Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Findor
I.2 - Meno
Andrej
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠ učiteľ - docent
I.8 - E-mailová adresa
andrej.findor@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5205
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5896-6989

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
politické vedy
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Stredoeurópska univerzita, Budapešť, Maďarsko
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
politické vedy
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
politické vedy
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
politické vedy
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
VŠ učiteľ - docent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied od 2018
VŠ učiteľ - odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2003 - 2018
VŠ učiteľ - odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1999 - 2001
Odborný pracovník Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 1998 - 2010

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do kvantitatívnych výskumných metód Európske štúdiá I. politické vedy
Kvantitatívne výskumné metódy Európske štúdiá II. politické vedy
Seminár k diplomovej práci Európske štúdiá II. politické vedy
Pokročilé kvantitatívne výskumné metódy Európske štúdiá a politiky III. politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
124
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
85
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Skúmanie rovnosti príležitostí Európske štúdiá II. politické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
65
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
171
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
77
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Findor, Andrej, Matej Hruška, Roman Hlatky, et al. 2022. “Equality, Reciprocity, or Need? Bolstering Welfare Policy Support for Marginalized Groups with Distributive Fairness”. American Political Science Review: 1–17. https://doi.org/10.1017/S0003055422001046. Registrované v: wos. IF (JCR) 2022 = 8.048 Kvartil Q1

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/equality-reciprocity-or-need-bolstering-welfare-policy-support-for-marginalized-groups-with-distributive-fairness/03043E6AD2EBB3227F4ADEA5AC4DBB32

2

Findor, Andrej, Matej Hruška, Roman Hlatky, et al. 2023. “Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups through Humanization”. Social Psychological and Personality Science: 1–14. https://doi.org/10.1177/19485506231167494. Registrované v: wos. IF (JCR) 2022 = 5.316 Kvartil Q1

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/19485506231167494

3

Findor, Andrej [UKOFSES] (50%) - Hruška, Matej [UKOFSES] (40%) - Jankovská, Petra (5%) - Pobudová, Michaela (5%): Re-examining public opinion preferences for migrant categorizations: Refugees are evaluated more negatively than migrants and foreigners related to participants direct, extended, and mass-mediated intergroup contact experiences. In: International journal of intercultural relations. - Roč. 80 (2021), s. 262-273. - ISSN (print) 0147-1767. Registrované v: scopus. Registrované v: wos. Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=0,807 SNIP (SCOPUS) 2020=1,701 CiteScore (SCOPUS) 2020=3,6 IF (JCR) 2020=2.667 Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2019; wos-jcr -- Q2 [Sociology] -- 2019; wos-jcr -- Q2 [Psychology, social] -- 2019; scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2019; scimago-sjr -- Q2 [Social psychology] -- 2019.

4

Findor, Andrej, Matej Hruška, Petra Jankovská, and Michaela Pobudová. 2022. Who should be given an opportunity to live in Slovakia? A conjoint experiment on immigration preferences. Journal of Immigrant & Refugee Studies 20 (1): 79–93. https://doi.org/10.1080/15562948.2021.1902597. Registrované v: wos. IF (JCR) 2021 = 2.087 Kvartil Q3 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2021.1902597

5

Findor, Andrej, Matej Hruška, John A. Gould, Roman Hlatky, Zuzana Tomková, and Miroslav Sirota. 2022. Framing effects, social norm perception, and tolerance of lesbian and gay individuals: Experimental evidence from Slovakia’. Journal of Homosexuality 0 (0): 1–25. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1999119. Registrované v: wos. IF (JCR) 2021 = 2.496 Kvartil Q2 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918369.2021.1999119

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Findor, Andrej, Matej Hruška, Roman Hlatky, et al. 2022. “Equality, Reciprocity, or Need? Bolstering Welfare Policy Support for Marginalized Groups with Distributive Fairness”. American Political Science Review: 1–17. https://doi.org/10.1017/S0003055422001046. Registrované v: wos. IF (JCR) 2022 = 8.048 Kvartil Q1

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/equality-reciprocity-or-need-bolstering-welfare-policy-support-for-marginalized-groups-with-distributive-fairness/03043E6AD2EBB3227F4ADEA5AC4DBB32

2

Findor, Andrej, Matej Hruška, Roman Hlatky, et al. 2023. “Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups through Humanization”. Social Psychological and Personality Science: 1–14. https://doi.org/10.1177/19485506231167494. Registrované v: wos. IF (JCR) 2022 = 5.316 Kvartil Q1

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/19485506231167494

3

Findor, Andrej [UKOFSES] (50%) - Hruška, Matej [UKOFSES] (40%) - Jankovská, Petra (5%) - Pobudová, Michaela (5%): Re-examining public opinion preferences for migrant categorizations: Refugees are evaluated more negatively than migrants and foreigners related to participants direct, extended, and mass-mediated intergroup contact experiences. In: International journal of intercultural relations. - Roč. 80 (2021), s. 262-273. - ISSN (print) 0147-1767. Registrované v: scopus. Registrované v: wos. Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2020=0,807 SNIP (SCOPUS) 2020=1,701 CiteScore (SCOPUS) 2020=3,6 IF (JCR) 2020=2.667 Kvartil Q: wos-jcr -- Q1 [Social sciences, interdisciplinary] -- 2019; wos-jcr -- Q2 [Sociology] -- 2019; wos-jcr -- Q2 [Psychology, social] -- 2019; scimago-sjr -- Q1 [Sociology and political science] -- 2019; scimago-sjr -- Q2 [Social psychology] -- 2019.

4

Findor, Andrej, Matej Hruška, Petra Jankovská, and Michaela Pobudová. 2022. Who should be given an opportunity to live in Slovakia? A conjoint experiment on immigration preferences. Journal of Immigrant & Refugee Studies 20 (1): 79–93. https://doi.org/10.1080/15562948.2021.1902597. Registrované v: wos. IF (JCR) 2021 = 2.087 Kvartil Q3 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2021.1902597

5

Findor, Andrej, Matej Hruška, John A. Gould, Roman Hlatky, Zuzana Tomková, and Miroslav Sirota. 2022. Framing effects, social norm perception, and tolerance of lesbian and gay individuals: Experimental evidence from Slovakia’. Journal of Homosexuality 0 (0): 1–25. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1999119. Registrované v: wos. IF (JCR) 2021 = 2.496 Kvartil Q2 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918369.2021.1999119

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Findor, Andrej [UKOFSES] (100%) : Národná identita ako naratívna konštrukcia = National identity as narrative construction. In: Sociológia. - Roč. 32, č. 1 (2000), s. 57-79. - ISSN (print) 0049-1225.

Ohlasy (24):

[o4] 2002 Čipkár, J.: Európa medzi identitou a integritou. Prešov : PU, 2002, S. 93, 94

[o2] 2003 Mannová, E.: Historical dimensions of collective identities in Central Europe. In: Historický časopis, Roč. 51, č. 3, 2003, s. 500 - AHCI ; SCOPUS

[o4] 2004 Mannová, E.: Národ a národnosti. Prešov : Universum, 2004, S. 77

[o1] 2004 Stichová, S. - Popper, M.: Citizenship and European identity in young people: social psychological and political psychological aspects. In: Československá psychologie, Roč. 48, č. 4, 2004, s. 363 - AHCI ; SCOPUS

[o4] 2004 Turčan, Ľ. - Klobucký, R.: Národ a národnosti. Prešov : Universum, 2004, S. 94

[o3] 2005 Haughton, T.: Constraints and opportunities of leadership in post-communist Europe. Aldershot : Ashgate, 2005, S. 18, 118, 153

[o4] 2005 Kusá, Z.: Metodologické otázky výskumu premien kolektívnych a osobnostných identít. In: Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava : Veda, 2005, S. 23

[o4] 2005 Štulrajter, M.: Metódy empirickej psychológie 1. Nitra : UKF, 2005, S. 139

[o4] 2005 Turčan, Ľ. - Klobucký, R.: Zmeny v prístupoch slovenskej sociológie k problematike národa a národností po roku 1989. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov : UNIVERSUM, 2005, S. 85

[o3] 2008 Androvičová, J.: Latent or obvious nationalism is ruling the Slovakian politics?. In: Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars. Praha : University of Economics, 2008, S. 32

[o2] 2008 Kanovský, M.: Social representations: A cognitive research program. In: Filozofia, Roč. 63, č. 5, 2008, s. 397-406 - SCI ; SCOPUS

[o2] 2008 Malová, D.: Civil society, social movements, mobilisation and protest in Slovakia. In: Sociológia, Roč. 40, č. 4, 2008, s. 362 - SSCI ; SCOPUS

[o3] 2008 Michela, M.: A múlt felidézése és kanonizálása - Történelmi emlékezet, a nyolcas évfordullók és a szlovák töténetírás. In: Kommentár, No. 6, 2008, s. 19

[o3] 2008 Michela, M.: Közös szlovák magyar történelem a magyarországi tankönyvekben szlovák szempontból. In: Új Pedagógiai Szemle, Vol. 58, No. 10, 2008, s. 7

[o4] 2009 Plichtová, J. - Lášticová, B. - Petrjánošová, M.: Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore. Bratislava : SAV, 2009, S. 117, 121

[o3] 2010 Vörös, L.: Analytická historiografia versus národné dejiny : Národ ako sociálna reprezentácia. Pisa : Editional Plus, 2010, S. 102, 119, 196

[o2] 2011 Michela, M.: Guardians of lost time. Discussions about history and historians in Slovakia. In: Historický časopis, Roč. 59, č. 4, 2011, s. 617-637 - A&HC

[o1] 2012 Burzova, P.: Towards a new past: Some reflections on nationalism in post-socialist Slovakia. In: Nationalities Papers, Vol. 40, No. 6, 2012, s. 879-894 - SCOPUS

[o2] 2012 Kratochvíl, V.: Staronové druhy narácií v didakticko- historických textoch. In: Historický časopis, Roč. 60, č. 1, 2012, s. 140-148 - SCOPUS ; AHCI

[o1] 2013 Nikischer, R.: Teritoriálna identita obyvateľov Česka a Slovenska. In: Geografie, Roč. 118, č. 3, 2013, s. 260 - SCOPUS

[o4] 2013 Nikischer, R.: Formovanie teritoriálnej identity čechov a slovákov. In: Mladá veda, Roč. 1, č. 2, 2013, s. 18

[o3] 2014 Burzová, P.: Okouzleni pohledem na dav. Principy uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace. Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON, 2014, S. 140

[o1] 2015 Botíková, Z.: ""Doba Bronzová"": Mediálne prepojenie národnej identity a športu - Príklad ""Neúspechu"" slovenských športovcov na oh 2012. In: Český lid, Vol. 102, No. 2, 2015, s. 151-171 - SCOPUS

[o3] 2015 Michela, M.: Historici a súperenie o podobu nových národných dejín na Slovensku po roku 1989. In: Česká paměť. Národ, dějiny a místa paměti. Praha : Academia, 2015, S. 149

2

Findor, Andrej [UKOFSES] (100%) : Limity a možnosti skúmania ""národov"" = Limits and alternative ways od studying the ""nations"" : od reálnych skupín ku kategóriám praxe. In: Sociológia. - Roč. 38, č. 4 (2006), s. 313-326. - ISSN (print) 0049-1225.

Ohlasy (14):

[o4] 2006 Klobucký, R.: Hlasisitické hnutie: národ a sociológia : začiatky sociologického myslenia na Slovensku, S. 12, 99, 150

[o2] 2006 Lášticová, B.: Identification with large scale social categories: A social psychology perspective. In: Sociológia, Roč. 38, č. 4, 2006, s. 546-561 - SSCI ; SCOPUS

[o4] 2007 Klobucký, R.: Niektoré problémy skúmania ranej histórie slovenskej sociológie. In: Tvár ako sociálny nástroj. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2007, S. 225, 234

[o2] 2008 Kanovský, M.: Social representations: A cognitive research program. In: Filozofia, Roč. 63, č. 5, 2008, s. 397-406 - SCOPUS ; SSCI

[o2] 2008 Malová, D.: Civil society, social movements, mobilisation and protest in Slovakia. In: Sociológia, Roč. 40, č. 4, 2008, s. 347-362 - SSCI ; SCOPUS

[o4] 2008 Michela, M.: Súčasné učebnice dejepisu v Maďarsku a problém reprezentácií maďarsko-slovenských vzťahov. In: Historický časopis, Roč. 56, č. 3, 2008, s. 525

[o3] 2008 Michela, M.: Közös szlovák magyar történelem a magyarországi tankönyvekben szlovák szempontból. In: Új Pedagógiai Szemle, Vol. 58, No. 10, 2008, s. 7

[o3] 2009 Kanovský, M.: Reprezentácie ""etnicity"" na západnej Ukrajine a na východnom Slovensku. In: Ako skúmať národ : Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. Brno : Tribun EU, 2009, S. 33

[o2] 2009 Klobucký, R.: Štyridsať rokov časopisu Sociológia. In: Sociológia, Roč. 41, č. 1, 2009, s. 52-82 - SSCI ; SCOPUS

[o4] 2009 Tancer, J.: Úvod. Identita z aspektu menšinovej etnicicty. In: My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : Veda, 2009, S. 347, 615

[o3] 2009 Vörös, L.: Slováci ""najvlasteneckejší Uhri"" alebo ""slobodný národ""? Sociálne reprezentácie Slovákov v maďarskej tlači v rokoch 1914-1948. In: Ako skúmať národ : Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. Brno : Tribun, 2009, S. 80, 103

[o3] 2010 Vörös, L.: Analytická historiografia versus národné dejiny : Národ ako sociálna reprezentácia. Pisa : Editional Plus, 2010, S. 54, 119, 196

[o4] 2011 Tížik, M.: Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku : zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011, S. 34

[o4] 2013 Tížik, M.: Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013, S. 321

3

Findor, Andrej [UKOFSES] (100%) : Začiatky národných dejín. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2011. - 263 s. ISBN 978-80-8101-556-4

Ohlasy (13):

[o4] 2011 Tížik, M.: Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku : zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011, S. 347

[o3] 2011 Vörös, L.: A történelmi Magyarország szétesése és Trianon. In: Limes : Tudományos szemle, č. 1, 2011, s. 39

[o4] 2012 Buzalka, J.: Slovenská ideológia a kríza. Bratislava : Kalligram, 2012, S. 22

[o1] 2012 Kurhajcova, A.: Historical memory research in Slovakia. In: Acta Poloniae Historica, Vol. 106, 2012, s. 77-98 - SSCI ; SCOPUS

[o4] 2012 Otčenášová, S.: Ako Svätopluk svoju zem za bieleho koňa predal... Vzájomné obrazy Slovákov a Maďarov v slovenských a maďarských dejepisných učebniciach vydávaných v rokoch 1918 až 1989. In: Forum Historiae, Roč. 6, č. 2, 2012, s. 114

[o1] 2013 Chalániová, D.: Turn the other Greek. how the Eurozone crisis changes the image of Greeks and what visual representations of Greeks tell us about European identity. In: Perspectives, Vol. 21, No. 1, 2013, s. 5-42 - SCOPUS

[o4] 2013 Kusá, D. - Michela, M.: Dejiny a kultúrna trauma. Trianon a politiky verejného spomínania na Slovensku a v Maďarsku. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava :Historický ústav SAV, 2013, S. 277

[o4] 2013 Vörös, L.: Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku.Bratislava : Historický ústav SAV, 2013, S. 45

[o3] 2014 Burzová, P.: Okouzleni pohledem na dav. Principy uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace. Praha : SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON, 2014, S. 140

[o5] 2014 Demmel, J.: Andrej Findor: Začiatky národných dejín. In: KOR/RIDOR, Roč. 1, č. 2, 2014, s. 67-71

[o2] 2014 Kšiňan, M.: Politics versus History? Discussions in Slovak Historiography. In: Historický časopis, Vol. 62, No. 1, 2014, s. 91-113 - AHCI

[o2] 2016 Lašticová, B.: Measuring anti-roma prejudice in Slovakia: Introduction to the monothematic symposium. In: Human Affairs, Vol. 26, No. 3, 2016, s. 231 - ESCI ; SCOPUS

[o1] 2016 Šulíková, J.: Unintended revelations in history textbooks: The precarious authenticity and historical continuity of the Slovak nation. In: Journal of Social Science Education, Vol. 15, No. 3, 2016, s. 26-39 - SCOPUS

4

Lášticová, Barbara (50%) - Findor, Andrej [UKOFSES] (50%): From regime legitimation to democratic museum pedagogy? : studying Europeanization at the Museum of the Slovak national uprising. In: Politics of collective memory : cultural patterns of commemorative practices in post-war Europe. - Wien : LIT Verlag, 2008. - S. 237-257. - ISBN 978-3-7000-0628-2

Ohlasy (8):

[o3] 2009 Sniegoň, T.: Historie ve znovuzrozené volné soutěži. Česká a slovenská postkomunistická transformace a jeji dominantní historické příběhy. In: Dějiny - Teorie - Kritika, č. 2, 2009, s. 222

[o3] 2013 Sniegoň, T.: Implementing post-communist national memory in the Czech Republic and Slovakia. In: European Studies : an interdisciplinary series in European culture, history and politics. Amsterdam : Editions Rodopi B. V., 2013, S.124

[o1] 2014 Radonic, L.: Slovak and Croatian invocation of Europe: the museum of the Slovak national uprising and the Jasenovac memorial museum. In: Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 42, No. 3, 2014, s. 508 -SCOPUS

[o1] 2014 Sniegoň, T.: Vanished history: The Holocaust in Czech and Slovak historical culture. New York : Berghahn Books, 2014, S. 1-236 - SCOPUS

[o1] 2015 Radonić, L.: ""People of freedom and unlimited movement"": Representations of Roma im Post-communist memorial museums. In: Social Inclusion, Vol. 3, No. 5, 2015, s. 67-77 - SSCI ; SCOPUS

[o3] 2016 Durašković, S.: The politics of history in Croatia and Slovakia in the 1990s. Zagreb : Srednja Europa, 2016, S. 193

[o3] 2017 Kšiňan, M. - Mayer, F. Michela, M. - Palivodova, E. - Randák, J. - Ukielski, P. - Wojciuk, M. T.: Komunisti a povstania. Kraków : Towarzystwo Slowaków, 2012, S. 238

[o1] 2017 Radonić, L.: Post-communist invocation of Europe: memorial museums narratives and the Europeanization of memory. In: National Identities, Vol. 19, No. 2, 2017, s. 269-288 - SCOPUS

5

Findor, Andrej [UKOFSES] (100%) : (De)constructing Slovak national mythology. In: Sociológia. - Roč. 34, č. 3 (2002), s. 195-208. - ISSN (print) 0049-1225.

Ohlasy (9):

[o2] 2003 Macháček, L. - Lášticová, B.: Orientations of young people from Bratislava and Prague to citizenship and European identity. In: Sociológia, roč. 35, č. 3, 2003, s. 266 - SSCI ; SCOPUS

[o2] 2004 Macháček, L.: Young people in Bratislava and Prague: National and supra-national identities. In: Sociológia, roč. 36, č. 3, 2004, s. 195-217 - SSCI ; SCOPUS

[o4] 2004 Turčan, Ľ. - Klobucký, R.: Národ a národnosti. Prešov : Universum, 2004, S. 94

[o3] 2008 Michela, M.: A múlt felidézése és kanonizálása - Történelmi emlékezet, a nyolcas évfordullók és a szlovák töténetírás. In: Kommentár, č. 6, 2008, s. 18

[o3] 2009 Joque, J.: Unity in diversity: multiculturalism, nationalism and the representation of history in the Slovak National Museum. In: Faculty of Information Quaterly, Vol. 1, No. 2, 2009, s. 14

[o3] 2010 Boink, J. - Braas, E. A. - van Dam, J. - van Eijk, K. - Esser, J. - Goijen, R. - van der Holst, L. - Kik, S. - Peeters, D. - Pham, M. - Pruis, F. - Siamari, H. - Snyders, L. - Tokbay, S. - Verweij, S. - Vondenhoff, V. - Wever, N.: Slovakia and the European Union : A single-country study of Slovakia's position in the EU. Amsterdam : University of Amsterdam, European Policy Studies, 2010, S. 335

[o1] 2013 Paulovičová, N.: The ""Unmasterable past""? The reception of the holocaust in postcommunist Slovakia. In: Bringing the dark past to light the reception of the holocaust in postcommunist Europe. Nebraska : University of Nebraska Press,2013, S. 586 - SSCI ; SCOPUS

[o1] 2015 Durašković, S.: From husakism to mečiarism : The national identity-building discourse of the slovak left-wing intellectuals in 1990s Slovakia. In: Thinking through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, andIntellectual History in East Central Europe after 1989. Budapest : Central European University Press, 2015, S. 525-552 - SCOPUS

[o3] 2016 Durašković, S.: The politics of history in Croatia and Slovakia in the 1990s. Zagreb : Srednja Europa, 2016, S. 193

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

809869-PERCOM-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 Persuasive communication models for local leaders to enhance non-discrimination and Roma integration (PERCOM), 2018-2021, hlavný riešiteľ

2

APVV-21-0114 Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračnej politike na Slovensku (MIMEDIS), 2022-2026, hlavný riešiteľ

3

APVV-14-0531 Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach (INTERMIN), 2015-2019, zástupca zodpovednej riešiteľky

4

APVV-17-0596 Politika emócií ako forma politickej exklúzie a inklúzie, 2018-2022, riešiteľ

5

APVV-0880-12 Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky, 2013-2017, riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
pridružený výskumný pracovník Politics of Race and Ethnicity Lab, The University of Texas at Austin od 2022
člen Vedecká rada, Ústav pre výskum sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied od 2018
člen Vedecká rada, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied 2016 - 2020
člen Dozorná rada, Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied od 2022
člen Redakčná rada časopisu Sociológia - Slovak Sociological Review od 1998
výkonný redaktor časopis Sociológia - Slovak Sociological Review 1998 - 2011
člen Redakčná rada časopisu Sociální studia od 2014
člen Správna rada, Nadácia Milan ŠImečku od 2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Viedenská univerzita, Fakulta sociálnych vied Rooseveltplatz 2/2nd Floor, A-1090 Viedeň, Rakúsko 09/2010 - 02/2011 pracovný kontrakt
Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika 09/2020 - 02/2021 pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave (od 2021)


Dátum poslednej aktualizácie
31.08.2023