Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Európske štúdiá (mES1)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Jazyky výučby: anglický, slovenský
Študijný odbor:
26. politické vedy
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

Študijná časť
min. 102 kreditov
Povinné predmety min. 78 kreditov

Blok - A1 - A1 - 1. ročník ZS min. 24 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-010/22  Zahraničná politika EÚ - L. Mokrá, L. Wirthová, M. Navrátil   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-021/23  Politiky súčasnej európskej integrácie: Krízy, turbulencie a diferencovaná integrácia - M. Šipková, M. Navrátil   4S     BZ   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-790/23  Kvantitatívne výskumné metódy - A. Findor, M. Sloboda   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-910/22  Pokročilé akademické písanie - seminár - J. Csabay, K. Rankovová   2P + 2S     H   6        

Blok - A2 - A2 - 1. ročník LS min. 18 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-610/22  Súčasné teórie medzinárodných vzťahov - M. Navrátil 1/L    2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-970/22  Bezpečnostné štúdiá - S. Markowitz 1/L    2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-540/22  Kvalitatívne výskumné metódy - J. Csabay, K. Rankovová, K. Staroňová 1/L    2P + 2S     H   6        

Blok - A3 - A3 - 2. ročník ZS min. 18 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-110/22  Medzinárodné právo - L. Mokrá, B. Wertlen 2/Z    2P + 2S     H   6   P      
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-120/22  Diplomový seminár - A. Findor 2/Z    4S     H   6   P      
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-170/23  Zahraničná politika SR - A. Figulová, M. Navrátil   2P + 2S     H   6        

Blok - A4 - A4 - 2. ročník LS min. 18 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-530/22  Diplomová práca - FSEV.ÚEŠMV, vedúci diplomovej práce   2PS + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-660/23  Odborná stáž - A. Figulová   12Z     H   12        
 
Povinne voliteľné predmety min. 24 kreditov

Blok - B1 - PA - 1. ročník ZS - Politická analýza
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-920/22  Spravodlivosť a rovnosť: moderná politická filozofia - P. Hardoš   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-930/22  Politická ekonómia Európskej únie - R. Geist   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚE/2-ÚE-400/22  Ekonomické modely politík - T. Domonkos, M. Širaňová   2P + 2S     H   6        

Blok - B1 - PEU - 1. ročník ZS - Politiky EÚ
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-940/22  Súčasné výzvy: zelené aspekty politík EÚ - D. Wertlen   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-950/22  Európska únia v politickom a verejnom diskurze - O. Gyárfášová   2P + 2S     H   6        

Blok - B2 - PA - 1. ročník LS - Politická analýza
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-720/22  Rozvojové štúdiá: teória a prax - J. Csabay, K. Rankovová 1/L    2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-730/23  Štatistická analýza 1 - J. Szabó   2P + 2S     H   6        

Blok - B2 - PEU - 1. ročník LS - Politiky EÚ
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-980/22  Sektorové politiky EÚ v praxi - O. Gyárfášová 1/L    2P + 2S     H   6   P      
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-220/23  Migrácia v kontexte - C. Do Nascimento Tabosa   2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-022/23  Východná Európa v o svetovej politike - M. Khylko, O. Khylko   2P + 2S     BZ   6        

Blok - B3 - PA - 2. ročník ZS - Politická analýza
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-650/22  Dotazníkový výskum o rôznych dimenziách rovnosti príležitostí - A. Findor 2/Z    2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-740/23  Štatistická analýza 2 - A. Findor, J. Szabó   2P + 2S     H   6        

Blok - B2 - PEU - 2. ročník ZS - Politiky EÚ
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-640/22  Politiky rodovej rovnosti - Z. Očenášová 2/Z    2P + 2S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-810/16  Regionalizmus a globálne usporiadanie - M. Khylko, O. Khylko 2/Z    2P + 1S     H   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-023/23  Zahraničná politika USA - K. Kasatkina   4S     BZ   6        
 
Výberové predmety

Blok - C1 - C1 1-2.ročník ZS + LS
Za celé štúdium sa odporúča absolvovať dva výberové predmety. Kredity za povinne voliteľné predmety (nad rámec potrebných kreditov za PVP) vedia nahradiť kredity za výberové predmety. Výberové predmety nenahrádzajú PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-680/22  EPSO tréning - L. Mokrá 2/Z    2PS     H   3        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-700/22  Politická reprezentácia - P. Hardoš 2/L    2PS     H   3        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-024/23  Moderné dejiny a politiky Blízkeho východu - M. Grančayová   2S     BZ   3       +  
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-670/23  Geopolitika vesmíru: Európska perspektíva - B. Wertlen   2P     H   3        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-025/23  Hybridné hrozby a informačné operácie v medzinárodných vzťahoch: Európska perspektíva - S. Krajňák, D. Milo   3S     BZ   3        
 

Štátne skúšky
min. 18 kreditov
Povinné predmety

Blok - S1 - S1 Povinné predmety štátnej skúšky min. 12 kreditov
vyberáte oba povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-SS1/10  Obhajoba diplomovej práce   OB   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-SS2/22  Politiky EÚ   SS   6        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - S2 - Povinne voliteľné predmety štátnej skúšky min. 6 kreditov
vyberá sa 1 - podľa absolvovaných PVP predmetov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-SS3/22  Medzinárodná politika   SS   6        
 FSEV.ÚEŠMV/2-UES-SS4/22  Politická analýza   SS   6        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: PS - prednáška + seminár, P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, K - kurz, D - samostatná práca, E - exkurzia, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž, X - prax
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát