DOKUMENT
Meno a priezvisko
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty:
Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mokrá
I.2 - Meno
Lucia
I.3 - Tituly
doc. PhDr. JUDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ učiteľ - profesorka
I.8 - E-mailová adresa
lucia.mokra@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5218
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4883-0145

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
právo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Ústavné právo
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
Medzinárodné právo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ učiteľ-profesor FSEV UK od 2022
VŠ učiteľ-docent FSEV UK 2014 - 2021
VŠ učiteľ- výskumný pracovník PraF UK (17%) 2020 - 2023
VŠ učiteľ-odb.asistent FSEV UK 2006 - 2014
VŠ učiteľ-odb.asistent PraF UK 2006 - 2009

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Diploma in English and European Union Law Cambridge University 2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Inštitúcie EÚ Európske štúdiá I. politické vedy
Medzinárodné organizácie Európske štúdiá I. politické vedy
Právo EÚ Európske štúdiá I. politické vedy
Zahraničná politika EÚ Európske štúdiá II. politické vedy
Medzinárodné právo Európske štúdiá II. politické vedy
Medzinárodná ochrana ľudských práv Európske štúdiá II. politické vedy
Medzinárodné humanitárne právo Európske štúdiá II. politické vedy
Organizácie a inštitúcie v medzinárodnej politike Európske štúdiá a politiky III. politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Európske štúdiá a politiky III. politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
100
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
140
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Právo EÚ právo II. právo
Ochrana ľudských práv v EÚ právo II. právo

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
144
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
87
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Internal Dimension of Human Rights Protection in the EU. Praha: C.H.Beck, 2021, ISBN 978-80-7400-830-6, 194 s.

2.

Kunová, Vlasta (33,4%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (33,3%) - Siman, Michael (33,3%): Decision-making processes in the European Union. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 294 s. projekt Jean Monnet Research and Study Center č. 06/2006. ISBN 978-80-7160-241-5

3.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (34%) - Juchniewicz, Piotr [UKOFSES] (33%) - Modrzejewski, Arkadiusz (33%): Rule of law in Poland - integration or fragmentation of common values? In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 177-188 [online]. - ISSN (online) 2298-0997

4.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Free movement of persons and current migration challenges in the EU's framework

In: European Journal of Transformation Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 4, No. 2 (2016), s. 73-79 [online]. - ISSN 2298-0997. Registrované v: wos

5.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Pre-accession programmes as example of EU influence to enlargement and new member states development: Case study Slovakia. In: Journal of European Integration History. - Vol. 23, No. 2 (2017), s. 281-293. - ISSN 0947-9511. Registrované v: scopus. Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2017=0,236; SNIP (SCOPUS) 2017=0,451

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Internal Dimension of Human Rights Protection in the EU. Praha: C.H.Beck, 2021

2.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Pre-accession programmes as example of EU influence to enlargement and new member states development: Case study Slovakia. In: Journal of European Integration History. - Vol. 23, No. 2 (2017), s. 281-293. - ISSN 0947-9511. Registrované v: scopus. Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2017=0,236; SNIP (SCOPUS) 2017=0,451

3.

Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (33.334%) - Kováčiková, Hana [UKOPAEP] (33.333%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (33.333%): European environmental policy and public procurement - connected or disconnected? In: International and Comparative Law Review. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 239-265. - ISSN (print) 1213-8770 Registrované v: scopus

4.

 Mokrá, Lucia [UKOFSES] (34%) - Juchniewicz, Piotr [UKOFSES] (33%) - Modrzejewski, Arkadiusz (33%): Rule of law in Poland - integration or fragmentation of common values? In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 177-188 [online]. - ISSN (online) 2298-0997

5.

 Bajzová, Bibiana [UKOFSES] (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (50%): Who really cares about outer space? Principal-agent theory and the sustainability of outer space regulationIn: Studia Politica. - Roč. 21, č. 1 (2021), s. 11-27. - ISSN (print) 1582-4551. Registrované v: scopus

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.

Kunová, Vlasta (33,4%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (33,3%) - Siman, Michael (33,3%): Decision-making processes in the European Union. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 294 s.

projekt Jean Monnet Research and Study Center č. 06/2006 ISBN 978-80-7160-241-5

Ohlasy (5):

[o6] 2007 Ďurica, Milan: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 13, č. 12, 2007, s. 41

[o3] 2009 Bělohlávek, Alexander J.: Římská úmluva a Nařízení Řím 1 - komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, S. 2333

[o4] 2009 Slašťan, M.: Porušovanie komunitárneho práva na Slovensku - mýtus a realita. In: Európska únia - právo a skutočnosť. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, S. 78

[o3] 2012 Šišková, Naděžda - Svoboda, Pavel - Králová, Jana - Jankuv, Juraj - Georgiev, Jří - Přidal, Miroslav - Hodás, Milan - Stehlík, Václav - Ruffer, Emil - Kušlita, Jozef - Pikna, Bohumil - Hamuľák, Ondrej: Lisabonská smlouva a jejídopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států. Praha : Leges, 2012, S. 275

[o3] 2014 Turhan, D. G. - Ökten, S.: Avrupa birligi'nde ombudsmanlik. In: Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Science Year, No. 19, 2014, s. 224g citation.

2.

Fridrich, Branislav [UKOPAST] (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (26%) - Siman, Michael (10%) - Miháliková, Silvia [UKOFSES] (14%): Ochrana ľudských práv v Európskej únii. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - 245 s. ISBN 978-80-223-2522-6

Ohlasy (5):

[o4] 2008 Fridrichová, Jana: Vybrané aspekty ochrany základných práv v činnosti Európskeho ombudsmana. In: Európske správne právo. Bratislava : Univerzita Komenského, VO PraF, 2008, S. 49

[o4] 2008 Pekár, Bernard: Európske správne právo a právo na dobrú správu. In: Európske správne právo. Bratislava : Univerzita Komenského, VO PraF, 2008, S. 120

[o4] 2009 Ľalík, T.: Vplyv judikatúry Europskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej republike. In: Justičná revue, Roč. 61, č. 12, 2009, s. 1305

[o4] 2009 Jablonka, Jaroslav: ""Obžalovacia"" väzba. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 13, č. 4, 2009, s. 13

[o4] 2011 Chovancová, Jarmila: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011, S. 193

3.

Kunová, Vlasta (36%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (41 %) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (23%): Rozhodovacie procesy v Európskej únii. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 360 s. ISBN 978-80-7160-261-3. 2 vyd.: Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2008 . - ISBN 978-80-7160-265-1

Ohlasy (5):

[o4] 2008 Júda, V.: Proces tvorby európskeho práva s akcentom na Lisabonskú zmluvu - úvahy de lege lata a de lege ferenda. In: Európske správne právo. Bratislava : Univerzita Komenského, VO PraF, 2008, S. 74

[o4] 2009 Siman, M.: Komunitárna zásada nediskriminácie v aktuálnych slovenských správnych a súdnych rozhodnutiach v oblasti verejného obstarávania. In: Justičná revue, Roč. 61, č. 4, 2009, s. 486

[o4] 2009 Siman, M.: Aplikácia komunitárnych zásad nediskriminácie a vzájomného uznávania v rozhodnutiach slovenských orgánov v oblasti verejného obstarávania. In: Európska únia - právo a skutočnosť. Bratislava : Bratislavská vysoká školapráva, 2009, S. 74

[o4] 2011 Júda, Vieroslav: Teória práva. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011, S. 156

[o3] 2012 Šišková, Naděžda - Svoboda, Pavel - Králová, Jana - Jankuv, Juraj - Georgiev, Jří - Přidal, Miroslav - Hodás, Milan - Stehlík, Václav - Ruffer, Emil - Kušlita, Jozef - Pikna, Bohumil - Hamuľák, Ondrej: Lisabonská smlouva a jejídopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států. Praha : Leges, 2012, S. 275

4.

Jančo, Milan (34%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (33%) - Siman, Michael (33%): Uznávanie odborných kvalifikácií migrantov z tretích štátov v Slovenskej republike : de lege lata a de lege ferenda. - 1. vyd. - Bratislava : EUROIURIS, 2009. - 347 s. ISBN 978-80-89406-05-0

Ohlasy (3):

[o3] 2012 Horváth, M. - Hlásna, S.: Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii v kontexte liberalizácie finančných a iných služieb v európskom hospodárskom priestore. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XV. Bratislava : Z-FLINGUA, 2012, S. 145

[o1] 2014 Doleva, Z.: The dynamics of brain-drain and brain-gain: Depreciation of foreign diploma. In: The new politics of global academic mobility and migration. Frankfurt am Main : Peter Lang AG, 2014, S. 63-76 - SCOPUS

[o3] 2016 Lubina, E.: Assessment of the effects of training in a methodical workshop of a higher school teacher. In: Educatio, Vol. 19, No. 1, 2016, s. 92

5.

Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Ochrana ľudských práv a slobôd v európskom priestore

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 23-29. - ISSN 1335-1079

Ohlasy (6):

[o4] 2008 Fridrich, B.: Politický a právny status Charty základných práv Európskej únie v reflexii Lisabonskej zmluvy. In: Európske správne právo. Bratislava : Univerzita Komenského, VO PraF, 2008, S. 44

[o4] 2008 Fridrichová, J.: Vybrané aspekty ochrany základných práv v činnosti Európskeho ombudsmana. In: Európske správne právo. Bratislava : Univerzita Komenského, VO PraF, 2008, S. 47

[o3] 2011 Fridrich, B.: Význam Charty základných práv Európskej únie v procese zmeny ústavnej ochrany základných práv a slobôd. In: Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektívy. Praha : Nakladatelství Ledes, 2011, S. 311

[o4] 2014 Miklošík, A.: Informačné systémy marketingu v praktických príkladoch. Bratislava : EKONÓM, 2014, S. 206

[o4] 2015 Miklošík, A.: Informačné systémy v manažmente znalostí. Bratislava : EKONÓM, 2015, S. 82

[o1] 2019 Lysina, P.: Rule of law on the crossroads (current level of protection of the principle in the EU). In: European Journal of Transformation Studies, Vol. 7, No. 2, 2019, s. 210 - ESCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Jean Monnet Centre of Excellence: Rule of Law of the European Union. 2020-2023, principal investigator. No. 620758

2.

PP-COVID-20-0026: Zotavíme sa z pandémie Covid19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy. Hlavná riešiteľka čiastkovej výskumnej úlohy: Sociálne a právne perspektívy

3.

Jean Monnet Chair: Migration in International Relations. 2019 - 2022, hlavná riešiteľka. No. 611565-EPP-1-2019-1-SKEPPJMO-CHAIR

4.

APVV-16-0540: Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo vonkajších vzťahoch EÚ. 2017 - 2020, hlavná riešiteľka

5.

Min. vnútra SR: Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity. 2019-2021. ITMS2014+: 312051J021, senior researcher

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
predsedníčka Trans European Policy Studies Association od 1.7.2019
členka Výkonnej rady - expert European University Institute, Florence, Italy od 2020
členka Správnej rady College of Europe, Brugges, Belgium od 2019
členka Redakčnej rady časopisu European Journal of Transformation Studies (WoS) EJTS, Poland od 2018
reportérka medzivládneho výboru UNESCO 2017-2019
predsedníčka národného výboru UNESCO - MOST UNESCO od 2019
Vedecká rada Univerzity Komenského - členka Univerzita Komenského v Bratislave od 2014
znalkyňa v odbore Medzinárodné a Európske právo Ministry of Justice of the Slovak Republic od 2015
hodnotiteľka európskych výskumných projektov COST COST od 2020
predsedníčka Redakčnej rady časopisu Slovenská ročenka európskeho práva Univerzita Komenského v Bratislave od 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universita Degli Studi di Trieste, Dipartmento di Scienze Politiche e Sociali Terst, Taliansko 28.10.-1.11.2019 Erasmus program
Universita Degli Studi di Trieste, Dipartmento di Scienze Politiche e Sociali Terst, Taliansko 7.-10.5.2019 Erasmus program
Universita Federico Napoli II Neapol, Taliansko 8.-12.4.2019 Erasmus program
Holy See Library Vatikán, Taliansko 11.-17.3.2019 invitation to research
University of Gdansk, Faculty of Social Sciences Gdansk, Poľsko 8.-12.10.2018 Erasmus program
University of Groningen, Faculty of Arts Groningen, Holandsko 24.-28.4.2017 Erasmus program
Universita Degli Studi di Trieste, Dipartmento di Scienze Politiche e Sociali Terst, Taliansko 20.-24.3.2017 Erasmus program
University of Szeged, Faculty of Law Szeged, Maďarsko 15.-19.9.2015 Erasmus program
University of Klaipeda Klaipeda, Litva 4.-8.5.2015 Erasmus program
Universtiy of Ljubljana, Faculty of Public Administration Ljubljana, Slovinsko 7.-13.4.2015 Erasmus program

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

prodekanka pre zahraničné vzťahy FSEV UK (2010-2014), dekanka FSEV UK (od 2014) 

Dátum poslednej aktualizácie
09.02.2022