DOKUMENT
Meno a priezvisko
Mgr. Andrej Mentel, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mentel
I.2 - Meno
Andrej
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
andrej.mentel@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5213
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-8556-7625

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
fyzika: biomedicínska fyzika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
etnológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2020-
výskumný pracovník Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 2013-2020
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 2012 – 2015
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave, FSEV 2009 – 2012

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Certifikát "Mittelstufe Deutsch", C1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Terénne metódy a techniky 1 sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Terénne metódy a techniky 2 sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Analýza a kódovanie dát sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Seminár k štatistickým analýzam sociálna antropológia I. sociológia a sociálna antropológia
Terénne metódy 1 sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Terénne metódy 2 sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Seminár k štatistickým analýzam sociálna antropológia II. sociológia a sociálna antropológia
Terénny projekt 2 sociálna antropológia III. sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
17
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
60
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
54
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Pitel, L., Mentel, A. (2017), Decision-making styles and subjective performance evaluation of decision-making quality among hospital nurses. Studia psychologica, 59, 3, 217-231.

2.

Strnádelová, B., Halamová, J., Mentel, A. (2019). Self-reassurance, self-criticism, and eye-tracking of happy faces. Studia psychologica, 61, 3, 189-202.

3.

Orel, M, Obereignerů, R., Mentel, A. (2016). Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 204 s.

4.

Hlavinková, L., Mentel, A., Kollárová, J., Krištúfková, Z. (2014). Effectiveness of a prevention campaign on HIV/AIDS knowledge among adolescents in Eastern Slovakia. International Journal of Public Health, 59, 6, 905-911.

5.

Mentel, A. (2014). Kultúrny kapitál a formovanie edukačného poľa v Bosne a Hercegovine počas rakúsko-uhorskej okupácie. Sociální studia, 11, 2, 27-50.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Pitel, L., Mentel, A. (2017), Decision-making styles and subjective performance evaluation of decision-making quality among hospital nurses. Studia psychologica, 59, 3, 217-231.

2.

Strnádelová, B., Halamová, J., Mentel, A. (2019). Self-reassurance, self-criticism, and eye-tracking of happy faces. Studia psychologica, 61, 3, 189-202.

3.

Obereignerů, R., Orel, M, Mentel, A., Vohradská, R. (2017). Sebepojetí dětí a adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 171 s.

4.

Mentel, A. (2020). Folklorizmus a kultúra pamäti v súčasnej Bosne a Hercegovine. Národopisná revue, 30, 4, 285-296.

5.

Mentel, A. (2018). Recepcia environmentálnej antropológie v slovenskej etnológii. In Buzalka, J. (zost.). Proti vetru: reflexie k životnému jubileu sociálneho antropológa Juraja Podobu (s. 90-108). Olomouc: Burian a Tichák, 179 s.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Mentel, A., Žiaran, P. (2015). Does HEXACO-60 personality test predict decisions in dictator game? Hradecké ekonomické dny 2015 (9-15), Hradec Králové: Gaudeamus. CITOVANÉ: (2020): Thielmann, I., Spadaro, G., Balliet, D.: Personality and prosocial behavior: A theoretical framework and meta-analysis. In: Psychological Bulletin, Vol. 146, No. 1, 2020, s. 81 - JCR: Q1

2.

Pitel, L., Mentel, A. (2017), Decision-making styles and subjective performance evaluation of decision-making quality among hospital nurses. Studia psychologica, 59, 3, 217-231. CITOVANÉ: (2020): Farčić, N., Barać, I., Plužarić, J., Ilakovac, V., Pačarić, S., Gvozdanović, Z., Lovrić, R.: Personality traits of core self-evaluation as predictors on clinical decision-making in nursing profession. In: PLOS ONE, Vol. 15, No.5, 2020, Art. No. e0233435 - JCR: Q2

3.

Pitel, L., Mentel, A. (2017), Decision-making styles and subjective performance evaluation of decision-making quality among hospital nurses. Studia psychologica, 59, 3, 217-231. CITOVANÉ: (2020): Filipe, l., Alvarez, M. J., Roberto, M. S., Ferreira, J. A.: Validation and invariance across age and gender for the Melbourne decision-making questionnaire in a sample of Portuguese adults. In: Judgment and Decision Making, Vol.15, No. 1, 2020, s. 135-148 - JCR: Q2

4.

Malčík, M., Mechlová, E., Sikorová, Z., Mentel, A. (2014). Analysis of visual perceptual patterns on screen using eye-tracker technology. ICETA 2014: 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (311-317). Piscataway: IEEE Press. CITOVANÉ: (2021): Pejić, M., Savic, G., Segedinac, M.: Determining gaze behavior patterns in on-screen testing. In: Journal of Educational Computing Research, Vol. 59, No. 5, 2021, s. 896 925 - JCR: Q2

5.

Mentel, A., Pokorný, M. (eds.). (2013). Country background report for the Slovak Republic. Bratislava: NÚCEM, 93 s. CITOVANÉ: (2017): Herbst, M., Wojciuk, A: Common legacy, different paths: the transformation of educational systems in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. In: Compare, Vol. 47, No. 1, 2017, s. 118-132 - JCR: Q3

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2021 – 2022: 022UK-2-1/2021 Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách (vedúci riešiteľ)

2.

2021 – 2025: APVV-20-0126 Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku (riešiteľ) https://labdetskarec.fedu.uniba.sk/

3.

2018 - 2021: John Templeton Foundation: The Geography of Philosophy: An Interdisciplinary Cross-Cultural Exploration of Universality and Diversity in Fundamental Philosophical Concepts. (riešiteľ). Web: https://www.geographyofphilosophy.com/

4.

2015 - 2019: APVV-14-0431: Antropológia vylúčenia a integrácie (ANEXINT). (riešiteľ) /Web: http://www.anexint.sk/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen organizačného tímu konferencie 3rd Joint Biennial SASA – CASA Conference, Bratislava 9. – 10. 11. 2018
člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie Konferencija Nauka i stvarnost 2019, Pale, Republika Srpska, Bosna a Hercegovina 18.5.19
člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie International conference 16th Days of Applied Psychology, Niš, Srbsko 25. – 26. 9. 2020
predseda akademického senátu Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 26. 4. 2016 - 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Dr. Franje Tuđmana 24i, 23 000 Zadar, Chorvátsko 19. – 22. 10. 2015 Erasmus+ (STA)
Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Dr. Franje Tuđmana 24i, 23 000 Zadar, Chorvátsko 27. – 30. 05. 2019 Erasmus+ (STA)
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Krešimirova obala 2, 23 000 Zadar, Chorvátsko 9. – 12. 10. 2018 Erasmus+ (STA)
Karl-Franzens Universität in Graz, SEEHA (Southeast European History and Anthropology) Mozartgasse 3, 8010 Graz, Rakúsko 1. 2. - 30. 6. 2016 Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
21.03.2022