumu / postdoc Social Anthropology Institute, Bern, Švajčiarsko 2008-2009
zamestnanec vedy a výskumu / postdoc Max Planck Institut for Social Anthropology, Halle, Nemecko 2010
zamestnanec vedy a výskumu / IIa Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 2011-2022
docent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 2022-

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Súčasné antropologické teórie sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Etnografia moci a živobytia sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Terénny projekt 2 sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
6
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
62
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
135
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
89
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Ben Hounet, Y. (2021), Crime and Compensation in North Africa, London/New York: Palgrave/Macmillan

2.

Ben Hounet, Y., Brisebarre A. M., Guinand S. (2016), The cultural heritage of pastoralism - local knowledge, state identity and the global perspective: the example of local breeds in Morocco, Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 35, 2, 357-370

3.

Ben Hounet, Y. (2010), The tribe as a semiautonomous social field, Homme (194), 57-74.

4.

Ben Hounet, Y. (2014), Parenthood of some and of others | [La parentalité des uns... et celle des autres], Homme, 209(1), pp. 121-141 

5.

Ben Hounet, Y. (2017), Crime, intentionality and blood money in Algeria and Sudan, In: Truth, intentionality and evidence : anthropological approaches to crime. - Abingdon : Routledge, S. 78-92

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Ben Hounet, Y. (2021), Crime and Compensation in North Africa, London/New York: Palgrave/Macmillan

2.

Ben Hounet, Y., Brisebarre A. M., Guinand S. (2016), The cultural heritage of pastoralism - local knowledge, state identity and the global perspective: the example of local breeds in Morocco, Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 35, 2, 357-370

3.

Ben Hounet, Y. (2017), L’anthropologie et le concept de ‘parentalité’ chez Elsie Clews Parsons », l’Homme 222: 5-34..

4.

Ben Hounet, Y. (2018), Conflict, Property, Mortgage and State Courts in Khartoum, in Barbara Casciarri and Mohamed A. Babiker (eds.), Anthropology of Law in Muslim Sudan Land, Courts and the Plurality of Practices. Brill, Leiden, pp. 187-202

5.

Ben Hounet, Y. (2017), Crime and Punishment: Intentionality and Diya in Algeria and Sudan, in Bertram Turner and Günther Schlee (eds.), On Retaliation. Towards an lnterdisciplinary Understanding of a Basic Human Condition. Berghan Books, New-York, Oxford, pp. 145-163

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Ben Hounet, Y., Brisebarre A. M., Guinand S. (2016), The cultural heritage of pastoralism - local knowledge, state identity and the global perspective: the example of local breeds in Morocco, Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 35, 2, 357-370 [o1] Godde, C.M., Boone, R.B., Ash, A.J., (...), Thornton, P.K., Herrero, M. (2020), Global rangeland production systems and livelihoods at threat under climate change and variability, Environmental Research Letters

15(4), 044021

2.

Ben Hounet, Y., Brisebarre A. M., Guinand S. (2016), The cultural heritage of pastoralism - local knowledge, state identity and the global perspective: the example of local breeds in Morocco, Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 35, 2, 357-370 [o1] Niamir-Fuller, M., Huber-Sannwald, E. (2020), Pastoralism and Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development: A Missing Piece of the Global Puzzle, Springer Climate, pp. 41-55 

3.

Ben Hounet, Y. (2010), The tribe as a semiautonomous social field, Homme (194), 57-74. [o1] Nyenyezi Bisoka, A., Giraud, C., Ansoms, A. (2020), Competing claims over access to land in Rwanda: Legal pluralism, power and subjectivities, Geoforum, 109, pp. 115-124 

4.

Ben Hounet, Y. (2014), Parenthood of some and of others | [La parentalité des uns... et celle des autres], Homme, 209(1), pp. 121-141 [o1] Martin, C. (2017) Parenting as a public problem in a neoliberal era: A changing regime in France? Journal of Comparative Family Studies

48(3), pp. 303-314 

5.

Ben Hounet, Y. (2014), Parenthood of some and of others | [La parentalité des uns... et celle des autres], Homme, 209(1), pp. 121-141 [o1] Segalen, M. T. (2021) Deconstructing social anthropology discourses in their support of surrogacy: The case of France, Current Sociology

69(2), pp. 176-192 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

ANR 2011-2014: projekt ANDROMAQUE (ANR SUDSII) a PROMETEE (ANR Francúzsko-Nemecko) – Centre Jacques Berque/Rabat, Maroko: riešiteľ

2.

ANR 2014-2017: projekt TOUAT: Le Touat à la croisée des routes sahariennes XlIIe-XVIIIe: riešiteľ

3.

PHC Tassili 2013-2016: projekt Heritage and Rituals in Algeria: hlavný riešiteľ

4.

IRIS globales studies & TEPSIS (2017-) : projekt Tribes & Scribes: riešiteľ

5.

Program CRASC, Alžírsko (2020-2023) — project Divorce, parenthood, stigma and social change, vedúci riešiteľského tímu pre oblasť "príbuzenstvo"

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady Journal des Africanistes 2021-
člen redakčnej rady L’Ouest Saharien 2018-
člen redakčnej rady Afkar Wa Affak 2019-
člen vedeckej rady Quai Branly Museum 2016-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
New York University New York, USA 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 Visiting Scholar
Centre Jacques Berque Rabat, Maroko 1. 9. 2015 - 31. 6. 2018 Research Fellow
Max Planck Institute for Social Anthropology Halle, Nemecko 1. 2. 2010 - 31. 10. 2010 Research Fellow
Institute for Human Sciences (IWM) Viedeň, Rakúsko 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 Senior Fellow

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
25.03.2022