Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Gyárfášová
I.2 - Meno
Oľga
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1957
I.5 - Názov pracoviska
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesorka
I.8 - E-mailová adresa
olga.gyarfasova@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5206
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politické vedy/political science
I.11 - ORCID iD
ORCID: 0000-0003-0016-7866

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
sociológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
politológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
politológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent 100% Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2012-2021
výskumný pracovník Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2007-2012
programová riaditeľka Inštitút pre verejné otázky 1997-2007
projektová manažérka Sociologický ústav SAV 1989-1990

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Hosťujúci pobyt Univerzita v Innsbrucku 2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Politická sociológia európske štúdia I. politické vedy
Seminár k bakalárskej práci európske štúdia I. politické vedy
EÚ v politickom a verejnom diskurze európske štúdia II. politické vedy
Kvalitatívne metódy európske štúdia a politiky III. politické vedy
Kvantitatívne metódy európske štúdia a politiky III. politické vedy
PhD výskumný seminár európske štúdiá a politiky III. politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Európske štúdiá I. politické vedy
Európske štúdiá a politiky III. politické vedy
Európske štúdiá a politiky III. politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
80
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
70
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Európske politické kultúry európske štúdiá I. politické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
128
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
243
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
158
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Linek, Lukáš (50%) - Gyárfášová, Oľga [UKOFSES] (50%): The role of incumbency, ethnicity, and new parties in electoral volatility in Slovakia

In: Politologický časopis. - Roč. 27, č. 3 (2020), s. 303-322. - ISSN (print) 1211-3247

Registrované v: wos

2

Gyárfášová, Oľga [UKOFSES] (50%) - Učeň, Peter (50%): Radical party politics and mobilization against it in the Slovak parliamentary elections 2020

In: Politologický časopis. - Roč. 27, č. 3 (2020), s. 323-352. - ISSN (print) 1211-3247

Registrované v: wos

3

The fourth generation: From anti-establishment to anti-system parties in Slovakia Oľga Gyárfášová

Gyárfášová, Oľga 1957- UKOFSES

New Perspectives. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 109-133

4

Gyárfášová, Oľga [UKOFSES] (50%) - Henderson, Karen (50%): Slovakia and the turnout conundrum

In: East European Politics. - Roč. 34, č. 1 (2018), s. 77-96. - ISSN (print) 2159-9165

Q1 (2018) – A+

5

Krajina v pohybe Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku Oľga Gyárfášová ...[et al.]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bratislava : IVO , 2001

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Linek, Lukáš (50%) - Gyárfášová, Oľga [UKOFSES] (50%): The role of incumbency, ethnicity, and new parties in electoral volatility in Slovakia

In: Politologický časopis. - Roč. 27, č. 3 (2020), s. 303-322. - ISSN (print) 1211-3247

Registrované v: wos

2

Gyárfášová, Oľga [UKOFSES] (50%) - Učeň, Peter (50%): Radical party politics and mobilization against it in the Slovak parliamentary elections 2020

In: Politologický časopis. - Roč. 27, č. 3 (2020), s. 323-352. - ISSN (print) 1211-3247

Registrované v: wos

3

Bahna, Miloslav  (50%) - Gyárfášová, Oľga (50%): Inequality concerns, social location, and perception of opportunities for social advancement: Czechia and Slovakia in a comparative perspective. In Polish sociological review. - Roč. 222, č. 2 (2023), s. 169-191

Registrované v wos

4

Gyárfášová, Oľga (50%)- Sofia Karina Trommlerová: Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky? In  Sociológia. - Roč. 55, č. 1 (2023), s. 5-43

Registrované v wos, scopus

5

Oľga Gyárfášová (2019). Radicalization of radical right nativist movements and parties in the Slovak political process . in: Radical right movement parties in Europe. - : 1. vyd. ISBN 978-1-138-56676-7. - Abingdon : Routledge, 2019. - S. 199-215.

6

Gyárfášová, Oľga (50%) - Hlatky, Roman (50%): Personalized politics: Evidence from the Czech and Slovak Republics. In Electoral Studies. - Roč. 81 (2023), s. [1-12], art. no. 102567

Registrované v wos

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Slovakia's conflicting camps Grigorij Mesežnikov, Oľga Gyárfášová

Mesežnikov, Grigorij, Journal of Democracy. - Roč. 29, č. 3 (2018), s. 78-90.[o1] 2019 - Harris, E. - Nation before democracy? Placing the rise of the Slovak extreme right into context. - In: East European Politics, Vol. 35, No. 4, 2019 ; s. 538-557 ; SCOPUS

2

The EU agenda as an emerging cleavage of political competition? Parties and their voters in Slovakia Oľga Gyárfášová

2017

Political communication and European parliamentary elections in times of crisis : Perspectives from Central and South-Eastern Europe. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - ISBN 978-1-137-58590-5. - S. 151-165

[o1] 2019 - Cabeza, L. - 'First-order thinking' in second-order contests: A comparison of local, regional and European elections in Spain. - In: Electorial Studies, Vol. 53, 2018 ; s. 29-38 ; SSCI ; SCOPUS

3

Sila nestálosti: volatilita voličov na Slovensku vo voľbách 2016. Oľga Gyárfášová, Miloslav Bahna, Martin Slosiarik

Středoevropské politické studie [elektronický zdroj]. - Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-24 [online]

ISSN 1212-7817

[o1] 2017 - Bustikova, L. - Guasti, P. - The llliberal turn or swerve in Central Europe?. - In: Politics anf Governance, Vol. 5, No. 4, 2017 ; s. 175 ; SSCI ; SCOPUS

4

What is the public perception of what it means to be a good citizen? Empirical evidence from Slovakia Oľga Gyárfášová

Human Affairs. - Vol. 27, No. 3 (2017), s. 317-332

ISSN (print) 1210-3055 ISSN (online) 1337-401X

[o3] 2020 - Yusnaidi - Fahlevi SI, M. - Marlizar, A. - Level of public satisfaction level of aceh government performance in relation to Covid-19 responses. - In: ICOSAPS 2020 : International Conference on Social and Political Sciences . - Amsterdam : Atlantis Press, 2020 ; S. 382

5

Slovakia and turnout conundrum Oľga Gyárfášová, Karen Henderson

East European Politics [elektronický dokument]. - Roč. 34, č. 1 (2018), s. 77-96 [print]

ISSN (print) 2159-9165 ISSN (online) 2159-9173

[o3] 2019 - Sekerák, M. - Towards conservatism? Party politics in Slovakia at the end of the 2010s. - In: European View, Vol. 18, No. 2, 2019 ; s. 239

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-18-0218 - Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

2

APVV 17-0596 - Politika emócií ako forma poltiickej exklúzie a inklúzie

3

APVV-14-0527 - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch


4

VEGA 2019-2021: Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku

5

Jean Monnet Chair Project EUPOLSOC

6

APVV- 22-0242 Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v  komparatívnej perspektíve

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Innsbruck Innsbruck Rakúsko Máj-jún 2017 hosťujúci pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
21.09.2023