Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lisá
I.2 - Meno
Elena
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto profesorky
I.8 - E-mailová adresa
elena.lisa@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5211?mode=full&do=filterForm-submit&name=Elena&surname=Lis%C3%A1&university=701000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Psychológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7112-425X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Trnavská univerzita v Trnave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Sociálna psychológia a psychológia práce a organizácie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka, funkčné miesto profesorky (od 1.1.2023) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 1.9.2020 -
docentka, dekanka (2017-2020) Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola 2012 - 2020
HR manažér UPC Broadband Slovakia 2014 - 2017
odborný asistent, docentka (od 2010) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 2006 - 2014
Psychológ, výskumný pracovník Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2002 - 2010
Poradenský psychológ Krajská pedagogicko-psychologická poradňa 2001 - 2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Základy práce v štatistickom softvéri R pre začiatočníkov Slovak Reproducibility Network 2022
Skupinový a tímový biznis koučink Business Coaching College 2015
Lead Forward program, rozvojový program pre globálnych lídrov a exekutívne funkcie IMD Business School (Lausanne, Švajčiarsko) 2015
Certifikovaný intenzívny tréning klinického špecialistu na poruchu autistického spektra (ASDCS) – 2. vydanie: Potvrdenie neurodiverzity pomocou intervencií založených na silných stránkach a schopnostiach PESI Healthcare, Eau Claire, WI, USA 2023
Význam a mechanizmy koučovania v podnikaní Business Coaching College 2014
Klinické aplikácie polyvagálnej teórie v liečbe traumy so Stephenom Porgesom a Deb Dana: Integrácia vedy o bezpečí, dôvere, sebaregulácii a vzťahovej väzby PESI Healthcare, Eau Claire, WI, USA 2023
Path analýza s interakciami a nepriamym efektom v programe R Institute for statistical data science, Melbourne, Australia 2023
Výcvik v Adlerovskom poradenstve 2022-2025 Slovenská asociácia individuálnej psychológie 2022 -
Multilevel SEM s moderovanou mediáciou v R Institute for statistical data science, Melbourne, Australia 2022
Meta-analytické SEM v R Institute for statistical data science, Melbourne, Australia 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Všeobecná psychológia 1 Sociálna a pracovná psychológia I. psychológia
Všeobecná psychológia 2 Sociálna a pracovná psychológia I. psychológia
Psychodiagnostika dospelých Sociálna a pracovná psychológia II. psychológia
Psychológia v riadení ľudských zdrojov Sociálna a pracovná psychológia II. psychológia
Pokročilé kvalitatívne metódy Psychológia zdravia III. psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Sociálna a pracovná psychológia denná a externá forma I. psychológia
Sociálna a pracovná psychológia denná a externá forma II. psychológia
Psychológia zdravia denná a externá forma III. psychológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
34
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
44
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
118
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
225
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
106
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Lisá, E., Greškovičová, K., & Krizova, K. (2021). The perception of the leader as an attachment figure: can it mediate the relationship between work engagement and general/citizenship performance? BMC psychology, 9(1), Art. No. 196, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00700-9


2

Lisá, E. & Valachová, M. (2021). Dispositional mindfulness as a mediator between basic psychological needs and dark triad traits. Personality and Individual Differences, 181(111057), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111057


3

Lisá, E., & Valachová, M. (2023). Dispositional employability and self-regulation in antisocial and prosocial personalities: diferent contributions to employability. BMC psychology, 11(1), 1-16.
4

Lisa, E., Sousa, J., Morais, C., & Gomes, A.R. (2023). Leadership cycles, styles, and antecedent factors: the perspective of coaches and young soccer athletes from national Slovak leagues. Frontiers in Psychology, 14, Article Nb. 1218290, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1218290


5

Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Lisá, E., Greškovičová, K., & Krizova, K. (2021). The perception of the leader as an attachment figure: can it mediate the relationship between work engagement and general/citizenship performance? BMC psychology, 9(1), Art. No. 196, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00700-9

2

Lisá, E. & Valachová, M. (2021). Dispositional mindfulness as a mediator between basic psychological needs and dark triad traits. Personality and Individual Differences, 181(111057), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111057

3

Lisá, E. & Dzúrik, M. (2021). Psychometric properties of the HEXACO-PI-R self-evaluation form in Slovak translation. Romanian Journal of Applied Psychology, 23(1), 1-8. https://org.doi/10.24913/rjap.23.1.01

4

Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82.

5

Lisá, E. (2019). Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1472-4.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Lisá, E. & Valachová, M. (2021). Dispositional mindfulness as a mediator between basic psychological needs and dark triad traits. Personality and Individual Differences, 181(111057), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111057. cited by Fatfouta, R., Heinze, P.E. Do bigger egos mean bigger presence? Facets of grandiose narcissism and mindfulness. Curr Psychol 42, 19795–19807 (2023). https://doi.org/10.1007/s12144-022-03115-w – WOS CC

2

Lisá, E., Greškovičová, K., & Krizova, K. (2021). The perception of the leader as an attachment figure: can it mediate the relationship between work engagement and general/citizenship performance? BMC psychology, 9(1), Art. No. 196, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00700-9. citeb by Pablo Lobato, Juan A. Moriano, Ana Laguía, Fernando Molero & Mario Mikulincer (2023) Security providing leadership and work stress in Spanish Air Force, Military Psychology, DOI: 10.1080/08995605.2023.2218785 – WOS CC

3

Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82. cited by 2021 Zenner-Höffkes, Lea; Harris, Roger; Zirkle, Chris; Pilz, Matthias: A comparative study of the expectations of SME employers recruiting young people in Germany, Australia and the United States. In: International journal of training and development. Roč. 25, č. 2 (2021), 124-143.– WOS CC

4

Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82. cited by Pordelan, N., Hosseinian, S. Design and development of the online career counselling: a tool for better career decision-making. Behaviour & Information Technology, 2020. – WOS CC

5

Lisá, E., Hennelová, K., & Newman, D. (2019). Comparison between employers ́and students ́expectations in respect of employability sills of university graduates. International journal of work-integrated learning, 20(1), 71-82. cited by Krajnakova, M. - Pilinkiene, V. - Bulko, P.: Determinants of economic development and employability of higher education institutions graduates. In: Engineering Economics, Vol. 31, No. 2, 2020, s. 211-220 – WOS CC

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

GAAA 2/2018: Psychodiagnostika v riadení ľudských zdrojov;

Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, Ph.D.;

Výstupy projektu: 

 • https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sk&user=YP8-oQkAAAAJ&citation_for_view=YP8-oQkAAAAJ:roLk4NBRz8UC
 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildE7BM6&sid=069BD78221CDCAB10CA0F3E570&seo=CREP%C4%8C-detail-kniha 
2

GA AA 8_2 / 2016: Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie zamestnancov;

Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, Ph.D.

Výstupy projektu:

 • https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sk&user=YP8-oQkAAAAJ&citation_for_view=YP8-oQkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildA7I9H&sid=7ECB8D2670C8FCA5B6DBBB440D&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok
 • https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sk&user=YP8-oQkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YP8-oQkAAAAJ:ldfaerwXgEUC
 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildU7Q2L&sid=895ADEF96696726598AEB126&seo=CREP%C4%8C-detail-zborn%C3%ADk
3

Kega 003PEVŠ-4/2018: Identifikácia psychologického kapitálu na základe analýzy očakávaní zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov;

Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, Ph.D.;

Výstupy projektu:

 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildS804Q&sid=1105D38F4A7A0932BCEBBCCB91&seo=CREP%C4%8C-detail-kniha
 • https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=sk&user=YP8-oQkAAAAJ&citation_for_view=YP8-oQkAAAAJ:yD5IFk8b50cC
 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildGKGDP&sid=A69BB456D5707EC04FC037E750&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok
4

Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania VEGA 1/0075/19

Spoluriešiteľ

Výstupy projektu:

 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildSKH95&sid=7CB117824CF3FE33DFCB8CE386BD&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok
 • https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildMKI22&sid=F9D8D464D56E4BF9FD960C9BFC71&seo=CREP%C4%8C-detail-%C4%8Cl%C3%A1nok
 • https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03942-x#Fun
5

The role of macro-, meso-, and micro-level factors in work addiction and related health problems, National Science Centre, Poland

Spoluriešiteľ

Výstupy:

Projekt je zatiaľ v procese finalizácie zberu dát

Viac informácií na stránke: https://workaddiction.org/aims/

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
riadny člen Medzinárodná spoločnosť pre štúdium individuálnych rozdielov (ISSID) 2021 -
člen výboru Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska (APPOS) 2018 -
riadny člen Európska asociácia pracovnej a organizačnej psychológie (EAWOP) 2017 -
Člen vedeckej poradnej komisie Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM 2022 -
člen vedeckej rady Vedecká rada VÚDPaP, Bratislava 2016 - 2019
člen výboru Slovenská psychologická spoločnosť (SPS) 2014 - 2017
člen vedeckej rady Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy 2013 - 2020
člen vedeckej rady Vedecká rada Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy 2013 - 2020
člen vedeckej rady Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave 2010 - 2018; 2022-
Editor článkov Sage open časopis indexovaný vo WoS 2021 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Rumunsko 19.-23.4.2021 Erasmus
University of Minho Braga, Portugalsko 13.-16.1.2020 Erasmus
University of Northumbria Newcastle, Spojené kráľovstvo 10.-13.9.2019 Erasmus
Univesitas Pancasila Jakarta, Indonézia 10.-14.7.2017 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
31.08.2023